Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz CALM

termín
komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení
term
communications access for land mobiles (CALM)
definice

vícevrstvé řešení, které umožňuje plynulou nebo skoro plynulou komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou, nebo mezi vozidly navzájem, pomocí (více) bezdrátových telekomunikačních médií dostupných v dané oblasti, umožňující podle potřeby migrovat na různá dostupná média, jejichž volba je na rozhodnutí uživatele podle zvolených parametrů, které jsou určovány sadou mezinárodních norem založených na ISO 21217 (architektura CALM) a ISO 21210 (sítě CALM), které poskytují společnou platformu pro množství normalizovaných médií používajících stanice ITS pro poskytování bezdrátové podpory aplikací tak, že aplikace jsou nezávislé na konkrétním bezdrátovém médiu

definition

layered solution that enables continuous or quasi continuous communications between vehicles and the infrastructure, or between vehicles, using such (multiple) wireless telecommunications media that are available in any particular location, and which have the ability to migrate to a different available media where required and where media selection is at the discretion of user determined parameters by using a suite of International Standards based on ISO 21217 and ISO 21210, that provide a common platform for a number of standardized media using ITS-stations to provide wireless support for applications, such that the application is independent of any particular wireless medium