Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Logická architektura

termín
logická architektura
term
logical architecture
definice

procesy, aktivity a funkce, které mají poskytovat požadované služby pro uživatele; popis, jak se systém chová, včetně toho, jak zpracovává vstupy, které přijímá, a jak vytváří výstupy

POZNÁMKA 1 k heslu Je také nazývána funkční architektura nebo funkční rovina.

POZNÁMKA 2 k heslu Logická architektura může být popsána z objektově nebo procesně orientovaného pohledu a popíše systém podle jeho chování. V objektově orientovaném pohledu vypracovává logická architektura koncept chování, a přitom stanoví nějaký detail objektů. V procesně orientovaném pohledu logická (nebo funkční) architektura určuje povahu systému (v rámci funkcí a datových skladů), popisuje jeho koncepční chování včetně toho, jak musí být zpracovány vstupy, aby byly vytvořeny výstupy.

POZNÁMKA 3 k heslu Logická architektura je nezávislá na hardware nebo software.

definition

definition of the processes (the activities and functions) that are required to provide the required 'User Services'; describes how the system behaves, including what it does with the inputs that it receives and how it produces the outputs

NOTE It may be described either from an object oriented, or process oriented, perspective and describes the system according to its behaviour (and may also be called the "Functional Architecture" or"Functional Viewpoint" ). In an object oriented perspective a logical architecture elaborates the conceptual behaviour and in so doing defines some detail of the objects. In a process oriented perspective, the logical (or functional) architecture determines the nature of the system (in terms of functions and data stores), and describes its conceptual behaviour and the detail of what must be done to the inputs to produce the outputs. The logical architecture is independent of any hardware or software approach.