Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz architektura

termín
architektura
term
architecture
definice

soubor koncepcí a pravidel pro systém, popisující vzájemný vztah mezi subjekty v celém systému, a to nezávisle na hardwarovém a softwarovém prostředí

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura je popisována prostřednictvím řady hledisek, která mohou mít různou úroveň zevšeobecnění nebo konkretizace, abstrakce nebo generalizace, zaměření na celek nebo na jednotlivé součásti atd.

definition

ITS set of concepts and rules for an intelligent transport system describing the inter-relationship between entities in the entire system, independent of the hardware and software environment

NOTE Architecture is described through a series of viewpoints that may be at varying levels of generality/specificity, abstraction/concretion, totality/component and so on. See also communications architecture, logical architecture, organizational architecture, physical architecture, reference architecture and system architecture definitions below.

standard (extrakt)
termín
architektura (TARV)
term
architecture
definice

formalizovaný popis návrhu struktury a rámce TARV

definition

formalised description of the design of the structure of TARV and its framework

standard (extrakt)