Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz bod připojení

termín
bod připojení
term
connection point
definice

polohový bod obsažený v jádru označení polohy, který tvoří výchozí bod nezávislé cesty k dané poloze

POZNÁMKA 1 k heslu Body připojení se používají k připojení rozšířeného označení polohy k hlavní poloze a ke spojení liniových poloh tvořících dílčí síť. Bod připojení je určen pomocí svého ukazatele bodu připojení.

POZNÁMKA 2 k heslu Ukazatel připojovacího bodu je implicitně definován pomocí pořadí bodů v označené pozici.

definition

location point captured in the location reference core, which forms the start point of a path external to the location

NOTE 1 to entry: Connection points are used to connect a location reference extension to a location reference core and to connect linear locations to form a subnetwork. The connection point is identified using its connection point index.

NOTE 2 to entry: The connection point index is implicitly defined by the order of the points in a location reference.

standard (extrakt)