Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz databází

termín
databáze
term
database (DB)
definice

množina elektronicky uchovávaných deskriptivních záznamů nebo jednotek obsahu (včetně faktů, úplného znění, obrázků a zvuku), která obsahuje běžné uživatelské rozhraní a software pro vyhledávání a zpracování dat

POZNÁMKA 1 k heslu Jednotky nebo záznamy jsou obvykle sbírány za určitým cílem a vztahují se ke zvolenému tématu. Databáze může být vydána na CD-ROM, na disketě nebo jiné možnosti s přímým přístupem, nebo jako počítačový soubor, přístupný pomocí telefonického nebo internetového připojení.

POZNÁMKA 2 k heslu Licencované databáze se počítají jednotlivě, a to i v případě, že se v přístupu k produktům více licencovaných databází používá jednoho rozhraní.

POZNÁMKA 3 k heslu Za databázi se považuje také běžné rozhraní, které poskytuje přístup k balíčku periodik nebo digitálních dokumentů nabízených obvykle vydavatelem nebo prodejcem. Jednotlivá periodika a digitální dokumenty jsou navíc počítány samostatně.

definition

collection of electronically stored descriptive records or content units (including facts, full texts, pictures, and sound) with a common user interface and software for the etrieval and manipulation of the data

NOTE 1 to entry: The units or records are usually collected with a particular intent and are related to a defined topic. A database can be issued on CD-ROM, diskette, or other direct-access method, or as a computer file accessed through dial-up methods or through the Internet.

NOTE 2 to entry: Licensed databases are counted separately even if access to several licensed database products is effected through the same interface.

NOTE 3 to entry: A common interface providing access to a packet of serials or digital documents, usually offered by a publisher or vendor, is also to be counted as database. Additionally, the single serials or digital documents are counted as serials or digital documents.