Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz datových konceptů

termín
datový koncept
term
data concept
definice

skupina datových struktur (tj. třída objektů, vlastnosti, hodnotová doména, datové prvky, zprávy, dialog rozhraní, asociace apod.) vztahující se k abstrakcím nebo věcem reálného světa, které mohou být určeny explicitními hranicemi a významem a jejichž vlastnostichování splňují stejná pravidla

definition

any of a group of data structures (i.e. object class, property, value domain, data elements, message, interface dialogue, association) referring to abstractions or things in the natural world that can be identified with explicit boundaries and meaning and whose properties and behaviour all follow the same rules

standard (extrakt)
14817, EN 16072