Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz generalizace

termín
generalizace
term
generalization
definice

taxonomický vztah mezi obecnějším prvkem a konkrétnějším prvkem

POZNÁMKA 1 k heslu Konkrétnější prvek je plně konzistentní s obecnějším prvkem (má všechny jeho vlastnosti, členy a vztahy) a může obsahovat dodatečnou informaci.

POZNÁMKA 2 k heslu V metamodelu je generalizace řízeným dědičným vztahem, sjednocující GeneralizableElement s obecnějším GeneralizableElement v dané hierarchii. Generalizace je vztahem podtypu; to znamená, že konkrétní výskyt obecnějšího GeneralizableElement lze nahradit výskytem konkrétnějšího GeneralizableElement.

definition

taxonomic relationship between a more general element and a more specific element

NOTE 1 The more specific element is fully consistent with the more general element (it has all of its properties, members, and relationships) and may contain additional information.

NOTE 2 In the metamodel, a Generalization is a directed inheritance relationship, uniting a GeneralizableElement with a more general GeneralizableElement in a hierarchy. Generalization is a subtyping relationship; that is, an Instance of the more general GeneralizableElement may be substituted by an Instance of the more specific GeneralizableElement.

standard (extrakt)