Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz souhlasu

termín
souhlas
term
consent
definice

explicitně nebo implicitně dobrovolně daný souhlas fyzické nebo právnické osoby (subjektu údajů) ke zpracování jejích osobních informací poté, co byl subjekt údajů předem plně a ve srozumitelné podobě informován o účelu, právním základu a třetích stranách, které obdrží osobní informace tohoto subjektu

definition

individual's or legal entity's (data subject) explicitly or implicitly freely given agreement to the processing of its PI in the course of which the data subject has been in advance completely informed about the purpose, the legal basis and the third parties, receiving data subject’s PI, and all these in a comprehensible form

standard (extrakt)