Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz trasy

termín
trasa
term
path
definice

střídavá posloupnost uzlů a hran, kdy každému oblouku bezprostředně předcházejí a následují dva spojující vrcholy; žádný z vrcholů se neopakuje vícekrát, eventuálně pouze první a poslední vrchol

definition

finite, alternating sequence of nodes and edges, such that every arc is immediately preceded and succeeded by the two vertices with which it is incident and in which no vertex is repeated, except (possibly) the first and the last one

standard (extrakt)
termín
trasa
term
route – Transmodel
definice

<Transmodel> uspořádaný seznam lokalizovaných BODŮ definující jedinou cestu na silniční (nebo železniční) síti

POZNÁMKA 1 k heslu TRASA může projít stejným BODEM více než jednou.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý diagram jízdy může být spojen s konkrétní TRASOU.

definition

an ordered list of located POINTS defining one single path through the road (or rail) network

NOTE A ROUTE may pass through the same POINT more than once.