Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz výstražným varováním před kolizí

termín
výstražné varování před kolizí
term
collision warning
definice

informace, kterou systém poskytuje řidiči, upozorňující na naléhavou potřebu jednání k eliminaci či redukci intenzity potenciální kolize se zadní částí vpředu jedoucího vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Toto varování je vydáváno v pokročilých stádiích nebezpečné situace k upozornění řidiče na nutnost provedení nouzového brzdění, změnu jízdního pruhu nebo jiné naléhavé manévry za účelem vyhnutí se kolizi

definition

information that the system gives to the driver indicating the need for urgent action to avoid or reduce the severity of a potential rear end collision with another forward vehicle

NOTE 1 to entry: This warning is issued in the advanced stages of a dangerous situation to warn the driver of the need to perform emergency braking, lane changing or other emergency manoeuvres in order to avoid a collision.

standard (extrakt)