Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ADR

termín
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
term
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)
definice

předpisy UNECE a deklarační systémy pro dohody ohledně nebezpečného zboží/věcí

definition

UNECE regulations and declaration systems for agreements relating to dangerous goods/hazardous goods

standard (extrakt)