Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LP

termín
polohový bod
term
location point (LP)
definice

hlavní bod, který ohraničuje polohu nebo je umístěn na dané poloze

POZNÁMKA 1 k heslu Polohové body se mohou shodovat s body křížení nebo trasovacími body. Začátek a konec polohy je vždy reprezentován polohovým bodem. Další mezilehlé polohové body mohou být vytvořeny, aby reprezentovaly tvar polohy. Polohový bod je jedním ze tří definovaných typů hlavního bodu.

definition

core point that bounds or is located on the location

NOTE 1 to entry: Location points can coincide with intersection points or routing points. The start and the end of the location are always represented by a location point. Additional intermediate location points can be created to represent the shape of the location. The location point is one of the three defined core point types.

standard (extrakt)
termín
registrační značka
term
licence plate (LP)
standard (extrakt)