Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz POINT OF INTEREST

term
point of interest – IFOPT (POI)
termín
bod zájmu
definition

a type of PLACE to or through which passengers may wish to navigate as part of their journey and which is modelled in detail by JOURNEY PLANNERS

NOTE 1 to entry A POINT OF INTEREST may further have a complex spatial substructure with constrained POINT OF INTEREST ENTRANCES and access pathways described using ACCESS PATH LINKS. A JOURNEY PLANNER will normally provide an optimised route from a STOP PLACE to a POINT OF INTEREST ENTRANCE using a NAVIGATION PATH comprising one or more PATH LINKS IN SEQUENCE.

definice

<IFOPT> druh místa do kterého nebo přes které chtějí cestující jet v části své cesty a které je podrobně navrženo plánovačem cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Bod zájmu může mít další komplexní prostorovou podstrukturu s omezenými vstupy k bodu zájmu a cestami přístupu popsanými přístupovými cestami. Plánovač cesty za normálních okolností poskytne optimalizovanou trasu ze zastávkového místa ke vstupu k bodu zájmu použitím navigační trasy tvořené jednou nebo více posloupnostmi spojovací cesty.

standard (extrakt)