Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz SIRI functional Service

term
SIRI functional service – SIRI
termín
funkční služba
definition

a specific concrete Service that provides a function, such as Stop or Connection Monitoring. It comprises a set of named messages making up a SIRI interface that must be used according to both the general SIRI communication rules and the specific semantics of the particular Service.

definice

<SIRI> specifická konkrétní služba, která poskytuje funkci, jako je monitorování zastávek nebo přípojů; služba, která zahrnuje soubor pojmenovaných zpráv tvořících rozhraní SIRI, které musí být použity v souladu jak s obecnými komunikačními pravidly SIRI, tak se specifickou sémantikou konkrétní služby

standard (extrakt)