Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz attribute

term
attribute
termín
atribut
definition

application information formed by one or by a sequence of data elements, used for implementation of a transaction

definice

adresovatelný balíček dat tvořený jedním nebo posloupností více datových prvků

term
attribute
termín
atribut
definition

<XML> property of an element

NOTE 1 to entry: It is additional information about a piece of data (element). Often attributes are used to pass information about the element and hence can be said to provide metadata for the element. An attribute is a value indicator (=) and the attribute value is specified within the tag (i.e. <H3 align=”centre”>). Attribute in XML is a name=”value” pair that can be placed in the start tag of an element. For XML, all values have to be quoted with single or double quotes.

definice

<XML> vlastnost prvku

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o dodatečnou informaci o části dat (prvku). Atributy se často využívají k předání informací o prvku, a tudíž lze o nich říci, že poskytují metadata o prvku. Atribut je indikátor hodnoty (=) a hodnota atributu je stanovena v tagu (tj. <H3 align=”centre”>). V XML je atribut jméno=pár „hodnot“, který může být umístěn v počátečním tagu prvku. V XML musí být všechny hodnoty uváděny v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách.