Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz billing details

term
billing details
termín
podrobnosti vyúčtování; fakturační údaje
definition

for a given transport service, all necessary data required to determine and/or verify the amount due for the service user

NOTE 1 If the data is accepted by both the Toll Charger and the Toll Service Provider then it is called a concluded billing detail which can be used to issue a payment claim.

NOTE 2 For a given transport service, the billing detail is referring to one or several valid toll declaration(s). A valid billing detail has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

definice

všechna nezbytná data požadovaná pro stanovení a/nebo ověření výše poplatku uživatele služby

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud jsou data přijata oběma stranami, výběrčím mýtného a poskytovatelem služby mýtného, pak se označují jako uzavřené podrobnosti vyúčtování a lze je použít pro vydání žádosti o platbu.

POZNÁMKA 2 k heslu Pro danou dopravní službu se podrobnosti vyúčtování odkazují na jeden nebo několik platných výkazů o mýtném. Platné podrobnosti vyúčtování musí splnit formální náležitosti, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnuté mezi poskytovatelem služby mýtného a výběrčím mýtného.

standard (extrakt)