Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz conditions

term
condition
termín
podmínka
definition

set of rules determined by the jurisdiction to trigger the generation of reports

EXAMPLE Compliance or non-compliance reports, exception reports, condition reports, events, alarms and passage reports.

definice

sestava pravidel určených jurisdikcí pro zahájení generování zpráv

PŘÍKLAD Zprávy o shodě nebo neshodě, zprávy o výjimkách, zprávy o podmínkách, zprávy o událostech, poplaších a průjezdech.

standard (extrakt)
term
condition
termín
podmínka
definition

information related to link(s) composed of condition type, condition modifiers, and condition scope

definice

informace vztažená k trase/trasám, sestávající z typu podmínky, modifikátorů podmínky a předmětu podmínky

standard (extrakt)
term
condition
termín
stav
definition

state of an entity or a set of state variables; also the qualification of a contract or agreement

definice

hodnota entity nebo sady stavových proměnných; také kvalifikace kontraktu nebo smlouvy

standard (extrakt)