Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz databases

term
database (DB)
termín
databáze
definition

collection of electronically stored descriptive records or content units (including facts, full texts, pictures, and sound) with a common user interface and software for the etrieval and manipulation of the data

NOTE 1 to entry: The units or records are usually collected with a particular intent and are related to a defined topic. A database can be issued on CD-ROM, diskette, or other direct-access method, or as a computer file accessed through dial-up methods or through the Internet.

NOTE 2 to entry: Licensed databases are counted separately even if access to several licensed database products is effected through the same interface.

NOTE 3 to entry: A common interface providing access to a packet of serials or digital documents, usually offered by a publisher or vendor, is also to be counted as database. Additionally, the single serials or digital documents are counted as serials or digital documents.

definice

množina elektronicky uchovávaných deskriptivních záznamů nebo jednotek obsahu (včetně faktů, úplného znění, obrázků a zvuku), která obsahuje běžné uživatelské rozhraní a software pro vyhledávání a zpracování dat

POZNÁMKA 1 k heslu Jednotky nebo záznamy jsou obvykle sbírány za určitým cílem a vztahují se ke zvolenému tématu. Databáze může být vydána na CD-ROM, na disketě nebo jiné možnosti s přímým přístupem, nebo jako počítačový soubor, přístupný pomocí telefonického nebo internetového připojení.

POZNÁMKA 2 k heslu Licencované databáze se počítají jednotlivě, a to i v případě, že se v přístupu k produktům více licencovaných databází používá jednoho rozhraní.

POZNÁMKA 3 k heslu Za databázi se považuje také běžné rozhraní, které poskytuje přístup k balíčku periodik nebo digitálních dokumentů nabízených obvykle vydavatelem nebo prodejcem. Jednotlivá periodika a digitální dokumenty jsou navíc počítány samostatně.