Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz entity

term
entity
termín
entita
definition

abstract object performing a set of functions within the IFM

NOTE An entity can exist in the real world (e.g. a service operator), in which case it is called a “legal entity”. It can also be a model of this real world object (“abstract entity”). It covers the following sets of functions: Application Owner, Application Retailer, Product Owner, Product Retailer, Service Operator, Collection and Forwarding, Security Manager, Registrar and Customer.

definice

abstraktní předmět plnící řadu funkcí v rámci interoperabilního managementu jízdného (IFM)

POZNÁMKA 1 k heslu Entita může existovat v reálném světě (např. provozovatel služby), v tomto případě se nazývá „právní entita“. Může to být také model tohoto objektu v reálném světě („abstraktní entita“). Zahrnuje následující soubory funkcí: vlastník aplikace, prodejce aplikace, vlastník produktu, prodejce produktu, provozovatel služby, sběr a přeposílání dat, bezpečnostní manažer, registrátor a zákazník.

standard (extrakt)
term
entity (Generic Entity MODEL)
termín
entita (obecný MODEL entity)
definition

any data instance to be managed in an operational Version Management System; when several data sources coexist (multimodality and/or interoperability), an ENTITY has to be related to a given DATA SOURCE in which it is defined

definice

instance dat spravovaná v provozní verzi řídicího systému; pokud současně existuje více zdrojů dat (multimodalita a/nebo interoperabilita), musí být ENTITA přiřazena k tomu ZDROJI DAT, ve kterém je definována

standard (extrakt)