Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz intersections

term
intersection
termín
křížení
definition

crossing and/or connection of two or more roads

NOTE In GDF, an intersection is a Level 2 representation of a junction which bounds a road or a ferry. It is a complex feature, composed of one or more Level 1 junctions, road elements and enclosed traffic areas. The definition is different from GDF because the location referencing system refers to real-world objects rather than a database definition as defined in GDF.

definice

křížení a/nebo spojení dvou nebo více pozemních komunikací

POZNÁMKA 1 k heslu V GDF je křížení reprezentací propojení úrovně 2, jež ohraničuje pozemní komunikace nebo trajekty. Jedná se o složený geoprvek tvořený z jednoho nebo více křižovatek úrovně 1, prvků pozemní komunikace a uzavřených dopravních oblastí. Definice je odlišná od GDF, neboť polohový referenční systém se vztahuje k objektům reálného světa spíše než databázová definice, jak je uvedena v GDF.

standard (extrakt)