Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz level

term
level
termín
úroveň
definition

subset of map data resulting from a classification of data of the same semantic content based on the level of detail or density, related to the concept of different map scales

NOTE Level 0 is considered the lowest level (greatest detail); higher levels are numbered level 1, level 2, etc.

EXAMPLE Map display data may be organised into 6 levels representing different zoom scales.

definice

podmnožina mapových dat vycházející z klasifikace dat stejného sémantického obsahu, kdy klasifikace je založená na úrovni podrobnosti/hustoty a vztažená ke konceptu různých mapových měřítek

POZNÁMKA 1 k heslu Úroveň 0 se považuje za nejnižší úroveň (největší podrobnost); vyšší úrovně jsou číslovány úroveň 1, úroveň 2 atd.

PŘÍKLAD Data znázorněná na mapě mohou být uspořádána do šesti úrovní reprezentujících různá měřítka znázornění (zoomu).

standard (extrakt)
term
level – IFOPT
termín
úroveň
definition

an identified storey (ground, first, basement, mezzanine, etc) within an interchange building on which STOP PLACE COMPONENTS reside

NOTE A STOP PATH LINK may connect components on different levels.

definice

<IFOPT> určené podlaží v rámci přestupní budovy, na kterém jsou umístěny komponenty zastávkového místa

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupová cesta k zastávce může spojovat komponenty na různých podlažích.

PŘÍKLAD Přízemí, první patro, suterén, mezanin atd.

standard (extrakt)