Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz locations

term
location
termín
místo; umístění
definition

identifiable geographic place

NOTE It is either on a network (as a point or a linear location) or an area. This may be provided in one or more referencing systems.

definice

identifikovatelné geografické místo

POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se buď na síti (jako bodová nebo lineární pozice), nebo jako oblast. Může být poskytnuto v jednom nebo více referenčních systémech.

standard (extrakt)
term
location
termín
poloha
definition

indicates the area, road segment or point location where the source of the problem is situated

definice

oblast, silniční úsek nebo bod, kde se nachází zdroj problému

standard (extrakt)
term
location
termín
poloha
definition

simple or compound geographic object to be referenced by a location reference

NOTE 1 to entry: A location is matched to database objects by location definitions, which specify what is meant by a particular location. Without any explicit remark, it is meant to be a linear stretch in terms of topology in the database network without any loops or discontinuities in between (linear location). It might also be only a point in the network as a specialization of a linear stretch with length zero. In addition to that, a location can also be a set of road elements representing an area. This area is expressible by a polygon or a list of linear locations.

definice

jednoduchý nebo složený geografický objekt, na který je odkazováno označení polohy, nebo bod v síti jako lineární úsek s nulovou délkou, nebo množina prvků silniční sítě reprezentující oblast, která je vyjádřitelná pomocí polygonu nebo pomocí seznamu lineárních poloh

POZNÁMKA 1 k heslu Bez jakýchkoli jednoznačných upřesnění je v rámci topologie databázové sítě pod názvem lineární poloha míněn lineární úsek bez jakýchkoli smyček nebo nespojitostí uprostřed.

POZNÁMKA 2 k heslu Poloha je přiřazena k databázi objektů pomocí definic poloh, které specifikují, co je míněno jednotlivou polohou.

standard (extrakt)
term
location – Transmodel
termín
poloha
definition

the position of a POINT with a reference to a given LOCATING SYSTEM (e. g. WGS84 coordinates)

definice

<Transmodel> poloha BODU s odkazem na daný LOKAČNÍ SYSTÉM (např. WGS84 souřadnice)