Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz poloh

termín
poloha
term
location
definice

oblast, silniční úsek nebo bod, kde se nachází zdroj problému

definition

indicates the area, road segment or point location where the source of the problem is situated

standard (extrakt)
termín
poloha
term
location
definice

jednoduchý nebo složený geografický objekt, na který je odkazováno označení polohy, nebo bod v síti jako lineární úsek s nulovou délkou, nebo množina prvků silniční sítě reprezentující oblast, která je vyjádřitelná pomocí polygonu nebo pomocí seznamu lineárních poloh

POZNÁMKA 1 k heslu Bez jakýchkoli jednoznačných upřesnění je v rámci topologie databázové sítě pod názvem lineární poloha míněn lineární úsek bez jakýchkoli smyček nebo nespojitostí uprostřed.

POZNÁMKA 2 k heslu Poloha je přiřazena k databázi objektů pomocí definic poloh, které specifikují, co je míněno jednotlivou polohou.

definition

simple or compound geographic object to be referenced by a location reference

NOTE 1 to entry: A location is matched to database objects by location definitions, which specify what is meant by a particular location. Without any explicit remark, it is meant to be a linear stretch in terms of topology in the database network without any loops or discontinuities in between (linear location). It might also be only a point in the network as a specialization of a linear stretch with length zero. In addition to that, a location can also be a set of road elements representing an area. This area is expressible by a polygon or a list of linear locations.

standard (extrakt)
termín
poloha
term
location – Transmodel
definice

<Transmodel> poloha BODU s odkazem na daný LOKAČNÍ SYSTÉM (např. WGS84 souřadnice)

definition

the position of a POINT with a reference to a given LOCATING SYSTEM (e. g. WGS84 coordinates)

termín
poloha
term
position
definice

místo, kde došlo k dopravní události ve vztahu k určité pozemní komunikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Jízdní pruhy jsou číslovány podle obvyklé praxe, tj. jízdní pruh 1 je nejblíže ke zpevněné krajnici. V zemích s jízdou vlevo jsou jízdní pruhy číslovány zleva doprava, v zemích s jízdou vpravo jsou jízdní pruhy číslovány zprava doleva.

POZNÁMKA 2 k heslu Pozice je prvek události, nikoliv prvek odkazující na polohu.

definition

position defines where an event has taken place in relation to the road: e.g. driving lane 1, hard shoulder, central reservation, etc.

NOTE The driving lanes are numbered according to the usual local practice, i.e. driving Lane 1 is the lane nearest to the hard shoulder. In countries which drive on the left, driving lanes are hence numbered from left-to-right, and in countries driving on the right, from right-to-left.

NOTE Position is an event element and NOT a location reference element.