Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz prvek

termín
prvek
term
Element
definice

DSRC adresář obsahující informace o aplikaci ve formě atributů

definition

DSRC directory containing application information in the form of attributes

termín
prvek
term
Figure Element
definice
definition

data model entity that provides the shape data of a cartographic feature for displaying a map

termín
prvek (XML)
term
element
definice

<XML> základní prvek logické datové struktury UML modelu v rámci XML dokumentu; část dat uvnitř souboru [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Prvek XML je složen z počátečního a koncového tagu a informace mezi tagy je často označována jako obsah. Počáteční a koncové tagy ukazují začátek a konec elementu. Schéma, které může poskytovat popis struktury dat, popisuje elementy použité v XML souboru.

definition

atomic constituent of the UML model logical data structure within an XML document, a piece of data within a file [XML]

NOTE An XML element consists of a start tag, and end tag, and the information between the tags, which is often referred to as the contents. Start tags and end tags show the beginning and end of an element. A schema that can provide a description of the structure of the data describes elements used in an XML file.

standard (extrakt)