Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz relationships

term
relationship
termín
relační vztah
definition

semantic or topological interrelation or dependency between locations in the LRS

NOTE Relationships can exist between locations in the LRS. These relationships will generally be structured to allow more sophisticated use of the location reference, such as a topological or hierarchical structure. For example, a county location may be defined as an aggregate of several city locations or a long stretch of road may be an aggregate of several smaller road segments. Referencing the county may be easier than referencing all the cities which make up the county. This allows scalability and ease of use in the LRSs using the LRM.

definice

sémantický nebo topologický vzájemný vztah nebo závislost mezi pozicemi v lokalizačním referenčním systému (LRS)

POZNÁMKA 1 k heslu Relační vztahy mohou existovat mezi pozicemi v lokalizačním referenčním systému. Tyto relační vztahy jsou zpravidla strukturovány, aby umožnily sofistikovanější využití označených poloh, jako jsou topologická nebo hierarchická struktura. Například poloha kraje může být definována jako souhrn několika městských lokalit, nebo dlouhý úsek pozemní komunikace může být souhrnem několika menších úseků pozemní komunikace. Odkazování na kraj může být snadnější než odkazování na všechna města, která tvoří kraj. Toto umožňuje rozšiřitelnost a snadné využití lokalizačních referenčních metod v lokalizačním referenčním systému.

standard (extrakt)