Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz sensors

term
sensor
termín
senzor
definition

component that detects objects in the monitoring range

NOTE There are a variety of sensor principles listed below which could be used. The most common principle is the flight time measurement (e.g. radar, lidar, sonar). Active sensor elements create a pulsed or continuously modulated field of microwaves, (infrared) light, or ultrasonic sound. The reflected energy due to an object in the detection area is received, and the distance to the object is measured. The lateral position of the object is estimated based on the beam or field directional characteristics, or based on the timing relationships between sensors with overlapping coverage areas. Alternative principles include distance measurement by triangulation principle and passive sensor systems using image processing.

definice

prvek, který detekuje objekty ve sledované oblasti

POZNÁMKA 1 k heslu Existuje mnoho různých principů senzorů, které mohou být využity. Nejběžnějším principem je měření času dráhy letu (například RADAR, LIDAR, SONAR). Aktivní senzorové prvky vytvářejí impulzní nebo spojitě modulované mikrovlnné pole,infračervené záření nebo ultrazvukový signál. Odražená energie je z důvodu přítomnosti objektu v detekční oblasti přijata a vzdálenost k objektu je změřena. Boční poloha objektu je odhadnuta na základě směrových charakteristik pole nebo paprsku nebo na základě časových vztahů mezi senzory s překrývajícím rozptylem. Alternativní principy zahrnují měření vzdálenosti pomocí trigonometrického principu a pasivních snímacích systémů s využitím zpracování obrazu.

standard (extrakt)