Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz situation

term
situation – Trident
termín
situace
definition

set of traffic/travel circumstances linked by a causal relationship which apply to a common set of locations

Note 1 to entry: A situation can be composed of situation elements.

Note 2 to entry: SITUATION is not a Transmodel term, but is used in Trident and SIRI as a generic term for incidents and planned disruptions.

Note 3 to entry: In IFOPT the STOP PLACE model provides a precise location model for specifying the scope of an incident and may be referenced by other services such as SIRI.

definice

<Trident> soubor provozních/cestovních okolností spojených příčinnými vztahy, které se vztahují ke společnému souboru míst

POZNÁMKA 1 k heslu Situace se mohou skládat ze situačních prvků.

POZNÁMKA 2 k heslu Situace není termín Transmodelu, ale v Trident a SIRI se používá jako obecný termín pro incidenty a plánované přerušení.

POZNÁMKA 3 k heslu V IFOPT model zastávkového místa poskytuje model přesného umístění ke specifikaci rozsahu incidentu a může být uváděn dalšími službami jako například SIRI.

term
situation – WS-PubSub
termín
situace
definition

some occurrence within a service or its environment of interest to third parties

NOTE A Situation can be a change of state in the service itself, or an event in the context of the systems it monitors. A Publisher that detects a Situation will create a Notification Message.

definice

<WS-PubSub> některá událost v oblasti služeb nebo jejich prostředí, zajímající třetí strany

POZNÁMKA 1 k heslu Situací může být změna stavu ve službě samé nebo událost v systémech, které monitoruje; vydavatel, který zjistí situaci, vytvoří notifikační zprávu.