Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz uzly

termín
uzel
term
node
definice

<XML> prvky, komentáře, zpracovávané instrukce a text v XML dokumentu

POZNÁMKA 1 k heslu XML dokument má hierarchickou strukturu, popisovanou jako strom. Tento strom má větve připojované v těchto uzlech.

definition

<XML> elements, comments, processing instructions, and text in an XML document

NOTE 1 to entry: An XML document has a hierarchical structure, described as a tree. The tree has branches connecting at the nodes.

standard (extrakt)
termín
uzel
term
node
definice

bezrozměrný prvek, který je topologickým průsečíkem dvou nebo více hran nebo koncovým bodem hrany

POZNÁMKA 1 k heslu Uzel je vytvořen pro topologicky významné body, jako jsou jednoduchá křížení pozemních komunikací nebo jiné lineární geoprvky zahrnující hranice, ale také pro pozice, jako jsou stožáry elektrického vedení, sloupky kilometrovníků nebo senzory detekující dopravní proudy, které se stávají významnými body specifikovanými v mapě.

definition

zero-dimensional element that is a topological junction of two or more edges, or an end point of an edge

NOTE A node is created for topologically significant points, such as simple intersections of roads or other linear features including boundaries but also for locations such as electric beacons, kilometre-posts or sensors detecting traffic flows, being significant points specified in a map.

standard (extrakt)