Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz vydavatelem

termín
vydavatel
term
issuer
definice

subjekt zodpovědný za platební systém a za vydávání platebních prostředků uživatelům

definition

entity responsible for the payment system and responsible for issuing the payment means to the user

standard (extrakt)
termín
vydavatel
term
issuer
definice

<veřejná doprava> podnik prodávající jízdenky a přijímající platby, tzn. přepravce

definition

an undertaking selling the ticket and receiving payment, which is the carrier

NOTE 1 to entry: The issuer is the undertaking indicated on the ticket with its code and possibly its logo.

termín
vydavatel
term
publisher – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> subjekt, který zpracovává události v datovém zdroji a odesílá notifikační zprávy producentovi pro zprostředkování a distribuci uživatelům

POZNÁMKA 1 k heslu Producent může provádět další zprostředkování, jako je filtrování nebo datové transformace. Použití producenta notifikace je v SIRI transparentní.

definition

an entity that processes events in the data feeds and sends Notification messages to a Producer for brokering and distribution to Consumers

NOTE The Producer may carry out additional mediation such as filtering or data transformation. The use of a Notification Producer is transparent in SIRI.

standard (extrakt)
termín
vydavatel; výstavce platební aplikace
term
issuer; payment application issuer
definice

platební instituce, která je ve smluvním vztahu s držitelem karty a která vystavuje platební aplikace na bezkontaktních médiích

Poznámka 1 k heslu Vydavatel vydává platební aplikace, jako jsou třeba kreditní nebo debetní karty, a ručí za náležitě autorizované transakce, provedené pomocí svých platebních aplikací.

definition

payment institution having a contract with the cardholder and issuing the payment application on a contactless media

Note 1 to entry: The issuer issues payment applications such as credit or debit cards and guarantees payment for properly authorized transactions using the payment application.