Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.5 Přepravní dokumenty

termín
přepravitelný
term
conveyable
definice

položka, která může být účinně a bezpečně přemísťována manipulační technikou za účelem přepravy materiálu na opačnou stranu dopravníku

definition

an item that can be moved efficiently and safely on handling devices used to move material over a fixed line of travel

NOTE: Such material handling devices, or conveyors, are for the purposes of this standard considered to be continuousloop belted systems moving packages or objects in a predetermined path and having fixed or selective points of loading or discharge. The width of the belt, height permitted within the facility, and weight capacity of the belt may determine whether the items are conveyable.

standard (extrakt)
termín
nepřepravitelný
term
non-conveyable
definice

položka, jejíž šířka, výška nebo váha vylučují její pohyb v dopravních systémech

definition

an item of such width, height, or weight to preclude its movement on conveyor systems

standard (extrakt)
termín
sjednocený
term
unitized
definice

dohromady zajištěný v celek tak, aby bylo možné s tímto celkem nakládat jako s jedním objektem

definition

secured together so as to be handled as an entity

standard (extrakt)
termín
náklad; zboží
term
freight; goods, cargo, load
definice

zboží nebo produkty přepravované lodí, letadlem, vlakem, dodávkou nebo nákladním autem, obvykle za účelem zisku; zboží přepravované z jednoho místa do druhého

POZNÁMKA 1 k heslu V moderní době se ve většině intermodální dálkové nákladní dopravy používají kontejnery.

definition

goods or produce transported, generally for commercial gain, by ship, aircraft, train, van or truck

NOTE 1 to entry: In modern times, containers are used in most intermodal long-haul cargo transport.

termín
zásilka; dílčí zásilka
term
consignment
definice

samostatně identifikovatelné množství položek zboží připravených k přepravě od jednoho odesilatele jednomu příjemci jedním nebo více druhy dopravy a specifikované v jednom přepravním doklad

definition

separately identifiable amount of goods items available to be transported from one consignor to one consignee via one or more modes of transport and specified in one single transport document

standard (extrakt)
termín
přepravní balení
term
transport package
definice

balení určené pro přepravu a manipulaci s jedním nebo více předměty, menších balení nebo sypkého materiálu

definition

package intended for the transportation and handling of one or more articles, smaller packages, or bulk material

standard (extrakt)
termín
zásilka
term
shipment
definice

odděleně identifikovatelná skupina jedné nebo několika položek zboží společně přepravovaných nebo připravených ke společné přepravě

definition

identifiable collection of one or more goods items (available to be) transported together from the original shipper, to the ultimate consignee

NOTE 1 to entry: A shipment may be transported in one or a multiple number of consignments.

termín
přepravní jednotka
term
transport unit
definice

kombinace nákladu, dopravních prostředků a přepravní dokumentace

POZNÁMKA 1 k heslu Obsahuje dopravní prostředek, přepravní skladové systémy a ochranné obaly používané pro nebezpečné zboží.

POZNÁMKA 2 k heslu Přepravní jednotka je samostatně identifikovatelná.

POZNÁMKA 3 k heslu Přepravní jednotka může obsahovat další přepravní jednotky, například silniční vozidlo jako přepravní jednotka a více naložených palet na toto vozidlo, které jsou každá samostatnou přepravní jednotkou.

definition

combination of the load, transport means and transport documentation

NOTE This includes the modes of transport as well as the containment or storage systems used for the dangerous goods. A transport unit is an item that is separately identified. A transport unit may include or contain other transport units, examples being a road vehicle as a transport unit and multiple pallets loaded onto the road vehicle, each pallet being its own transport unit.

standard (extrakt)
termín
výrobek
term
product
definice

sestava první nebo vyšší úrovně, která je prodána v kompletním uspořádání a je určena pro koncové užití

definition

first level or higher assembly that is sold in a complete end-usable configuration

standard (extrakt)
termín
položka
term
item
definice

položka zboží určená k přepravě

POZNÁMKA 1 k heslu Položka může být tvořena jednou jednotkou, jako je dopis, svazek nebo krabice, více kusy zboží, nebo více jednotkami, které jsou umístěny do schrány a dále přepravovány v zařízení (například v intermodálním ISO kontejneru) jako podsložka položky AEI.

definition

item of goods to be moved

NOTE An item may be a single unit, such as a letter, a bundle or box of units or other units that will be bundled into a receptacle which will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item.

Items are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
manipulační jednotka
term
unit load
definice

jedno nebo více přepravních balení nebo jiných ucelených položek, díky kterým je dosaženo vhodnosti k přepravě, stohování a skladování zboží jako jednotky

PŘÍKLAD Palety, prokladové a upínací prostředky, zajištění nebo zámky, lepidlo, smršťovací a síťové obaly.

definition

one or more transport packages or other items held together by means such as pallet, slip sheet, strapping, interlocking, glue, shrink wrap, or net wrap, making them suitable for transport, stacking, and storage as a unit

standard (extrakt)
termín
(primární) balení výrobku
term
product package (primary)
definice

vazba, obal nebo přepravník pro jednotlivou položku nebo její dané množství, které tvoří ucelené identifikovatelné balení

POZNÁMKA 1 k heslu Balení výrobku může být samostatně balená položka, více položek zabalených společně do jednoho celku nebo množina položek zabalená do jednoho celku.

definition

first tie, wrap or container to a single item or quantity thereof that constitutes a complete identifiable pack

NOTE A product package may be an item packaged singularly, multiple quantities of the same item packaged together or a group of parts packaged together.

standard (extrakt)
termín
balík; (přepravní) balení
term
package
definice

samostatné položky, které mohou být sdružené do jednoho většího balení

definition

load unit container discrete individual containers which may be accumulated in a larger package

standard (extrakt)
termín
ložná jednotka
term
load unit
definice

balík, přepravka, kontejner nebo jiná přepravní jednotka, která může být naložena na dopravní prostředky

definition

cargo transportation unit, which may be loaded on a transport means

NOTE Synonyms: package, container.

standard (extrakt)
termín
pojízdná nákladní klec
term
rollercage
definice

klec s podvozkem pro přepravu volných položek

definition

cage with casters for transporting loose items

standard (extrakt)
termín
paleta
term
pallet
definice

dřevěná, plastová nebo kovová konstrukce, která umožňuje přemístění skupiny zboží vysokozdvižným vozíkem nebo jiným prostředkem pro manipulaci s paletami

POZNÁMKA 1 k heslu Paleta je převážena v zařízení (například v intermodálním ISO kontejneru) jako podsložka položky AEI.

definition

a wooden, plastic or metal platform that enables a bundle of goods to be moved around by a fork-lift truck or similar platform-moving device that will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item

NOTE Pallets may be referred to but are not defined in this family of standards; they are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
schrána
term
receptacle
definice

jedna jednotka nebo přepravka s položkami či menšími balíčky

POZNÁMKA 1 k heslu Schrána obvykle může vypadat jako pytel, krabice nebo klec, která je přepravována v zařízení (např. intermodální ISO kontejner) jako podsložka položky AEI.

POZNÁMKA 2 k heslu Schrána je definována souborem norem ISO/IEC SC31 Automatická identifikace a techniky sběru dat.

definition

single unit, or a carrier of items and of smaller packets and items

NOTE 1 to entry A receptacle will normally take the form of a bag, box or roller cage that will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item

NOTE 2 to entry Packets are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
kontejner
term
container
definice

nádoba (schrána) na přepravu zboží, zejména taková, již lze snadno přeložit z jednoho druhu přepravy na jiný

definition

receptacle for the transport of goods, especially one readily transferable from one form of transport to another

standard (extrakt)
termín
nákladní kontejner
term
freight container
definice

nákladní ISO kontejner specifikovaný normou ISO 668 i kontejnery v normách ISO nedefinované

definition

ISO freight container as specified in ISO 668 as well as containers not defined by other ISO standards

standard (extrakt)
termín
intermodální nákladní kontejner
term
intermodal freight container
definice

velký objekt pro převoz nákladu (různé podoby) používaný k dopravě nebo skladování podle ISO 6346; nákladní kontejner navržený a vyrobený pro používání při překládce mezi dvěma nebo více druhy dopravy

definition

large cargo carrying object (of various formats) used for transport or storage that conforms to ISO 6346 and designed and constructed to permit it to be used interchangeably in two or more modes of transport

standard (extrakt)
termín
intermodální nákladní kontejner ISO; intermodální kontejner ISO; ISO kontejner
term
ISO intermodal freight container; ISO Intermodal container; ISO container
definice

velký objekt pro převoz nákladu používaný k dopravě nebo skladování podle ISO 668, sady 1 Kontejnery

definition

large cargo carrying object used for transport or storage that conforms to ISO 668, Series 1 containers

standard (extrakt)
termín
intermodální náklad
term
intermodal freight
definice

nákladní kontejner vyměňovaný mezi druhy dopravy a v případě kompatibilního zařízení mezi více systémy

POZNÁMKA 1 k heslu Druhy dopravy zahrnují silniční, železniční, lodní a letecké přepravce.

definition

cargo containers interchanged between transport modes, and where equipment is compatible within multiple systems

NOTE Transport modes include: motor, rail, water, and air carriers.

standard (extrakt)
termín
nebezpečné zboží
term
hazardous materials; dangerous goods (HAZMAT; DG)
definice

látky nebo předměty, které jsou potenciálně nebezpečné (například pro lidi jedovaté, škodlivé životnímu prostředí, výbušné, hořlavé, radioaktivní), které při přepravě vyžadují regulativní kontrolu

definition

substances or articles which are potentially hazardous (for example, poisonous to humans, harmful to the environment, explosive, flammable, or radioactive) that require regulatory control when transported

termín
přepravní pečeť; pečeť zařízení
term
transport seal
definice

mechanické nebo elektronické zařízení použité na kontejneru, ložné jednotce, návěsu apod. z důvodu zajištění hodnověrnosti nebo zabezpečení

definition

equipment seal mechanical or electronic device applied to a container, unit load device, trailer, etc. to guarantee authenticity or security

standard (extrakt)