Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.7 Jízda vozidla

termín
jízda (MODEL jízdy vozidla)
term
journey (Vehicle Journey MODEL)
definice

společné vlastnosti JÍZD VOZIDLA a ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB, např. jejich odkaz na účetní charakteristiky

definition

common properties of VEHICLE JOURNEYs and SPECIAL SERVICEs, e.g. their link to accounting characteristics

standard (extrakt)
termín
jízda vozidla
term
vehicle journey – Transmodel
definice

<Transmodel> plánovaný pohyb vozidla veřejné dopravy v TYPU DNE od startovního bodu po koncový bod podle DIAGRAMU JÍZDY na určené TRASE

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI vozidlo odvysílá na každé zastávce hlášku, pro plánované zastávky v určitém času průjezdu; čas příjezdu a odjezdu mohou být samostatné časy. Datovaná jízda vozidla je případem jízdy vykonané ve specifickém kalendářním dnu.

definition

the planned movement of a public transport vehicle on a DAY TYPE from the start point to the end point of a JOURNEY PATTERN on a specified ROUTE

NOTE In SIRI, the VEHICLE makes a call at each stop, for timetabled stops at a specific PASSING TIME. There may be a separate Arrival Time and Departure Time. A DATED VEHICLE JOURNEY is an instance of a VEHICLE JOURNEY made on a specific Calendar day.

termín
diagram jízdy
term
journey pattern – Transmodel
definice

<Transmodel> navazující seznam zastávkových a časovacích bodů na jedné trase, který popisuje strukturu obsluhovanou vozidly veřejné dopravy; diagram jízdy může procházet tímtéž zastávkovým bodem vícekrát než jednou

POZNÁMKA 1 k heslu První zastávkový bod diagramu jízdy je počátek, poslední je cíl. Každá jízda vozidla má svůj příslušný diagram jízdy.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI nejsou diagramy jízd vyjádřeny na rozhraní: předpokládá se, že prvky jako linka a směr trasy objevující se na trasách jízdy vozidel jsou odvozeny z příslušných diagramů jízd.

definition

an ordered list of STOP POINTS and TIMING POINTS on a single ROUTE, describing the pattern of working for public transport vehicles

NOTE A JOURNEY PATTERN may pass through the same POINT more than once.

The first POINT of a JOURNEY PATTERN is the origin. The last POINT is the destination.

termín
druh diagramu jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
type of journey pattern (Journey Pattern MODEL)
definice

klasifikace DIAGRAMŮ JÍZDY z důvodu rozlišení dalších kategorií DIGRAMU JÍZDY, které nejsou DIAGRAMEM OBSLUŽNÉ JÍZDY a DIAGRAMEM MRTVÉHO CHODU

definition

a classification of JOURNEY PATTERNs used to distinguish other categories of JOURNEY PATTERN than SERVICE JOURNEY PATTERN and DEAD RUN PATTERN

standard (extrakt)
termín
bod v diagramu jízdy
term
point in journey pattern – Transmodel
definice
definition

a STOP POINT or TIMING POINT in a JOURNEY PATTERN with its order in that JOURNEY PATTERN

termín
změna diagramu jízdy
term
change of journey pattern – Transmodel
definice

<Transmodel> řídicí akce spočívající v přiřazení nového diagramu jízdy (a příslušné trasy) pro datovaný diagram jízdy vozidla

definition

a CONTROL ACTION consisting in assigning a new JOURNEY PATTERN (and the ROUTE supporting it) to a DATED VEHICLE JOURNEY

standard (extrakt)
termín
provozní den
term
operating day – Transmodel
definice

<Transmodel> provozní den veřejné dopravy podle zvláštního KALENDÁŘE SLUŽEB; PROVOZNÍ DEN může trvat déle než 24 h

definition

a day of public transport operation of which the characteristics are defined within in a specific SERVICE CALENDAR; an OPERATING DAY may last more than 24 hours

termín
spojovací trasa (MODEL trasy)
term
route link (Route MODEL)
definice

orientovaný spoj mezi dvěma BODY TRASY, který umožňuje stanovení jediné cestyrámci sítě

definition

an oriented link between two ROUTE POINTs allowing the definition of a unique path through the network

standard (extrakt)
termín
trasa
term
route – Transmodel
definice

<Transmodel> uspořádaný seznam lokalizovaných BODŮ definující jedinou cestu na silniční (nebo železniční) síti

POZNÁMKA 1 k heslu TRASA může projít stejným BODEM více než jednou.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý diagram jízdy může být spojen s konkrétní TRASOU.

definition

an ordered list of located POINTS defining one single path through the road (or rail) network

NOTE A ROUTE may pass through the same POINT more than once.

termín
automatická lokalizace vozidla
term
automatic vehicle location (AVL)
termín
poloha
term
location – Transmodel
definice

<Transmodel> poloha BODU s odkazem na daný LOKAČNÍ SYSTÉM (např. WGS84 souřadnice)

definition

the position of a POINT with a reference to a given LOCATING SYSTEM (e. g. WGS84 coordinates)

termín
časovací bod
term
timing point (Transmodel)
definice

<Transmodel> BOD, na základě kterého mohou být zaznamenány časové informace nezbytné k sestavení jízdního řádu

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI se může jednat o zastávkový bod.

POZNÁMKA 2 k heslu V mnoha systémech jsou cílové časy pro zastávky, které nejsou časovými body, zjednodušeně interpolovány z časovacích bodů buď plánovacím systémem, nebo systémem AVMS a mohou představovat nižší úroveň přesnosti predikce.

definition

a POINT against which the timing information necessary to build schedules may be recorded.

NOTE 1 to entry In SIRI, may be, but is not necessarily, a STOP POINT.

NOTE 2 to entry In many systems, Target Times for stops that are not timing points are interpolated simplistically from the timing points by either the scheduling system, or the AVMS system, and may represent a lower level of accuracy of prediction.

termín
časovací bod v diagramu jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
timing point in journey pattern (Journey Pattern MODEL)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
časové pásmo
term
time band (Transmodel)
definice

<Transmodel> část dne, která je z hlediska některých aspektů veřejné dopravy (podobné dopravní podmínky, tarifní kategorie apod.) důležitá

definition

period in a day, significant for some aspect of public transport, e.g. similar traffic conditions or fare category

termín
přiřazení typu časové náročnosti (MODEL typu časové náročnosti)
term
time demand type assignment (Time Demand Type MODEL)
standard (extrakt)
termín
typ časové náročnosti (MODEL typu časové náročnosti)
term
time demand type (Time Demand Type MODEL)
definice

ukazatel dopravních podmínek nebo jiných faktorů, které mohou ovlivnit jízdu vozidla nebo dobu čekání; může být zadán přímo plánovačem, nebo definován použitím ČASOVÉHO PÁSMA

definition

an indicator of traffic conditions or other factors which may affect vehicle run or wait times; it may be entered directly by the scheduler or defined by the use of TIME BANDs

standard (extrakt)
termín
úsek jízdy
term
ride – Transmodel
definice

<Transmodel> součást cesty odpovídající teoretickému pohybu uživatele (cestujícího, řidiče) v jediném vozidle veřejné dopravy z jednoho zastávkového bodu do jiného, v jednom diagramu jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu Cestující mohou použít jeden nebo více úseků jízdy během cesty. Pro každý úsek jízdy bude použita konkrétní jízda vozidla, ačkoli úsek jízdy může být kratší než jízda vozidla.

definition

a part of a TRIP corresponding to the theoretical movement of a user (passenger, driver) on one and only one public transport vehicle, from one STOP POINT to another, on one JOURNEY PATTERN

NOTE Note that a traveller will take one on more RIDES during a TRIP. Each RIDE will be taken using a particular VEHICLE JOURNEY although the RIDE may be shorter that the VEHICLE JOURNEY.

standard (extrakt)
termín
účtování jízdy (MODEL účtování jízdy)
term
journey accounting (Journey Accounting MODEL)
definice

parametry popisující JÍZDY VOZIDLA nebo ZVLÁŠTNÍ JÍZDY používané pro účetní účely, především k vyjádření rozdílů mezi ORGANIZACEMI

definition

parameters characterizing VEHICLE JOURNEYs or SPECIAL SERVICEs used for accounting purposes in particular in contracts between ORGANISATIONs

standard (extrakt)
termín
skupina frekvence jízd (MODEL časů jízd vozidla)
term
journey frequency group (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

skupina JÍZD definovaná za účelem popisu zvláštního režimu, jako služba založená na četnosti nebo rytmické jízdy (např. jede každou xx h 10 min, xx h 25 min a xx h 45 min; je užitečné především jako informace pro cestující)

definition

a group of JOURNEYs defined in order to describe special behaviour like frequency based services or rhythmical services (runs all xxh10, xxh25 and xxh45... for example; this is especially useful for passenger information)

standard (extrakt)
termín
interval mezi jízdami vozidla (MODEL časů jízd vozidla)
term
vehicle journey headway (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

informace o intervalu mezi vozidly, která je uvedena pro JÍZDU VOZIDLA (ve smyslu zpoždění mezi předchozí a následnou JÍZDOU VOZIDLA); tato informace musí být konzistentní se SKUPINOU INTERVALOVÝCH JÍZD, pokud jsou k dispozici (SKUPINA INTERVALOVÝCH JÍZD je podrobnějším způsobem popisu intervalových služeb)

definition

headway interval information that is available for a VEHICLE JOURNEY (to be understood as the delay between the previous and the next VEHICLE JOURNEY). This information shall be consistent with HEADWAY JOURNEY GROUP if available (HEADWAY JOURNEY GROUP being a more detailed way of describing headway services)

standard (extrakt)
termín
jízdní interval (MODEL časování jízd)
term
journey headway (Journey Timing MODEL)
definice

informace o časovém intervalu mezi vozidly, které jsou k dispozici pro všechny JÍZDY VOZIDLA jedoucí podle DIAGRAMU JÍZDY pro daný TYP ČASOVÉ NÁROČNOSTI v daném ČASOVACÍM BODĚ; jedná se o defaultní hodnotu, která může být nahrazena JÍZDNÍM INTERVALEM VOZIDLA; tyto informace musí být konzistentní se SKUPINOU INTERVALOVÝCH JÍZD, je-li k dispozici (SKUPINA INTERVALOVÝCH JÍZD je podrobnější způsob popisu intervalových linek)

definition

headway interval information that is available for all the VEHICLE JOURNEYs running on the JOURNEY PATTERN for a given TIME DEMAND TYPE, at a given TIMING POINT. This is a default value that can be superseded by VEHICLE JOURNEY HEADWAY. This information shall be consistent with HEADWAY JOURNEY GROUP if available (HEADWAY JOURNEY GROUP being a more detailed way of describing headway services)

standard (extrakt)
termín
čas stání (MODEL časování jízd)
term
journey layover (Journey Timing MODEL)
definice

časová rezerva na konci každé jízdy daná DIAGRAMEM JÍZDY za účelem možného zpoždění apod.; tento čas stání nahrazuje obecné stání a může být nahrazen STÁNÍM JÍZDY VOZIDLA

definition

time allowance at the end of each journey on a specified JOURNEY PATTERN, to allow for delays and for other purposes; this layover supersedes any global layover and may be superseded by a specific VEHICLE JOURNEY LAYOVER

standard (extrakt)
termín
jízdní čekací doba (MODEL časového průběhu jízdy)
term
journey wait time (Journey Timing MODEL)
definice

čas, po který musí vozidlo čekat v určitém ČASOVÉM SPOJI V DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; tento čas může nahradit DOBA ČEKÁNÍ V JÍZDĚ VOZIDLA

definition

the time a vehicle has to wait at a specific TIMING POINT IN JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE. This wait time can be superseded by a VEHICLE JOURNEY WAIT TIME

standard (extrakt)
termín
část jízdy (MODEL spřažené jízdy)
term
journey part (Coupled Journey MODEL)
definice

část JÍZDY VOZIDLA vykonaná pro konkrétní funkční účel, například v případě spojení nebo rozpojení vozidel

definition

a part of a VEHICLE JOURNEY created according to a specific functional purpose, for instance in situations when vehicle coupling or separating occurs

standard (extrakt)
termín
část spojené jízdy (MODEL spřažené jízdy)
term
journey part couple (Coupled Journey MODEL)
definice

dvě ČÁSTI JÍZDY různých JÍZD VOZIDLA obsluhovaných současně vlakem, ve kterém jsou spojena dohromady jejich jednotlivá vozidla

definition

two JOURNEY PARTs of different VEHICLE JOURNEYs served simultaneously by a train set up by coupling their single vehicles

standard (extrakt)
termín
interval diagramu jízdy (MODEL časů diagramu jízdy)
term
journey pattern headway (Journey Pattern Times MODEL)
definice

informace o časovém intervalu mezi vozidly, které jsou k dispozici pro všechny JÍZDY VOZIDLA jedoucí podle DIAGRAMU JÍZDY; jedná se o defaultní hodnotu, která může být nahrazena JÍZDNÍM INTERVALEM VOZIDLA pro konkrétní jízdu; tyto informace musí být konzistentní se SKUPINOU INTERVALOVÝCH JÍZD, je-li k dispozici (SKUPINA INTERVALOVÝCH JÍZD je podrobnější způsob popisu intervalových linek)

definition

headway interval information that is available for all the VEHICLE JOURNEYs running on the JOURNEY PATTERN; this is a default value that can be superseded by the VEHICLE JOURNEY HEADWAY on a specific journey; this information shall be consistent with HEADWAY JOURNEY GROUP if available (HEADWAY JOURNEY GROUP being a more detailed way of describing headway services)

standard (extrakt)
termín
čas stání v diagramu jízdy (MODEL časů diagramu jízdy)
term
journey pattern layover (Journey Pattern Times MODEL)
definice

časová rezerva na konci každé jízdy daná DIAGRAMEM JÍZDY, za účelem možného zpoždění apod.; tento čas stání nahrazuje obecné stání a může být nahrazeno STÁNÍM JÍZDY VOZIDLA

definition

time allowance at the end of each journey on a specified JOURNEY PATTERN, to allow for delays and for other purposes; this layover supersedes any global layover and may be superseded by a specific VEHICLE JOURNEY LAYOVER

standard (extrakt)
termín
čas stání jízdy vozidla (MODEL časů jízdy vozidla)
term
vehicle journey layover (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

časová rezerva na konci určené JÍZDY VOZIDLA; tento čas je nadřazen celkovému času stání nebo ČASU STÁNÍ DIAGRAMU JÍZDY

definition

a time allowance at the end of a specified VEHICLE JOURNEY. This time supersedes any global layover or JOURNEY PATTERN LAYOVER

standard (extrakt)
termín
časový průběh jízdy (MODEL časového průběhu jízdy)
term
journey timing (Journey Timing MODEL)
definice

časové informace o časovém průběhu jízdy, jehož hodnoty závisejí na čase použití, takže mohou být spojeny s TYPEM ČASOVÉ ŽÁDOSTI, ČASOVÝM PÁSMEM nebo PROVOZNÍM KONTEXTEM

definition

a time-related information referring to journey timing whose value depends on the time of use and so can be associated with a TIME DEMAND TYPE, TIME BAND or OPERATIONAL CONTEXT

standard (extrakt)
termín
část vozidlové služby (MODEL vozidlové služby)
term
vehicle service part (Vehicle Service MODEL)
definice

část VOZIDLOVÉ SLUŽBY tvořená jedním nebo více BLOKY a omezená časovými úseky, které dané vozidlo stráví správou v GARÁŽI

definition

a part of a VEHICLE SERVICE composed of one or more BLOCKs and limited by periods spent at the GARAGE managing the vehicle in question

standard (extrakt)
termín
doba čekání v jízdě vozidla (MODEL časů jízd vozidla)
term
vehicle journey wait time (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

čas, po který vozidlo čeká na určitém ČASOVACÍM BODU V DIAGRAMU JÍZDY na určité JÍZDĚ VOZIDLA; tato doba čekání překrývá ČEKACÍ DOBU V DIAGRAMU JÍZDY

definition

the time for a vehicle to wait at a particular TIMING POINT IN JOURNEY PATTERN on a specified VEHICLE JOURNEY; this wait time will override the JOURNEY PATTERN WAIT TIME

standard (extrakt)
termín
doba chodu v diagramu jízdy (časový MODEL diagramu jízdy)
term
journey pattern run time (Journey Pattern Times MODEL)
definice

čas potřebný pro přejetí ČASOVÉHO SPOJE v určitém DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; pokud existuje, pak tento čas překryje STANDARDNÍ DOBU OBSLUŽNÉ JÍZDY a STANDARDNÍ DOBU SLUŽEBNÍ JÍZDY

definition

the time taken to traverse a TIMING LINK in a particular JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE; if it exists, it will override the DEFAULT SERVICE JOURNEY RUN TIME and DEFAULT DEAD RUN RUN TIME

standard (extrakt)
termín
doba jízdy (MODEL časového průběhu jízdy)
term
journey run time (Journey Timing MODEL)
definice

čas potřebný pro přejetí ČASOVÉHO SPOJE v určitém DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; pokud existuje, pak tento čas překryje STANDARDNÍ DOBU OBSLUŽNÉ JÍZDY a STANDARDNÍ DOBU SLUŽEBNÍ JÍZDY

definition

the time taken to traverse a TIMING LINK in a particular JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE; if it exists, it will override the DEFAULT SERVICE JOURNEY RUN TIME and DEFAULT DEAD RUN RUN TIME

standard (extrakt)
termín
doba jízdy vozidla (MODEL časů jízdy vozidla)
term
vehicle journey run time (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

čas potřebný pro překročení určitého ČASOVACÍHO SPOJE V DIAGRAMU JÍZDY na určité JÍZDĚ VOZIDLA; umožňuje nejpřesnější kontrolu časů a překrývá STANDARDNÍ DOBU OBSLUŽNÉ JÍZDY, DOBU JÍZDY VOZIDLA a STANDARDNÍ DOBU SLUŽEBNÍ JÍZDY

definition

the time taken to traverse a specified TIMING LINK IN JOURNEY PATTERN on a specified VEHICLE JOURNEY; this gives the most detailed control over times and overrides the DEFAULT SERVICE JOURNEY RUN TIME and JOURNEY PATTERN RUN TIME and the DEFAULT DEAD RUN RUN TIME

standard (extrakt)
termín
čekací doba v diagramu jízdy (MODEL časů diagramů jízdy)
term
journey pattern wait time (Journey Pattern Times MODEL)
definice

čas, po který musí vozidlo čekat v určitém ČASOVÉM SPOJI V DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; tato čekací doba může být nahrazena DOBOU ČEKÁNÍ V JÍZDĚ VOZIDLA

definition

the time a vehicle has to wait at a specific TIMING POINT IN JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE; this wait time can be superseded by a VEHICLE JOURNEY WAIT TIME

standard (extrakt)
termín
posilový bod (MODEL bodu vozidla a obsluhy)
term
relief point (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

ČASOVACÍ BOD, ve kterém je možný odpočinek, tj. řidič může přibrat nebo přepojit vozidlo; vozidlo může být někdy ponecháno bez dozoru

definition

a TIMING POINT where a relief is possible, i.e. a driver may take on or hand over a vehicle; the vehicle may sometimes be left unattended

standard (extrakt)
termín
možnost odlehčení (MODEL vozidlové služby)
term
relief opportunity (Vehicle Service MODEL)
definice

časBLOKU, kdy vozidla projíždí POSILOVÝM BODEM; tato možnost může být použita k odlehčení, ale nemusí

definition

a time in a BLOCK where a vehicle passes a RELIEF POINT; this opportunity may or may not be actually used for a relief

standard (extrakt)
termín
druh kategorie výrobků (MODEL jízdy vozidla)
term
type of product category (Vehicle Journey MODEL)
definice

klasifikace JÍZDY VOZIDLA podle společných vlastností jízd pro účely marketingu a jízdného

definition

a classification for VEHICLE JOURNEYs to express some common properties of journeys for marketing and fare products

standard (extrakt)
termín
druh poměru k vozidlu (MODEL zastavení vozidla)
term
type of relation to vehicle (Vehicle Stopping MODEL)
definice

klasifikace způsobu použití POZICE ZASTAVENÍ VOZIDLA (např. přední vlevo, přední vpravo, zadní vlevo, zadní vpravo, řidič vlevo, řidič vpravo)

definition

a classification of the way a VEHICLE STOPPING POSITION is used (e.g. front left, front right, back left, back right, driver left, driver right)

standard (extrakt)
termín
pořadí zastávek
term
stop order – Transmodel
definice

<Transmodel> sekvence zastávek v diagramu jízdy rozlišující opakované pobyty vozidla na stejné zastávce stejného diagramu; rostoucí počet zastavení, který je unikátní v rámci daného diagramu jízdy, ale není nutně striktně sekvenční

POZNÁMKA 1 k heslu Počet zajišťuje jednoznačný identifikátor a relativní uspořádání.

definition

the sequence of a STOP within a JOURNEY PATTERN distinguishing repeated visits to a stop by a vehicle within the same journey pattern; a monotonically increasing number that is unique within a given journey pattern, but is not necessarily strictly sequential

NOTE The number provides both a unique identifier and a relative ordering.

standard (extrakt)
termín
konečná zastávka
term
terminus
definice

konec (a začátek) linky

definition

end of a route

standard (extrakt)
termín
zobrazení cíle
term
destination display – Transmodel
definice

<Transmodel> zobrazený název cíle (konečné zastávky) DIAGRAMU JÍZDY na hlavním nebo na jiném zobrazovači umístěném na palubě vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI lze různé údaje použít pro zobrazení cíle v datovaném jízdním řádu, jízdním řádu v reálném čase nebo v individuálních zprávách při centrálním oznamování zastávek a vozidel cestujícím.

POZNÁMKA 2 k heslu Pokud není zobrazení cíle specifikováno v individuálním prvku hlášky, bude zobrazen cíl z předchozího prvku hlášky. Jestliže nejsou údaje v předchozích hláškách, budou použity údaje z datovaného diagramu jízdy.

definition

an advertised destination of a specific JOURNEY PATTERN, usually displayed on a headsign or at other onboard locations

NOTE 1 to entry In SIRI, different values for DESTINATION DISPLAY may be used in the dated timetable, the real-time table, or on individual calls to support stop centric and vehicle centric presentations of information to the customer. If not specified on an individual Call element, the DESTINATION DISPLAY will be inherited from the most recent previous Call element. If there are no values on previous calls, it will be inherited from the DATED VEHICLE JOURNEY destination displays.

termín
linka
term
line – Transmodel
definice

<Transmodel> soubor TRAS, který je veřejnosti znám pod podobným názvem nebo číslem linky

POZNÁMKA 1 k heslu Obyčejně je linka provozována pouze jedním druhem dopravy, například linka metra, trajektu apod.

definition

a group of ROUTES which is generally known to the public by a similar name or number

NOTE 1 to entry A LINE is in general operated by only one TRANSPORT MODE: metro line, ferry line, etc.

termín
povolený směr linky (MODEL trasy)
term
allowed line direction (Route MODEL)
definice

povolený SMĚR, který lze na dané TRASE použít; lze jej použít k ověření výběru povolených hodnot

definition

an allowed DIRECTION that can be used on a given ROUTE; this can be used to validate the selection of allowed values

standard (extrakt)
termín
druh linky (MODEL trasy)
term
type of line (Route MODEL)
definice

klasifikace LINEK

definition

a classification for LINEs

standard (extrakt)
termín
číslo linky
term
line number (Transmodel)
definice

<Transmodel> celočíselná nebo krátká alfanumerická sekvence sloužící k identifikaci linky pro veřejnost

PŘÍKLAD 11, 23, X3, 5A.

definition

an integer or a short alphanumeric sequence used to identify the LINE to the Public, for example: 11, 23, X3, 5A etc.

standard (extrakt)
termín
intervalová linka
term
headway service – SIRI
definice

<SIRI> častá služba, jejíž čas odjezdu je obvykle zobrazen pro cestující jako „každých n minut“ spíše než fixní čas

definition

a frequent service whose time of departure is normally shown to the public as ‘every n minutes’ rather than a fixed time

standard (extrakt)
termín
interval mezi vozidly
term
headway interval – SIRI
definice

<SIRI> interval pro služby založené na častosti

POZNÁMKA 1 k heslu Interval mezi vozidly může být podle jízdního řádu, stanovený rozpětím, odhadovaný nebo skutečný.

definition

for Frequency based services, the interval between vehicles may be TIMETABLED, AIMED, ESTIMATED or ACTUAL

standard (extrakt)
termín
spoj
term
link – Transmodel
definice

<Transmodel> orientovaný prostorový 1rozměrný objekt s ohledem na celkový popis sítě, popisující spojení mezi dvěma BODY

definition

an oriented spatial object of dimension 1 with view to the overall description of a network, describing a connection between two POINTs

termín
druh spoje (obecný MODEL bodů a spojů)
term
type of link (Generic Point & Link MODEL)
definice

klasifikace SPOJŮ podle různých funkčních účelů SPOJE

definition

a classification of LINKs to express the different functional roles of a LINK

standard (extrakt)
termín
druh posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
type of link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

klasifikace POSLOUPNOSTI SPOJŮ podle různých funkcí POSLOUPNOSTI SPOJŮ; může být použita pro TRASU, DIAGRAM JÍZDY, pozemní komunikaci, DIAGRAM CESTY, hraniční čáru apod.

definition

a classification of LINK SEQUENCEs used to define the different functions a LINK SEQUENCE may be used for. E.g ROUTE, JOURNEY PATTERN, road, TRIP PATTERN, border line etc.

standard (extrakt)
termín
přípojný spoj
term
connection link – Transmodel
definice

<Transmodel> fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě

POZNÁMKA 1 k heslu Pro přechod v rámci přestupního místa mohou být potřebné různé doby přestupu v závislosti na mobilitě cestujícího.

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue a trip; different transfer times may be necessary to cover interchange over a given connection link, depending on the kind of passenger.

In SIRI, a Feeder service may arrive at one STOP POINT in the CONNECTION LINK, and the Distributor may leave from the same or a different stop in the CONNECTION LINK.

The interchange duration, i.e. transfer time is the time needed to go from stop point to stop point across a CONNECTION LINK. In SIRI, it does not include time needed to board or alight. Several different types of interchange duration may be specified.

standard (extrakt)
termín
přidělení přípojného spoje
term
connection link assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> přiřazení přípojného spoje k cestovní trase nebo skupině tras (představujících různé cesty), indikující, že cestovní spoj by měl jet přes danou trasu a dané zastávkové místo

POZNÁMKA 1 k heslu Může podléhat podmínkám platnosti.

definition

association of a CONNECTION LINK (e.g. between two journeys of a JOURNEY PATTERN) with a PATH LINK or set of PATH LINKs representing different paths to indicate that the journey connection should be made over that path within the STOP PLACE

NOTE 1 to entry: May be subject to a VALIDITY CONDITION.

standard (extrakt)
termín
flexibilní linka (MODEL flexibilní sítě)
term
flexible line (Flexible Network MODEL)
definice

specializace LINKY na poskytování flexibilní obsluhy; jelikož ne všechna obsluha LINKY musí být flexibilní, je samotná flexibilnost popsána na úrovni DIAGRAMU JÍZD (tzn., že je potřeba samostatného DIAGRAMU JÍZD pro každý typ flexibility na lince umožňovaný)

Typy flexibilní obsluhy jsou:

– virtuální linka

– flexibilní obsluha po hlavní trati

– obsluha v koridoru

– celoplošná flexibilní obsluha v pevné zastávce

– celoplošná flexibilní obsluha v neohraničené oblasti

– smíšený druh flexibilní obsluhy

– smíšený druh flexibilní a pravidelné obsluhy

definition

specialisation of LINE for flexible service; as all the service on a LINE may not all be flexible, flexibility itself is described at JOURNEY PATTERN level (meaning that a separate JOURNEY PATTERN is needed for each type of flexibility available for the line).

Types of flexible services are: Virtual line service; Flexible service with main route; Corridor service; Fixed stop area-wide flexible service; Free area-wide flexible service; Mixed types of flexible service; Mixed type of flexible and regular services

standard (extrakt)
termín
flexibilní trasa (MODEL flexibilní sítě)
term
flexible route (Flexible Network MODEL)
definice

specializace TRASY na flexibilní obsluhu; může zahrnovat body a tarifní oblasti a vyžádané a nevyžádané úseky

definition

specialisation of ROUTE for flexible service. May include both point and zonal areas and ordered and unordered sections

standard (extrakt)
termín
NEPTUNE
term
NEPTUNE
definice

francouzská norma (PR NF 99-506) specifikující formát pro popis tras veřejné dopravy

definition

French standard (PR NF 99-506) for format describing public transport routes

standard (extrakt)
termín
rezervační opatření (MODEL flexibilní sítě)
term
booking arrangements (Flexible Network MODEL)
standard (extrakt)
termín
vlastnosti flexibilní služby (MODEL flexibilní služby)
term
flexible service properties (Flexible Service MODEL)
definice

dodatečné charakteristiky flexibilní služby; služba může být částečně fixní, částečně flexibilní

definition

additional characteristics of flexible service; a service may be partly fixed, partly flexible

standard (extrakt)
termín
druh flexibilní obsluhy (MODEL flexibilní obsluhy)
term
type of flexible service (Flexible Service MODEL)
definice

typologie flexibilních služeb:

služba virtuální linky

– flexibilní služba na hlavní trati

– koridorová obsluha

– flexibilní obsluha v oblasti s pevnou zastávkou

– volná flexibilní obsluha v oblasti

– smíšené typy flexibilní obsluhy (ne na úrovni BODU)

POZNÁMKA 1 k heslu Druh flexibility může být popsán na úrovni DIAGRAMU JÍZDY nebo BODU DIAGRAMU JÍZDY v případě smíšených typů flexibilní obsluhy v rámci téhož DIAGRAMU JÍZDY.

definition

a typology of flexible services: Virtual line service; Flexible service with main route; Corridor service; Fixed stop area-wide flexible service; Free area-wide flexible service; Mixed types of flexible service (not at POINT level)

NOTE The type of flexibility can be defined at JOURNEY PATTERN level or at POINT IN JOURNEY PATTERN level in case of mixed types of flexible service inside the same JOURNEY PATTERN.

standard (extrakt)
termín
vlastnosti flexibilního spoje (MODEL flexibilní sítě)
term
flexible link properties (Flexible Network MODEL)
definice

skupina charakteristik popisujících flexibilní charakteristiky SPOJE; z důvodu zamezení přiřazení množství odkazů a druhů podtypů spoje se se SPOJEM používá i složení

definition

set of properties describing the flexible characteristics of a LINK; a composition is used with LINK in order to avoid multiple inheritance and a type explosion of link subtypes

standard (extrakt)
termín
interval mezi vozidly (MODEL časů jízdy vozidla)
term
headway interval (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

časový interval nebo doba určující interval mezi vozidly a charakterizující SKUPINU INTERVALOVÝCH JÍZD (např. každých 10 minut, každých 4-6 minut)

definition

a time interval or a duration defining a headway period and characterizing HEADWAY JOURNEY GROUP (e.g. every 10 min, every 4-6 min)

standard (extrakt)
termín
skupina intervalových jízd (MODEL časů jízdy vozidla)
term
headway journey group (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

skupina JÍZD VOZIDLA , které se řídí podle stejného DIAGRAMU JÍZDY a mají stejný INTERVAL MEZI VOZIDLY mezi stanoveným počátečním a konečným časem (například každých 10 minut); je to užitečné především pro informace pro cestující

definition

a group of VEHICLE JOURNEYs following the same JOURNEY PATTERN having the same HEADWAY INTERVAL between a specified start and end time (for example, every 10 min)

NOTE This is especially useful for passenger information.

standard (extrakt)
termín
spoj na infrastruktuře (MODEL infrastrukturní sítě)
term
infrastructure link (Infrastructure Network MODEL)
definice

nadtyp, který zahrnuje všechny SPOJE fyzické sítě (např. ŽELEZNIČNÍ PRVEK)

definition

a super-type including all LINKs of the physical network (e.g. RAILWAY ELEMENT)

standard (extrakt)
termín
úsek tratě (MODEL sítě linek)
term
line section (Line Network MODEL)
definice

část SÍTĚ mezi dvěma definovanými uzly (místy tratě); nesměrová

definition

a part of a NETWORK comprising an edge between two nodes; not directional

standard (extrakt)
termín
tvar linky (MODEL obecné projekce)
term
line shape (Generic Projection MODEL)
definice

grafický tvar SPOJE získaný pomocí vzorce nebo jiným způsobem, který používá POLOHU svých ohraničujících BODŮ a v závislosti na LOKAČNÍM SYSTÉMU poskytujícím grafické znázornění

definition

the graphical shape of a LINK obtained from a formula or other means, using the LOCATION of its limiting POINTs and depending on the LOCATING SYSTEM used for the graphical representation

standard (extrakt)
termín
schématická mapa (MODEL schématické mapy)
term
schematic map (Schematic Map MODEL)
definice

mapa schématicky zobrazující půdorys topografické struktury veřejné dopravní sítě (množinu LINEK) a množinu STANOVIŠŤ; může obsahovat projekci množiny ENTIT v pixelech na rastrový obrázek kvůli podpoře interakcí hypertextových odkazů

definition

a map representing schematically the layout of the topographic structure of the public transport network (a set of LINEs) and a set of SITEs; it can include a pixel projection of a set of ENTITies onto a bitmap image so as to support hyperlinked interactions

standard (extrakt)
termín
přípojná linka
term
connection link – Transmodel
definice

<Transmodel> fyzická možnost pro cestujícího přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohl pokračovat v cestě

POZNÁMKA 1 k heslu Pro realizaci přestupu mohou být při přechodu z jedné linky na druhou potřeba různé časy, a to i v závislosti na mobilitě cestujícího.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI může mít přivážející linka příjezd k jednomu zastávkovému bodu a odvážející linka může odjíždět od stejného nebo jiného bodu.

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue a trip. Different transfer times may be necessary to cover interchange over a given connection link, depending on the kind of passenger.

In SIRI, a Feeder service may arrive at one STOP POINT in the CONNECTION LINK, and the Distributor may leave from the same or a different stop in the CONNECTION LINK.

The interchange duration, i.e. transfer time is the time needed to go from stop point to stop point across a CONNECTION LINK. In SIRI, it does not include time needed to board or alight. Several different types of interchange duration may be specified.

standard (extrakt)
termín
přestupní doba
term
transfer time
definice

čas potřebný pro přechod od jednoho bodu zastávky ke druhému

POZNÁMKA 1 k heslu Přestupní doba nezahrnuje dobu nástupu a výstupu. Může být uvedeno několik různých typů přestupních dob.

definition

the time needed to go from stop point to stop point across a CONNECTION LINK

standard (extrakt)
termín
odvážející spoj
term
distributor – SIRI
definice

<SIRI> role odjíždějícího vozidla v rámci určeného přestupu, která odveze cestující z přípojů z přestupového uzlu

definition

the role of the outgoing VEHICLE from a TARGETED INTERCHANGE, which picks up passengers from a CONNECTION LINK who have transferred from a Feeder Service. Sometimes also called a Fetcher.

standard (extrakt)
termín
spoj v posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
link in link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

pořadí SPOJE v POSLOUPNOSTI SPOJŮ, ke kterým patří

definition

the order of a LINK in a LINK SEQUENCE to which it belongs

standard (extrakt)
termín
projekce spoje (obecný MODEL projekce)
term
link projection (Generic Projection MODEL)
definice

směrovaná výměna zpráv z jednoho SPOJE ve zdrojové vrstvě do entity v cílové vrstvě, např. POSLOUPNOST SPOJŮ, SLOŽENÝ GEOPRVEK ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence from one LINK of a source layer, onto an entity in a target layer: e.g. LINK SEQUENCE, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
sled linek (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

uspořádaná posloupnost BODŮ anebo SPOJŮ, který definuje cestu v síti

definition

an ordered sequence either of POINTs or of LINKs, defining a path through the network

standard (extrakt)
termín
odjezd odvážejícího spoje
term
distributor departure – SIRI
definice

<SIRI> odjezd vozidla odvážejícího spoje z přestupového uzlu

definition
standard (extrakt)
termín
přivážející spoj
term
feeder
definice

role přijíždějícího vozidla v diagramu jízdy na určeném přestupu, které přiváží cestující k příjezdovému zastávkovému bodu, a které má přípojnou linku na odjezdovém zastávkovém bodu, ze kterého je možno využít služby odvážejícího spoje

POZNÁMKA 1 k heslu Vozidlo může vykonávat současně roli přivážejícího a odvážejícího spoje, to znamená, že z vozidla vystoupí cestující přestupující na jiné služby a nastoupí cestující z jiných služeb.

definition

the role of the incoming VEHICLE to and VEHICLE JOURNEY at a TARGETED INTERCHANGE, which feeds passengers to an arrival STOP POINT having a CONNECTION LINK to a departure STOP POINT from where they will board a Distributor Service. A VEHICLE may perform both feeder and distributor roles at the same time, that is, both set down passengers to transfer to other services, and board passengers from other services.

standard (extrakt)
termín
příjezd přivážejícího spoje
term
feeder arrival – SIRI
definice
definition

the arrival of an incoming feeder VEHICLE JOURNEY to a CONNECTION LINK

standard (extrakt)
termín
přestup
term
interchange – Transmodel
definice

<Transmodel> možnost přesunu cestujících podle jízdního řádu mezi dvěma OBSLUŽNÝMI JÍZDAMI ze stejného nebo různých ZASTÁVKOVÝCH BODŮ

POZNÁMKA 1 k heslu Aby cestující dosáhl cíle své cesty, musí v případě, že mezi počátečním a cílovým zastávkovým bodem neexistuje přímý spoj, přestoupit mezi vozidly různých linek. Přesun je nezbytný mezi určitým zastávkovým místem, ve kterém cestující opustí vozidlo a nastoupí do dalšího vozidla (který se řídí podle jiného diagramu jízdy, obvykle odlišné linky ve stejném nebo jiném zastávkovém bodě). Takovéto přestupy mohou být plánované a občas i zaručené; jsou proto řízeny v průběhu provozu.

definition

the scheduled possibility for transfer of passengers between two SERVICE JOURNEYS at the same or different STOP POINTS

NOTE In order to reach the destination of a trip, a passenger will have to interchange between vehicles running on different LINEs, if there is no direct service between the origin and the destination STOP POINTS. A transfer will be necessary where the passenger will leave the vehicle at a particular STOP POINT and enter another vehicle (which serves another JOURNEY PATTERN, usually on a different LINE, at the same or another STOP POINT). Such interchanges may be planned and even sometimes guaranteed. They are therefore controlled during operations.

termín
přípojová aktivita
term
connection activity – SIRI
definice

<SIRI> změna plánovaného příjezdu přípojné linky nebo jejího odjezdu, která je podkladem pro cestujícího, jenž hodlá uskutečnit plánovaný přestup

PŘÍKLAD Zpožděný příjezd přivážejícího vozidla a rozhodnutí o prodloužení čekání odvážejícího vozidla nebo změna místa odjezdu nebo zrušení některé jízdy.

definition

a change to the planned arrival to, or departure from, a connection link for a vehicle journey that is material to passengers intending to make a planned interchange

EXAMPLE Events may include a delayed arrival of the feeder, a decision to prolong the wait by the distributor vehicle, a change of the distributor departure point, or cancellation of either of the feeder or distributor journeys.

standard (extrakt)
termín
náhradní řešení
term
remedy – SIRI
definice

<SIRI> navrhované řešení pro cestující v případě, že zařízení/služby již nejsou k dispozici

definition

a suggested alternative solution for passengers when a facility/service is no longer available

standard (extrakt)
termín
plánovač cesty
term
journey planner
definice

informační systém, který pro začátek (místa) a konec (místa) cesty obvykle uvede nejbližší místa přístupu k veřejné dopravě

POZNÁMKA 1 k heslu Neoptimalizuje celou cestu (od začátku do konce) (viz intermodální plánovač cesty), ale cestu veřejnou dopravou.

definition

a journey planner will normally provide the nearest points of access to PT for the origin (PLACE) and destination (PLACE) of the trip; it doesn’t optimize the whole trip (door to door) (see INTERMODAL JOURNEY PLANNER) but the PT TRIP

standard (extrakt)
termín
intermodální plánovač cesty
term
intermodal journey planner (IJP)
definice

dopravní informační systém, který cestujícím poskytuje optimalizované informace k naplánování jejich cesty od začátku do cíle a je jim k dispozici v průběhu intermodální cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Systémy intermodálního plánovače cesty poskytují jízdní řád, přesměrování a další cestovní informace. Na základě jízdního řádu různých zastávkových bodů veřejné dopravy, jako je začátek a konec, může vzniknout cesta veřejnou dopravou.

POZNÁMKA 2 k heslu V intermodálním plánovači cesty jsou zahrnuty všechny možné druhy dopravy, jak veřejné dopravy (autobusová, železniční, letecká, tramvajová a podzemní), tak soukromé dopravy (jízdy autem, pěší stezky, cyklotrasy), v silniční síti i síti komunikací pro pěší.

definition

a Transport Information System which provides travellers with optimized information to plan their door to door journeys and to support them during their intermodal trip

NOTE IJP systems provide timetable, routing and other travel information. An intermodal journey planner covers multiple modes of transport including both public transport (bus, rail, air, tram and underground) and private transport (car journeys, use of footpaths, cycle routes) on the road and path networks. Depending of the timetable of PT different stop points as start and end the PT TRIP may result.

standard (extrakt)
termín
na čas
term
on time – SIRI
definice

<SIRI> informace, že vozidlo nebylo klasifikováno ani jako zpožděné, ani jako předjeté, tj. že vozidlo jede podle harmonogramu v rámci stanovených kritérií

POZNÁMKA 1 k heslu Stav zpoždění je odvozen z běhu dat v reálném čase.

definition

a categorisation in presentations indicating that the vehicle has been classified as neither LATE nor EARLY i.e., that a VEHICLE is running according to schedule within of some specified criteria. The status of Late will be derived from the real-time progress data.

standard (extrakt)
termín
jízdní řád
term
schedule
definice

uspořádaný soubor časových údajů udávajících plánovaný průjezd vozidla zastávkovými body v průběhu linky

definition

word used to characterise the theoretical passage times of a vehicle at the different stop points along a route

standard (extrakt)
termín
čas průjezdu podle jízdního řádu (MODEL časů průjezdu)
term
timetabled passing time (Passing Times MODEL)
definice

dlouhodobě naplánované časové údaje ohledně projíždění vozidel veřejné dopravy určitým BODEM V DIAGRAMU JÍZDY v pro určitý TYP DNE stanovené JÍZDĚ VOZIDLA

definition

long-term planned time data concerning public transport vehicles passing a particular POINT IN JOURNEY PATTERN on a specified VEHICLE JOURNEY for a certain DAY TYPE

standard (extrakt)
termín
odchylka od jízdního řádu
term
schedule deviation – SIRI
definice

<SIRI> odhadovaná odchylka od jízdního řádu pro jízdu vozidla, vyjádřená v sekundách

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI jsou kladné hodnoty spojeny s vozidly, která jsou opožděna, záporné hodnoty s těmi, která jsou předjeta.

definition

the estimated deviation from the schedule for a VEHICLE JOURNEY, specified in seconds.

In SIRI, positive values are associated with vehicles that are behind their schedule, negative values with ones that are ahead.

standard (extrakt)
termín
cestovní diagram
term
trip pattern – Transmodel
definice

<Transmodel> prostorový model celkového přesunu cestujícího (nebo řidiče) z jednoho místa jakéhokoliv druhu na druhé

PŘÍKLAD Jedna cesta veřejnou dopravou a jí odpovídající přesuny (obvykle pěšky) k pokrytí všech potřebných přístupových tras a přípojných spojů nebo pouze jedna pěší trasa.

definition

the spatial pattern of a complete movement of a passenger (or another person, eg driver) from one PLACE of any sort to another

NOTE A trip may consist of one PT TRIP and the corresponding movements (usually walks) to cover the necessary ACCESS LINKS and CONNECTION LINKS, or of one walk only.

standard (extrakt)
termín
dotaz na optimalizaci cesty
term
trip optimization query – Transmodel
definice

<Transmodel> požadavek plánování cesty specifikovaný cestovatelem, vyjádřený cestou z jednoho místa na jiné

definition

a TRIP OPTIMIZATION QUERY represents the trip planning request, as specified by the traveller; it is expressed from one PLACE to another

standard (extrakt)
termín
cesta
term
passenger trip - SIRI
definice

<SIRI> přesun cestujícího z jednoho místa do druhého za použití pravidelné dopravy s jednou nebo více dílčími jízdami různými vozidly

definition

made by a traveller when moving from one PLACE to another using scheduled transport will make take one or more RIDES using different vehicles

termín
provozní jízdní řád
term
production timetable – SIRI
definice

<SIRI> revidovaná verze jízdního řádu pro danou službu obsahující aktualizaci původního zveřejněného jízdního řádu

POZNÁMKA 1 k heslu Původní časy podle jízdního řádu jsou označovány jako cílové časy.

definition

the revised version of the TIMETABLE for a Service containing updates to the original published timetable.

NOTE The original TIMETABLED TIMES are referred to as TARGET TIMES.

standard (extrakt)
termín
provozní plán
term
production plan – Transmodel
definice

<Transmodel> zdrojový základ pro každý provozní den, složený z plánovaných výkonů všech dostupných zdrojů (vozidel, řidičů apod.)

PŘÍKLAD Všechny datované plánované jízdy na uvažovaný den včetně příležitostných služeb.

definition

the supply basis for each operating day is known as a production plan, composed of the planned work of each available resource (e.g. vehicles and drivers).

EXAMPLE It includes for instance all dated journeys planned on the considered day, including occasional services.

standard (extrakt)
termín
provozní kontext (MODEL dopravních organizací)
term
operational context (Transport Organisations MODEL)
definice

popis skupiny předmětů provozu (např. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKOU nebo ODDĚLENÍM stanovený časový průběh nebo spoje)

definition

characterization of a set of operational objects, such as timing or links determined either by a DEPARTMENT or by an ORGANISATIONAL UNIT

standard (extrakt)
termín
druh provozu (obecný organizační MODEL)
term
type of operation (Generic Organisation MODEL)
definice

klasifikace PROVOZU podle různých funkčních úloh ODDĚLENÍ (organizace)

definition

a classification of OPERATIONs to express the different functional roles of a DEPARTMENT

standard (extrakt)
termín
řídicí akce
term
control action – Transmodel
definice

<Transmodel> akce vyplývající z rozhodnutí vydaného řadičem, která způsobuje změnu činnosti plánované v provozním plánu

definition

an action resulting from a decision taken by the controller causing an amendment of the operation planned in the PRODUCTION PLAN

standard (extrakt)
termín
pracovní rozhraní pro informace v reálném čase
term
Service Interface for Real-time Information (SIRI)
standard (extrakt)
termín
událost
term
event – Transmodel
definice

<Transmodel> jakákoliv událost ovlivňující veřejnou dopravu osob (posloupnost produkce, management informací nebo fungování po technické stránce), která nastane v provozní den a je zaznamenána do systému; reakce na narušení normálního stavu, které způsobí, že po dobu jeho trvání s ním může být spojena jedna nebo více řídicích akcí a zpráv

POZNÁMKA 1 k heslu Událost obecně vyvolá řídicí akci.

definition

an EVENT may be raised in response to the disturbance and over the lifetime of the EVENT one of more CONTROLLER ACTIONS and messages may then be associated with it

NOTE In SIRI, the EVENT is generally avoided of more specific terms for entities. Any event affecting the public transport operation (production follow-up, management of information or the technical functioning), occurring on an OPERATING DAY and recorded in the system. An EVENT is generally causing a CONTROL ACTION.

standard (extrakt)
termín
situace
term
situation – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> některá událost v oblasti služeb nebo jejich prostředí, zajímající třetí strany

POZNÁMKA 1 k heslu Situací může být změna stavu ve službě samé nebo událost v systémech, které monitoruje; vydavatel, který zjistí situaci, vytvoří notifikační zprávu.

definition

some occurrence within a service or its environment of interest to third parties

NOTE A Situation can be a change of state in the service itself, or an event in the context of the systems it monitors. A Publisher that detects a Situation will create a Notification Message.

termín
identifikátor situace
term
situation identifier – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> jednoznačný identifikátor situačního prvku skládající se z kódu země, kódu účastníka, čísla situace a čísla verze

definition

unique identifier of a SITUATION ELEMENT made up of several parts, the Country Code, Participant Code, Situation Number and Version number

standard (extrakt)
termín
neplánovaný incident
term
unplanned incident – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> případ situace, která není předem známa

definition

cause of a SITUATION that is not known about in advance

standard (extrakt)
termín
prvek základní situace
term
base situation element – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> původní záznam určité situace

POZNÁMKA 1 k heslu Může být postupně následován prvky aktualizované situace, které zaznamenávají další změny.

definition

original record of a particular SITUATION

NOTE This may subsequently be followed by UPDATE SITUATION ELEMENTS that record further changes.

standard (extrakt)
termín
prvek aktualizace situace
term
update situation element – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> záznam o změně konkrétní situace, původně ustavené prvkem základní situace

definition

record of a change to a particular SITUATION, originally established by a BASE SITUATION ELEMENT

standard (extrakt)
termín
plánovaná událost
term
planned event – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> případ situace, o které je známo předem, že nastane,bude mít známý počáteční a zřejmě i konečný čas trvání

definition

a cause of a SITUATION that is known about in advance; it will have a known start and likely end time. In SIRI-SX this is recorded as an attribute of a general purpose incident description

standard (extrakt)
termín
incident
term
incident (Transmodel term)
definice

<Transmodel> nepředvídaná událost ovlivňující provoz sítě

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI je průběh incidentu prezentován pod heslem situace.

definition

an unforeseen EVENT influencing the operation of the network

In SIRI, progression of an Incident is represented by a Situation.

standard (extrakt)
termín
rozsah ovlivnění
term
affects scope – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> rozsah situačního prvku nebo následek situačního prvku týkajícího se specifických entit, jako jsou operátoři, sítě, linky, zastávky podle jízdního řádu, místa zastávek, místa apod., které jsou ovlivněny

definition

scope of a SITUATION ELEMENT or consequence of a SITUATION ELEMENT in terms of the specific entities such as OPERATORs, NETWORKs, LINEs, SCHEDULED STOP POINTS, STOP PLACES, PLACEs, etc that are affected

standard (extrakt)
termín
způsob publikace
term
publishing action – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> část obsahu situačního prvku, který obsahuje návod, jak by měla být situace distribuována

definition

part of SITUATION ELEMENT content that contains guidance as to how the SITUATION should be disseminated

standard (extrakt)
termín
dopravní prvek
term
traffic element – Datex2
definice

<Datex2> typ situačního záznamu v Datex2 používaný k označení dopravní situace

definition

type of Datex2 Situation Record (i.e. Situation Element) used to describe a road situation

termín
příčina
term
reason – TPEG
definice

<TPEG> klasifikace situačního prvku jako určitého typu

POZNÁMKA 1 k heslu U podstaty příčiny je pravděpodobné, že bude mít vliv na trvání a důsledek této situace.

definition

classification of a SITUATION ELEMENT as being of a particular type

NOTE The nature of the REASON is likely to have implications for the duration and consequence of the SITUATION.

standard (extrakt)
termín
situace
term
situation – Trident
definice

<Trident> soubor provozních/cestovních okolností spojených příčinnými vztahy, které se vztahují ke společnému souboru míst

POZNÁMKA 1 k heslu Situace se mohou skládat ze situačních prvků.

POZNÁMKA 2 k heslu Situace není termín Transmodelu, ale v Trident a SIRI se používá jako obecný termín pro incidenty a plánované přerušení.

POZNÁMKA 3 k heslu V IFOPT model zastávkového místa poskytuje model přesného umístění ke specifikaci rozsahu incidentu a může být uváděn dalšími službami jako například SIRI.

definition

set of traffic/travel circumstances linked by a causal relationship which apply to a common set of locations

Note 1 to entry: A situation can be composed of situation elements.

Note 2 to entry: SITUATION is not a Transmodel term, but is used in Trident and SIRI as a generic term for incidents and planned disruptions.

Note 3 to entry: In IFOPT the STOP PLACE model provides a precise location model for specifying the scope of an incident and may be referenced by other services such as SIRI.

termín
situační prvek
term
situation element – Trident
definice

<Trident> záznam stavu situace v konkrétní době nebo během určitého období

POZNÁMKA 1 k heslu Situace je reprezentována jedním nebo více situačními prvky.

definition

record of SITUATION STATE at particular time or over a particular period

NOTE 1 A SITUATION is represented by one or more SITUATION ELEMENTS.

NOTE 2 A SIRI SITUATION ELEMENT corresponds to a DATEX2 'Situation Record'.

standard (extrakt)
termín
situační prvek
term
situation element
definice

identifikovatelný jev v reálném světě zahrnující jednu dopravní/cestovní okolnost, která mají svůj vlastní životní cyklus

POZNÁMKA 1 k heslu Podrobnosti každého prvku situace jsou uvedeny v jednom datovém záznamu.

definition

identifiable occurrence in the real world comprising one traffic/travel circumstance which has its own life-cycle

NOTE Details of each situation element are mapped into a single data record.

standard (extrakt)
termín
blok
term
block – Transmodel
definice

<Transmodel> jízda vozidla od času, kdy vozidlo opustilo parkovací bod, do doby, než se do něj vrátí; jakýkoliv následný odjezd z parkovacího bodu znamená start nového bloku

POZNÁMKA 1 k heslu Trvání bloku je pokryto předepsanými povinnostmi řidiče.

definition

the work of a vehicle from the time it leaves a PARKING POINT after parking until its next return to park at a PARKING POINT. Any subsequent departure from a PARKING POINT after parking marks the start of a new BLOCK. The period of a BLOCK has to be covered by DUTIES.

standard (extrakt)
termín
část bloku (MODEL služeb vozidla)
term
block part (Vehicle Service MODEL)
definice

část BLOKU, která odpovídá různým ČÁSTEM CESTY JÍZDY VOZIDLA v BLOKU

definition

part of a BLOCK corresponding to the different JOURNEY PARTs of the VEHICLE JOURNEYs in a BLOCK

standard (extrakt)
termín
vlastnosti flexibilního bodu (MODEL flexibilní sítě)
term
flexible point properties (Flexible Network MODEL)
definice

skupina charakteristik popisujících flexibilitu BODŮ; tento souhrn se používá společně s BODEM z důvodu zamezení přiřazení množství odkazů

definition

set of characteristics describing the possible flexibility of POINTs; a composition is used with POINT in order to avoid multiple inheritance

standard (extrakt)
termín
průběh jízdy
term
course of journey – Transmodel
definice

<Transmodel> součást BLOKU složeného z po sobě následujících JÍZD VOZIDEL určených pro stejný TYP DNE, které jsou všechny provozovány na stejné LINCE

POZNÁMKA 1 k heslu Průběh jízdy je někdy také nazýván oběh.

definition

a part of a BLOCK, composed of consecutive VEHICLE JOURNEYs defined for the same DAY TYPE, all operated on the same LINE

NOTE Also sometimes termed a Run.

termín
podle jízdního řádu
term
timetabled – Transmodel
definice

<Transmodel> čas příjezdu nebo odjezdu vozidla podle jízdního řádu k označníku zastávky je plánovaný čas pro tuto událost, je odlišný od odhadovaného nebo sledovaného času

POZNÁMKA 1 k heslu V Transmodel je „podle jízdního řádu“ synonymem k „naplánovaný“.

definition

the TIMETABLED arrival or departure time for a Vehicle Journey at a STOP POINT is the planned time for this event, as distinct from the ESTIMATED or OBSERVED time.

In TransModel, TIMETABLED is synonymous with ‘Scheduled’.

standard (extrakt)
termín
přestupní řád (MODEL přestupního řádu)
term
interchange rule (Interchange Rule MODEL)
definice

podmínky, které JÍZDA může splňovat, nepřímo stanovené určitým DRUHEM DOPRAVY, SMĚREM nebo LINKOU; tyto podmínky mohou být stanoveny také přímo označením odpovídajících služeb; v tom případě se jedná buď o PŘESTUPNÍ DIAGRAM OBSLUŽNÉ JÍZDY nebo PŘESTUPNÍ OBSLUŽNOU JÍZDU

definition

conditions for considering JOURNEYs to meet or not to meet, specified indirectly: by a particular MODE, DIRECTION or LINE. Such conditions may alternatively be specified directly, indicating the corresponding services. In this case they are either a SERVICE JOURNEY PATTERN INTERCHANGE or a SERVICE JOURNEY INTERCHANGE

standard (extrakt)
termín
parametr přestupního řádu (MODEL přestupního řádu)
term
interchange rule parameter (Interchange Rule MODEL)
definice

přiřazení parametrů popisujících PŘESTUPNÍ ŘÁD

definition

assignment of parameters characterising an INTERCHANGE RULE

standard (extrakt)
termín
časování přestupního řádu (MODEL přestupního řádu)
term
interchange rule timing (Interchange Rule MODEL)
definice

časové nastavení PŘESTUPNÍHO ŘÁDU pro daný TYP ČASOVÉHO PÁSMA nebo ČASOVÉ PÁSMO

definition

timings for an INTERCHANGE RULE for a given TIME DEMAND TYPE or TIME BAND

standard (extrakt)
termín
časový limit oběhu (MODEL časů diagramu jízdy)
term
turnaround time limit (Journey Pattern Times MODEL)
definice

maximální doba čekání vozidla v určitém ČASOVACÍM BODĚ (často ve STANICI S TOČNOU), které se nevrací do PARKOVACÍHO BODU; je možno uvádět také minimální čas pro otočení směru vozidla; může tomu být nadřazen MRTVÝ CHOD

definition

the maximum time for which a vehicle may be scheduled to wait at a particular TIMING POINT (often included in a TURN STATION) without being returned to a PARKING POINT

NOTE A minimum time for a vehicle to turn its direction may also be recorded. This may be superseded by a DEAD RUN.

standard (extrakt)
termín
doba provozu (MODEL kalendáře služeb)
term
operating period (Service Calendar MODEL)
definice

souvislý časový interval mezi dvěma PROVOZNÍMI DNY, který slouží k určení platností

definition

a continuous interval of time between two OPERATING DAYs which will be used to define validities

standard (extrakt)
termín
zpoždění
term
delayed – SIRI
definice

<SIRI> kategorizace zpoždění jízdy vozidla pro zveřejnění

POZNÁMKA 1 k heslu Doba zpoždění vozidla podléhá značné nejistotě způsobené problémem na dopravní síti nebo samotného vozidla.

definition

a categorisation of a VEHICLE JOURNEY for presentation as being late and subject to significant uncertainty caused either by a Disturbance to the transport network or a problem with the VEHICLE itself

standard (extrakt)
termín
zpoždění
term
late – SIRI
definice

<SIRI> kategorizace příjezdu/odjezdu vozidla užívaná při prezentaci dat, udávající, že vozidlo přijelo/odjelo později oproti jízdnímu řádu, a je tedy podle stanovených kritérií klasifikováno jako zpožděné

POZNÁMKA 1 k heslu Status zpoždění je odvozen od časových údajů v reálném čase.

definition

a categorisation in presentations indicating that the vehicle has been classified as Late i.e., that a VEHICLE is running behind schedule in excess of some specified criteria

NOTE 1 to entry The status of Late will be derived from the realtime progress data.

standard (extrakt)
termín
předjetí
term
early – SIRI
definice

<SIRI> kategorizace příjezdu/odjezdu vozidla užívaná při prezentaci dat, udávající, že vozidlo přijelo/odjelo dříve oproti jízdnímu řádu, a je tedy podle stanovených kritérií klasifikováno jako předjeté

POZNÁMKA 1 k heslu Status předjetí je odvozen od časových údajů v reálném čase.

POZNÁMKA 2 k heslu Tento termín by měl být odlišen od termínu odchylka od jízdního řádu, která stanovuje tolerovanou odchylku od jízdního řádu v sekundách.

definition

a categorisation used in data presentations to indicate that the vehicle has been classified as Early against some criteria. The status of Early will be derived from the real-time progress data. This term should be contrasted with SCHEDULE DEVIATION which specifies the deviation from schedule in seconds.

standard (extrakt)
termín
možnost předjetí (MODEL omezení sítě)
term
overtaking possibility (Network Restriction MODEL)
definice

OMEZENÍ SÍTĚ, které vymezuje BOD nebo SPOJ, kde je nebo není jistým TYPŮM VOZIDLA povoleno vzájemné předjíždění

definition

NETWORK RESTRICTION specifying a POINT or a LINK where vehicles of specified VEHICLE TYPEs are or are not allowed to overtake each other

standard (extrakt)
termín
přidání jízdy
term
journey creation – Transmodel
definice

<Transmodel> řídicí akce spočívající v přidání zcela nové datované jízdy vozidla do posledního platného plánu

definition

a CONTROL ACTION consisting in adding a completely new DATED VEHICLE JOURNEY to the latest valid plan

standard (extrakt)
termín
zrušení jízdy
term
journey cancellation – Transmodel
definice

<Transmodel> řídicí akce spočívající ve zrušení datované jízdy vozidla z posledního platného plánu

definition

a CONTROL ACTION consisting in deleting a DATED VEHICLE JOURNEY from the latest valid plan

standard (extrakt)
termín
časování jízd
term
journey meeting (Transmodel)
definice

<Transmodel> časové omezení pro jednu nebo několik obslužných jízd stanovující přestupy mezi nimi a/nebo vnější událost

PŘÍKLAD Příjezd nebo odjezd přivážejícího spoje, otevírací doba divadla.

definition

a time constraint for one or several SERVICE JOURNEYs fixing interchanges between them and/or an external event (e.g. arrival or departure of a feeder line, opening time of the theatre, etc.)

termín
čas průjezdu
term
passing time (Transmodel)
definice

<Transmodel> časový údaj o tom, kdy má vozidlo veřejné dopravy projet určitým místem diagramu jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu Časy průjezdu, které jsou vypočítány na konkrétní provozní den se nazývají datovaný čas průjezdu. Ten má několik podtypů; cílový čas průjezdu, poslední oficiální plán pro datovanou jízdu vozidla, v bodě podle diagramu jízdy; odhadovaný čas průjezdu, předpověď pro monitorovanou jízdu vozidla, v bodě podle diagramu jízdy; pozorovaný čas průjezdu, zaznamenaný pro monitorovanou jízdu vozidla v určitém bodě. V SIRI jsou časy průjezdu zahrnuty do entity hláška vozidla.

definition

the concept of passing time may be viewed as a simple passage (e.g. of a bus at a stop point) or as a longer stay (e.g. in maritime ports of call)

NOTE The attributes describing the waiting time in the subtypes of passing time, in particular, will be used to describe such a call. The attribute ‘alight and reboard’ will express the possibility for the passenger to alight for a while, during the passing time of a vehicle journey at a particular stop poing.

The passing times that are computed on a specific operating day are called dated passing time.

This entity has several subtypes; TARGET PASSING TIME, the latest official plan for a dated vehicle journey, on a point in journey pattern; ESTIMATED PASSING TIME, a forecast for a monitored vehicle journey on a point in journy pattern; OBSERVED PASSING TIME, recorded for a monitored vehicle journey, on a particular point.

In SIRI Passing times are subsumed into a CALL entity.

termín
druh průjezdu (MODEL zastávkového místa)
term
type of passage (Stop Place MODEL)
definice

klasifikace prostorů podle toho, jak mohou být použity pro průchod (např. průchod, koridor, nadchod, podchod, tunel atd.)

definition

a classification for spaces to express how the space can be used as a passage (e.g. pathway, corridor, overpass, underpass, tunnel, etc.)

standard (extrakt)
termín
pozorovaný čas průjezdu
term
observed passing time – Transmodel
definice

<Transmodel> skutečný průjezd veřejného dopravního vozidla předem definovaným bodem během jízdy monitorovaného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Viz rovněž cílový čas průjezdu a očekávaný čas průjezdu.

definition

the actual passing of a public transport vehicle at a pre-defined POINT during a MONITORED VEHICLE JOURNEY.

NOTE See also TARGET PASSING TIME and ESTIMATE PASSING TIME.

standard (extrakt)
termín
očekávaný čas průjezdu
term
estimated passing time – Transmodel
definice

<Transmodel> časové údaje vypočtené z nejnovějších dostupných vstupů o tom, kdy vozidlo veřejné dopravy projede určitým bodem diagramu jízdy na stanovené monitorované jízdě vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto časové údaje se používají hlavně k informování cestujících o očekávané době příjezdu nebo odjezdu, ale mohou být také použity pro monitorování a přeplánování.

definition

time data, calculated from the latest available input, about when a public transport vehicle will pass a particular POINT IN JOURNEY PATTERN on a specified MONITORED VEHICLE JOURNEY. These are mainly used to inform passengers about expected times of arrival and/or departure, but may also be used for monitoring and re-planning. See also OBSERVED (ACTUAL) PASSING TIME, TARGET (AIMED) PASSING TIME and TIMETABLED PASSING TIME.

standard (extrakt)
termín
cílový čas průjezdu
term
target passing time – Transmodel
definice

<Transmodel> časové údaje o tom, kdy by vozidlo veřejné dopravy mělo projet určitým místem diagramu jízdy na datované jízdě vozidla tak, aby čas odpovídal nejnovějšímu platnému plánu (jízdnímu řádu)

POZNÁMKA 1 k heslu Viz rovněž sledovaný čas průjezdu a odhadovaný čas průjezdu. V Transmodel je cílový synonymem k zaměřený.

definition

time data about when a public transport vehicle should pass a particular POINT IN JOURNEY PATTERN on a particular DATED VEHICLE JOURNEY, in order to match the latest valid plan

NOTE See also OBSERVED PASSING TIME and ESTIMATED PASSING TIME. In TransModel, TARGET is synonymous with AIMED.

standard (extrakt)
termín
skupina časových pásem (MODEL kalendáře služeb)
term
group of timebands (Service Calendar MODEL)
definice

množina ČASOVÝCH PÁSEM

definition

a grouping of TIME BANDs

standard (extrakt)
termín
skupina časových spojů (MODEL typu časové žádosti )
term
group of timing links (Time Demand Type MODEL)
definice

množina ČASOVÝCH SPOJŮ seskupených na základě podobnosti jejich příslušných ČASOVÝCH PÁSEM; může existovat SKUPINA ČASOVÝCH SPOJŮ, která zahrnuje všechny ČASOVÉ SPOJE k použití v případě, že nejsou potřeba jiné SKUPINY ČASOVÝCH SPOJŮ

definition

a set of TIMING LINKs grouped together according to the similarity of TIME BANDs which are relevant to them; there may be a GROUP OF TIMING LINKS which covers all TIMING LINKs, for use when different GROUPs OF TIMING LINKS are not needed

standard (extrakt)
termín
počet průjezdů
term
visit number – SIRI
definice

<SIRI> prostředek k rozlišování opakovaného pobytu vozidla na zastávce, ve stejném diagramu jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu Rostoucí počet, který je jedinečný pro každou zastávku v daném diagramu jízdy na rozdíl od výrazu pořadí z Transmodel, a rostoucí počet, který je jedinečný pro každou hlášku v rámci dané jízdy podle diagramu (tj. poskytuje celkové řazení a jedinečnou identifikaci zastávek v rámci celé jízdy podle diagramu).

definition

a means of distinguishing repeated visits to a stop by a vehicle within the same journey pattern.

A monotonically increasing number that is unique within a given stop point for a given journey pattern, as distinct from the TransModel ORDER; a monotonically increasing number that is unique on each call within a given journey pattern (i.e. that provides an overall serial ordering and unique identification of the stop within the whole journey pattern).

standard (extrakt)
termín
náhradní přepravní opatření
term
easement – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> dočasné povolení použít jízdenku zakoupenou pro použití dopravní služby na jiný dopravní prostředek, protože původní služba byla přerušena

PŘÍKLAD Použití autobusu místo metra

definition

temporary permission to use a ticket purchased for use of a transport service on a different travel product because the original service has been disrupted

EXAMPLE To use a bus instead of the metro.

standard (extrakt)
termín
složený blok (MODEL vozidlové služby)
term
compound block (Vehicle Service MODEL)
definice

činnost vozidla v průběhu doby, kdy je připojeno k dalšímu vozidlu

definition

the work of a vehicle during the time it is coupled to another vehicle

standard (extrakt)
termín
přípoj (MODEL diagramu služby)
term
connection (Service Pattern MODEL)
definice

fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě, stanovená dvěma PLÁNOVANÝMI ZASTÁVKOVÝMI BODY; mohou být potřeba různé doby pro přechod mezi těmito dvěma body, v závislosti na mobilitě cestujícího

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue the trip, determined by two SCHEDULED STOP POINTs; different times may be necessary to cover the link between these points, depending on the kind of passenger

standard (extrakt)
termín
konec přípoje (MODEL diagramu služby)
term
connection end (Service Pattern MODEL)
definice
definition

one end of a CONNECTION

standard (extrakt)
termín
skupina linek (MODEL trasy)
term
group of lines (Route MODEL)
definice

množina linek, které budou odkazovány pro určitý účel společně

definition

a grouping of lines which will be commonly referenced for a specific purpose

standard (extrakt)
termín
skupina posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
group of link sequences (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

množina POSLOUPNOSTI SPOJŮ

definition

a grouping of LINK SEQUENCEs

standard (extrakt)
termín
skupina spojů (obecný MODEL bodů a spojů)
term
group of links (Generic Point & Link MODEL)
definice

množina SPOJŮ; jedna SKUPINA SPOJŮ může být například řízena jedním SPRÁVNÍM ÚŘADEM

definition

a grouping of LINKs

NOTE E.g. one GROUP OF LINKs may be managed by a same AUTHORITY

standard (extrakt)
termín
zastávkový bod v diagramu jízdy (MODEL diagramu služby)
term
stop point in journey pattern (Service Pattern MODEL)
standard (extrakt)
termín
bod v posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
point in link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

BOD v POSLOUPNOSTI SPOJŮ označující jeho pořadí v dané POSLOUPNOSTI SPOJŮ

definition

a POINT in a LINK SEQUENCE indicating its order in that particular LINK SEQUENCE

standard (extrakt)
termín
časovací spoj (MODEL časového diagramu)
term
timing link (Timing Pattern MODEL)
definice

uspořádaná dvojice ČASOVACÍCH BODŮ, pro kterou mohou být zaznamenány provozní časy

definition

an ordered pair of TIMING POINTs for which run times may be recorded

standard (extrakt)
termín
časovací spoj v diagramu jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
timing link in journey pattern (Journey Pattern MODEL)
definice

pozice ČASOVACÍHO SPOJE v DIAGRAMU JÍZDY; je potřeba této entity pokud se ČASOVACÍ SPOJ v tomtéž DIAGRAMU JÍZDY opakuje, a je potřeba jednotlivě ukládat informace o každém opakování ČASOVACÍHO SPOJE

definition

the position of a TIMING LINK in a JOURNEY PATTERN; this entity is needed if a TIMING LINK is repeated in the same JOURNEY PATTERN, and separate information is to be stored about each iteration of the TIMING LINK

standard (extrakt)
termín
časový diagram (MODEL časového diagramu)
term
timing pattern (Timing Pattern MODEL)
definice
definition

the subset of a JOURNEY PATTERN made up only of TIMING POINTs IN JOURNEY PATTERN

standard (extrakt)
termín
kalendář služeb (MODEL kalendáře služeb)
term
service calendar (Service Calendar MODEL)
definice
definition

a collection of DAY TYPE ASSIGNMENTs

standard (extrakt)
termín
vyloučení služby (MODEL trasového omezení)
term
service exclusion (Routing Constraint MODEL)
definice

omezení, které vyjadřuje skutečnost, že služba nemůže být v určitém DIAGRAMU JÍZDY (obvykle FTS DIAGRAMU JÍZDY) provozována, když je provozována jiná (pravidelná) služba; k tomuto může dojít pouze u podčásti DIAGRAMU JÍZDY, nebo pouze na jediném nebo několika konkrétních PLÁNOVANÝCH ZÁSTÁVKOVÝCH BODECH

definition

a constraint expressing the fact that the service, on a specific JOURNEY PATTERN (usually a FTS JOURNEY PATTERN) cannot operate when another (regular) service operates. This may occur only on a subpart of the JOURNEY PATTERN, or only on one or some specific SCHEDULED STOP POINTS

standard (extrakt)
termín
sada příslušenství služby (MODEL zařízení)
term
service facility set (Facility MODEL)
definice

sada ZAŘÍZENÍ, které jsou k dispozici pro OBSLUŽNOU JÍZDU nebo ČÁST JÍZDY; tato sada může být k dispozici pro určitý TYP VOZIDLA v rámci SLUŽBY (například nízkopodlažní vozidlo)

definition

set of FACILITies available for a SERVICE JOURNEY or a JOURNEY PART

NOTE The set may be available only for a specific VEHICLE TYPE within the SERVICE (e.g. carriage equipped with low floor)

standard (extrakt)
termín
speciální služba (MODEL obslužné jízdy)
term
special service (Service Journey MODEL)
definice

práce vozidla, která není plánovaná běžným způsobem, tzn. není obecně založena na JÍZDĚ VOZIDLA podle DIAGRAMU JÍZDY; obsahuje zvláštní charakteristiky (jako jsou zvláštní přístupová práva) a/nebo může být provozována za zvláštních okolností

definition

a work of a vehicle that is not planned in a classical way, i.e. that is generally not based on VEHICLE JOURNEYs using JOURNEY PATTERNs

NOTE It involves specific characteristics (such as specific access rights) and/or may be operated under specific circumstances.

standard (extrakt)
termín
druh aktivace (MODEL aktivace)
term
type of activation (Activation MODEL)
definice

klasifikace procesů v reálném čase, které jsou aktivovány projetím vozidla AKTIVAČNÍM BODEM nebo AKTIVAČNÍM SPOJEM

definition

a classification of real-time processes that are activated when vehicles passes an ACTIVATION POINT or an ACTIVATION LINK

standard (extrakt)
termín
přes (MODEL trasy)
term
via (Route MODEL)
definice

poloha (např. BOD TRASY) používaná k rozlišení jedné TRASY od jiné; lze použít pro ZOBRAZENÍ CÍLE

definition

a location (e.g. a ROUTE POINT) used to distinguish a ROUTE form another ROUTE; it may be used for DESTINATION DISPLAYs

standard (extrakt)
termín
druh spřažení (MODEL spražené jízdy)
term
type of coupling (Coupled Journey MODEL)
definice

klasifikace SPŘAŽENÍ ČÁSTÍ BLOKU

definition

a classification for COUPLING of BLOCK PARTs

standard (extrakt)
termín
druh služby (MODEL jízdy vozidla)
term
type of service (Vehicle Journey MODEL)
definice

klasifikace JÍZDY VOZIDLA a ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB podle společných vlastností jízd k zohlednění při vytváření jízdních řádů a/nebo řídicím procesu provozu

definition

a classification for VEHICLE JOURNEYs and SPECIAL SERVICEs to express some common properties of journeys to be taken into account in the scheduling and/or operations control process

standard (extrakt)
termín
druh povahy služby (MODEL kontrolního omezení)
term
type of service nature (Check Constraint MODEL)
definice

klasifikace služby použitelné pro KONTROLNÍ OMEZENÍ (např. samoobslužný automat, obsluha zákazníka u prodejního pultu)

definition

a classification for service available for a CHECK CONSTRAINT (e.g. self-service machine, counter service)

standard (extrakt)
termín
charakteristika dne (MODEL kalendáře služeb)
term
property of day (Service Calendar MODEL)
definice

charakteristika, kterou může den obsahovat, jako například školní prázdniny, všední den, léto, zima atd.

definition

a property which a day may possess, such as school holiday, weekday, summer, winter etc.

standard (extrakt)
termín
zákaz střetnutí (MODEL omezení sítě)
term
meeting restriction (Network Restriction MODEL)
definice

dvojice INFRASTRUKTURNÍCH SPOJŮ, kde se vozidla určitého TYPU VOZIDLA nemohou setkat

definition

a pair of INFRASTRUCTURE LINKs where vehicles of specified VEHICLE TYPEs are not allowed to meet

standard (extrakt)
termín
přednost podle typu vozidla (MODEL časů diagramu jízdy)
term
vehicle type preference (Journey Pattern Times MODEL)
definice

přednost použít určitý TYP VOZIDLA pro DIAGRAM OBSLUŽNÉ JÍZDY v závislosti na TYPU DNE a TYPU ČASOVÉ NÁROČNOSTI; toto pořadí preferencí musí být zaznačeno; různé TYPY VOZIDLA mohou získat stejné pořadí

definition

the preference for the use of a particular VEHICLE TYPE for a SERVICE JOURNEY PATTERN, depending on the DAY TYPE and TIME DEMAND TYPE. The rank of preferences shall be recorded. Different VEHICLE TYPEs may be given the same rank

standard (extrakt)