Seznam zkratek
AAS
acoustic announcement system
systém akustického hlášení
access credentials
pověření k přístupu
adaptive cruise control
adaptivní tempomat
ACD
automatic call distribution
automatická distribuce volání
ACK
ACKnowledgement
potvrzení
Advanced Driver Assistance Systems
pokročilé asistenční systémy pro řidiče
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
application data unit
aplikační datová jednotka; datová jednotka aplikační vrstvy
AE
average error
průměrná chyba
automatic equipment identification
automatická identifikace zařízení
AEO
authorized economic operator
oprávněný ekonomický subjekt
AES
Advanced Encryption Standard
pokročilý šifrovací standard
AF
Alternative Frequency (an RDS feature)
alternativní kmitočet (funkce RDS)
AFI
Alternative Frequency Information (an RDS-TMC feature)
informace o alternativním kmitočtu (funkce RDS-TMC)
application identification
identifikace aplikace
AIeC
automatic initiated eCall
automaticky spuštěný eCall
automatic identification system
systém automatické identifikace
address location
přiřazení adresy
AL-ACK
application layer acknowledgement
potvrzení na aplikační vrstvě
ALERT-C
Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C
upozornění a lokace problému v silničním provozu na evropských pozemních komunikacích, verze C
AM
application management
správa aplikací
application management entity
správce aplikací
application management table
tabulka správy aplikací
ANPR
automatic number plate reading
automatické čtení registračních značek vozidel
availability period
doba dostupnosti
AP
application process
aplikační proces
APCI
application protocol control information
řídicí informace protokolu aplikační vrstvy
APDIS
Acoustic Passenger and Driver Information System
akustický informační systém pro cestující a řidiče
APDU
application protocol data unit
datová jednotka aplikačního protokolu
APEC
Asia Pacific Economic Cooperation
Asijsko-pacifické hospodářské společenství
application program interface
aplikační programové rozhraní
average relative charging error
průměrná relativní chyba účtovaného poplatku
ARIB
Association of Radio Industries and Businesses (Japan)
Asociace rádiového průmyslu a obchodu ARIB (Japonsko)
ASCII
American standard code for information interchange
americký standardní kód pro výměnu informací
application service data file
datový soubor aplikační služby
abstract syntax notation one
abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna
application service provider
poskytovatel aplikační služby
ASP
Abstract Service Primitive
abstraktní základní služby komunikace
ATIS
advanced traveller information systems
pokročilé informační systémy pro cestující
ATM
abstract test method
metoda abstraktních zkoušek
ATR
answer to reset
odpověď na reset
ATS
abstract test suite
abstraktní sestava zkoušek
ATS
answer to select
odpověď na select
ATSC
Advanced Television Systems Committee, Inc. (USA)
Organizace ATSC (USA)
After Theft System for Vehicle Recovery
pokrádežový systém pro navracení odcizených vozidel
automatic vehicle identification
automatická identifikace vozidla
AVL
automatic vehicle location
automatická lokalizace vozidla
AVLS
AVL System
systém AVL
Automatic Vehicle Monitoring System
systém automatického monitorování polohy vozidel
B-Kernel
broadcast kernel
vysílací jádro
Broadcast/TPEG
vysílání/TPEG
basic encoding rules
základní kódovací pravidla
bit error rate
bitová chybovost
BI
behaviour invalid
nesprávné chování
BISON
Beheer Informatie Standaarden OV Nederland; Netherlands public transport information standards management platform
nizozemská platforma pro správu norem s informacemi o veřejné dopravě
back office
centrum; back office
Broadcast, Production and Net-works
vysílání, produkce a sítě
bearing
směrník
BS
bearer services
služby nosiče
base standard
základní norma
BSA
basic set of applications
základní sada aplikací
BSMD
Bounded Secured Managed Domain
uzavřená zabezpečená řízená doména
BSME
Bounded Secured Managed Entity
uzavřená zabezpečená řízená entita
branded third party data
data třetí strany chráněná značkou
BV
behaviour valid
správné (platné) chování
c
clearance; inter vehicle distance
odstup mezi vozidly
cooperative-ITS
kooperativní ITS; kooperativní inteligentní dopravní systémy
central ITS station; central ITS-S
centrální stanice ITS
communication service access point
komunikační přístupový bod služby
CA
Conditional Access
podmíněný přístup
Certification Authority
certifikační úřad
calculation/estimation method
metoda výpočtu/odhadu
connection angle
úhel připojení
CAD
computer-aided dispatcher
počítačově podporovaný dispečink
CAD
card accepting device
zařízení na příjem karet
CAI
Conditional Access Information
informace o podmíněném přístupu
Communication Adaptation Layer
adaptační vrstva komunikace
communications access for land mobiles
komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení
controller area network
sériový komunikační protokol; síť řídicích jednotek
CAN (bus)
controller-area networking bus
sběrnice pro vnitřní komunikační síť
CANopen
CANopen
countermeasure action point
bod aktivace protiopatření
CC
Country Code (an RDS feature)
kód země (funkce RDS)
CC
common criteria
společná kritéria
CCC
compliance check communication
komunikace pro kontrolu shody
conventional cruise control
konvenční tempomat
Country Code
kód země
CCR
Continuous Charge Report
spojité hlášení mýtného
CCRA
common criteria recognition arrangement
dohoda o uznání společných kritérií
CCTV
closed circuit television
uzavřený televizní okruh
CDL
commercial drivers license
průkaz profesní způsobilosti řidiče
CDMA
code division multiple access
vícenásobný přístup s kódovým dělením
Centrally Determined Route Guidance System
systém centrálně určovaného vedení cesty
CELB
Charging Error Interval Lower Bound
dolní mez chybně účtovaného poplatku
CEN
Comité Européen de Normalisation; European Committee for Standardization
Evropský výbor pro normalizaci
CESARE
Common EFC System for ASECAP Road tolling European system
společný systém elektronického mýtného pro evropskou službu zpoplatnění dopravní infrastruktury
CEUB
Charging Error Interval Upper Bound
horní mez chybně účtovaného poplatku
CFR
code of federal regulations
kodex federálních předpisů
communication interface
komunikační rozhraní
CI
Charging Metric
metriky výkonu zpoplatnění
CID
Country Identifier
identifikátor země
control interface management adaptation entity
entita správy řídicího rozhraní CIMAE
CALM communication kernel
komunikační jádro CALM
CLB
CLB
CLI
caller line identifier
identifikátor telefonní linky
consignment and location monitoring
monitorování zásilky a pozice
CLR
call cleardown
zrušení tísňového volání
CLST
Code of Location Subtype
kód podtypu polohy
collection method
metoda sběru
CM
communication module
komunikační modul
CALM management entity
jednotka řízení síťové vrstvy
communication module management entity
entita správy komunikačního modulu CMME
cellular network
buňková síť; celulární síť
CNAME
Country name
jméno země
card-not-present
transakce na dálku bez použití karty
COFC
container on flat car
kontejner na plošinovém vozu
COID
content identification
identifikace obsahu
CONOPS
concept of operations
provozní koncept
core point
hlavní bod
calculation period
perioda výpočtu
CPU
central processing unit
centrální procesorová jednotka
charge report
hlášení mýtného
CRC
cyclic redundancy check
cyklický redundantní součet
certificate revocation list
seznam odvolaných certifikátů
CRM
customer relationship management
řízení vztahů se zákazníky
CRR
charge report response
odpověď na hlášení mýtného
closing speed
přibližovací rychlost
coding scheme identifier
identifikátor kódovacího schématu
CSP
communications service provider
poskytovatel komunikačních služeb
CT
Clock Time - an RDS feature
hodiny – funkce RDS
CTD
Continuous Toll Declaration
spojitý výkaz o mýtném
conformance test point
bod zkoušení shody
CTR
conformance test report
protokol o ověření shody
CTT
coefficient for test target
koeficient zkoušeného cíle
CTT
Congestion and Travel Time
kongesce a doba jízdy
ctx
ctx
cross-verified
křížově ověřený
CVIS
cooperative vehicle-infrastructure systems
kooperativní systémy vozidlo-infrastruktura
CZM
controlled access zone management/manager
řízení/správce oblasti řízeného přístupu
D
D
D
digital acoustic announcer
digitální akustický hlásič
Digital Audio Broadcasting
digitální rozhlasové vysílání
Data Radio Channel
datový rádiový kanál
DATa EXchange
DATEX
database
databáze
data correctness
správnost dat
DCR
Discrete Charge Report
diskrétní hlášení mýtného
data dictionary
datový slovník
DDL
Data Definition Language
jazyk pro definici dat
ATSVR detection equipment
detekční zařízení pokrádežového systému
DEA
data encryption algorithm
algoritmus šifrování dat
DES
data encryption standard
standard šifrování dat
data latency
zpoždění dat
DLC
data link control
řízení datového spoje
data link layer
spojová vrstva
dynamic location reference
dynamicky označená pozice
DO
dedicated OBE testing
zkoušení vyhrazeného OBE
data owner
vlastník dat
DOT
department of transportation
Ministerstvo dopravy
driver
řidič
data registry
datový registr
driver records device
záznamové zařízení řidiče
required avoidance deceleration
požadované zpomalení pro vyhýbací manévr
DRT
Demand Responsive Transport
doprava na vyžádání; poptávková doprava
Dedicated Short Range Communication
vyhrazené spojení krátkého dosahu
data type(s) covered
zahrnutý typ dat
DTC
diagnostic trouble code
diagnostický kód závady
DTCO
digital tacograph
digitální tachograf
document type definition
definice typu dokumentu
DTD
Discrete Toll Declaration
diskrétní výkaz o mýtném
DTLS
Datagram Transport Layer Security
datagram TLS
DUT
device under test
zkoušené zařízení
data validity period
doba platnosti dat
DVB
Digital Video Broadcasting
digitální televizní vysílání
driver work records
záznam činnosti řidiče
e[key] (value)
encryption of the value using the key
šifrování hodnoty pomocí klíče
E112
E112
E164
E164
E2E
End-to-End
end-to-end; koncové
EAcK
element access key
přístupový klíč prvku
evaluation assurance level
hodnocení úrovně důvěryhodnosti
EAN
European Article Numbering Association; EAN association
asociace EAN
equipment access port
zařízení přístupového portu
EAuK
element authentication key
autentizační klíč prvku
EBNF
EBNF
EBU
European Broadcasting Union
Evropská vysílací unie
ebXML
Electronic Business Extensible Markup Language
rozšiřitelný značkovací jazyk pro elektronický obchod
EC
European Commission
Evropská komise
eCall IVS
eCall IVS
ECC
Elliptic Curve Cryptography
kryptografie eliptických křivek
Extended Country Code
rozšířený kód země
ECI
eCall initiation
aktivace volání eCall
ECMT
European Conference of Ministers of Transport
evropská konference ministrů dopravy
ECP
eCall in progress
probíhající volání eCall
ECU
electronic control unit
elektronická řídicí jednotka vozidla
electronic data interchange
elektronická výměna dat
eDL
electronic driver licence
elektronické řidičské oprávnění
electronic data transfer
elektronický přenos dat
EETS
European Electronic Toll Service
Evropská služba elektronického mýtného
electronic fee collection
elektronický výběr poplatků
EFM
Electronic Freight Management
elektronická správa nákladní dopravy
EGEA
Expert Group on Emergency Access
expertní skupina pro přístup do komunikační sítě při stavu nouze
element identifier
identifikátor prvku
EIN
employer identification number
identifikační číslo zaměstnavatele
EIRP
equivalent isotropically radiated power
ekvivalentní izotropicky vyzařovaný výkon
estimation/simulation model identity
identita odhadovacího/simulačního modelu
EMC
electromagnetic compatibility
elektromagnetická kompatibilita
emergency message system
systém tísňových hlášení
extension point
rozšiřovací bod
ER
event reason
příčina události
distance indication
indikace vzdálenosti
ERG
emergency response guidebook
příručka pro nouzové situace
electronic registration identification
identifikace elektronické registrace
ERP
electronic road pricing
elektronické zpoplatnění použití pozemní komunikace
electronic registration reader
čtečka elektronické registrace
electronic registration tag
tag elektronické registrace
ESA
Enforcement System ANPR
systém dohledu ANPR
ESB
Enterprise Service Bus
podniková sběrnice služeb
electronic supply chain manifest
elektronický manifest dodavatelského řetězce
ESD
Enforcement System DSRC
systém dohledu DSRC
equipment type
typ zařízení
ETL
Extended TMC Location Reference
rozšířené označení polohy v režimu TMC
European terrestrial reference system 89
evropský zeměpisný souřadnicový systém 89
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
Evropský ústav pro telekomunikační normy
enhanced time to collision
prodloužený čas do srážky
EUT
equipment under test
zkoušené zařízení
EVENT-RT
EVENT-REPORT
zpráva o události
FA
FA
physical coverage
fyzické pokrytí
floating car data
data z plovoucího vozidla
fixed equipment
pevné zařízení
FLC-CIC
freight land conveyance content and communication
obsah nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura
foreign location table
cizí lokační tabulka
FMT-ID
FSAP Message Type Identifier
identifikátor typu zprávy FSAP
Freight information-eXchange
výměna informací o nákladu
FSA
fast service advertisement
rychle zveřejňovaný seznam podporovaných služeb
FSAP
FSA protocol
protokol FSA
full speed range adaptive cruise control
adaptivní tempomat pro všechny rychlostní rozsahy
FTP
file transfer protocol
protokol přenosu souborů
FTS
Flexible Transport Service
poptávková doprava
forward vehicle
vpředu jedoucí vozidlo
forward vehicle collision mitigation systems
systémy na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem
forward vehicle collision warning systems
varovný systém před srážkou s vpředu jedoucím vozidlem
GALILEO
GALILEO
geographic coverage
geografické pokrytí
Global Certification Forum
fórum pro globální certifikaci
GCM
gross combination mass
kombinovaná hrubá hmotnost
geographic data file
geografický datový soubor
general inter ORB protocol
obecný protokol mezi ORB
GIS
Geographic Information System
geografický informační systém
GLR
Geographical Location Reference
geografické označení polohy
GNSS
Global Navigation Satellite Systems
globální navigační satelitní systémy
GP
GlobalPlatform
globální platforma
GPP
GNSS path post processing
post procesně upravené měření GNSS
GPS
Global Positioning System
globální polohový systém
GSM
Global System for Mobile communications
globální systém pro mobilní komunikaci
guide to the service tables
příručka k tabulce služeb
globally unique identifier
globálně jedinečný identifikátor
GV
goods vehicle
nákladní vozidlo
H&S
health and safety
zdraví a bezpečnost
hazardous materials; dangerous goods
nebezpečné zboží
HGV
heavy goods vehicle
nákladní automobil; nákladní vozidlo nad 3,5t
HHT
handheld terminal (used for revenue inspection)
přenosný terminál (pro kontrolu plateb jízdného)
HLR
home location registry
domovský registr
host management centre
centrum pro vzdálenou správu hostitelských systémů
HMI
human machine interface
rozhraní člověk-stroj
hazardous materials identification system
systém identifikace nebezpečných materiálů
HOT
high occupancy tolling
zpoplatnění vozidel bez spolucestujících
HPLMN
home public land mobile network
domovská veřejná pozemní mobilní síť
HTML
hyper text mark-up language
hypertextový značkovací jazyk
HTTP
HyperText Transfer Protocol
protokol HTTP; hypertextový přenosový protokol
HTTPS
HTTP over Secure socket
protokol HTTPS; zabezpečený protokol HTTP šifrovaný pomocí SSL
I-Kernel
initialization kernel
inicializační jádro
I-OFF
ignition off
vypnuté zapalování
I2I
infrastructure to infrastructure (communication)
(komunikace) infrastruktura-infrastruktura
IAM
Immediate Alert Message
naléhavá varovná zpráva
IANA
Internet Assigned Numbers Authority
Orgán pro přidělování čísel na internetu
IAP
interoperable application profile
interoperabilní aplikační profil
intelligent access programme
program inteligentního přístupu
IATA
International Air Transport Association
Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
IBIS
integrated on-board information system
integrovaný palubní informační systém
integrated circuit
integrovaný obvod; mikročip; čip
ICAO
International Civil Aviation Organization
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
smart card; integrated circuit card; IC Card
čipová karta; karta s integrovaným obvodem
implementation conformance statement
prohlášení o shodě implementace
ICT
information and communication technologies
informační a komunikační technologie
identifier
identifikátor
identification
identifikace
Interface definition language
jazyk pro definici rozhraní
IDX
incident description
popis incidentu
IE
information entity
informační entita
IEC
International Electrotechnical Commission
Mezinárodní elektrotechnická komise
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství
IETF
Internet Engineering Task Force
komise pro technickou stránku internetu
IFM
Interoperable Fare Management
interoperabilní management jízdného
IFMS
Interoperable Fare Management system
interoperabilní systém managementu jízdného
IFMSA
interoperable fare management system architecture
architektura interoperabilního systému managementu sběru jízdného
identification of fixed objects in public transport
identifikace statických objektů ve veřejné dopravě osob
IIC
IIC
IICA
IIC Agent
agent IIC
IICM
IIC Manager
správce IIC
IICP
ITS-S internal management communications protocol
komunikační protokol vnitřního managementu stanice ITS
IID
invoker identifier
identifikátor vyzyvatele
Internet inter ORB protocol
protokol Internetu mezi ORB
intermodal journey planner
intermodální plánovač cesty
intersection location
pozice na křížení
Interoperability Management
řízení interoperability
IMDG
international maritime dangerous goods (code)
mezinárodní předpis o přepravě nebezpečných věcí
interface management entity
správce rozhraní
IMEI
international mobile equipment identity
unikátní číslo přidělené výrobcem mobilnímu telefonu
IMO
International Maritime Organization
Mezinárodní námořní organizace
IMOD-PRO
Intermodal Freight Process
proces intermodální nákladní dopravy
IMSI
International Mobile Subscriber Identity
mezinárodní identita uživatele mobilní sítě
IN
IN
INAT-PRO
International Freight Process
proces mezinárodní nákladní dopravy
INCOTERMS
International Commercial Terms
mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží
ind
indication
ukazatel
INTER-ROAD
INTER-ROAD
interface identifier
identifikátor rozhraní
INV
Introduction, numbering and versions
úvod, číslování a verze
internet protocol (RFC 791)
internetový protokol (RFC 791)
intersection point
bod křížení
IPR
Intellectual Property Right(s)
práva k duševnímu vlastnictví
IPsec
Internet Protocol Security
zabezpečený protokol IPsec
IPv6
IP version 6
internetový síťový protokol verze 6
IR
infrared
infračervený
IR management adaptation entity
IR-MAE
internet (uniform) resource identifier
jednotný identifikátor internetového zdroje
IRPA
International Radiation Protection Authority
Mezinárodní společnost pro ochranu před zářením
ISDN
Integrated Services Digital Network
Digitální síť integrovaných služeb
ISMS
information security management system
systém řízení bezpečnosti informací
ISO
International Organization for Standardization
Mezinárodní organizace pro normalizaci
International Standardised Profile
mezinárodně normalizovaný profil
IT
information technology
informační technologie
ITE
Institute of Transportation Engineers
Institut dopravního inženýrství
international traveller information systems
mezinárodní informační systém pro cestující
international terrestrial reference system
mezinárodní zeměpisný souřadnicový systém
intelligent transport systems
inteligentní dopravní systémy; dopravní telematika
ITS-S access layer protocol data unit
protokolová datová jednotka přístupové vrstvy stanice ITS
ITS-S access layer service data unit
servisní datová jednotka přístupové vrstvy stanice ITS
ITS-FPDU
ITS Station Facility layer Protocol Data Unit
protokolová datová jednotka vrstvy zařízení stanice ITS
ITS Station Facility layer Service Data Unit
servisní datová jednotka vrstvy zařízení ITS-S
ITS-NTPDU
ITS Station Networking and Transport layer Protocol Data Unit
protokolová datová jednotka síťové a transportní vrstvy stanice ITS
ITS-S networking and transport layer service data unit
servisní datová jednotka síťové a transportní vrstvy ITS-S
ITS station
ITS stanice
ITS-S communication unit
komunikační jednotka stanice ITS
ITS station state information
stavová informace ITS stanice
ITS-S Unit
jednotka stanice ITS
ITU
International Telecommunication Union
Mezinárodní telekomunikační unie
ITU-T
International Telecommunication Union – Telecom
Mezinárodní telekomunikační unie – Telecom
implementation under test
zkoušená implementace
InterVehicle communications
komunikace uvnitř vozidla
IVMS
interior variable message signs
zobrazovací tablo proměnných informací uvnitř vozidla
in-vehicle network
síť ve vozidle
Interactive Voice Response
interaktivní hlasová odezva
in-vehicle system
systém IVS; systém ve vozidle
interval time
časový interval
JIT
just in time
právě včas
KPI
Key Performance Indicator
klíčový výkonnostní ukazatel
KVC
key verification code
ověřovací kód klíče
physical layer
fyzická vrstva
layer 1 of DSRC
1. vrstva DSRC
layer 2 of DSRC
2. vrstva DSRC
network layer
síťová vrstva
transport layer
transportní vrstva
session layer
relační vrstva
presentation layer
prezentační vrstva
application layer
aplikační vrstva
Localisation Augmentation Communication
služba posílení lokalizace
LAN
local area network
lokální síť
Location Code
kód pozice; kód polohy
lower camel case
camelCase s malým počátečním písmenem prvního slova
Lane Change Decision Aid Systems
varovné systémy podpory sledování bočních překážek
local dynamic map
lokální dynamická mapa
LDO
Logical Data Organization
logická organizace dat
Locally Determined Route Guidance System
systém lokálně určovaného vedení cesty
local data tree
struktura/strom lokálních dat
law enforcement agency
orgán činný v trestním řízení
LEMF
Law Enforcement Monitoring Facility
zařízení pro monitoring porušování legislativy
LCH
Logical Channel
logický kanál
LID
logical link control identifier
identifikátor řízení linkové vrstvy
link identifier
identifikátor spojnice; ID spojnice
LKAS_curvature_rate_max
LKAS_curvature_rate_max
LKAS_curve_time
LKAS_curve_time
LKAS_Lat_Acel_max
LKAS_Lat_Acel_max
LKAS_Lat_Jerk_max
LKAS_Lat_Jerk_max
LKAS_Offset_max
LKAS_Offset_max
LL-ACK
link layer acknowledgement
potvrzení linkové vrstvy
LLC
logical link control
řízení logického spoje
LP
licence plate
registrační značka
location point
polohový bod
LPDU
LLC protocol cata unit
datová jednotka protokolu LLC
LPN
licence plate number
číslo registrační značky vozidla
location referencing standard identification
umístění odkazů na normu
long range
dlouhý dosah
location reference
označení polohy; odkaz na polohu
location referencing container
datový objekt odkazující polohu; zásobník pro označování polohy
location referencing method
lokalizační referenční metoda
LRM
linear referencing method
metoda lineárního označování pozic
location referencing system
systém označování pozic
LSDU
Link Service Data Unit
datová jednotka služby linkové vrstvy
low speed following
následování pomalou rychlostí
location types
typy umístění
Location Table Country Code
kód země lokační tabulky
Location Table Extended Country Code
rozšířený kód země lokační tabulky    
location table number
číslo lokační tabulky
location table number before encryption
číslo lokační tabulky před zašifrováním
monitoring range
sledovaný prostor
Ma
ManufacturerID
identifikátor výrobce
message authentication code
kód pro autentizaci zprávy
MAC
medium access control
řízení přístupu k médiu
MAC_NR
MAC_NR
MAC_TC
MAC_TC
MAC_TSP
MAC_TSP
medium access device
přístupové zařízení
MAE
Management Adaptation Entity
adaptační entita managementu
manoeuvring aid for low speed operation
pomoc při manévrování při nízkých rychlostech
MAP
MAP
mitigation braking
zmírňovací brzdění
MBDD
Maximum Billing Details Delay
maximální zpoždění podrobností o vyúčtování
minimum countermeasure action point
mez minimálního protiopatření
map display
zobrazení mapy
model driven architecture
architektura řízená modelem
MEAcK
master element access key
hlavní přístupový klíč prvku
MEAuK
master element authentication key
hlavní autentizační klíč prvku
medium identifier
identifikátor média
message expiry time
čas vypršení platnosti zprávy
MF
MF
MGS
Message Geographical Scope
oblast územní působnosti zprávy
message generation time
datum a čas zadání zprávy
MI
MI
MIB
Management Information Base
databáze konfigurace sítě
mass information for jurisdictional control and enforcement
informace o hmotnosti pro jurisdikční kontrolu a vymáhání
message identifier
identifikace zprávy
media independent handover
předání nezávislé na médiu
MIME
Multipurpose Internet Mail Extensions
víceúčelová rozšíření internetové pošty
MleC
Manually Initiated eCall
manuálně aktivovaný eCall
MMC
mass monitoring component
komponenta pro sledování hmotnosti
MMI
man-machine interface
rozhraní člověk-stroj
MN
MN
MN-COMMAND
MN-COMMAND
MN-REQUEST
MN-REQUEST
MNO
mobile network operator
operátor mobilní sítě
MPCD
Maximum Payment Claim Delay
maximální zpoždění žádosti o platbu
medium protocol layers
vrstvy protokolu média
MS
MS
mobile station
mobilní stanice
measurement source identity
identita zdroje dat
MS-COMMAND
MS-COMMAND
MS-REQUEST
MS-REQUEST
MSC
Mobile Switching Centre
Ústředna mobilní sítě
minimum set of data
minimální soubor dat
MSISDN
mobile subscriber ISDN (integrated services digital network)
uživatel mobilní digitální sítě integrovaných služeb
mean time between failures
střední doba mezi poruchami
MTDD
Maximum Toll Declaration Delay
maximální zpoždění výkazu o mýtném
mean time to failure
střední doba do poruchy
mean time to repair
střední doba do opravy
MUSD
Maximum User Statement Delay
maximální zpoždění výkazu uživatele
nomadic and mobile devices to vehicle
komunikace z přenosného/mobilního zařízení do vozidla
NACK
negative ACKnowledgement
záporná odpověď
network access device
zařízení pro přístup k síti
national public transport access nodes
národní přístupové body k veřejné dopravě
NCR
non-compliance report
protokol o neshodě
nomadic device
přenosné zařízení
NDR
naming and design rules (UBL)
pravidla pro pojmenovávání (názvosloví) a navrhování UBL
Neal-Net
Northeast Asia Logistics Information Service Network
síť služeb s logistickými informacemi v severovýchodní Asii
NEPTUNE
NEPTUNE
NeTEx; network exchange
NeTEx; sdílená síť
NF
NF
NFC
near field communication
bezdotykový snímač
NFPA diamond; NFPA 704
NFPA 704; NFPA (ochranný) kosočtverec
diamond ratings
kosočtvercové (diamantové) hodnocení
NIMA
National Imagery and Mapping Agency (US)
Národní agentura pro snímkování a mapování (americká)
NPCA
National Paint and Coating Association (US)
Národní sdružení pro barvy a laky (US)
OASIS
Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Organizace pro rozvoj norem pro strukturované informace
OASIS UBL TC
Organization for the Advancement of Structured Information Standards – Universal Business Language Technical Committee
Organizace pro rozvoj norem pro strukturované informace – Technická komise pro jazyk UBL
on-board equipment
palubní zařízení
on-board transmission bus
vozidlová sběrnice
on-board unit
palubní jednotka
OCR
optical character recognition
zařízení optického rozpoznávání
OCSP
online certificate status protocol
stavový protokol on-line certifikátů
ODP
open distributed processing
otevřené distribuované zpracování
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj
object identifier
identifikátor objektu
Other Network (an RDS feature)
jiná rozhlasová síť (funkce RDS)
operator
provozovatel
object request broker
zprostředkovatel požadavku na objekt
ORSE
Organization for Road System Enhancement
organizace pro podporu silniční sítě
on-road service integrator
integrátor služeb na pozemních komunikacích
OSD
overlapping sectioned roads tolling and distance based area pricing
překrývající se úsekové zpoplatnění pozemní komunikace a zpoplatnění podle ujeté vzdálenosti
OSDT
overlapping sectioned roads tolling and distance and time based area pricing
překrývající se úsekové zpoplatnění pozemní komunikace a zpoplatnění podle ujeté vzdálenosti a časové zpoplatnění
OSDTC
overlapping sectioned roads tolling, distance and time based area and cordon pricing
překrývající se úsekové zpoplatnění pozemní komunikace, zpoplatnění podle ujeté vzdálenosti a časové a kordónové zpoplatnění
OSHA
Occupational Safety and Health Administration (USA)
bezpečnost a ochrana zdraví při práci (USA)
Open Systems Interconnection
propojené otevřené systémy
personal ITS station
osobní stanice ITS
P-ITS-SG
personal ITS station gateway
brána osobní stanice ITS
PAN
personal area network
osobní síť
PAN
personal account number
číslo osobního účtu
payment claim
žádost o platbu
parallel carriageway indicator
identifikátor souběžnosti jízdních pruhů
PCO
point of control and observation
kontrolní a pozorovací bod
PCTR
proforma conformance test report
předběžný protokol o zkoušce shody
PCU
Passenger Car Unit
jednotka osobního automobilu
PDA
personal digital assistant
osobní digitální asistent
Probe Data Management
management dat sondy
PDU
protocol data unit
datová jednotka protokolu; protokolová datová jednotka
PER
packet error rate
paketová chybovost
packed encoding rules
pravidla zhuštěného kódování
PCH
Physical Channel
fyzický kanál
PI
Programme Identifier - an RDS feature
identifikátor programu – funkce RDS
personal information
osobní informace
Programme Identifier Country Code
kód země identifikátoru programu
PICS
protocol implementation conformance statement
prohlášení o shodě implementace protokolu
platform independent model
platformně nezávislý model
PIXIT
protocol implementation extra information for testing
dodatečné informace o zkoušení implementace protokolu
PKI
Parking Information Application
aplikace pro informace o parkování
PKI
Public Key Infrastructure
infrastruktura veřejných klíčů
PLMN
public land mobile network
mobilní telekomunikační sítě
PMD
payment services directive
směrnice o platebních službách
POC
point of control
kontrolní bod
point of interest – IFOPT
bod zájmu
process oriented methodology
procesně zaměřená metodika
point of observation
pozorovací bod
POS
point of sale
prodejní místo
PP
protection profile
profily ochrany
PPDU
physical layer protocol data unit
datová jednotka protokolu fyzické vrstvy
PPE
personal protective equipment
osobní ochranné prostředky
PrWA
private window allocation
alokace soukromého okna
PrWRq
private window request
požadavek soukromého okna
Public Safety Answering Point
centrum tísňového volání
PSF
Physical Storage Format
formát fyzického ukládání dat
platform specific model
platformně závislý model
PSN
proper shipping name
pojmenování látek přepravy
PSP
payment service provider
poskytovatel platebních služeb
prime service provider
primární poskytovatel služby
public transport
veřejná doprava
PTI
Public Transport Information
informace o veřejné hromadné dopravě
public transport operator
provozovatel veřejné dopravy
pre-collision urgency parameter
předkolizní parametr naléhavosti
Probe Vehicle Data
data vozidlové sondy
QA
quality assurance
zajišťování kvality
QMS
quality monitoring station
monitorovací stanice kvality
QoS
quality of service
kvalita služby
roadside ITS station
stanice ITS na straně infrastruktury
regulated application service
regulovaná aplikační služba
RBAC
Role-based Access Control
řízení přístupu na základě uživatelských rolí
RCI
road charging interoperability
interoperabilita zpoplatnění pozemních komunikací
radar cross section
radarový průřez
reflection coefficient of test target
koeficient odrazu zkušebního cíle
returnable container unit
vratná kontejnerová jednotka
road descriptor
deskriptor pozemní komunikace
RDB
relational databases
relační databáze
Radio Data System
rádiový datový systém
RDS-TMC
Radio Data System – Traffic Message Channel
Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv
req
request
požadavek
REQN
REQN
REQRES
REQRES
REQW
REQW
RES
response message PDU, acknowledging a REQW
odpověď PDU, potvrzení přijetí REQW
road element side
strana prvku pozemní komunikace
RFC
request for comments
žádost o komentáře
radio frequency identification
radiofrekvenční identifikace
RFU
Reserved for Future Use
rezervováno pro budoucí užití
regulatory information
regulační informace
RL
Requirements List
seznam požadavků
RMI
repair and maintenance information
informace o opravách a údržbě
route planning
plánování trasy
routing point
trasový bod
RPC
Remote Procedure Call
vzdálené volání procedur
requirement
požadavek
rs
response
odezva
roadside beacon
vysílač na pozemní komunikaci
Rivest, Shamir and Adleman
šifrování RSA
roadside equipment
zařízení na straně infrastruktury
RSI
roadside infrastructure
infrastruktura na straně infrastruktury
really simple syndication
RSS kanál
roadside unit
jednotka na straně infrastruktury
returnable transport item; returnable unit; returnable container unit
vratná přepravní jednotka
remote tachograph monitoring
vzdálené sledování tachografu
Road Traffic Message
zpráva o silniční dopravě
RTPI
real-time passenger information
informace pro cestující v reálném čase
RTTT
Road Transport and Traffic Telematics
dopravní telematika
restricted use of data
omezené využívání dat
SA
SA
SAE
Society of Automotive Engineers
Společnost amerických automobilních inženýrů
sam
sam
SAM
service advertisement message PDU
zpráva PDU se seznamem zveřejňovaných služeb
service access point
přístupový bod služby
SC
Steering Committee
řídicí komise
SCP
Secure Channel Protocol
protokol zabezpečeného kanálu
service component reset GST
reset komponenty služby GST
SCS
system conformance statement
prohlášení o shodě systému
SCTR
system conformance test report
protokol o zkoušce shody systému
Security Domain
zabezpečená doména
SDP
service delivery point
bod dodání služby
short data service
služba přenosu krátkých datových zpráv
SDU
Service Data Unit
servisní datová jednotka
SE
service element
část služby
Secure Element
zabezpečený prvek
severity factor
faktor závažnosti
SF
SF
SF-COMMAND
SF-COMMAND
SF-REQUEST
SF-REQUEST
SHA-1
secure hash algorithm
kryptografická hašovací funkce SHA-1
SI
SI
SI-COMMAND
SI-COMMAND
SI-REQUEST
SI-REQUEST
Service Identifier
identifikátor služby
SIM
subscriber identity module (GSM/3GPP)
SIM karta
SIP
service initialization phase
inicializační fáze služby
Service Interface for Real-time Information
pracovní rozhraní pro informace v reálném čase
SIRI-SX
service interface for real-time information - situation exchange
pracovní rozhraní pro informace v reálném čase – výměna situace
SLA
service level agreement
dohoda o úrovni poskytovaných služeb
SM
Security Measure (countermeasure)
bezpečnostní opatření (protiopatření)
small and medium-size enterprise
malé a střední podniky
SMIB
Security Management Information Base
zabezpečená databáze informací o konfiguraci sítě
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
jednoduchý protokol pro přenos elektronické pošty
SN
SN
SN-COMMAND
SN-COMMAND
SN-REQUEST
SN-REQUEST
SNI
Service and Network Information
informace o službách v síti
SO
Simulated OBE/FE
simulované OBE/FE
SOA
Service Oriented Architecture
architektura SOA; servisně orientovaná architektura
simple object access protocol
jednoduchý objektově orientovaný přístupový protokol
ATSVR system operating centre
operační centrum pokrádežového systému
SOF
strength of function
síla funkce
SOP
service operation phase
provozní fáze služby
Signal Phase and Timing
fáze signálu a čas
secure parking facility
bezpečné parkoviště
SPS
standard positioning service (NAVSTAR)
standardní polohová služba (NAVSTAR)
short range
krátký dosah
speed reduction braking
brzdění pro snížení rychlosti
static route guidance
statické navádění na trasu
Signal Request Message
zpráva s požadavkem na signál
spatial data set
prostorová množina dat
Syntax, Semantics and Framing Structure
syntaxe, sémantika a rámcová struktura
secure sockets layer
vrstva bezpečných socketů
security target
cíl zabezpečení
service user; user
uživatel služby
system under test
zkoušený systém
subject vehicle
předmětné vozidlo
service key
klíč služby
synchronisation markup language
synchronizační značkovací jazyk
SZM
sensitive/restricted zone management/manager
řízení/správce citlivé/vymezené oblasti
sensitive/restricted zone
citlivá/vymezená oblast
T-ASDU
transfer-application service data unit
datová jednotka přenosové aplikační služby
T-Kernel
transfer kernel
přenosové jádro
TARV
telematics applications for regulated commercial freight vehicles
rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel
Tba
to be announced
bude sděleno
toll charger
výběrčí mýtného
TC-BO
Toll Charger back office
centrum/back office výběrčího mýtného
TCA
Transport Certification Australia
Australská certifikační agentura v dopravě
transit communications interface profiles
profily komunikačních rozhraní v přepravě
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy
transit data area; transit data storage
uložiště přepravních dat
TDED
Trade Data Elements Directory
datový slovník pro obchodní datové elementy
TE
Trusted Element
důvěryhodný prvek
TEC
Traffic Event Compact application
aplikace pro stručné dopravní události
TErrestrial Trunked RAdio
zemské svazkové rádiové sítě
TETRAPOL
TETRAPOL
TI–VIP
Traveller Information – Visually Impaired People
cestovní informace pro zrakově postižené osoby
Traffic Information Centre
dopravní informační centrum
Travel information highway
Asociace pro výměnu cestovních informací
traffic information report
hlášení dopravních informací
Traveller Information Services Association
asociace pro dopravní informační služby
traffic impediment warning systems
varovné systémy překážek dopravy
TLS
transport layer security
bezpečnost přenosové vrstvy
Tag length value
hodnota délky příznaku
traffic message centre
středisko dopravních zpráv
traffic management center
dopravní řídicí centrum
Traffic Message Channel
kanál pro přenos dopravních informací
TMDD
transportation management data dictionary
datový slovník pro řízení přepravy
technical model
technický model
TMS
traffic management system
systém řízení dopravy
TN
Tuned Network
naladěná síť
ticket-on-departure
jízdenka vydaná před odjezdem
target of evaluation
předmět hodnocení
TOFC
trailer on flat car
přívěs na plošinovém voze
TOPO
TOPO
TP
test purposes
cíle zkoušek
third party data
data třetí strany
TPEG
Transport Protocol Expert Group
expertní skupina pro dopravní protokoly
TPEG Location
TPEG Location (TPEG pozice)
TPS-eCall generator
generátor tísňového volání
third party services supported eCall
eCall poskytovaný třetí stranou
TPS-eCall short reference identification
zkrácená referenční identifikace TPS-eCall
TPS-eCall unique reference identification
jedinečná referenční identifikace TPS-eCall
TPS in-vehicle system
TPS systém ve vozidle
TPS-N
Third Party Service-Notifier
notifikátor TPS; uživatel služby třetích stran
Third party service-unique reference identification
jedinečný odkaz na TPS
third party service provider
poskytovatel služby poskytované třetí stranou
TR
ticket restrictions
omezení lístku
TREM
transport emergency card
pokyny pro případ nehody
trigger
spouštěč
TRIDENT
transport intermodality data sharing and exchange networks
sdílení dat o intermodální dopravě a sdílených sítích
Teleservice
Teleservice; služba GSM sítě
data time stamping regime
režim vzorkování dat
TS12
Teleservice 12, ETSI TS 122 003
Teleservice 12; služba GSM pro tísňová volání
TSD
TPS-eCall set of data
soubor dat služby TPS-eCall
TSF
TOE security functions
bezpečnostní funkce TOE
toll service provider
provozovatel mýtného
transport service provider
poskytovatel dopravních služeb
TSP-BO
Toll Service Provider back office
centrum/back office poskytovatele mýtné služby
TSS
test suite structure
struktura zkušební sestavy
time to arrive at stop line of intersection
čas do příjezdu k čáře pro zastavení, označující hranici křižovatky
time to collision
čas do srážky
TTI
Traffic and Travel Information
dopravní a cestovní informace
time to line crossing
čas na opuštění jízdního pruhu
trusted third party
důvěryhodná třetí strana
target vehicle
cílové vozidlo
Tx
transmit
přenést
User Account
uživatelský účet
UAV
unassigned value
nepřiřazená hodnota
upper camel case
CamelCase s velkým počátečním písmenem prvního slova
UCPS
urban charge point controller
řadič mýtného bodu městského zpoplatnění
UDDI
Universal Description Discovery and Integration
registr UDDI
user datagram protocol
protokol uživatelských datagramů
data update interval
interval aktualizace dat
UICC
Universal Integrated Circuit Card
univerzální karta s integrovaným obvodem
unit load device
letecký kontejner
data update mode
mód aktualizace dat
unified modelling language
unifikovaný modelovací jazyk
UN; OSN
United Nations (Organisation)
Organizace spojených národů
UN/CEFACT
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
Centrum Spojených národů pro usnadnění obchodu a elektronický obchod
UN/EDIFACT
United Nations electronic data interchange for administration, commerce and transport
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (OSN)
UN/TDED
United Nations Trade Data Element Directory
Rejstřík obchodních datových prvků OSN
UNDG
United Nations Dangerous Goods (number)
číslo nebezpečného zboží v systému Spojených Národů
UNECE
United Nations Economic Commission for Europe
Evropská hospodářská komise OSN
UOBU
universal on-board unit
univerzální palubní jednotka
UPS
uninterruptible power supply
záložní zdroj
uniform resource identifier
jednotný identifikátor zdroje
uniform resource locator
jednotný lokátor zdroje
USIM
user service identity module
USIM
UTC
universal time co-ordinated
světový čas (univerzální)
UTMC
Urban Traffic Management Control
správa a řízení městské dopravy
rate of departure
rychlost vybočení
vehicle ITS station
stanice ITS ve vozidle
vehicle-intelligent transport systems-station gateway
brána stanice ITS ve vozidle
V2I
vehicle to infrastructure (communication)
vozidlo-infrastruktura (komunikace)
vehicle to nomadic and mobile devices
komunikace z vozidla do přenosného/mobilního zařízení
V2V
vehicle to vehicle (communication)
(komunikace) mezi dvěma vozidly
vehicle access control
řízení přístupu vozidla
vehicle access management
management přístupu vozidla
value added service
služba s přidanou hodnotou
value units bearing device
zařízení pro peněžní prostředky
Vcircle_start
speed of the test vehicles at the start of the test
rychlost cílového vozidla na začátku zkoušky
VDSM
vehicle/driver speed monitoring
sledování rychlosti vozidla/řidiče
VDSMI
vehicle/driver speed monitoring infringement
porušení sledované rychlosti vozidla/řidiče
version number
číslo verze
VICS
Vehicle Information and Communication System
vozidlový informační a komunikační systém
VIN
vehicle identification number
identifikační číslo vozidla
visually impaired people
zrakově postižená osoba
vehicle location monitoring
sledování polohy vozidla
VLR
visitor location register
registr návštěvníků sítě
maximum operation speed
maximální provozní rychlost
minimum operation speed
minimální provozní rychlost
minimum velocity
minimální rychlost
vehicle mass monitoring
sledování hmotnosti vozidla
VMMU
vehicle mass monitoring unit
jednotka pro sledování hmotnosti vozidla
VMMU-ID
vehicle mass monitoring unit identity/ identification
totožnost/identifikace jednotky pro sledování hmotnosti vozidla
variable message sign unit
řídicí jednotka proměnného dopravního značení
variable message sign
proměnné dopravní značení; proměnná dopravní značka
vehicle parking facility
parkoviště pro vozidla
VPN
Virtual Private Network
virtuální privátní síť
relative velocity
relativní rychlost
Vrel_max
Vrel_max
VS
Video Surveillance
kamerové monitorovací systémy
vehicle speed monitoring
sledování rychlosti vozidla
VSMI
vehicle speed monitoring infringement
porušení sledované rychlosti vozidlem
VSOC
vehicle state of capabilities
výkonnostní stav vozidla
vehicle state of capabilities log file
soubor protokolu o výkonnostním stavu vozidla
vehicle service table
tabulka služeb vozidla
W3C
World Wide Web consortium
konsorcium W3C
wireless access equipment
zařízení bezdrátového přístupu
WAN
Wide Area Network
rozlehlá síť; širokoplošná síť
WAP
wireless application protocol
protokol bezdrátového přenosu
WGS 84
World Geodetic System 1984
světový geodetický systém 1984
workplace hazardous materials information system
informační systém pro pracoviště s nebezpečnými materiály
WL
lane width
šířka jízdního pruhu
WORLDFIP
WORLDFIP
WS
web services
webové služby
WS-PubSub
Publish-Subscribe Notification for Web services
webové služby s mechanismem publish/subscribe (PubSub)
WV
subject vehicle width
šířka předmětného vozidla
XER
XML Encoding Rules
pravidla kódování XML
XML Metadata Interchange
výměna metadat XML
extensible markup language
rozšiřitelný značkovací jazyk
XML OID
identifikátor objektu v XML
XML schema definition
XML schéma
ZVT
Zero Value Transaction
transakce o nulové hodnotě