Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1 Elektronický výběr poplatků (EFC)

termín
(informační) bezpečnostní incident
term
information security incident
definice

jednotlivá nechtěná a neočekávaná událost nebo série nechtěných a neočekávaných bezpečnostních událostí, které mají významnou pravděpodobnost kompromitování obchodních operací a ohrožení bezpečnosti informací

definition

single or a series of unwanted or unexpected information security events that have a significant probability of compromising business operations and threatening information security

standard (extrakt)
termín
absolutní chyba účtovaného poplatku
term
absolute charging error
definice

rozdíl mezi naměřeným účtovaným poplatkem za mýtné a skutečnou výší poplatku (podle měření referenčního systému)

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná chyba znamená, že naměřená hodnota je vyšší než skutečná.

definition

difference between the measured charge (toll) value and the actual value (as measured by a reference system)

NOTE A positive error means that the measurement exceeds the actual one.

standard (extrakt)
termín
aktivista
term
activist
definice

obzvláště aktivní, rázný obhájce určité, zpravidla politické, záležitosti, který může a nemusí použít násilí k dosažení svých cílů

definition

especially active, vigorous advocate of a cause, especially a political cause, who may or may not use violence to achieve his goals

standard (extrakt)
termín
aktivum
term
asset
definice

cokoliv, co přináší účastníkovi EFC systému určitou hodnotu

POZNÁMKA 1 k heslu Aktivum může být hmotné nebo nehmotné.

definition

anything of value of an EFC system stakeholder

NOTE 1 to entry: An asset may be tangible or intangible.

standard (extrakt)
termín
analýza hrozeb
term
threat analysis
definice

systematické vyvození, identifikace a ohodnocení hrozeb

definition

systematic detection, identification, and evaluation of threats

standard (extrakt)
termín
aplikace koncového zařízení
term
front end application
definice

část koncového zařízení, která využívá rozhraní API

definition

part of the Front End above the API

standard (extrakt)
termín
atribut
term
attribute
definice

adresovatelný balíček dat tvořený jedním nebo posloupností více datových prvků

definition

application information formed by one or by a sequence of data elements, used for implementation of a transaction

termín
audit
term
audit
definice

<EFC> rozpoznání chyb, jako je protiprávní (protizákonný) systém či přístup, a také záznam a analýza informací a událostí spojených s bezpečnostními aktivitami tak, aby bylo dosaženo kontroly bezpečnosti v souladu s bezpečnostní politikou EFC

definition

recognising errors such as illicit systems and/or illicit access and recording and analysing information related to security relevant activities and events in order to attain proper security control in accordance with security policy

standard (extrakt)
termín
autentičnost
term
authenticity
definice

vlastnost entity, že je tím, za co se prohlašuje

definition

property that an entity is what it claims to be

standard (extrakt)
termín
autentikátor; autentizační kód
term
authenticator
definice

data připojená ke zprávě nebo kryptografická transformace dat, které příjemci dat umožňují ověřit si zdroj a integritu dat, a ochránit tak data proti padělání

definition

data appended to, or a cryptographic transformation of, a data unit that allows a recipient of the data unit to prove the source and/or the integrity of the data unit and protect against forgery

standard (extrakt)
termín
bezpečnost informací
term
information security
definice

ochrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací

POZNÁMKA 1 k heslu Kromě toho může zahrnovat další vlastnosti, například autentičnost, odpovědnost, nepopiratelnost a spolehlivost.

definition

preservation of confidentiality, integrity and availability of information

NOTE 1 to entry: In addition, other properties such as authenticity, accountability, non-repudiation and reliability can also be involved.

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní hrozba
term
security threat
definice

možný krok nebo chování vedoucí k narušení bezpečnostních systémů

definition

potential action or manner to violate security systems

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní opatření (protiopatření)
term
Security Measure (countermeasure) (SM)
standard (extrakt)
termín
centrální komunikační jednotka
term
central communication unit
definice
definition

part of the central equipment serving as a mobile communication interface to the OBE

standard (extrakt)
termín
centrální systém
term
back end
definice

výpočetní a komunikační zařízení poskytovatele služby a/nebo výběrčího mýtného

definition

generic name for the computing and communication facilities of the Service Provider and/or the Toll Charger

standard (extrakt)
termín
centrální zařízení
term
central equipment
definice

komponenty systému na pevných centralizovaných místech

POZNÁMKA 1 k heslu Centrální zařízení není totéž jako centrální systém. Centrální zařízení se používá v systému EFC založeném na GNSS/CN.

definition

system components at fixed centralized locations

NOTE Central equipment is not the same as central system. Central equipment is used in the GNSS/CN based EFC system.

standard (extrakt)
termín
centrum/back office poskytovatele mýtné služby
term
Toll Service Provider back office (TSP-BO)
standard (extrakt)
termín
centrum/back office výběrčího mýtného
term
Toll Charger back office (TC-BO)
standard (extrakt)
termín
certifikační úřad
term
Certification Authority (CA)
definice

fyzická nebo právnická osoba, která má pověření vytvářet certifikáty veřejného klíče

POZNÁMKA 1 k heslu Viz certifikační úřad nejvyšší a střední úrovně.

definition

natural or legal person trusted to create public key certificates

NOTE See also top-level certification authority and intermediate certification authority.

standard (extrakt)
termín
cíl zabezpečení
term
security target (ST)
definice

skupina bezpečnostních požadavků a specifikací, které tvoří základ pro vyhodnocení identifikovaných předmětů vyhodnocení

definition

ST set of security requirements and specifications to be used as the basis for evaluation of an identified TOE

standard (extrakt)
termín
cizí pravomoc
term
foreign power
definice

vláda nebo zastupitelství jakéhokoliv státu či národa, vyjma státu nebo národa, pod jehož jurisdikci spadá provozování předmětného mýtného schématu

definition

government or any agency of any state of nation except the state or nation under whose jurisdiction a particular toll schema is being operated

standard (extrakt)
termín
činnost
term
action
definice

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v místě zařízení na infrastruktuře tak, aby palubní zařízení (OBE) provedlo specifické operace během transakce

definition

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the onboard equipment execute a specific operation during the transaction

standard (extrakt)
termín
data o použití pozemní komunikace
term
road usage data
definice

data nezbytná pro výpočet poplatků pro daného uživatele za použití pozemní komunikace

definition

data necessary to calculate the fees accumulated by a road user

standard (extrakt)
termín
data o vozidle
term
vehicle-related data
definice

jakákoliv data týkající se vlastností vozidla (včetně přívěsu), jeho pohybu, řidiče vozidla nebo jeho nákladu

definition

any kind of data related to the vehicle’s characteristics (including any trailer), its movements, the vehicle driver or the vehicle’s cargo

standard (extrakt)
termín
data zpoplatnění
term
charging data
definice

data relevantní pro mýto vytvořená palubním zařízením a zaslaná do centrálních systémů poskytovatele mýtné služby

definition

toll relevant data produced by the on-board equipment and sent to the Toll Service Provider's back-office systems

standard (extrakt)
termín
datagram TLS
term
Datagram Transport Layer Security (DTLS)
standard (extrakt)
termín
datová jednotka služby linkové vrstvy
term
Link Service Data Unit (LSDU)
standard (extrakt)
termín
datová skupina
term
data group
definice

soubor úzce souvisejících atributů EFC dat, které společně popisují určitou část EFC transakce

definition

collection of closely related EFC data attributes which together describe a distinct part of an EFC transaction

standard (extrakt)
termín
detekce události
term
event detection
definice

prvek systému, který zjišťuje účtovatelné události asociované s mýtným objektem

POZNÁMKA 1 k heslu Tento prvek poskytuje jako svůj výstup klíčové informace k vypočítání poplatku v diskrétních schématech nebo vystupuje jako vstup pro funkce ve spojitých schématech (například pro zóny, kde platí tarif za ujetou vzdálenost).

definition

element of the system responsible for detecting Chargeable Events associated with a Charge Object

NOTE The output of this element provides the key information to compute a charge in a discrete scheme, or act as input for a function in a continuous scheme (e.g. for zones where distance tariffs apply).

standard (extrakt)
termín
diskrétní hlášení mýtného
term
Discrete Charge Report (DCR)
standard (extrakt)
termín
diskrétní mýtné schéma
term
discrete toll scheme
definice

mýtné schéma, ve kterém je poplatek vypočítán na základě nespojitých událostí, které jsou přiřazeny k identifikaci mýtných objektů

POZNÁMKA 1 k heslu Každé události je přiřazen určitý poplatek.

PŘÍKLAD Nespojité události, které jsou přiřazeny k identifikaci mýtných objektů, jsou například přejetí kordonu, mostu, pobývání v určité oblasti apod.

definition

toll scheme where the charge is calculated based on distinct events associated with the identification of Charge Objects such as crossing a cordon, passing a bridge, being present in an area, etc.

NOTE Each event is associated with a certain charge.

standard (extrakt)
termín
diskrétní výkaz o mýtném
term
Discrete Toll Declaration (DTD)
standard (extrakt)
termín
dodatečné informace o zkoušení implementace
term
implementation extra information for testing
definice

prohlášení dodavatele nebo zhotovitele zkoušeného zařízení (DUT), které obsahuje všechny informace (doplňkové informace k těm, které jsou obsaženy v prohlášení o shodě implementace) týkající se zkoušeného zařízení a jeho zkušebního prostředí, které umožní zkušební laboratoři provést na zkoušeném zařízení příslušnou sestavu zkoušek, nebo se na ně odkazuje

definition

statement made by the supplier or an implementor of a DUT which contains or references all of the information (in addition to that given in the implementation conformance statement) related to the DUT and its testing environment, which will enable the test laboratory to run an appropriate test suite against the DUT

standard (extrakt)
termín
dohled
term
enforcement
definice

proces dohledu nad dodržováním zákona, nařízeními atd.

POZNÁMKA 1 k heslu V tomto kontextu je „dohled“ proces dohledu nad dodržováním režimu mýtného.

definition

process of compelling observance of a law, regulation, etc.

standard (extrakt)
termín
dolní mez chybně účtovaného poplatku
term
Charging Error Interval Lower Bound (CELB)
standard (extrakt)
termín
dopad
term
impact
definice

nepříznivá změna v úrovni dosažených obchodních cílů

definition

adverse change to the level of business objectives achieved

standard (extrakt)
termín
dopravní služba
term
transport service
definice

služba používaná vozidlem povinným platit mýtné v daném režimu mýtného v odpovědnosti konkrétního výběrčího mýtného

definition

service used by a toll-liable vehicle in a given toll regime under the responsibility of a toll charger

standard (extrakt)
termín
dostupnost
term
availability
definice

dostupnost a připravenost k použití na vyžádání autorizovaným subjektem

definition

property of being accessible and useable upon demand by an authorized entity

termín
důvěryhodná třetí strana
term
trusted third party (TTP)
definice

bezpečnostní autorita nebo její zástupce, která je důvěryhodná s ohledem na některé činnosti, vztahující se k bezpečnosti (v kontextu bezpečnostní politiky)

definition

security authority or its agent that is trusted with respect to some security-relevant activities (in the context of a security policy)

standard (extrakt)
termín
důvěryhodný objekt
term
trust object
definice

informační objekt, který je vyměňován mezi entitami k zajištění vzájemné důvěry

PŘÍKLAD Elektronický podpis nebo elektronický certifikát.

definition

information object that is exchanged between entities to ensure mutual trust

EXAMPLE An electronic signature or an electronic certificate.

standard (extrakt)
termín
důvěryhodný prvek
term
Trusted Element (TE)
standard (extrakt)
termín
elektronická mýtná služba
term
EFC service
definice

služba pro elektronickou platbu poskytovaná poskytovatelem platební služby

definition

service for electronic payment offered by a payment service provider

standard (extrakt)
termín
elektronický výběr poplatků
term
electronic fee collection (EFC)
definice

vybírání mýtného formou výměny dat, například prostřednictvím bezdrátového spoje

definition

toll charging by electronic means via a wireless interface

NOTE The actual payment (collection of the fee) may take place outside the toll system.

termín
falešně pozitivní událost
term
false positive event
definice

účtovatelná událost, která nenastala, ale je v systému zaznamenána

definition

chargeable Event that did not take place but is recorded by the system

standard (extrakt)
termín
firemní politika
term
policy
definice

celkový záměr a směr formálně vyjádřený vedením

definition

overall intention and direction as formally expressed by management

standard (extrakt)
termín
formulář pro dodatečné informace pro zkoušení implementace
term
implementation extra information for testing pro forma
definice

dokument v podobě dotazníku, který se po vyplnění pro danou zkoušenou implementaci (IUT) stává IXIT (dodatečnými informacemi pro zkoušení implementace)

definition

document, in the form of a questionnaire, which when completed for an IUT becomes an implementation extra information for testing

standard (extrakt)
termín
formulář prohlášení o shodě implementace
term
implementation conformance statement proforma
definice

dokument ve formě dotazníku, který se po vyplnění pro určitou implementaci nebo systém stává prohlášením o shodě implementace

definition

document, in the form of a questionnaire, which when completed for an implementation or system becomes an implementation conformance statement

termín
funkčnost
term
functionality
definice

skupina parametrů, které jsou schopny měřit funkční charakteristiky systému EFC

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry funkčnosti mohou zahrnovat charakteristiky spojení, aplikace, vozidla a dopravního provozu.

definition

group of parameter which are able to measure the performance of an EFC system, e.g. communication, application, vehicle and traffic characteristics

standard (extrakt)
termín
fyzická nebo právnická osoba povinná zaplatit mýtné
term
one(s) liable for toll
definice

fyzická nebo právnická osoba povinná zaplatit mýtné za provoz mýtného režimu

POZNÁMKA 1 k heslu Mýtný režim může označovat více než jednu osobu, která je (společně a nerozdílně) povinna zaplatit mýtné.

definition

person(s) or legal entities liable to pay toll under the operation of a toll regime

NOTE A toll regime can designate more than one person to be (jointly and severally) liable for paying the toll.

standard (extrakt)
termín
hacker
term
hacker
definice

uživatel počítače, který se snaží získat neoprávněný přístup k počítačovému systému jiného majitele nebo zneužít slabých míst v jeho systému

definition

computer user who attempts to gain unauthorised access to a proprietary computer system or exploit vulnerabilities in such a system

standard (extrakt)
termín
hlášení mýtného
term
charge report (CR)
definice

datová struktura přenášená z koncového zařízení do centrálního systému za účelem předání dat o použití pozemní komunikace a dalších dodatečných informací

definition

data structure transmitted from the Front End to the Back End to report road usage data and supplementary related information

standard (extrakt)
termín
hodnocení úrovně důvěryhodnosti
term
evaluation assurance level (EAL)
definice

úroveň důvěryhodnosti pro hodnocení bezpečnosti jednotlivých produktů i celého systému

definition

assurance levels to evaluate securities for products and systems

termín
horní mez chybně účtovaného poplatku
term
Charging Error Interval Upper Bound (CEUB)
standard (extrakt)
termín
informační aktivum
term
information asset
definice

poznatky nebo data, která organizaci přináší hodnotu

definition

knowledge or data that has value to the organisation

standard (extrakt)
termín
inspekce
term
inspection
definice

posuzování shody pozorováním a hodnocením doprovázeným případným měřením, zkoušením nebo cejchováním

definition

conformity evaluation by observation and judgement accompanied, as appropriate, by measurement, testing, or gauging

standard (extrakt)
termín
inspektor ochrany údajů
term
data protection commissioner
definice

osoba odpovídající za dohled a kontrolu shody s právními předpisy pro ochranu údajů

definition

person responsible for the enforcement and monitoring of compliance with the applicable data protection legislation

standard (extrakt)
termín
integrátor služeb na pozemních komunikacích
term
on-road service integrator (ORSI)
definice

integrátor služeb na pozemních komunikacích, který uživateli poskytuje jak služby mýtného, tak i nabídky VAS, a jako takový zahrnuje role a odpovědnosti poskytovatele služeb EFC stanovené v normě ISO 17573 a odpovědnosti poskytovatele VAS

definition

the On-road Service Integrator provides to the Service User both tolling services and VAS offers and as such incorporates the role and responsibilities of the EFC Service Provider as defined in ISO 17573 plus the additional responsibilities as provider of VAS

standard (extrakt)
termín
integrita
term
integrity
definice

ochrana přesnosti a úplnosti informací a metod zpracování

definition

safeguarding the accuracy and completeness of information and processing methods

termín
integrita dat
term
data integrity
definice

vlastnost dat zaručující, že data nebyla poškozena nebo změněna neautorizovaným způsobem

definition

property that data has not been altered or destroyed in an unauthorized manner

standard (extrakt)
termín
interoperabilita zařízení
term
equipment interoperability
definice

schopnost dvou nebo více částí zařízení spolupracovat

definition

ability of two or more pieces of equipment to operate in conjunction

standard (extrakt)
termín
jednoduchý protokol pro přenos elektronické pošty
term
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
standard (extrakt)
termín
jednotka na straně infrastruktury
term
roadside unit (RSU)
definice

zařízení umístěné na straně infrastruktury, které řídí signály a poskytuje informace

PŘÍKLAD Dopravní řadič.

definition

roadside equipment that controls signals and provides information, e.g. the signal controllers and the information board controllers

standard (extrakt)
termín
kanál
term
channel
definice

cesta určená pro přenos informací

definition

information transfer path

standard (extrakt)
termín
klíčový výkonnostní ukazatel
term
Key Performance Indicator (KPI)
standard (extrakt)
termín
kód pro autentizaci zprávy
term
message authentication code (MAC)
definice

řetězec bitů, který je výstupem algoritmů MAC

POZNÁMKA 1 k heslu MAC je někdy nazýván kryptografická kontrolní hodnota (viz například 7498-2).

definition

string of bits which is the output of a MAC algorithm

NOTE 1 to entry: A MAC is sometimes called a cryptographic check value (see for example ISO 7498-2).

standard (extrakt)
termín
komise pro technickou stránku internetu
term
Internet Engineering Task Force (IETF)
standard (extrakt)
termín
koncové zařízení
term
front end
definice

část systému mýtného, kde se data o použití pozemní komunikace jednotlivým uživatelem pozemní komunikace sbírají, zpracovávají a zasílají do centrálního systému

POZNÁMKA 1 k heslu Koncové zařízení se skládá z palubního zařízení a nepovinné proxy.

definition

part(s) of the toll system where road usage data for an individual road user are collected, processed and delivered to the Back End

NOTE to entry The Front End comprises the on-board equipment and an optional proxy.

standard (extrakt)
termín
konkrétní rámec pro zkoušení
term
specific examination framework
definice

konkrétní sada zkušebních testů stanovená entitou za účelem určení výkonu určitých vybraných metrik výkonu zpoplatnění v průběhu evaluace anebo monitorování

definition

particular instance of a set of Examination Tests defined by an entity to determine the performance of specific selected Charging Metrics during either Evaluation and or Monitoring

standard (extrakt)
termín
kontext mýtného
term
toll context
definice

logický pohled na konkrétní schéma mýtného definovaného atributy a funkcemi

definition

logical view of a toll regime as defined by attributes and functions

standard (extrakt)
termín
kontext rozvržení
term
context layout
definice

skupina atributů kontextových dat, které poskytují geografické informace o mýtné doméně

definition

group of attributes of the context data providing the geographic information of the EFC domain

standard (extrakt)
termín
kontextová data
term
context data
definice

údaje stanovené příslušným výběrčím mýtného, které jsou nezbytné k ustanovení povinnosti platit mýtné vozidly jedoucími v určité mýtné doméně a k uzavření mýtné transakce

definition

information defined by the responsible Toll Charger necessary to establish the toll due for circulating a vehicle on a particular Toll Domain and to conclude the toll transaction

standard (extrakt)
termín
kontextová data mýtného
term
toll context data
definice

množina dat nezbytná pro definování kontextu mýtného

definition

set of data necessary to define a toll context

termín
kontinuita činnosti organizace
term
business continuity
definice

procesy a/nebo postupy k zajištění nepřetržitých obchodních operací

definition

processes and/or procedures for ensuring continued business operations

standard (extrakt)
termín
kordon
term
cordon
definice

hraniční linie oblasti

definition

border line of an area

standard (extrakt)
termín
kordonové zpoplatnění
term
cordon pricing
definice

způsob zpoplatnění vozidel projíždějících kordonem

definition

charging process based on registering passages of a cordon

standard (extrakt)
termín
kryptografická hašovací funkce SHA-1
term
secure hash algorithm (SHA-1)
standard (extrakt)
termín
kryptografie eliptických křivek
term
Elliptic Curve Cryptography (ECC)
standard (extrakt)
termín
kvalita
term
quality
definice

stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik

POZNÁMKA 1 k heslu Požadavky uživatele mohou zahrnovat jednoduchost použití, bezpečnost, dostupnost, spolehlivost, robustnost, úspornost a environmentální bezpečnost. Tyto požadavky mohou být explicitní nebo implicitní.

definition

degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements

NOTE 1 to entry: User requirements can include ease of use, safety, availability, reliability, sturdiness, economy, and environmental safety. Such requirements can be explicit or implicit.

standard (extrakt)
termín
kvalita zařízení EFC
term
quality of EFC equipment
definice

skupina parametrů jako spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost, které jsou schopny definovat kvalitu zařízení EFC kvalitativními nebo kvantitativními hodnotami

definition

group of parameter (reliability, availability, maintainability) which are able to define the quality of EFC equipment by qualitative and quantitative figures

standard (extrakt)
termín
laboratorní zkoušky
term
laboratory tests
definice

zkoušky, které se provádějí v laboratoři za specifických podmínek

definition

tests which are performed in a laboratory under specified conditions

standard (extrakt)
termín
MAC_NR
term
MAC_NR
definice

autentizační zpráva zaslaná prostřednictvím DSRC, která výběrčímu mýtného garantuje nepopiratelnost

definition
standard (extrakt)
termín
MAC_TC
term
MAC_TC
definice

autentizační kód zprávy zaslaný prostřednictvím DSRC výběrčímu mýtného

definition
standard (extrakt)
termín
MAC_TSP
term
MAC_TSP
definice

autentizační kód zprávy zaslaný prostřednictvím DSRC poskytovateli mýtné služby

definition
standard (extrakt)
termín
maximální zpoždění podrobností o vyúčtování
term
Maximum Billing Details Delay (MBDD)
standard (extrakt)
termín
maximální zpoždění výkazu o mýtném
term
Maximum Toll Declaration Delay (MTDD)
standard (extrakt)
termín
maximální zpoždění výkazu uživatele
term
Maximum User Statement Delay (MUSD)
standard (extrakt)
termín
maximální zpoždění žádosti o platbu
term
Maximum Payment Claim Delay (MPCD)
standard (extrakt)
termín
metriky výkonu
term
performance metrics
definice

specifické výpočty k popisu výkonu systému zpoplatnění

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto výpočty jsou nezávislé na technologii a mýtném schématu.

definition

specific calculations used to describe the charging performance of a system

NOTE These calculations are technology and schema-independent.

standard (extrakt)
termín
metriky výkonu zpoplatnění
term
Charging Metric (CI)
standard (extrakt)
termín
mezinárodně normalizovaný profil
term
International Standardised Profile (ISP)
definice

mezinárodně odsouhlasený a harmonizovaný dokument, který popisuje jeden nebo více profilů

definition

ISP internationally agreed-to, harmonized document which describes one or more profiles

standard (extrakt)
termín
mezinárodní registrátor
term
international registrar
definice

společnost oprávněná k registraci profilů ochrany na mezinárodní úrovni

definition

company authorized to register Protection Profiles at an international level

standard (extrakt)
termín
mobilní zařízení na straně infrastruktury
term
mobile roadside equipment
definice

<komunikace pro kontrolu shody> zařízení na straně infrastruktury umístěné na palubě speciálních vozidel jedoucích po silniční síti nebo stojících v její blízkosti nebo příruční zařízení určené pro komunikaci a datovou výměnu s palubním zařízením projíždějících vozidel

definition

<compliance checking communication> roadside equipment located on-board special vehicles using or standing near the road transport network or hand-held equipment, for the purpose of communication and data exchange with the on-board equipment of passing vehicles

standard (extrakt)
termín
monitoring
term
monitoring
definice

proces v rámci distribuovaného systému, který sbírá a ukládá oficiální data

POZNÁMKA 1 k heslu Monitoring může být použit ke sledování metrik během provozu.

definition

process within a distributed system for collecting and storing state data

NOTE This can be used to observe metrics during operation.

standard (extrakt)
termín
mýtná doména
term
toll domain; EFC domain
definice
definition

same as toll domain: area or part of a road network where a toll regime is applied

standard (extrakt)
termín
mýtné
term
toll
definice

závazek, daň, poplatek nebo celní povinnost vyplývající z použití vozidla v rámci určité mýtné domény

POZNÁMKA 1 k heslu Definice je generalizací klasické definice mýta jako „poplatku, daně nebo povinnosti za povolení projet závorou nebo pokračovat v cestě, přes most apod.“ Výše uvedená definice také zahrnuje poplatky pohlížené jako (administrativní) povinnost, například daň nebo clo.

definition

charge, tax, fee, or duty in connection with using a vehicle within a toll domain

NOTE The definition is a generalization of the classic definition of a toll as “a charge, a tax, or a duty for permission to pass a barrier or to proceed along a road, over a bridge, etc.” The definition above also includes fees regarded as an (administrative) obligation, e.g. a tax or a duty.

standard (extrakt)
termín
mýtné schéma
term
toll scheme
definice

mýtný režim a/nebo mýtná doména a/nebo mýtný systém, v závislosti na kontextu

definition

organizational view of a toll regime, including the group of actors of one toll domain and their relationships

standard (extrakt)
termín
mýtný bod
term
EFC point; toll point
definice
definition

location within a toll domain where the OBE has to issue a toll declaration

standard (extrakt)
termín
mýtný objekt
term
EFC object; charge object
definice

rozlišitelná část mýtné domény, na kterou se vztahuje jedno nebo více tarifních schémat

PŘÍKLAD Mýtným objektem může být například určitá oblast, všechny veřejné pozemní komunikace v dané oblasti, most, zóna nebo úsek pozemní komunikace (sítě pozemní komunikace).

definition

geographic object where a charge for the use of infrastructure is due according to the definition in the toll regime

standard (extrakt)
termín
mýtný systém
term
toll system
definice

zařízení mimo vozidlo a další možné opatření používané výběrčím mýtného pro výběr mýtného od vozidel

definition

off board equipment and possible other provisions used by a toll charger for the collection of toll for vehicles

standard (extrakt)
termín
nepopiratelnost
term
non-repudiation
definice

schopnost prokázat výskyt události nebo činnosti a jejich původců (entit) s cílem vyřešit spory o výskytu nebo nevýskytu události nebo činnosti a zapojení původců (entit) do této události nebo činnosti

definition

ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities, in order to resolve disputes about the occurrence or non-occurrence of the event or action and about the involvement of entities in the event

standard (extrakt)
termín
nezaznamenaná událost
term
missed recognition event
definice

účtovatelná událost, která nastala, ale není v systému zaznamenána

definition

Chargeable Event that takes place but is not recorded by the system

standard (extrakt)
termín
odpovědnost
term
responsibility
definice

nesená zodpovědnost, právní odpovědnost nebo přičitatelnost, která platí pro entitu, funkci, systém, službu zabezpečení nebo závazek

definition

state of being responsible, accountable or answerable, as for an entity, function, system, security service or obligation

standard (extrakt)
termín
mýtný bod městského zpoplatnění
term
urban charge point
definice

fyzicky a geograficky omezená oblast vybavená přinejmenším zařízením na infrastruktuře, bránami, sloupy a výložníky, napájením, rozvodnými skříněmi a kabeláží a komunikací s centrálním zařízením; instalované zařízení provádí nezbytné datové výměny s palubním zařízením vozidel projíždějících ve zpoplatněných směrech

POZNÁMKA 1 k heslu Mýtný bod městského zpoplatnění bude také v pokročilejším módu sbírat informace o vozidlech nevybavených OBE a o charakteristikách vozidel, například informace používané pro jejich klasifikaci.

definition

physical and geographically limited area equipped with, as a minimum, roadside equipment, gantries, poles and outriggers, powers supply, cabinets and cabling and central equipment communication where the installed equipment performs the necessary data exchange with OBEs passing in the charging direction(s).

NOTE: The Urban Charge Point will also in a more enhanced mode collect information about non-equipped vehicles and vehicle characteristics, e.g. information used for classification.

standard (extrakt)
termín
operátor
term
operator
definice

entita, která se účastní procesu a není uživatel

POZNÁMKA 1 k heslu Operátor je obecný termín, který může být použit pro poskytovatele služby mýtného nebo pro výběrčího mýtného.

definition

entity involved in the process outside the user

NOTE An operator is a generic term which can be used for a toll service provider or a toll charger.

standard (extrakt)
termín
ověření
term
verification
definice

potvrzení prověřením a poskytnutí objektivního důkazu, že stanovené požadavky byly splněny

definition

confirmation by examination and provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled

standard (extrakt)
termín
palubní jednotka
term
on-board unit (OBU)
definice

základní součást palubního zařízení (OBE), podporující přinejmenším bezdrátové rozhraní

definition

OBU minimum component of an on-board equipment, whose functionality always includes at least the support of the DSRC interface

termín
palubní zařízení
term
on-board equipment (OBE)
definice

zařízení spojené s vozidlem a podporující výměnu informací se zařízením na infrastruktuře; zařízení ve vozidle umožňující výměnu informací jedním nebo více bezdrátovými rozhraními s ostatními OBE nebo WAE

POZNÁMKA 1 k heslu Palubní zařízení se skládá z palubní jednotky (OBU) a dalších subjednotek, jejichž přítomnost je vzhledem k rozhraní DSRC nepovinná.

definition

equipment installed in a vehicle that exchanges information via one or more radio communication interfaces with other OBE or WAE

termín
parametr zkoušky
term
test parameter
definice

parametr, který stanoví jednu nebo více charakteristik systému EFC

definition

parameter that specifies one or more characteristics of a system to be tested

standard (extrakt)
termín
parametry v intervalovém měřítku
term
interval scale parameters
definice

ekvidistantní škála měření údajů, podle které lze kvantifikovat rozdíly mezi hodnotami, ale ne jejich poměry; údaje v tomto měřítku mají volně stanovenou hodnotu nula

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v intervalovém měřítku mohou být používány v rovnicích s operátory plus a minus. Parametry v intervalovém měřítku, které mají nulové posunutí hodnoty nula, jsou rovny parametrům v poměrovém měřítku.

PŘÍKLAD Celsiova teplotní stupnice je v intervalovém měřítku, zatímco Kelvinova je v poměrovém měřítku.

definition

scale of measurement of data, according to which the differences between values can be quantified in absolute but not relative terms and for which any zero is merely arbitrary

NOTE Interval scaled parameters are applicable in mathematical equations using the operators plus or minus. Interval scales having a zero offset are equal to ratio scales.

EXAMPLE The temperature scale in Celsius is an interval scale, in Kelvin it's a ratio scale.

standard (extrakt)
termín
parametry v nominálním měřítku
term
nominal scale parameters
definice

diskrétní klasifikace dat, ve které nejsou data ani měřena, ani uspořádána, ale subjekty přiřazuje do různých kategorií

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v nominálním měřítku mohou být používány v Booleovských rovnicích s operátory rovná se nebo nerovná se.

PŘÍKLAD Parametr v nominálním měřítku pro vozidla může sestávat z osobních vozidel, nákladních vozidel, dodávkových vozů a motocyklů.

definition

discrete classification of data, in which data are neither measured nor ordered but subjects are merely allocated to distinct categories

NOTE Nominal scaled parameters are applicable in Boolean equations using the operators equal or not equal.

EXAMPLE A nominal scale parameter for vehicles could consist of cars, trucks, vans and motorcycles.

standard (extrakt)
termín
parametry v ordinálním měřítku
term
ordinal scale parameters
definice

stupnice, ve které jsou data jednoduše uspořádána podle důležitosti, jelikož neexistuje žádná norma pro měření rozdílů

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v nominálním měřítku mohou být používány v Booleovských rovnicích s operátory větší než, větší nebo rovno, menší než, nebo menší nebo rovno.

definition

scale on which data is shown simply in order of magnitude since there is no standard of measurement of differences

NOTE Ordinal scaled parameters are applicable in Boolean equations using the operators greater, greater or equal, less or less or equal.

standard (extrakt)
termín
personalizační karta
term
personalization card
definice

čipová karta pro přepis individuálních údajů, jako jsou informace o vozidle, do palubního zařízení OBE

definition

set-up card IC card to transcribe individual data such as vehicle information into On-Board Equipment

standard (extrakt)
termín
pevné zařízení na straně infrastruktury
term
fixed roadside equipment
definice

zařízení na straně infrastruktury instalované na pevné místo na silniční síti za účelem komunikace a přenosu dat z palubního zařízení projíždějících vozidel

definition

roadside equipment installed at a fixed position along the road transport network, for the purpose of communication and data exchange with the on-board equipment of passing vehicles

standard (extrakt)
termín
platnost
term
validity
definice

vlastnost nebo stav platnosti, mající právní moc

definition

quality or state of being valid; having legal force

standard (extrakt)
termín
podnik
term
enterprise
definice

společnost založená za účelem dosažení obchodních cílů právní nebo protiprávní cestou

definition

company organised for lawful or unlawful commercial purposes

standard (extrakt)
termín
podpis
term
signature
definice

jeden nebo více datových prvků, které jsou výsledkem podepsání se

definition

one or more data elements resulting from the signature process

standard (extrakt)
termín
podrobnosti vyúčtování; fakturační údaje
term
billing details
definice

všechna nezbytná data požadovaná pro stanovení a/nebo ověření výše poplatku uživatele služby

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud jsou data přijata oběma stranami, výběrčím mýtného a poskytovatelem služby mýtného, pak se označují jako uzavřené podrobnosti vyúčtování a lze je použít pro vydání žádosti o platbu.

POZNÁMKA 2 k heslu Pro danou dopravní službu se podrobnosti vyúčtování odkazují na jeden nebo několik platných výkazů o mýtném. Platné podrobnosti vyúčtování musí splnit formální náležitosti, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnuté mezi poskytovatelem služby mýtného a výběrčím mýtného.

definition

for a given transport service, all necessary data required to determine and/or verify the amount due for the service user

NOTE 1 If the data is accepted by both the Toll Charger and the Toll Service Provider then it is called a concluded billing detail which can be used to issue a payment claim.

NOTE 2 For a given transport service, the billing detail is referring to one or several valid toll declaration(s). A valid billing detail has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

standard (extrakt)
termín
pokročilý šifrovací standard
term
Advanced Encryption Standard (AES)
standard (extrakt)
termín
poměrné měřítko
term
ratio scale
definice

stupnice měření dat mající pevně stanovenou hodnotu nula, která umožňuje porovnání poměrů hodnot

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry v poměrném měřítku mohou být používány v matematických rovnicích s operátory krát a děleno.

definition

scale of measurement of data, having a fixed zero value, which permits the comparison of differences of values

NOTE Ratio scaled parameters are applicable in mathematical equations using the operators multiplication and division.

standard (extrakt)
termín
poskytovatel dopravních služeb
term
transport service provider (TSP)
definice

osoba, společnost, orgán nebo abstraktní entita nabízející dopravní služby uživateli, za které uživatel musí platit

POZNÁMKA 1 k heslu Platba může být v určitých případech nulová, např. pro vozidla záchranné služby.

definition

person, company, authority or abstract entity offering a transport service to the user for which the user has to pay a fee (the fee will in some cases be zero, e.g. emergency vehicles)

standard (extrakt)
termín
poskytovatel komunikačních služeb pro přenos informací
term
communication provider
definice
definition

provider of communication services used for the transmission of information

standard (extrakt)
termín
post procesně upravené měření GNSS
term
GNSS path post processing (GPP)
standard (extrakt)
termín
posuzování
term
evaluation
definice

systematické zkoumání míry naplnění relevantních požadavků například systémem, procesem, výrobkem apod.

definition

systematic examination of the extent to which an entity e.g. system, process, product, or a unit is capable of fulfilling specified requirements

standard (extrakt)
termín
pověření k přístupu
term
access credentials (AC_CR)
definice

data posílaná do palubního zařízení (OBE), aby byla prokázána deklarovaná identita entity aplikačního procesu zařízení na infrastruktuře (RSE)

POZNÁMKA 1 k heslu Pověření k přístupu obsahuje informace potřebné k získání přístupu k adresovanému prvku v OBE. Pověření k přístupu může obsahovat hesla nebo kryptografické informace, jako jsou autentikátory

definition

data that is transferred to on-board equipment (OBE), in order to establish the claimed identity of a roadside equipment (RSE) application process entity

NOTE Access credentials carry information needed to fulfil access conditions in order to perform the operation on the addressed element in the OBE. Access credentials can carry passwords as well as cryptography-based information such as authenticators.

standard (extrakt)
termín
pozorovací bod
term
point of observation (PoO)
definice

rozhraní nebo obecně identifikovatelné přístupy do systému, kde lze stanovit a ověřit shodu

definition

interface, or in general identifiable access to a system, where conformance can be stated and verified

standard (extrakt)
termín
požadavky na záruku
term
assurance requirement
definice

bezpečnostní požadavky pro zajištění důvěryhodnosti při implementaci funkčních požadavků

definition

security requirements to assure confidence in the implementation of functional requirements

standard (extrakt)
termín
pravidla kódování XML
term
XML Encoding Rules (XER)
standard (extrakt)
termín
pravidla roamingu
term
roaming rules
definice

sada atributů pro koncové zařízení podle CEN ISO/TS 17575-4, které definují skupinu asociovaných mýtných kontextů a jejich vztahů; a/nebo sada atributů pro koncová zařízení podle EN ISO 12855, určující vztahy multikontextových mýtných domén

definition

set of attributes for Front Ends according to CEN ISO/TS 17575-4, defining the group of associated EFC contexts and their relationships; and/or for Back Ends according to EN ISO 12855, defining the relations for multi-context EFC domains

standard (extrakt)
termín
prázdný seznam
term
empty list
definice

kontejner pro proměnné attributeValues (octet string) s velikostí rovnou nule

definition

container for attributeValues (OCTET STRING) with the length equal to zero

standard (extrakt)
termín
prohlášení o shodě implementace
term
implementation conformance statement (ICS)
definice

prohlášení vydané dodavatelem o shodě implementace nebo systému se specifikací, ve které jsou definovány implementované schopnosti a funkce

definition

statement made by the supplier of an implementation or system claimed to conform to a given specification, stating which capabilities have been implemented

standard (extrakt)
termín
profil
term
profile
definice

množina jedné nebo více základních norem a/nebo mezinárodně normalizovaných profilů (ISP) a popřípadě také identifikace vybraných tříd, shodných podmnožin, volitelných možností a parametrů těchto základních norem nebo ISP nezbytných pro splnění konkrétní funkce

PŘÍKLAD Aplikační profil je profilem, který specifikuje aplikační vrstvu, prezentační vrstvu a relační vrstvu odkazem na skupinu jiných mezinárodních norem.

definition

set of one or more base standards and/or ISP, and where applicable, the identification of chosen classes, conforming subsets, options and parameters of those base standards, or ISPs necessary to accomplish a particular function

standard (extrakt)
termín
protokol HTTP; hypertextový přenosový protokol
term
HyperText Transfer Protocol (HTTP)
termín
protokol HTTPS; zabezpečený protokol HTTP šifrovaný pomocí SSL
term
HTTP over Secure socket (HTTPS)
standard (extrakt)
termín
provozovatel mýtného
term
toll service provider (TSP)
definice

právnická osoba poskytující svým zákazníkům služby mýtného v jedné nebo více mýtných doménách pro jednu nebo více tříd vozidel

POZNÁMKA 1 k heslu V jiných dokumentech se může vyskytovat termín vydavatel nebo vydavatel smluv.

POZNÁMKA 2 k heslu Provozovatel mýtného může poskytovat OBE nebo pouze magnetickou kartu nebo čipovou kartu pro použití v OBE poskytnutým třetí stranou.

POZNÁMKA 3 k heslu Aktuální platba (sběr poplatku) se může odehrávat mimo mýtný systém.

definition

a legal entity providing to his customers toll services on one or more toll domains for one or more classes of vehicles

NOTE 1 In other documents the terms issuer or contract issuer may be used.

NOTE 2 The toll service provider may provide the OBE or may provide only a magnetic card or a smart card to be used with OBE provided by a third party (like a mobile telephone and a SIM card can be obtained from different parties).

NOTE 3 The toll service provider is responsible for the operation (functioning) of the OBE.

termín
proxy
term
proxy
definice

nepovinná komponenta mýtných systémů, která komunikuje s palubním zařízením a zpracovává data použití pozemní komunikace do formátu splňujícího požadavky části ISO/TS 17575 a zasílá data do centrálního systému

definition

optional component of the Front End that communicates with on-board equipment and processes road usage data into a format compliant with ISO TS 17575 and delivers the data to the Back End

termín
průměrná relativní chyba účtovaného poplatku
term
average relative charging error (ARCE)
definice

poměr mezi celkovou částkou vypočteného poplatku pro danou skupinu vozidel za určitý časový úsek a skutečnou částkou k zaplacení (za tutéž skupinu vozidel a stejný časový úsek) minus 1

definition

ratio between the sum of computed charges associated to a set of vehicles during a certain period of time and the actual due charge (for the same set of vehicles and the same period) minus 1

termín
prvek
term
Element
definice

DSRC adresář obsahující informace o aplikaci ve formě atributů

definition

DSRC directory containing application information in the form of attributes

termín
předmět hodnocení
term
target of evaluation (TOE)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
přehled
term
overview
definice

atribut a skupina datových prvků poskytující informaci, zda je příslušný mýtný kontext relevantní pro konkrétní vozidlo, nebo ne

definition

attribute and group of data elements providing the information if an EFC context is relevant for a specific vehicle or not

standard (extrakt)
termín
přejímací zkoušky
term
acceptance testing
definice

prověření, že náležitě identifikovaný výrobek, proces nebo služba je ve shodě se specifikací daného systému

definition

examination that a product, process, or service is in conformity with the system specification

standard (extrakt)
termín
přičitatelnost
term
accountability
definice

vlastnost, která zaručuje, že jednání entity lze jednoznačně přiřknout příslušné entitě

definition

property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity

standard (extrakt)
termín
přidružený mýtný kontext
term
associated EFC context
definice

mýtný kontext, pro který má uživatel smluvní ujištění, že jeho koncové zařízení je s tímto mýtným kontextem interoperabilní

definition

EFC context for which an individual user has the contractual consent that his or her Front End is interoperable

standard (extrakt)
termín
přijatelné rozmezí chybně účtovaného poplatku
term
accepted charging error interval
definice

rozmezí relativní chyby účtovaného poplatku, který se pohybuje mezi zápornou hodnotou (nedoplatkem) a kladnou hodnotou (přeplatkem), které je pro výběrčího mýtného stále přijatelné, tzn. jedná se stále o správné plnění

definition

interval of the Relative Charging Error varying from a negative (undercharge) to a positive (overcharge) value that the Toll Charger considers as acceptable, i.e. correct charging

standard (extrakt)
termín
případ zkoušení
term
test case
definice

abstraktní nebo proveditelný zkušební případ

definition

an abstract or executable test case

standard (extrakt)
termín
původce hrozby
term
threat agent
definice

subjekt jednající se záměrem negativního dopadu na aktiva

definition

entity that has the intention to act adversely on an asset

standard (extrakt)
termín
relace
term
session
definice

výměna informací a interakce vzniklá ve specifické EFC stanici mezi zařízením na infrastruktuře a uživatelem/ vozidlem

definition

exchange of information and interaction occurring at a specific electronic fee collection station between the roadside equipment and the user/vehicle

termín
relativní čas
term
relative time
definice

časový bod, který je relativní vůči stanovené události

PŘÍKLAD Vstup vozidla do měrné mýtné oblasti v minutách a/nebo v hodinách.

definition

point in time relative to a defined event e.g. the entrance of a vehicle into an EFC specific area in minutes and/or hours

standard (extrakt)
termín
relativní chyba účtovaného poplatku
term
relative charging error
definice
definition

ratio between the Absolute Charging Error and the actual value, i.e. Relative Charging Error = Absolute Charging Error/Actual Value

standard (extrakt)
termín
reprezentativní cesty
term
representative trips
definice

cesty, které jsou delší než stanovená mez, a proto musí být započteny do příslušných metrik

POZNÁMKA 1 k heslu Musí být posuzovány pouze ty cesty, které překračují danou hranici a využívají určitý typ silnic.

POZNÁMKA 2 k heslu Hranice může být definována jako nula.

definition

trips that are of a distance larger than a defined threshold and so have to be considered by the related metrics

NOTE 1 Only trips which exceed the threshold and cover the specific types of roads of the Toll Regime have to be considered.

NOTE 2 The threshold may be defined as zero.

standard (extrakt)
termín
režim (elektronického) mýtného
term
EFC regime
definice

soubor pravidel včetně pravidel dohledu řídící výběr elektronického mýtného v určité mýtné doméně

definition

set of rules, including enforcement rules, governing the collection of toll in a toll domain

standard (extrakt)
termín
režim mýtného
term
toll regime
definice

soubor pravidel včetně pravidel dohledu řídicí výběr mýtného v určité mýtné doméně

POZNÁMKA 1 k heslu V anglickém jazyce se obvykle používá jako synonymum pro „EFC regime“.

definition

set of rules, including enforcement rules, governing the collection of a toll in a toll domain

termín
rozhraní
term
interface
definice

abstrakce chování daného objektu, který se skládá z podmnožiny interakcí tohoto objektu společně s množinou omezení, která určuje, kdy se mohou objevit

definition

abstraction of the behaviour of an object that consists of a subset of the interactions of that object together with a set of constraints on when they may occur

termín
rozlehlá síť; širokoplošná síť
term
Wide Area Network (WAN)
standard (extrakt)
termín
rozvržení
term
layout
definice

technický popis polohy zpoplatněného objektu, který v případě potřeby zahrnuje pomocná data pro stanovení polohy vozidla vzhledem ke zpoplatněnému objektu

definition

technical description of the location of a tolled object including, if applicable, auxiliary data for determining the vehicle's position relative to the tolled object

standard (extrakt)
termín
řídicí komise
term
Steering Committee (SC)
standard (extrakt)
termín
řidič
term
driver (Dr)
definice

osoba, která řídí vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu U řidiče se předpokládá, že provozuje (používá/obsluhuje) OBE (například nastavení počtu náprav).

definition

person who drives a vehicle

NOTE The driver is assumed to operate (use/serve) the on-board equipment (e.g. the setting of the number of axles).

standard (extrakt)
termín
řízení interoperability
term
Interoperability Management (IM)
definice

role, která řídí prostředí výběru mýtného, tj. definuje a udržuje soubor pravidel, která určují politiku daného režimu mýtného nebo celkového prostředí výběru mýtného

definition

role that manages the toll charging environment, i.e. defining and maintaining a set of rules that, taken together, defines the policy of a given toll regime or of the overall toll charging environment

standard (extrakt)
termín
sčítač transakcí
term
transaction counter
definice

hodnota v palubní jednotce, která je při každé transakci inkrementována zařízením na pozemní komunikaci

definition

data value in the on-board unit that is incremented by the roadside equipment at each transaction

standard (extrakt)
termín
seskupení mýtných domén
term
EFC cluster; toll cluster
definice

skupina schémat mýtného provozovaných pod společnou dohodou poskytující interoperabilitu vozidlům vybaveným příslušným palubním zařízením OBE a smluvně stanoveným poskytovatelem služby, který je součástí této skupiny

definition

a group of toll schemes operating under a common agreement providing interoperability for vehicles equipped with an appropriate OBE and being contracted under a Toll Service Provider being part of the cluster

standard (extrakt)
termín
seznam odvolaných certifikátů
term
certificate revocation list (CRL)
definice

podpisem potvrzený seznam sady certifikátů, které nejsou vydavatelem certifikátu nadále považovány za platné

definition

signed list indicating a set of certificates that are no longer considered valid by the certificate issuer

standard (extrakt)
termín
seznam požadavků
term
Requirements List (RL)
standard (extrakt)
termín
schválení typu
term
type approval
definice

schválení založené na zkoušení shody jednoho nebo více zkušebních vzorků výrobku, reprezentativních pro danou výrobu

definition

approval based on conformity testing on the basis of one or more specimens of a product representative of the production

standard (extrakt)
termín
simulace
term
simulation
definice

reprezentace vybraných charakteristik chování (vlastností) určitého fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem

definition

representation of selected behavioural characteristics of one physical or abstract system by another system

standard (extrakt)
termín
simulace systému EFC
term
simulation of an EFC system
definice

počítačový model reprezentující charakteristiky EFC systému pro simulaci EFC systému založeném na DSRC, umožňující zkoušení zařízení EFC v realisticky modelovaném prostředí

definition

in a simulation of an DSRC-based EFC system, selected behavioural characteristics of the EFC system are represented by a computer model to enable the testing of the EFC equipment in a realistically modelled environment

standard (extrakt)
termín
simulované OBE/FE
term
Simulated OBE/FE (SO)
standard (extrakt)
termín
služba
term
service (EFC)
definice

<EFC> služba silniční dopravy poskytovaná uživateli poskytovatelem služby; obvykle se jedná o část infrastruktury, za jejíž poskytnutí může být od uživatele požadována platba

definition

EFC road transport related facility provided by a service provider, normally a type of infrastructure, the use of which is offered to the user, for which the user may be requested to pay

standard (extrakt)
termín
schéma zpoplatnění
term
charging scheme
definice

popis systému elektronického vybírání mýtného a jeho kontextu včetně motivace a strategie pro výběr mýtného, určení geografické oblasti, silniční sítě nebo úseku pozemní komunikace, kde bude mýtné vybíráno, typy zpoplatněných vozidel, pravidla platby poplatků, tarify, nakládání s výjimkami a pravidla dohledu, použitá technologie, implementace a trvání a způsobu využití vybraného mýtného

definition

description of an Electronic Fee Collection system and its context including (but not limited to) the motivation and strategy for the fee collection, the definition of the geographical area, road network or road section where the fee will be collected, vehicles types subject to fee collection, fee payment rules, tariffs, exception handling and enforcement rules, technology to be used, implementation and duration and how the collected fee will be used

standard (extrakt)
termín
služba mýtného
term
toll service
definice

služba umožňující uživatelům mít pouze jednu smlouvu a jednu sadu OBE pro použití ve vozidle v jedné nebo více mýtných doménách

definition

service enabling users having only one contract and one set of OBE to use a vehicle in one or more toll domains

standard (extrakt)
termín
služba posílení lokalizace
term
Localisation Augmentation Communication (LAC)
definice

údaje zaslané palubnímu zařízení (OBE) zařízením na straně infrastruktury (RSE) k přesnějšímu určení polohy vozidla v autonomních systémech

definition

information sent by the roadside equipment to the on-board equipment to augment the positioning for autonomous systems

standard (extrakt)
termín
služba s přidanou hodnotou
term
value added service (VAS)
definice

přidaná hodnota, která je v systému EFC vytvořena pro uživatele služby nebo provozovatele systému nad rámec základní EFC služby, tedy platby za použití pozemní komunikace

definition

an additional value that is created in an EFC system to Service Users or the system operator beyond the core service, payment for road use

standard (extrakt)
termín
soubor dat
term
data set
definice

skupina datových prvků seskupených na základě sémantického vztahu

POZNÁMKA 1 k heslu Soubor dat se používá pouze pro lepší srozumitelnost a je zcela nezávislý na reálných implementacích.

definition

logical set of data elements selected by semantic relation

NOTE Data set is used only for better understanding and is fully independent from implementation solutions.

standard (extrakt)
termín
souhlas původce údajů
term
data subject's consent
definice

svobodný, výslovný a vědomý písemný projev vůle původce údajů (uživatele), kterým potvrzuje své svolení ke zpracování svých osobních dat poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného

definition

freely given specific and informed written indication of his wishes by which the data subject signifies his agreements to personal data relating to him being processed by the EFC Service Provider and Toll Charger

standard (extrakt)
termín
specifikace výpočtu
term
computational specification
definice

dekompozice daného systému na objekty provádějící individuální funkce a interagující na podrobně stanovených rozhraních

definition

decomposition of a system into objects performing individual functions and interacting at well defined interfaces

standard (extrakt)
termín
spojité hlášení mýtného
term
Continuous Charge Report (CCR)
standard (extrakt)
termín
spojité mýtné schéma
term
continuous toll scheme
definice

mýtné schéma, ve kterém je poplatek vypočítán na základě souhrnu spojitě měřených parametrů

PŘÍKLAD Spojitě měřenými parametry jsou vzdálenost, čas apod.

definition

toll scheme where the charge is calculated based on the accumulation of continuously measured parameter(s), such as distance, time, etc.

standard (extrakt)
termín
spojitý výkaz o mýtném
term
Continuous Toll Declaration (CTD)
termín
správa klíčů
term
key management
definice

generování, distribuce, skladování, použití a zrušení šifrovacích klíčů

definition

Encryption Key Control generation, distribution, storage, application and deletion of encryption keys

standard (extrakt)
termín
stížnost uživatele
term
user complaint
definice

stížnost týkající se poskytování služeb podaná poskytovateli služby mýtného jeho uživateli prostřednictvím kontaktních údajů

definition

complaints related to service provision received by the Toll Service Provider from its Users via contact channels

standard (extrakt)
termín
systém
term
system
definice

část reálného světa, kterou lze samostatně zkoumat jako celek nebo dále dělit na části a ty zkoumat zvlášť

POZNÁMKA 1 k heslu Systém lze považovat za věc. Komponenta systému může sama být systémem a v tomto případě ji lze nazývat subsystém.

definition

something of interest as a whole or as comprised of parts

NOTE A system can be referred to as an entity. A component of a system can itself be a system, in which case it can be called a subsystem.

termín
systém dohledu ANPR
term
Enforcement System ANPR (ESA)
standard (extrakt)
termín
systém dohledu DSRC
term
Enforcement System DSRC (ESD)
standard (extrakt)
termín
systém EFC
term
EFC system
definice

systém, který umožňuje elektronický výběr poplatků, a to bez zásahu uživatele v kterémkoli momentě používání služby

definition

system that enables electronic debiting for the use of transport services

standard (extrakt)
termín
systém zpoplatnění
term
charging system
definice

systém elektronického mýtného podporující a splňující požadavky mýtného schématu

definition

system for Electronic Fee Collection supporting and fulfilling the requirements of a Charging Scheme

standard (extrakt)
termín
šifrování RSA
term
Rivest, Shamir and Adleman (RSA)
definice

algoritmus pro šifrování veřejného klíče, nazývaný také asymetrická technika šifrování

standard (extrakt)
termín
tarifikace
term
tarrification
definice

výpočet tarifu

definition

calculation of the tariff

standard (extrakt)
termín
status zkoušky
term
test status
definice

označení povahy zkoušky

POZNÁMKA 1 k heslu Zkouška označená jako „podmínečná“ se musí provádět pouze tehdy, když souvisí s konkrétní vlastností systému nebo jeho komponenty podle dané specifikace, zatímco zkouška označená jako „základní“ označuje velmi doporučovanou zkoušku tvořící základní součást pro smysluplné posuzování.

definition

nature of a test, either basic or conditional

NOTE 1 to entry: A test labelled “conditional” is performed if, and only if, it is applicable to a feature identified in the specification of the system or component, whereas a test labelled “basic” indicates a highly recommended test as part of a foundation for meaningful evaluation.

standard (extrakt)
termín
tarifní schéma
term
tariff scheme
definice

sada pravidel pro stanovení povinného poplatku pro vozidlo v mýtné doméně za zpoplatněný objekt v určitém dni a době

PŘÍKLAD Tabulka, která ukazuje poplatky za různé třídy vozidel.

definition

set of rules to determine the toll due for a vehicle in a toll domain for a tolled object at a certain day and time

EXAMPLE A table that shows the toll for various classes of vehicle.

standard (extrakt)
termín
technická architektura
term
technical architecture
definice

koncept technické platformy dodávky vytvořený pomocí technických komponent, jejich rozhraní a interakcí

definition

the concept of the technical delivery platform in terms of technical components, their interfaces and interactions

standard (extrakt)
termín
terénní zkouška
term
field test
definice

zkouška, která se provádí za reálných podmínek

definition

test that is performed under real-life conditions

standard (extrakt)
termín
transakce
term
transaction
definice

kompletní výměna informací mezi zařízením na infrastruktuře (RSE) a palubním zařízením (OBE) nutná pro dokončení EFC operace prostřednictvím DSRC

definition

whole of the exchange of information between the roadside equipment and the on-board equipment necessary for the completion of an electronic fee collection operation over the dedicated short range communication

standard (extrakt)
termín
transakční model
term
transaction model
definice

funkční model popisující obecnou strukturu transakcí elektronického výběru mýtného

definition

functional model describing the general structure of electronic payment fee collection transactions

standard (extrakt)
termín
typ zkoušky
term
test type
definice
definition

kind of test, such as inspection, simulation, lab test, and field test

standard (extrakt)
termín
účtovací období
term
charging period
definice

časový úsek, který určuje četnost výkazů o mýtném; jsou v něm shromažďovány hlášení o mýtném k vytvoření výkazů o mýtném

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud je účtovací období stanoveno na 24 hodin, pak je v kontextových datech mýtného vydán každému uživateli služby výkaz o mýtném za každých 24 hodin.

definition

period of time which is used to define the frequency of the Toll Declarations, when Charge Reports are aggregated to form Toll Declarations

NOTE If the Charging Period is set to 24 hrs then in the Toll Context Data a single Toll Declaration is submitted for each 24 hr period for each Service User.

standard (extrakt)
termín
účtování nižší částky
term
undercharging
definice

situace, kdy je účtovaný poplatek nižší, než je přijatelné rozmezí chybně účtovaného poplatku

definition

situation where the calculated charge is below the Accepted Charging Error Interval

standard (extrakt)
termín
účtování vyšší ceny
term
overcharging
definice

situace, kdy účtovaný poplatek je vyšší než přijatelné rozmezí chybně účtovaného poplatku

definition

situation where the calculated charge is above the Accepted Charging Error Interval

standard (extrakt)
termín
událost relevantní pro účtování
term
charge-relevant event
definice

událost, která se vyskytuje v mýtném systému a která je relevantní pro výpočet mýtného, ale nikoli pro detekci samotného mýtného objektu

PŘÍKLAD Změny v kategorii vozidla nebo změna časového pásma.

definition

event occurring within a tolling system, which is relevant for charge calculation, but not for the detection of a Charge Object itself

NOTE Examples of this type of event are changes in vehicle category or time zone.

standard (extrakt)
termín
úsekové zpoplatnění pozemní komunikace
term
road section tolling
definice

proces výpočtu poplatku založený na zpoplatnění jednotlivých úseků pozemní komunikace

definition

processes for EFC based on charges for individual road sections

standard (extrakt)
termín
útok
term
attack
definice

pokus o zničení, vystavení hrozbě, změnu, vyřazení z činnosti, zcizení nebo získání neautorizovaného přístupuaktivu nebo neautorizovanému použití aktiva

definition

attempt to destroy, expose, alter, disable, steal or gain unauthorised access to or make unauthorised use of an asset

standard (extrakt)
termín
uživatel služby
term
service user; user (SU)
definice

zákazník poskytovatele služby mýtného povinný platit mýtné

PŘÍKLAD Vlastník vozidla, operátor vozového parku, řidič apod.

definition

generic term used for the customer of a toll service provider, one liable for toll, the owner of the vehicle, a fleet operator, a driver etc. depending on the context

standard (extrakt)
termín
uživatelský účet
term
User Account (UA)
definice

aktiva, pasiva, příjmy, výdaje a vlastní jmění uživatele služby v jeho vztahu k poskytovateli mýtné služby

definition

assets, liabilities, income, expenses, and equity of a Service User in his relationship to his Toll Service Provider

termín
uživatelský účet
term
user account
definice

aktiva, pasiva, příjmy, výdaje a vlastní jmění uživatele služby v jeho vztahu k poskytovateli mýtné služby

definition

assets, liabilities, income, expenses, and equity of a Service User in his relationship to his Toll Service Provider

standard (extrakt)
termín
validace
term
validation
definice

potvrzení prověření a poskytnutí objektivního důkazu, že určité požadavky byly splněny

definition

confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specific intended use are fulfilled

standard (extrakt)
termín
úspěšné zpoplatnění
term
successful charging
definice

situace, kdy byl uživatel zpoplatněn správně podle pravidel systému

POZNÁMKA 1 k heslu U diskrétního schématu zpoplatnění to znamená, že byly správně identifikovány zpoplatnitelné události daných zpoplatnitelných jízd a u spojitého schématu to znamená, že vyměřený poplatek je v přijatelném rozmezí chybně účtovaného poplatku.

definition

situation where the User has been correctly charged according to the rules of the system

NOTE For discrete Charging Schemes this means that for a given chargeable journey the Chargeable Events have been correctly identified and for continuous schemes that the Charge determined is within the Accepted Charging Error Interval.

standard (extrakt)
termín
virtuální privátní síť
term
Virtual Private Network (VPN)
standard (extrakt)
termín
vláda
term
government
definice

vláda nebo zastupitelství jakéhokoliv státu či národa, pod jehož jurisdikci spadá provozování předmětného mýtného schématu

definition

government or any agency of the state of nation under whose jurisdiction a particular toll schema is being operated

standard (extrakt)
termín
výběr; vzorek
term
sample
definice

podmnožina základního souboru tvořená jednou nebo více samostatnými částmi, z nichž je složen základní soubor

definition

subset of a population made up of one of more of the individual parts in which the population is divided

standard (extrakt)
termín
výběrčí mýtného
term
toll charger (TC)
definice

právnická osoba vybírající mýtné za vozidla v dané mýtné doméně

POZNÁMKA 1 k heslu V jiných dokumentech se může vyskytovat termín operátor nebo operátor mýtného.

definition

legal entity charging toll for vehicles in a toll domain

termín
vydavatel
term
issuer
definice

subjekt zodpovědný za platební systém a za vydávání platebních prostředků uživatelům

definition

entity responsible for the payment system and responsible for issuing the payment means to the user

standard (extrakt)
termín
výkaz o mýtném
term
toll declaration
definice

hlášení výběrčímu mýtného, které potvrzuje přítomnost vozidla v dané mýtné doméně ve formátu dohodnutém mezi poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného

POZNÁMKA 1 k heslu Platný výkaz o mýtném musí splňovat formální požadavky, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnutými mezi poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného.

definition

statement to a Toll Charger that confirms the presence of a vehicle in a toll domain in a format agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger

NOTE A valid toll declaration has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

standard (extrakt)
termín
zabezpečený protokol IPsec
term
Internet Protocol Security (IPsec)
standard (extrakt)
termín
zákazník poskytovatele služby mýtného
term
customer of a toll service provider
definice

fyzická nebo právnická osoba využívající službu poskytovanou poskytovatelem služby mýtného

POZNÁMKA 1 k heslu V závislosti na místní situaci může být zákazníkem majitel, pronajímatel, nájemce, vlastník vozidla, operátor vozového parku, držitel registračního certifikátu vozidla, řidič vozidla nebo jakákoliv jiná třetí osoba.

definition

person or legal entity that uses the service of a Toll Service Provider

NOTE Depending on the local situation, the customer can be the owner, lessor, lessee, keeper, (fleet) operator, holder of the vehicle's registration certificate, driver of the vehicle, or any other third person.

standard (extrakt)
termín
základní norma
term
base standard (BS)
definice

schválená mezinárodní norma nebo doporučení ITU-T

definition

approved international standard or ITU-T Recommendation

standard (extrakt)
termín
základní služby komunikace
term
service primitive
definice

základní komunikační služba poskytovaná protokolem aplikační vrstvy aplikačnímu procesu

POZNÁMKA 1 k heslu Vyvolání základních služeb aplikačním procesem implicitně volá a používá služby nižších vrstev protokolu.

definition

elementary communication service provided by the application layer protocol to the application processes

NOTE 1 to entry: The invocation of a service primitive by an application process implicitly calls upon and uses services offered by the lower protocol layers.

standard (extrakt)
termín
základní soubor; populace
term
population
definice

souhrn všech uvažovaných jednotek

definition

totality of items under consideration

standard (extrakt)
termín
zařízení EFC
term
EFC equipment
standard (extrakt)
termín
zařízení pro peněžní prostředky
term
value units bearing device (VBD)
definice

zařízení uživatele služby, které obsahuje peněžní jednotky

definition

device in the hand of the Service user that contains value units

standard (extrakt)
termín
zdůvodnění; ověření
term
rationale; verification
definice

postup, který stanoví, že produkt v každé fázi svého životního cyklu splňuje všechny požadavky stanovené v předchozí fázi

definition

verification process determining that a product of each phase of the system life cycle development process fulfils all the requirements specified in the previous phase

standard (extrakt)
termín
zkoušená implementace
term
implementation under test (IUT)
definice

implementace jednoho nebo více protokolů OSI ve vztahu sousedního uživatele/poskytovatele, která je tou částí reálného otevřeného systému, která má být studována zkoušením

definition

implementation of one or more OS1 protocols in an adjacent user/provider relationship, being that part of a real open system which is to be studied by testing

termín
zkoušení shody
term
conformance testing
definice

zkoušení rozsahu, do jakého je implementace IUT ve shodě se specifikací

definition

testing the extent to which an IUT is a conforming implementation

termín
zkoušení vyhrazeného OBE
term
dedicated OBE testing (DO)
standard (extrakt)
termín
zkouška
term
test
definice

technická operace, která spočívá ve zjištění jedné nebo více charakteristik daného výrobku, procesu nebo zařízení podle stanoveného postupu

definition

procedure designed to measure characteristics of a component or system in specified conditions

standard (extrakt)
termín
zkušební postup
term
test procedure
definice

konkrétní postup pro provedení zkoušky

definition

instructions for the setup, execution, and evaluation of results for a given test case

standard (extrakt)
termín
zkušební ústav
term
test house
definice

třetí strana zastoupená osobou nebo organizací, která je s ohledem na zkoušený objekt vnímána jako nezávislá

definition

third party that carries out the test

standard (extrakt)
termín
zkušební zařízení; tester
term
tester
definice

kombinace zařízení a procesů, které jsou schopny provést zkoušky shody

definition

a combination of equipment and processes which is able to perform conformance tests according to ISO/TS 13143-1

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná oblast
term
charge area
definice

kterékoliv místo v šířce pozemní komunikace (všechny jízdní pruhy v obou směrech) v mýtném bodě +1,0 metr mimo pozemní komunikaci na obou stranách omezené ve směru jízdy dosahem vysílačů DSRC

POZNÁMKA 1 k heslu Termín se také používá pro popis celé geografické oblasti pokryté daným mýtným systémem.

definition

anywhere within the width of the carriageway (all lanes in both directions) at the charge point + 1.0 meter outside the carriageway on both sides of the carriageway limited in the travelling direction by the footprint of the DSRC beacons

NOTE The term is also in other references used for describing the whole geographical area covered by the EFC system.

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná oblast
term
tolled area
definice

geografická oblast, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

geographic area where a toll is applied for use of vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná pozemní komunikace
term
tolled road
definice

pozemní komunikace, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

road where a toll is applied for vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatněná silniční síť
term
tolled road network
definice

síť pozemních komunikací, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

road network where a toll is applied for vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatnění oblasti
term
area pricing
definice

způsob zpoplatnění použití pozemní komunikace uvnitř ohraničené oblasti

definition

charging process based on road usage occurring within a given area

standard (extrakt)
termín
zpoplatněný objekt
term
tolled object
definice

rozlišitelná část mýtné domény, na kterou se vztahuje jedno nebo více tarifních schémat

PŘÍKLAD Zpoplatněným objektem může být například určitá oblast, všechny veřejné pozemní komunikace v rámci dané oblasti, most, zóna, úsek pozemní komunikace (sítě pozemní komunikace).

definition

distinguished part of a toll domain for which one or more tariff schemata apply

EXAMPLE An area, all public roads within an area, a bridge, a zone, or a stretch of a road (network).

standard (extrakt)
termín
zpoplatněný průjezd
term
tolled passage
definice

místo, kde se vybírá mýtné za průjezd vozidel

definition

location where a toll is applied for passing vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatněný úsek pozemní komunikace
term
tolled road section
definice

úsek pozemní komunikace, kde se vybírá mýtné za její používání vozidly

definition

road section where a toll is applied for vehicles

standard (extrakt)
termín
zpoplatnitelná událost
term
chargeable event
definice

událost, při které vozidlo projíždí mýtným objektem a která vede k tomu, že vozidlo musí být účtováno nebo musí být uvalen jiný druh tarifu (například cena za kilometr)

POZNÁMKA 1 k heslu Tato událost se týká použití určitého objektu, nikoli mechanismů pro detekci vozidel.

definition

event in which a vehicle passes through a Charge Object that implies that vehicle has to be charged or a different rate (e.g. price per kilometre) applied

NOTE This event refers to the use of a certain object and not to the mechanisms by which detection is produced.

standard (extrakt)
termín
zranitelnost
term
vulnerability
definice

slabé místo aktiva nebo řízení, které může být zneužito hrozbou

definition

weakness of an asset or control that can be exploited by a threat

standard (extrakt)
termín
zpracování osobních údajů
term
processing of personal data
definice

operace nebo množina operací s osobními údaji provedených automatickými nebo neautomatickými prostředky, jako je sběr, záznam, uspořádání, uložení, úprava a změna, vyhledání, nahlédnutí, použití, odhalení přenosem, šířením nebo jiný způsobem zpřístupnění, seřazení nebo sloučení, blokování, vymazání nebo zničení

definition

operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction

standard (extrakt)
termín
žádost o platbu
term
payment claim (PC)
definice

opakovaný výkaz dohodnutých podrobností vyúčtování obsahující výši poplatku a její zdůvodnění, který předává výběrčí mýtného poskytovateli služby mýtného

POZNÁMKA 1 k heslu Žádost o platbu používá poskytovatel služby mýtného pro vydávání finančních dokumentů svým zákazníkům (například faktury jménem výběrčího mýtného). Daná žádost o platbu se odkazuje na podrobnosti vyúčtování a bere v úvahu jakékoliv specifické obchodní podmínky vztahující se na vozidlo, skupinu vozidel, zákazníka poskytovatele služby mýtného a/nebo poskytovatele služby mýtného. Platná žádost o platbu musí splňovat formální náležitosti, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnuté mezi poskytovatelem služby mýtného a výběrčím mýtného.

definition

recurring statement referring to concluded billing details made available to the Toll Service Provider by the Toll Charger who indicated and justified the amount due

NOTE The payment claim is used by the Toll Service Provider to issue financial objects to its customers (e.g.

invoices on behalf of the Toll Charger). A given toll payment claim is referring to billing details and takes into account any specific commercial conditions applicable to a vehicle, a fleet of vehicles, a customer of a Toll Service Provider and/or a Toll Service Provider. A valid “payment claim” has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

standard (extrakt)