Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.10 Zkoušení a certifikace

termín
hodnocení úrovně důvěryhodnosti
term
evaluation assurance level (EAL)
definice

úroveň důvěryhodnosti pro hodnocení bezpečnosti jednotlivých produktů i celého systému

definition

assurance levels to evaluate securities for products and systems

termín
prohlášení o shodě implementace
term
implementation conformance statement (ICS)
definice

prohlášení vydané dodavatelem o shodě implementace nebo systému se specifikací, ve které jsou definovány implementované schopnosti a funkce

definition

statement made by the supplier of an implementation or system claimed to conform to a given specification, stating which capabilities have been implemented

standard (extrakt)
termín
parametr zkoušky
term
test parameter
definice

parametr, který stanoví jednu nebo více charakteristik systému EFC

definition

parameter that specifies one or more characteristics of a system to be tested

standard (extrakt)
termín
předmět hodnocení
term
target of evaluation (TOE)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
monitoring
term
monitoring
definice

proces v rámci distribuovaného systému, který sbírá a ukládá oficiální data

POZNÁMKA 1 k heslu Monitoring může být použit ke sledování metrik během provozu.

definition

process within a distributed system for collecting and storing state data

NOTE This can be used to observe metrics during operation.

standard (extrakt)
termín
přejímací zkoušky
term
acceptance testing
definice

prověření, že náležitě identifikovaný výrobek, proces nebo služba je ve shodě se specifikací daného systému

definition

examination that a product, process, or service is in conformity with the system specification

standard (extrakt)
termín
schválení typu
term
type approval
definice

schválení založené na zkoušení shody jednoho nebo více zkušebních vzorků výrobku, reprezentativních pro danou výrobu

definition

approval based on conformity testing on the basis of one or more specimens of a product representative of the production

standard (extrakt)
termín
status zkoušky
term
test status
definice

označení povahy zkoušky

POZNÁMKA 1 k heslu Zkouška označená jako „podmínečná“ se musí provádět pouze tehdy, když souvisí s konkrétní vlastností systému nebo jeho komponenty podle dané specifikace, zatímco zkouška označená jako „základní“ označuje velmi doporučovanou zkoušku tvořící základní součást pro smysluplné posuzování.

definition

nature of a test, either basic or conditional

NOTE 1 to entry: A test labelled “conditional” is performed if, and only if, it is applicable to a feature identified in the specification of the system or component, whereas a test labelled “basic” indicates a highly recommended test as part of a foundation for meaningful evaluation.

standard (extrakt)
termín
posuzování
term
evaluation
definice

systematické zkoumání míry naplnění relevantních požadavků například systémem, procesem, výrobkem apod.

definition

systematic examination of the extent to which an entity e.g. system, process, product, or a unit is capable of fulfilling specified requirements

standard (extrakt)
termín
ověření
term
verification
definice

potvrzení prověřením a poskytnutí objektivního důkazu, že stanovené požadavky byly splněny

definition

confirmation by examination and provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled

standard (extrakt)
termín
inspekce
term
inspection
definice

posuzování shody pozorováním a hodnocením doprovázeným případným měřením, zkoušením nebo cejchováním

definition

conformity evaluation by observation and judgement accompanied, as appropriate, by measurement, testing, or gauging

standard (extrakt)
termín
mezinárodně normalizovaný profil
term
International Standardised Profile (ISP)
definice

mezinárodně odsouhlasený a harmonizovaný dokument, který popisuje jeden nebo více profilů

definition

ISP internationally agreed-to, harmonized document which describes one or more profiles

standard (extrakt)
termín
základní norma
term
base standard (BS)
definice

schválená mezinárodní norma nebo doporučení ITU-T

definition

approved international standard or ITU-T Recommendation

standard (extrakt)
termín
cíl zabezpečení
term
security target (ST)
definice

skupina bezpečnostních požadavků a specifikací, které tvoří základ pro vyhodnocení identifikovaných předmětů vyhodnocení

definition

ST set of security requirements and specifications to be used as the basis for evaluation of an identified TOE

standard (extrakt)
termín
dodatečné informace o zkoušení implementace
term
implementation extra information for testing
definice

prohlášení dodavatele nebo zhotovitele zkoušeného zařízení (DUT), které obsahuje všechny informace (doplňkové informace k těm, které jsou obsaženy v prohlášení o shodě implementace) týkající se zkoušeného zařízení a jeho zkušebního prostředí, které umožní zkušební laboratoři provést na zkoušeném zařízení příslušnou sestavu zkoušek, nebo se na ně odkazuje

definition

statement made by the supplier or an implementor of a DUT which contains or references all of the information (in addition to that given in the implementation conformance statement) related to the DUT and its testing environment, which will enable the test laboratory to run an appropriate test suite against the DUT

standard (extrakt)
termín
formulář pro dodatečné informace pro zkoušení implementace
term
implementation extra information for testing pro forma
definice

dokument v podobě dotazníku, který se po vyplnění pro danou zkoušenou implementaci (IUT) stává IXIT (dodatečnými informacemi pro zkoušení implementace)

definition

document, in the form of a questionnaire, which when completed for an IUT becomes an implementation extra information for testing

standard (extrakt)
termín
formulář prohlášení o shodě implementace
term
implementation conformance statement proforma
definice

dokument ve formě dotazníku, který se po vyplnění pro určitou implementaci nebo systém stává prohlášením o shodě implementace

definition

document, in the form of a questionnaire, which when completed for an implementation or system becomes an implementation conformance statement

termín
laboratorní zkoušky
term
laboratory tests
definice

zkoušky, které se provádějí v laboratoři za specifických podmínek

definition

tests which are performed in a laboratory under specified conditions

standard (extrakt)
termín
terénní zkouška
term
field test
definice

zkouška, která se provádí za reálných podmínek

definition

test that is performed under real-life conditions

standard (extrakt)
termín
typ zkoušky
term
test type
definice
definition

kind of test, such as inspection, simulation, lab test, and field test

standard (extrakt)
termín
validace
term
validation
definice

potvrzení prověření a poskytnutí objektivního důkazu, že určité požadavky byly splněny

definition

confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specific intended use are fulfilled

standard (extrakt)
termín
zkoušená implementace
term
implementation under test (IUT)
definice

implementace jednoho nebo více protokolů OSI ve vztahu sousedního uživatele/poskytovatele, která je tou částí reálného otevřeného systému, která má být studována zkoušením

definition

implementation of one or more OS1 protocols in an adjacent user/provider relationship, being that part of a real open system which is to be studied by testing

termín
zkoušení shody
term
conformance testing
definice

zkoušení rozsahu, do jakého je implementace IUT ve shodě se specifikací

definition

testing the extent to which an IUT is a conforming implementation

termín
zkouška
term
test
definice

technická operace, která spočívá ve zjištění jedné nebo více charakteristik daného výrobku, procesu nebo zařízení podle stanoveného postupu

definition

procedure designed to measure characteristics of a component or system in specified conditions

standard (extrakt)
termín
zkušební postup
term
test procedure
definice

konkrétní postup pro provedení zkoušky

definition

instructions for the setup, execution, and evaluation of results for a given test case

standard (extrakt)
termín
zkušební ústav
term
test house
definice

třetí strana zastoupená osobou nebo organizací, která je s ohledem na zkoušený objekt vnímána jako nezávislá

definition

third party that carries out the test

standard (extrakt)
termín
zkušební zařízení; tester
term
tester
definice

kombinace zařízení a procesů, které jsou schopny provést zkoušky shody

definition

a combination of equipment and processes which is able to perform conformance tests according to ISO/TS 13143-1

standard (extrakt)
termín
případ zkoušení
term
test case
definice

abstraktní nebo proveditelný zkušební případ

definition

an abstract or executable test case

standard (extrakt)
termín
konkrétní rámec pro zkoušení
term
specific examination framework
definice

konkrétní sada zkušebních testů stanovená entitou za účelem určení výkonu určitých vybraných metrik výkonu zpoplatnění v průběhu evaluace anebo monitorování

definition

particular instance of a set of Examination Tests defined by an entity to determine the performance of specific selected Charging Metrics during either Evaluation and or Monitoring

standard (extrakt)