Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.3 Obecné aplikační pojmy

termín
integrátor služeb na pozemních komunikacích
term
on-road service integrator (ORSI)
definice

integrátor služeb na pozemních komunikacích, který uživateli poskytuje jak služby mýtného, tak i nabídky VAS, a jako takový zahrnuje role a odpovědnosti poskytovatele služeb EFC stanovené v normě ISO 17573 a odpovědnosti poskytovatele VAS

definition

the On-road Service Integrator provides to the Service User both tolling services and VAS offers and as such incorporates the role and responsibilities of the EFC Service Provider as defined in ISO 17573 plus the additional responsibilities as provider of VAS

standard (extrakt)
termín
elektronická mýtná služba
term
EFC service
definice

služba pro elektronickou platbu poskytovaná poskytovatelem platební služby

definition

service for electronic payment offered by a payment service provider

standard (extrakt)
termín
elektronický výběr poplatků
term
electronic fee collection (EFC)
definice

vybírání mýtného formou výměny dat, například prostřednictvím bezdrátového spoje

definition

toll charging by electronic means via a wireless interface

NOTE The actual payment (collection of the fee) may take place outside the toll system.

termín
mýtný systém
term
toll system
definice

zařízení mimo vozidlo a další možné opatření používané výběrčím mýtného pro výběr mýtného od vozidel

definition

off board equipment and possible other provisions used by a toll charger for the collection of toll for vehicles

standard (extrakt)
termín
systém EFC
term
EFC system
definice

systém, který umožňuje elektronický výběr poplatků, a to bez zásahu uživatele v kterémkoli momentě používání služby

definition

system that enables electronic debiting for the use of transport services

standard (extrakt)
termín
analýza hrozeb
term
threat analysis
definice

systematické vyvození, identifikace a ohodnocení hrozeb

definition

systematic detection, identification, and evaluation of threats

standard (extrakt)
termín
dohled
term
enforcement
definice

proces dohledu nad dodržováním zákona, nařízeními atd.

POZNÁMKA 1 k heslu V tomto kontextu je „dohled“ proces dohledu nad dodržováním režimu mýtného.

definition

process of compelling observance of a law, regulation, etc.

standard (extrakt)
termín
firemní politika
term
policy
definice

celkový záměr a směr formálně vyjádřený vedením

definition

overall intention and direction as formally expressed by management

standard (extrakt)
termín
kontinuita činnosti organizace
term
business continuity
definice

procesy a/nebo postupy k zajištění nepřetržitých obchodních operací

definition

processes and/or procedures for ensuring continued business operations

standard (extrakt)
termín
simulace systému EFC
term
simulation of an EFC system
definice

počítačový model reprezentující charakteristiky EFC systému pro simulaci EFC systému založeném na DSRC, umožňující zkoušení zařízení EFC v realisticky modelovaném prostředí

definition

in a simulation of an DSRC-based EFC system, selected behavioural characteristics of the EFC system are represented by a computer model to enable the testing of the EFC equipment in a realistically modelled environment

standard (extrakt)
termín
zpracování osobních údajů
term
processing of personal data
definice

operace nebo množina operací s osobními údaji provedených automatickými nebo neautomatickými prostředky, jako je sběr, záznam, uspořádání, uložení, úprava a změna, vyhledání, nahlédnutí, použití, odhalení přenosem, šířením nebo jiný způsobem zpřístupnění, seřazení nebo sloučení, blokování, vymazání nebo zničení

definition

operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction

standard (extrakt)