Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 1.9 Informace

termín
soubor dat
term
data set
definice

skupina datových prvků seskupených na základě sémantického vztahu

POZNÁMKA 1 k heslu Soubor dat se používá pouze pro lepší srozumitelnost a je zcela nezávislý na reálných implementacích.

definition

logical set of data elements selected by semantic relation

NOTE Data set is used only for better understanding and is fully independent from implementation solutions.

standard (extrakt)
termín
služba
term
service (EFC)
definice

<EFC> služba silniční dopravy poskytovaná uživateli poskytovatelem služby; obvykle se jedná o část infrastruktury, za jejíž poskytnutí může být od uživatele požadována platba

definition

EFC road transport related facility provided by a service provider, normally a type of infrastructure, the use of which is offered to the user, for which the user may be requested to pay

standard (extrakt)
termín
simulace
term
simulation
definice

reprezentace vybraných charakteristik chování (vlastností) určitého fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem

definition

representation of selected behavioural characteristics of one physical or abstract system by another system

standard (extrakt)
termín
systém
term
system
definice

část reálného světa, kterou lze samostatně zkoumat jako celek nebo dále dělit na části a ty zkoumat zvlášť

POZNÁMKA 1 k heslu Systém lze považovat za věc. Komponenta systému může sama být systémem a v tomto případě ji lze nazývat subsystém.

definition

something of interest as a whole or as comprised of parts

NOTE A system can be referred to as an entity. A component of a system can itself be a system, in which case it can be called a subsystem.

termín
specifikace výpočtu
term
computational specification
definice

dekompozice daného systému na objekty provádějící individuální funkce a interagující na podrobně stanovených rozhraních

definition

decomposition of a system into objects performing individual functions and interacting at well defined interfaces

standard (extrakt)
termín
zdůvodnění; ověření
term
rationale; verification
definice

postup, který stanoví, že produkt v každé fázi svého životního cyklu splňuje všechny požadavky stanovené v předchozí fázi

definition

verification process determining that a product of each phase of the system life cycle development process fulfils all the requirements specified in the previous phase

standard (extrakt)
termín
profil
term
profile
definice

množina jedné nebo více základních norem a/nebo mezinárodně normalizovaných profilů (ISP) a popřípadě také identifikace vybraných tříd, shodných podmnožin, volitelných možností a parametrů těchto základních norem nebo ISP nezbytných pro splnění konkrétní funkce

PŘÍKLAD Aplikační profil je profilem, který specifikuje aplikační vrstvu, prezentační vrstvu a relační vrstvu odkazem na skupinu jiných mezinárodních norem.

definition

set of one or more base standards and/or ISP, and where applicable, the identification of chosen classes, conforming subsets, options and parameters of those base standards, or ISPs necessary to accomplish a particular function

standard (extrakt)
termín
technická architektura
term
technical architecture
definice

koncept technické platformy dodávky vytvořený pomocí technických komponent, jejich rozhraní a interakcí

definition

the concept of the technical delivery platform in terms of technical components, their interfaces and interactions

standard (extrakt)
termín
atribut
term
attribute
definice

adresovatelný balíček dat tvořený jedním nebo posloupností více datových prvků

definition

application information formed by one or by a sequence of data elements, used for implementation of a transaction

termín
datová skupina
term
data group
definice

soubor úzce souvisejících atributů EFC dat, které společně popisují určitou část EFC transakce

definition

collection of closely related EFC data attributes which together describe a distinct part of an EFC transaction

standard (extrakt)
termín
prvek
term
Element
definice

DSRC adresář obsahující informace o aplikaci ve formě atributů

definition

DSRC directory containing application information in the form of attributes

termín
výběr; vzorek
term
sample
definice

podmnožina základního souboru tvořená jednou nebo více samostatnými částmi, z nichž je složen základní soubor

definition

subset of a population made up of one of more of the individual parts in which the population is divided

standard (extrakt)
termín
základní soubor; populace
term
population
definice

souhrn všech uvažovaných jednotek

definition

totality of items under consideration

standard (extrakt)
termín
transakční model
term
transaction model
definice

funkční model popisující obecnou strukturu transakcí elektronického výběru mýtného

definition

functional model describing the general structure of electronic payment fee collection transactions

standard (extrakt)
termín
prázdný seznam
term
empty list
definice

kontejner pro proměnné attributeValues (octet string) s velikostí rovnou nule

definition

container for attributeValues (OCTET STRING) with the length equal to zero

standard (extrakt)
termín
kód pro autentizaci zprávy
term
message authentication code (MAC)
definice

řetězec bitů, který je výstupem algoritmů MAC

POZNÁMKA 1 k heslu MAC je někdy nazýván kryptografická kontrolní hodnota (viz například 7498-2).

definition

string of bits which is the output of a MAC algorithm

NOTE 1 to entry: A MAC is sometimes called a cryptographic check value (see for example ISO 7498-2).

standard (extrakt)
termín
podpis
term
signature
definice

jeden nebo více datových prvků, které jsou výsledkem podepsání se

definition

one or more data elements resulting from the signature process

standard (extrakt)
termín
seznam odvolaných certifikátů
term
certificate revocation list (CRL)
definice

podpisem potvrzený seznam sady certifikátů, které nejsou vydavatelem certifikátu nadále považovány za platné

definition

signed list indicating a set of certificates that are no longer considered valid by the certificate issuer

standard (extrakt)
termín
správa klíčů
term
key management
definice

generování, distribuce, skladování, použití a zrušení šifrovacích klíčů

definition

Encryption Key Control generation, distribution, storage, application and deletion of encryption keys

standard (extrakt)
termín
audit
term
audit
definice

<EFC> rozpoznání chyb, jako je protiprávní (protizákonný) systém či přístup, a také záznam a analýza informací a událostí spojených s bezpečnostními aktivitami tak, aby bylo dosaženo kontroly bezpečnosti v souladu s bezpečnostní politikou EFC

definition

recognising errors such as illicit systems and/or illicit access and recording and analysing information related to security relevant activities and events in order to attain proper security control in accordance with security policy

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní hrozba
term
security threat
definice

možný krok nebo chování vedoucí k narušení bezpečnostních systémů

definition

potential action or manner to violate security systems

standard (extrakt)
termín
relativní čas
term
relative time
definice

časový bod, který je relativní vůči stanovené události

PŘÍKLAD Vstup vozidla do měrné mýtné oblasti v minutách a/nebo v hodinách.

definition

point in time relative to a defined event e.g. the entrance of a vehicle into an EFC specific area in minutes and/or hours

standard (extrakt)
termín
rozvržení
term
layout
definice

technický popis polohy zpoplatněného objektu, který v případě potřeby zahrnuje pomocná data pro stanovení polohy vozidla vzhledem ke zpoplatněnému objektu

definition

technical description of the location of a tolled object including, if applicable, auxiliary data for determining the vehicle's position relative to the tolled object

standard (extrakt)
termín
žádost o platbu
term
payment claim (PC)
definice

opakovaný výkaz dohodnutých podrobností vyúčtování obsahující výši poplatku a její zdůvodnění, který předává výběrčí mýtného poskytovateli služby mýtného

POZNÁMKA 1 k heslu Žádost o platbu používá poskytovatel služby mýtného pro vydávání finančních dokumentů svým zákazníkům (například faktury jménem výběrčího mýtného). Daná žádost o platbu se odkazuje na podrobnosti vyúčtování a bere v úvahu jakékoliv specifické obchodní podmínky vztahující se na vozidlo, skupinu vozidel, zákazníka poskytovatele služby mýtného a/nebo poskytovatele služby mýtného. Platná žádost o platbu musí splňovat formální náležitosti, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnuté mezi poskytovatelem služby mýtného a výběrčím mýtného.

definition

recurring statement referring to concluded billing details made available to the Toll Service Provider by the Toll Charger who indicated and justified the amount due

NOTE The payment claim is used by the Toll Service Provider to issue financial objects to its customers (e.g.

invoices on behalf of the Toll Charger). A given toll payment claim is referring to billing details and takes into account any specific commercial conditions applicable to a vehicle, a fleet of vehicles, a customer of a Toll Service Provider and/or a Toll Service Provider. A valid “payment claim” has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

standard (extrakt)
termín
podrobnosti vyúčtování; fakturační údaje
term
billing details
definice

všechna nezbytná data požadovaná pro stanovení a/nebo ověření výše poplatku uživatele služby

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud jsou data přijata oběma stranami, výběrčím mýtného a poskytovatelem služby mýtného, pak se označují jako uzavřené podrobnosti vyúčtování a lze je použít pro vydání žádosti o platbu.

POZNÁMKA 2 k heslu Pro danou dopravní službu se podrobnosti vyúčtování odkazují na jeden nebo několik platných výkazů o mýtném. Platné podrobnosti vyúčtování musí splnit formální náležitosti, včetně požadavků na zabezpečení, dohodnuté mezi poskytovatelem služby mýtného a výběrčím mýtného.

definition

for a given transport service, all necessary data required to determine and/or verify the amount due for the service user

NOTE 1 If the data is accepted by both the Toll Charger and the Toll Service Provider then it is called a concluded billing detail which can be used to issue a payment claim.

NOTE 2 For a given transport service, the billing detail is referring to one or several valid toll declaration(s). A valid billing detail has to fulfil formal requirements, including security requirements, agreed between the Toll Service Provider and the Toll Charger.

standard (extrakt)
termín
aktivum
term
asset
definice

cokoliv, co přináší účastníkovi EFC systému určitou hodnotu

POZNÁMKA 1 k heslu Aktivum může být hmotné nebo nehmotné.

definition

anything of value of an EFC system stakeholder

NOTE 1 to entry: An asset may be tangible or intangible.

standard (extrakt)
termín
informační aktivum
term
information asset
definice

poznatky nebo data, která organizaci přináší hodnotu

definition

knowledge or data that has value to the organisation

standard (extrakt)
termín
uživatelský účet
term
user account
definice

aktiva, pasiva, příjmy, výdaje a vlastní jmění uživatele služby v jeho vztahu k poskytovateli mýtné služby

definition

assets, liabilities, income, expenses, and equity of a Service User in his relationship to his Toll Service Provider

standard (extrakt)