Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 10 Architektura systémů

termín
agregace
term
aggregation
definice

asociace, kde cílová třída je celkem, tudíž zdrojová třída je částí

POZNÁMKA 1 k heslu V UML je tato charakteristika vyjádřena atributem nazvaným „agregace“ na cílové straně konce asociace nastaveným na „aggregate“.

definition

association where the target class is an aggregate; therefore the source class is a part

NOTE 1 to entry This characteristic is expressed in UML with an attribute named “aggregation” on the target side Association End being set to “aggregate”

standard (extrakt)
termín
aktor; aktér
term
actor
definice

uživatel, který při interakci se systémem v rámci určitého případu užití plní koherentní sadu rolí

definition

entity that fulfils a role

standard (extrakt)
termín
anonymita
term
anonymity
definice

charakter informací, který nedovolí, aby byl subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikován

definition

characteristic of information, which prevents the possibility to determine directly or indirectly the identity of the data subject

standard (extrakt)
termín
anonymizace
term
anonymisation
definice

proces, kterým jsou osobní informace nevratně změněny takovým způsobem, že fyzická nebo právnická osoba již nemůže být přímo nebo nepřímo identifikována ani samotným správcem osobních údajů, ani ve spolupráci s jinými stranami

definition

process by which personal information (PI) is irreversibly altered in such a way that an Individual or a legal entity can no longer be identified directly or indirectly either by the controller alone or in collaboration with any other party

standard (extrakt)
termín
anonymizované osobní informace
term
anonymised personal information
definice

osobní informace, které byly předmětem procesu anonymizace a které již nemohou být nadále použity k identifikaci fyzické nebo právnické osoby

definition

personal information that has been subject to a process of anonymisation and that by any means can no longer be used to identify an Individual or legal entity

standard (extrakt)
termín
aplikace ASN.1
term
ASN.1 application
definice

aplikace, která užívá kódování ASN.1 pro komunikaci, s výjimkou XER

definition

application that uses ASN.1 encodings for communication (except XER)

standard (extrakt)
termín
aplikace v zařízení stanice ITS
term
ITS-S facility application
standard (extrakt)
termín
aplikace XML
term
XML application
definice

aplikace, která používá kódování XML

definition

application that uses XML encoding

standard (extrakt)
termín
aplikační architektura
term
application architecture
definice

množina funkcí působících v typické oblasti, jejichž kombinací vznikne návrh systému

definition

a set of functions to be performed in a typical area combined to form a high level system design

standard (extrakt)
termín
architektura
term
architecture
definice

soubor koncepcí a pravidel pro systém, popisující vzájemný vztah mezi subjekty v celém systému, a to nezávisle na hardwarovém a softwarovém prostředí

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura je popisována prostřednictvím řady hledisek, která mohou mít různou úroveň zevšeobecnění nebo konkretizace, abstrakce nebo generalizace, zaměření na celek nebo na jednotlivé součásti atd.

definition

ITS set of concepts and rules for an intelligent transport system describing the inter-relationship between entities in the entire system, independent of the hardware and software environment

NOTE Architecture is described through a series of viewpoints that may be at varying levels of generality/specificity, abstraction/concretion, totality/component and so on. See also communications architecture, logical architecture, organizational architecture, physical architecture, reference architecture and system architecture definitions below.

standard (extrakt)
termín
architektura ITS
term
ITS architecture
definice

forma systémové architektury sloužící jako nástroj v úvodních etapách zavádění ITS; návrh nespecifikovaného systému pro skupinu funkčně rozdílných systémů ITS, jež jsou propojeny za účelem společného fungování; nespecifikovaný návrh systému pro různé skupiny nebo funkční systémy vzájemně propojené za účelem harmonického provozu

POZNÁMKA 1 k heslu Architekturu ITS lze popsat z různých hledisek koncepčními, logickými a/nebo fyzickými reprezentacemi.

definition

specific form of a system architecture for use as a tool in the initial stages of an ITS implementation; non specified system design for a family of functionally different ITS systems, interconnected to operate in consort; it is the non specified system design for a family of functionally different systems, interconnected to operate in harmony. An ITS architecture can be described from different viewpoints, and from multiple viewpoints by conceptual, logical and / or physical representations.

NOTE An ITS Architecture is not specific to any single location. Additional terms may be explicitly referenced in individual standards or references to the source definition explicitly provided.

standard (extrakt)
termín
architektura TICS
term
TICS architecture
definice

architektura, která je popsána koncepčními, logickými a/nebo fyzickými reprezentacemi

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura TICS není místně stanovena.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také referenční architektura, funkční architektura, logická architektura, návrh implementace.

definition

a TICS Architecture can be described by conceptual, logical and/or physical representations; (see also Conceptual Architecture, Functional Architecture, Logical Architecture, Deployment Design); a TICS Architecture is not specific to any single location

standard (extrakt)
termín
ASN.1 modul
term
ASN.1 module
definice

jeden nebo více případů použití ASN.1 záznamu pro datový typ, hodnotu, sadu hodnot, třídu informačního objektu, informačního objektu a sadu informačních objektů (stejně jako parametrizovaná varianta), stručného používání záznamu modulu ASN.1

definition

one or more instances of the use of the ASN.1 notation for type, value, value set, information object class, information object, and information object set (as well as the parameterized variant of those), encapsulated using the ASN.1 module notation [ISO/IEC 8824)

standard (extrakt)
termín
asociace
term
association
standard (extrakt)
termín
architektura řízená modelem
term
model driven architecture (MDA)
definice

metoda zápisu specifikací a návrhu aplikací, založená na modelu nezávislém na platformě (PIM)

POZNÁMKA 1 k heslu Celá specifikace MDA sestává z definitivní, na platformě nezávislé základně UML modelu plus jednoho nebo více modelů specifické platformy (PSM) a definice sady rozhraní, kde každé popisuje, jak je implementován základní model na různých platformách middleware.

definition

method of writing specifications and developing applications, based on a platform-independent model (PIM)

NOTE: A complete MDA specification consists of a definitive platform-independent base UML model, plus one or more platform-specific models (PSM) and interface definition sets, each describing how the base model is implemented on a different middleware platform.

standard (extrakt)
termín
atribut
term
attribute
definice

<XML> vlastnost prvku

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o dodatečnou informaci o části dat (prvku). Atributy se často využívají k předání informací o prvku, a tudíž lze o nich říci, že poskytují metadata o prvku. Atribut je indikátor hodnoty (=) a hodnota atributu je stanovena v tagu (tj. <H3 align=”centre”>). V XML je atribut jméno=pár „hodnot“, který může být umístěn v počátečním tagu prvku. V XML musí být všechny hodnoty uváděny v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách.

definition

<XML> property of an element

NOTE 1 to entry: It is additional information about a piece of data (element). Often attributes are used to pass information about the element and hence can be said to provide metadata for the element. An attribute is a value indicator (=) and the attribute value is specified within the tag (i.e. <H3 align=”centre”>). Attribute in XML is a name=”value” pair that can be placed in the start tag of an element. For XML, all values have to be quoted with single or double quotes.

termín
balíček
term
package
definice

<UML> univerzální mechanismus pro organizování prvků do skupin

POZNÁMKA 1 k heslu Balíčky mohou být vložené v jiných balíčcích.

definition

<UML> general purpose mechanism for organizing elements into groups

NOTE 1 to entry: Packages may be nested within other packages.

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní ochrana
term
security safeguards
definice

ochranné prostředky proti takovým rizikům, jako jsou ztráta, neoprávněný přístup, použití modifikace nebo zneužití dat

definition

safeguards against such risks as loss or unauthorised access, destruction, use, modification or disclosure of data

standard (extrakt)
termín
binární (asociace)
term
binary (association)
definice

asociace, která spojuje právě dvě třídy

definition

association that connects exactly two classes

standard (extrakt)
termín
citlivé údaje
term
sensitive data
definice

osobní údaje ohledně fyzické osoby vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženském nebo ideovém přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotním stavu nebo sexuálním životě; jejich zpracování je zakázáno s výjimkou uzavíracích okolností

definition

any personal information related to a natural person revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health data or sex life; its processing is prohibited except for closing circumstances

standard (extrakt)
termín
číselník
term
enumeration
definice

datový typ, jehož oborem hodnot je seznam předem definovaných hodnot nazývaných položky číselníku

definition

data type whose range is a list of predefined values, called enumeration literals

standard (extrakt)
termín
datový koncept
term
data concept
definice

skupina datových struktur (tj. třída objektů, vlastnosti, hodnotová doména, datové prvky, zprávy, dialog rozhraní, asociace apod.) vztahující se k abstrakcím nebo věcem reálného světa, které mohou být určeny explicitními hranicemi a významem a jejichž vlastnostichování splňují stejná pravidla

definition

any of a group of data structures (i.e. object class, property, value domain, data elements, message, interface dialogue, association) referring to abstractions or things in the natural world that can be identified with explicit boundaries and meaning and whose properties and behaviour all follow the same rules

standard (extrakt)
14817, EN 16072
termín
datový model
term
data model
definice

popis uspořádání dat způsobem, který odráží strukturu informace

definition

description of the organization of data in a manner that reflects an information structure

NOTE See also information model.

standard (extrakt)
14817
termín
datový prvek; datový element
term
data element
definice

jakákoliv samostatná jednotka informace (jako je fakt, předpoklad, pozorování atd.) vztahující se k třídě entit (například osoby, místa, postupy, vlastnosti, koncepty, asociace, stavy, případy)

POZNÁMKA 1 k heslu Datový prvek je považován za nedělitelný v jednotlivých souvislostech.

definition

some single unit of information of interest (such as a fact, proposition, observation, etc.) about some (entity) class of interest (e.g. a person, place, process, property, concept, association, state, event, etc.) considered to be indivisible in a particular context

standard (extrakt)
termín
datový slovník
term
data dictionary (DD)
definice

organizované a strukturované sestavení popisů datových konceptů (elektronická databáze), které poskytuje nástroje pro dokumentaci, uložení a zobrazení těchto popisů v syntaktické (reprezentativní) formě s významem i obsahem pojmů pro každý datový koncept

definition

organized and constructed (electronic data base) compilation of descriptions of data concepts that provides a consistent means for documenting, storing and retrieving the syntactical form (i.e. representational form) and the meaning and connotation of each data concept

standard (extrakt)
termín
definice
term
definition
definice

<XML> nástroj, který umožní, aby se elementy a atributy se specifickými názvy a typy (jednoduché a komplexní) objevily v instancích dokumentu

definition

<XML> enable elements and attributes with specific names and types (both simple and complex) to appear in document instances

standard (extrakt)
termín
datový rámec
term
data frame
definice

seskupení datových prvků primárně za účelem odkazu na skupinu s jedním názvem, čímž vzniká možnost znovu efektivně ve specifikaci zprávy použít skupiny datových prvků, které obvykle vystupují společně (tj. ASN.1 SEQUENCE, SEQUENCE OF, SET, SET OF nebo CHOICE)

POZNÁMKA 1 k heslu Tento typ datového konceptu může být použit pro bližší určení skupiny datových prvků a rovněž pro další účely.

definition

data concept; grouping of data elements primarily for the purpose of referring to the group with a single name, and thereby efficiently reusing groups of data elements that commonly appear together (e.g. ASN.1 SEQUENCE, SEQUENCE OF, SET, SET OF or CHOICE) in a message specification

NOTE This data concept type may be used to specify groups of data elements for other purposes as well.

standard (extrakt)
termín
datový registr
term
data registry (DR)
definice

nástroj pro uložení metadat konzistentním způsobem, určený ke správě informací

POZNÁMKA 1 k heslu Registrační proces poskytuje určení položek datového slovníku, které jsou přípustné v ITS datovém registru. Datový registr neobsahuje pouze data o datových konceptech ve smyslu jejich názvů a reprezentativní formy, ale obsahuje rovněž podstatná data o jejich sémantice nebo významu spojená s datovým konceptem. Datový registr může obsahovat metadata, která napomáhají informační výměně a opakovanému využití, a to jak z pohledu lidských uživatelů, tak pro strojovou interpretaci datových konceptů. Datový registr je složen pouze z položek datových slovníků ITS, s odkazem na jejich zdroj; nicméně ne všechny položky ITS datového slovníku budou nutně předloženy pro zahrnutí nebo přijaty do datového registru.

definition

registration process to store data definitions, characterized in a consistent manner, as determined according to the provisions of ISO 14817, used for a specific purpose (in this case ITS/TICS)

NOTE The data registration process provides a determination of the ITS Data Dictionary items accepted into the ITS/TICS Data Registry. The Data Registry contains not only data about data concepts in terms of their names and representational forms but also substantial data about the semantics or meaning associated with the data concepts. A Data Registry may contain data that assists information interchange and reuse, both from the perspective of human users and for machine-interpretation of data concepts. The Data Registry is comprised of items only from ITS/TICS Data Dictionaries, showing their source; however, not all ITS/TICS Data Dictionary items shall necessarily be submitted for inclusion, or accepted, into the Data Registry.

standard (extrakt)
14817
termín
definice typu dokumentu
term
document type definition (DTD)
definice

<XML> pravidla, která definují tagy použitelné v XML souboru a jejich platné hodnoty

definition

<XML> rules that define the tags that can be used in an XML file and their valid values

standard (extrakt)
termín
deklarace
term
declaration
definice

<XML> vytvoření nových datových typů (jednoduchých a komplexních)

definition

<XML> create new types (both simple and complex)

standard (extrakt)
termín
diagram tříd
term
class diagram
definice

<UML> diagram, který ukazuje soubor deklarativních (statických) modelových prvků, jako jsou třídy, typy a jejich obsah a vztahy

definition

<UML> diagram that shows a collection of declarative (static) model elements, such as classes, types, and their contents and relationships

standard (extrakt)
termín
dialog na rozhraní
term
interface dialogue
definice

souhrn všech dočasných sekvencí zpráv včetně variant i vícenásobné odezvy, které jsou užívány k zajištění služeb, při nichž probíhá dialog na rozhraní

definition

data concept; collection of all the temporal sequences of messages, including variants such as multiple responses, that are used to accomplish the services that the interface dialogue provides

standard (extrakt)
termín
dílčí zpracovatel
term
sub-processor
definice

zainteresovaná osoba pro ochranu osobních údajů, která zpracovává osobní informace jménem nebo v souladu s pokyny zpracovatele osobních údajů

definition

privacy stakeholder that processes PI on behalf of and in accordance with the instructions of a PI processor

standard (extrakt)
termín
doména služeb ITS
term
ITS service domain
definice

konkrétní aplikační oblast, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb

definition

a specific application area which comprises one or more ITS service groups

standard (extrakt)
termín
EBNF
term
EBNF
definice

formální sada pravidel, která zahrnují gramatiku definující jazyk

PŘÍKLAD XML.

definition

formal set of production rules that comprise a grammar defining language, such as XML

standard (extrakt)
termín
funkční rovina
term
functional viewpoint
definice

rovina znázorňující funkcionalitu, která je potřebná ke splnění požadavků vyjádřených v potřebách uživatelů

POZNÁMKA 1 k heslu Funkcionalita je vykreslena jako soubor funkcí a datových skladů plus toky dat mezi nimi a toky dat mezi funkcemi a terminátory.

definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing the functionality that will be needed to fulfil the requirements expressed in the user needs, this functionality being shown as a series of functions and data stores plus the data flows between them and the data flows between the functions and the terminators

standard (extrakt)
termín
fyzická rovina
term
physical viewpoint
definice

rovina znázorňující, jak lze funkcionalitu z funkční roviny přiřadit různým fyzickým místům a sloučit do jednotlivých stavebnicových prvků

definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing how the functionality from the functional viewpoint can be allocated to different physical locations and combined into different building blocks

standard (extrakt)
termín
fyzický model
term
physical model
definice

podmnožina fyzické architektury, která uvažuje realizaci poskytování jedné nebo více služeb

definition

a subset of a physical architecture which mainly considers the realization of providing one or more service(s)

standard (extrakt)
termín
globálně jedinečný identifikátor
term
globally unique identifier (GUID)
definice

globálně jedinečný identifikátor, který je jedinečný v prostoru a čase

POZNÁMKA 1 k heslu To znamená, že neexistuje jiný objekt se stejným identifikátorem na žádném jiném místě a v žádný jiný čas.

definition

globally unique identifier that is unique in space and time, i.e. no other object will ever have the same identifier at any other place and at any time

standard (extrakt)
termín
funkční architektura
term
functional architecture
definice

popis nebo definice návrhu z pohledu procesů a datových toků; neobsahuje hardware nebo jiné fyzické položky

POZNÁMKA 1 k heslu Funkční architektura je aspektem „logické“, „procesně zaměřené“ dekompozice celkové architektury TICS (viz procesně zaměřená logická architektura). Funkční architektura není místně stanovena.

definition

a description or definition of a design in terms of its processes and data flows; it does not include hardware or physical items; a functional Architecture is an aspect of a "Logical", "Process Oriented" decomposition of an overall TICS Architecture (see Process Oriented Logical Architecture); a functional Architecture is not specific to any location; a description of the system in terms of functions and information flows between the functions

standard (extrakt)
termín
fyzická architektura
term
physical architecture
definice

logická architektura alokovaná na fyzické entity, ale neobsahující podrobnosti o instalaci konkrétního počtu systémů nebo zařízení na konkrétních geografických lokacích

POZNÁMKA 1 k heslu Fyzická architektura i přesto, že popisuje fyzické konfigurace v systému, není specifická vzhledem ke konkrétní lokaci.

definition

with respect to a Process Oriented Logical Architecture, the Physical Architecture is the allocation of the functions and data flows of the logical architecture to physical entities (but not relate to the deployment of equipment) (see Process Oriented and Logical Architecture); a Physical Architecture, whilst describing physical configurations in system terms, is not specific to any particular location

termín
generalizace
term
generalization
definice

taxonomický vztah mezi obecnějším prvkem a konkrétnějším prvkem

POZNÁMKA 1 k heslu Konkrétnější prvek je plně konzistentní s obecnějším prvkem (má všechny jeho vlastnosti, členy a vztahy) a může obsahovat dodatečnou informaci.

POZNÁMKA 2 k heslu V metamodelu je generalizace řízeným dědičným vztahem, sjednocující GeneralizableElement s obecnějším GeneralizableElement v dané hierarchii. Generalizace je vztahem podtypu; to znamená, že konkrétní výskyt obecnějšího GeneralizableElement lze nahradit výskytem konkrétnějšího GeneralizableElement.

definition

taxonomic relationship between a more general element and a more specific element

NOTE 1 The more specific element is fully consistent with the more general element (it has all of its properties, members, and relationships) and may contain additional information.

NOTE 2 In the metamodel, a Generalization is a directed inheritance relationship, uniting a GeneralizableElement with a more general GeneralizableElement in a hierarchy. Generalization is a subtyping relationship; that is, an Instance of the more general GeneralizableElement may be substituted by an Instance of the more specific GeneralizableElement.

standard (extrakt)
14817, EN 16157-1
termín
globalní
term
global
definice

konstrukt (např. prvek, skupina, skupina atributů nebo typ dat), který je deklarován jako přímý potomek kořenového prvku schématu

definition

construct (e.g. element, group, attribute, attribute group, or data type) that is declared as a direct child of the schema root element

standard (extrakt)
termín
identifikátor modulu
term
module identifier
definice

konkrétní identifikátor objektu, který souvisí s přidruženým modulem

definition

instance of an object identifier type which relates to an associated module

NOTE In ISO/IEC 8824 a module identifier is defined as: ModuleIdentifier::= modulereference DefinitiveIdentifier If the "DefinitiveIdentifier" is not empty, the denoted object identifier value unambiguously and uniquely identifies the module being defined. No defined value may be used in defining the object identifier value.

standard (extrakt)
termín
identifikátor objektu
term
object identifier (OID)
definice

jednoznačná hodnota přiřazená k objektu

definition

globally unique value associated with an object to unambiguously identify it

standard (extrakt)
termín
identifikátor objektu v XML
term
XML OID
definice

reprezentace ASN.1 OID v XML

definition

XML representation of an ASN.1 OID

EXAMPLE In the following example, the ASN.1 OID delimiter (white space) changed by a designated delimiter.

ASN.1 OID: iso standard 24531 schema 1; XML OID (delimiter “_”): iso_standard_24531_schema_1; XML OID (delimiter “/”): iso/standard/24531/schema/1

standard (extrakt)
termín
identifikátor submodulu
term
sub module identifier
definice

referenční identifikátor týkající se předepsaných submodulů stanovených v podřízených normách

definition

reference identifiers which relate to prescribed Sub Modules determined in subordinate Standards

standard (extrakt)
termín
identifikovat
term
identify
definice

vytváří spojení mezi subjektem údajů a jeho osobními informacemi nebo množinou osobních informací

definition

establishes the link between a data subject and its PI or a set of PI

standard (extrakt)
termín
identifikovatelnost
term
identifiability
definice

podmínky vedoucí k přímé nebo nepřímé identifikaci subjektu údajů na základě množiny osobních informací

definition

conditions which result in a data subject being identified, directly or indirectly, on the basis of a given set of PI

standard (extrakt)
termín
individuální přístup
term
individual participation
definice

práva individuálního přístupu k uchovávaným osobním údajům o jednotlivci a možnost odmítnutí i opravení těchto dat

definition

rights of an invididual to have access to personal data held about the individual and ability to challenge and correct such data

standard (extrakt)
termín
informační architektura
term
information architecture
definice

architektura, která navrhuje prvky a informační vazby (datový model) a struktury základních dat v souladu s procesně definovanou dekompozicí (viz procesně zaměřená logická architektura)

POZNÁMKA 1 k heslu Informační architektura není místně stanovena.

definition

with respect to process oriented decomposition, the Information Architecture defines the entities and the relationships of information (Data model) and the principal data constructs (see Process Oriented and Logical Architecture)

NOTE The Information Architecture is not specific to any location

standard (extrakt)
termín
infrastruktura
term
infrastructure
definice

systém vybavení, zařízení a služeb ITS potřebných pro provoz organizace

POZNÁMKA 1 k heslu Jmenovitě v případě C-ITS se jedná o nejvíce stacionární části C-ITS zahrnující senzory, aktuátory, pevné stanice ITS.

definition

system of facilities, equipment and ITS services that is needed for the operation of an organization

NOTE 1 to entry: Specifically in the case of C-ITS the most stationary part of C-ITS incorporating sensors, actuators, static ITS Station(s).

standard (extrakt)
termín
informační objekt
term
information model
definice

instance třídy informačního objektu složená z množiny polí tvořících specifikaci třídy; grafická reprezentace různých datových konceptů, logicky organizovaných, zobrazující vztahy mezi datovými koncepty

POZNÁMKA 1 k heslu Informační model může být zobrazován s použitím UML diagramu tříd.

PŘÍKLAD Informační model by mohl specifikovat, že vozidlo může být popsáno různými vlastnostmi jako: provedení, model, rok a identifikační číslo vozidla. Podobně srážka by mohla být popsána vlastnostmi jako čas vzniku, kódem závažnosti a počtem zúčastněných vozidel.

definition

instance of some information object class, being composed of a set of fields which conform to field specification of the class; graphical representation that logically organizes various data concepts by depicting key relationships among the data concepts

EXAMPLE An information model might specify that a Vehicle may be described by a variety of properties, such as: Make, Model, Year, and Vehicle Identification Number. Likewise a Collision might be described by properties such as Time of Occurrence, Severity, and Number of Vehicles Involved. Finally, the model might depict that a Collision has a many-to-many relationship to a Vehicle.

NOTE Information models can be depicted using UML Class Diagrams.

standard (extrakt)
14817
termín
inline schéma (ve WDL)
term
inline schema (in WDL)
definice

schéma přímo definované ve wsdl: typové prvky

definition

schema directly defined in wsdl:types element

standard (extrakt)
termín
institucionální architektura
term
institutional architecture
definice

architektura založená na politickém nebo administrativním rozdělení infrastruktury a rozdělení zodpovědností (spíše než funkcí)

definition

architecture based on political or administrational infrastructure partitioning and its division of responsibilities (rather than functions)

standard (extrakt)
termín
jazyk pro definici rozhraní
term
Interface definition language (IDL)
definice

jazyk pro definici rozhraní CORBA objektům, který je nezávislý na platformě, operačním systému a programovacím jazyce

definition

language for defining interfaces to CORBA objects which is independent of platform, operating system and programming language

standard (extrakt)
termín
jednotka TICS
term
TICS unit
definice

minimální komponent schopný nezávislé funkce

definition

minimum component capable of independent functionality

standard (extrakt)
termín
jednotný identifikátor internetového zdroje
term
internet (uniform) resource identifier (IRI)
definice

kompaktní řetězec znaků identifikující abstraktní nebo fyzický zdroj

definition

IRI compact string of characters for identifying an abstract or physical resource

standard (extrakt)
termín
jmenný prostor
term
namespace
definice

sada jednoznačných identifikátorů [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Jmenný prostor je mechanismem k řešení konfliktů v názvech elementů v dokumentu XML, kdy každý pochází z jiného slovníku. Umožňuje dát dohromady názvy tagů z různých jmenných prostorů. Jmenný prostor identifikuje slovník XML definovaný v rámci URN. Atribut určitého elementu, atributu nebo odkazu na entitu přiřazuje krátký název k URN, který definuje daný jmenný prostor. Tento krátký název je poté použit jako předpona názvu elementu, atributu nebo odkazu na entitu jednoznačně identifikující jmenný prostor. Odkazy na jmenný prostor mají předmět. Všichni potomci uzlu pod určitým uzlovým bodem, který stanoví jmenný prostor, dědí stejný jmenný prostor. To umožňuje nezařazeným názvům použít nastavené jmenné prostory.

definition

<XML> set of unique identifiers

NOTE 1 to entry: Namespace is a mechanism to resolve naming conflicts between elements in an XML document when each comes from a different vocabulary. It allows the commingling of like tag names from different namespaces. A namespace identifies an XML vocabulary defined within a URN. An attribute on an element, attribute, or entity reference associates a short name with the URN that defines the namespace; that short name is then used as a prefix to the element, attribute, or entity reference name to uniquely identify the namespace.

Namespace references have scope. All child nodes beneath the node that specifies the namespace inherit that namespace. This allows nonqualified names to use the default namespace.

standard (extrakt)
termín
kamerové monitorovací systémy
term
Video Surveillance (VS)
standard (extrakt)
termín
klasifikační schéma
term
classification scheme
definice

schéma uspořádání nebo rozdělení objektů do skupin podle funkčních oblastí

definition

scheme for the arrangement or division of objects into groups by functional area

standard (extrakt)
14817
termín
komponent TICS
term
TICS component
definice

subsystém systému TICS, sestava nebo jiný významný prvek systému, který sám o sobě nemá nezávislou provozní funkčnost

POZNÁMKA 1 k heslu Komunikační rovina obsahuje údaje o očekávaných propustnostech dat a případných ostatních omezeních, která mají vliv na konečný výběr komunikačního hardwaru a softwaru.

definition

a subsystem of a TICS system, assembly, or other major element of a system which does not have, by itself, independent operational functionality

standard (extrakt)
termín
komunikační architektura
term
communications architecture
definice

rámec, který říká projektantům, jak prvky hardware a software harmonicky fungují při použití stejných protokolů a technik bezdrátového rozhraní

definition

framework that tells designers how elements of hardware and software are to operate in harmony using common protocols and air interface techniques (where applicable)

standard (extrakt)
termín
komunikační rovina
term
communications viewpoint
definice

pohled na architekturu, jenž znázorňuje vazby mezi stavebnicovými prvky ve fyzické rovině, které jim umožní navzájem komunikovat

definition

one of several architectural viewpoints of the system of interest, showing the links between the building blocks in the physical viewpoint that will enable them to communicate with each other, and including details of expected data throughputs and any other constraints that will affect the eventual choices of communications hardware and software

standard (extrakt)
termín
koncept datového prvku
term
data element concept
definice

výraz základního pojetí zakotvený v datovém prvku, bez ohledu na oblast hodnot, kterými může být fyzicky reprezentován

POZNÁMKA 1 k heslu Koncept datového prvku je reprezentován třídou objektu a vlastnostmi této třídy objektu.

definition

data concept; an expression of the inherent concept embodied in a data element without regard to the value domain(s) by which it can be physically represented.

NOTE A data element concept is represented by an object class and a property of that object class.

standard (extrakt)
14817
termín
kompozice
term
composition
definice

asociace, kde je cílová třída složeninou; tudíž zdrojová třída je částí, která je výhradně vlastněna touto složeninou a nesmí být součástí jiné složeniny

POZNÁMKA 1 k heslu Tato charakteristika je vyjádřena v UML atributem nazvaným „agregace“ na cílové straně konce asociace nastaveným na „composite“.

definition

association where the target class is a composite; therefore the source class is a part that is strongly owned by the composite and may not be part of any other composite

NOTE This characteristic is expressed in UML with an attribute named “aggregation” on the target side Association End being set to “composite”.

standard (extrakt)
termín
koncový bod návaznosti
term
association end
definice

koncový bod návaznosti, který spojuje návaznost s klasifikátorem

definition

<UML> endpoint of an association, which connects the association to a classifier

standard (extrakt)
termín
koncový tag
term
end tag
definice

ukončovací označení elementu [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu <foo>toto je element</foo>; konstrukce </foo> je koncový tag. Koncové tagy nemohou obsahovat cokoli jiného než název elementu a koncový oddělovač.

definition

<XML> element delimiter

NOTE 1 to entry: In: <foo>this is a bar</foo> the construct </foo> is the end-tag. End tags cannot include anything other than the element name and trailing space.

standard (extrakt)
termín
konec asociace
term
association end
definice

koncový bod asociace, který spojuje určitou asociaci s danou třídou

definition

<UML> endpoint of an association, which connects the association to a classifier

standard (extrakt)
termín
konečný stav
term
vision statement
definice

stav sumarizující celkový koncept a cíle, kterých se norma snaží dosáhnout

definition

a statement summarising the overall concept and goals that the standard seeks to achieve

standard (extrakt)
termín
konkrétní datový koncept
term
data concept instance
definice

individuální výskyt datového konceptu

definition

individual occurrence of a data concept

standard (extrakt)
14817
termín
kooperativní ITS; kooperativní inteligentní dopravní systémy
term
cooperative-ITS (C-ITS)
definice

podmnožina systémů ITS, které komunikují a sdílejí informace mezi stanicemi ITS kvůli vzájemné podpoře a usnadnění procesů za účelem zvýšení bezpečnosti, udržitelnosti, účinnosti a zjednodušení nad rámec jednotlivých samostatných systémů

POZNÁMKA 1 k heslu Jako alternativa pro „podmnožinu“ mohou být kooperativní ITS chápány jako „paradigma“ veškerých systémů ITS.

definition

cooperative systems subset of overall ITS that communicates and shares information between ITS stations to give advice or facilitate actions with the objective of improving safety, sustainability, efficiency and comfort beyond the scope of stand-alone systems

NOTE 1 to entry: As an alternative to a “subset”, cooperative-ITS could be viewed as a “paradigm” in overall ITS.

standard (extrakt)
termín
kvalita dat
term
data quality
definice

přijatelný standard přesnosti osobních dat

definition

acceptable standard of accuracy of personal data

standard (extrakt)
termín
lexikální prostor
term
lexical space
definice

<XML> soubor platných literálů pro datové typy

definition

<XML> set of valid literals for a data type

standard (extrakt)
termín
logická architektura
term
logical architecture
definice

procesy, aktivity a funkce, které mají poskytovat požadované služby pro uživatele; popis, jak se systém chová, včetně toho, jak zpracovává vstupy, které přijímá, a jak vytváří výstupy

POZNÁMKA 1 k heslu Je také nazývána funkční architektura nebo funkční rovina.

POZNÁMKA 2 k heslu Logická architektura může být popsána z objektově nebo procesně orientovaného pohledu a popíše systém podle jeho chování. V objektově orientovaném pohledu vypracovává logická architektura koncept chování, a přitom stanoví nějaký detail objektů. V procesně orientovaném pohledu logická (nebo funkční) architektura určuje povahu systému (v rámci funkcí a datových skladů), popisuje jeho koncepční chování včetně toho, jak musí být zpracovány vstupy, aby byly vytvořeny výstupy.

POZNÁMKA 3 k heslu Logická architektura je nezávislá na hardware nebo software.

definition

definition of the processes (the activities and functions) that are required to provide the required 'User Services'; describes how the system behaves, including what it does with the inputs that it receives and how it produces the outputs

NOTE It may be described either from an object oriented, or process oriented, perspective and describes the system according to its behaviour (and may also be called the "Functional Architecture" or"Functional Viewpoint" ). In an object oriented perspective a logical architecture elaborates the conceptual behaviour and in so doing defines some detail of the objects. In a process oriented perspective, the logical (or functional) architecture determines the nature of the system (in terms of functions and data stores), and describes its conceptual behaviour and the detail of what must be done to the inputs to produce the outputs. The logical architecture is independent of any hardware or software approach.

termín
lokální
term
local
definice

<XML> prvek, skupina, skupina atributů nebo typ dat, který není globální

definition

<XML> element, group, attribute, attribute group, or data types that are not global

standard (extrakt)
termín
meta
term
meta
definice

popis, který je o jednu úroveň abstrakce výše než pojem, jenž je popisován

definition

word denoting a description that is one level of abstraction above the concept being described

standard (extrakt)
14817
termín
metaatribut
term
meta attribute
definice

cokoli, co dokumentuje charakteristiku datového konceptu

definition

any documenting characteristic of a data concept

standard (extrakt)
14817
termín
metadata
term
meta data
definice

data, která definují a popisují jiná data (datové registry, datové slovníky)

definition

data that defines and describes other data (data registry/data dictionary)

standard (extrakt)
14817
termín
místní kód
term
stub
definice

kód na straně klienta, který obsahuje nezbytný lokální kód pro komunikaci se vzdálenou službou implementovanou ve webových službách

definition

client code required to talk to a remote service

standard (extrakt)
termín
model
term
model
definice

znázornění objektu, z něhož byly vyčleněny důležité prvky odstraněním nedůležitých detailů, aby přitom byl zachován vzájemný vztah mezi klíčovými prvky celku

POZNÁMKA Model může být vytvořen více či méně abstraktní postupným potlačováním podrobností tak, aby se koncepce a vztahy dostávaly do ostřejšího světla a staly se srozumitelnějšími. Touto cestou je ovšem možno dostat se až příliš daleko, když zjednodušování překročí bod, v němž může být dosaženo potřebného porozumění. Celý proces modelování by měl postupovat pouze tak daleko, aby bylo dosaženo optimálního porozumění a náhledu na věc, nikoli však dále.

definition

representation of an entity from which the important elements have been abstracted by removing unimportant detail while at the same time retaining the interrelationship between the key elements of the whole

NOTE A model may be made more or less abstract by the successive suppression of detail such that the concepts and relationships come into enhanced focus and become more readily understood. However the process can be taken too far when the simplification has exceeded the threshold where a necessary understanding may be achieved. Thus the process of modelling is one of going only far enough to achieve the optimum understanding and insight — and no further.

NOTE A model is a way of representing something, other than in its natural state.

standard (extrakt)
termín
model obsahu (XML)
term
content model
definice

výraz specifikující, jaké prvky a data jsou povoleny uvnitř konkrétního elementu

definition

<XML> expression specifying what elements and data are allowed within an element

standard (extrakt)
termín
návaznost
term
association
definice

souvislost s jinými normami a dokumenty; strukturální vztah

definition

data concept; structural relationship

standard (extrakt)
14817
termín
navigace
term
navigation
definice

služba ITS, která poskytuje informace o směru jízdy jednotlivci během jízdy

definition

ITS service which provides directional information to an individual during a trip

standard (extrakt)
termín
název
term
name
definice

rejstříkové jméno používané člověkem jako prostředek k označení datových prvků a jiných datových konceptů

definition

indexical term used by humans as a means of identifying data elements and other data concepts

standard (extrakt)
14817
termín
nespecifikovaný návrh
term
non specified design
definice

obecně formulovaný návrh, založený spíše na požadavcích než na přesném určení podle specifikace vybavení nebo výrobce

definition

a design in generic terms based on a requirement rather than an exact identification of equipment specification or manufacturers identification

standard (extrakt)
termín
obecný protokol mezi ORB
term
general inter ORB protocol (GIOP)
definice

protokol mezi ORB, který definuje formáty zpráv mezi ORB v distribuovaných prostředích

definition

inter ORB protocol that defines the message formats between ORBs in a distributed environment

standard (extrakt)
termín
obchodní pravidlo
term
business rule
definice

precizní programové prohlášení, které musí následovat, když jsou uvedené podmínky splněny

POZNÁMKA 1 k heslu Může být vyjádřeno ve formátu „jestliže... pak... jinak“.

definition

rigorous statement of policy, sometimes expressed in the format IF…THEN…ELSE…, that must be followed when the stated conditions are satisfied

standard (extrakt)
termín
obchodní případ
term
business case
definice

strukturovaný návrh pro zlepšení procesů, který funguje jako balíček rozhodnutí pro výkonnou moc

POZNÁMKA 1 k heslu Obchodní případ by měl podat vysvětlení, proč se požaduje daný projekt a jaký bude jeho produkt nebo služba. Měl by zahrnovat seznam návratnosti investice (ROI) nebo analýzu. Obchodní případ na vysoké úrovni řeší potřeby obchodu, které projekt hodlá splnit, zahrnuje důvody pro projekt, očekávané obchodní výnosy, zvážené možnosti (s důvody pro odmítnutí nebo naopak podpoření každé možnosti), očekávané náklady projektu, analýzu GAP a očekávaná rizika.

definition

structured proposal for business improvement that functions as a decision package for decision-makers The business case should explain why a project is required for the business and what the product or service is going to be. It should include an outline of the “Return on Investment” (ROI), or a cost/benefit analysis for the project, the project's product and performance characteristics, major project risks and the opportunities.

The business case addresses, at a high level, the business needs that the project seeks to meet. It includes the reasons for the project, the expected business benefits, the options considered (with reasons for rejecting or carrying forward each option), the expected costs of the project, a GAP analysis and the expected risks.

standard (extrakt)
termín
objekt
term
object
definice

konkrétní instance třídy, která obsahuje hodnoty identity a atributu

POZNÁMKA 1 k heslu Stejný zápis reprezentuje roli při spolupráci, protože role mají stejné charakteristiky jako instance.

definition

it represents a particular instance of a class; it has identity and attribute values; the same notation also represents a role within a collaboration because roles have instance like characteristics object modelling technique is an object-oriented development methodology, which can be applied to the formulation of an architecture

standard (extrakt)
termín
objektově zaměřená metoda
term
object oriented methodology
definice

metoda založená na objektech, třídách a zprávách mezi objekty

definition

a methodology based on objects, classes and messages between objects

standard (extrakt)
termín
oblast hodnot
term
value domain
definice

datový koncept; výraz specifické a explicitní reprezentace informace z nějaké oblasti zájmu v oboru ITS/TICS

definition

data concept; expression of a specific and explicit representation of some information about something of interest within the ITS/TICS domain

standard (extrakt)
14817, ISO 24531
termín
obsah
term
content
definice

všechna data mezi počátečním a koncovým tagem prvku [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Obsah může být vytvořen z vyznačených znaků a textových dat.

definition

<XML> all data between the start tag and end tag of an element

NOTE 1 to entry: Content may be made up of mark-up characters and character data.

standard (extrakt)
termín
očekávání
term
aspiration
definice

vyjádření toho, co účastník chce, aby zavedení ITS přineslo

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle je formulované v jazyce účastníka, a proto zpravidla téměř nebo zcela bez formální struktury.

POZNÁMKA 2 k heslu S každým zavedením ITS může být spojeno mnoho očekávání v závislosti na jeho rozsahu a počtu účastníků.

definition

expression of what a stakeholder wants the ITS implementation to provide, usually written in the language of the stakeholder and thus possibly having little or no formal structure

NOTE There could be many aspirations for each ITS implementation, depending on its scope and the number of stakeholders that are involved.

standard (extrakt)
termín
ochrana dat
term
data protection
definice

prevence nesprávného použití počítačových dat; právní zabezpečení proti zneužití informací uložených v počítačích, zvláště informací o jednotlivcích

definition

prevention of misuse of computer data: legal safeguards to prevent misuse of information stored on computers, particularly information about individual people

standard (extrakt)
termín
omezení
term
constraint
definice

sémantická podmínka nebo omezení [UML]

POZNÁMKA 1 k heslu Určitá omezení jsou předdefinována v UML, ostatní mohou být definovaná uživatelem. Omezení jsou jeden ze tří mechanismů rozšiřitelnosti v UML.

definition

<UML> semantic condition or restriction

NOTE 1 to entry: Certain constraints are predefined in the UML, others may be user defined. Constraints are one of three extensibility mechanisms in UML.

standard (extrakt)
termín
omezení použití
term
use limitation
definice

omezení účelů, pro které lze použít osobní data

definition

limits to the purposes which personal data can be used

standard (extrakt)
termín
omezení sběru (dat)
term
collection limitation
definice
definition

limits to the collection of personal data

standard (extrakt)
termín
organizační architektura
term
organisational architecture
definice

rámec, do kterého jsou obchodní procesy zavedeny a který zajišťuje uplatnění hlavních kvalit organizace v rámci obchodních procesů probíhajících uvnitř organizace

POZNÁMKA 1 k heslu V tomto smyslu mají organizace za cíl realizovat konzistentně své hlavní kvality v rámci služeb, které nabízejí klientům.

definition

framework into which business processes are deployed and ensures that the organization's core qualities are realized across the business processes deployed within the organization

NOTE In this way organizations aim to consistently realize their core qualities across the services they offer to their clients

standard (extrakt)
termín
organizační rovina
term
organisational viewpoint
definice

rovina znázorňující, jak mohou být stavebnicové prvky z fyzické roviny (nebo funkční roviny) přiřazeny různým typům organizace (nebo organizacím samotným, jsou-li známy), které budou zapojeny do zavádění ITS

definition

viewpoint showing how the "building blocks" from the physical viewpoint (or the functional viewpoint) can be allocated to the different types of organisation (or organisations themselves if known) that will be involved with the ITS implementation

standard (extrakt)
termín
osobní data
term
personal data
definice

data o žijícím jednotlivci, identifikovaná nebo identifikovatelná, jak je stanoveno zákony na ochranu soukromí a politickými konvencemi

definition

data about a living individual, identified or identifiable, as determined by the privacy laws and conventions of a political jurisdiction

standard (extrakt)
termín
osobní informace
term
personal information (PI)
definice

všechny údaje nebo informace, které se týkají fyzické nebo právnické osoby nebo asociace osob nebo jednot-livců, pomocí kterých může být fyzická nebo právnická osoba nebo asociace osob identifikována

POZNÁMKA 1 k heslu EU-Dir 95/46/EC označuje v čl. 2a osobní informace jako „osobní údaje“ a definuje je následovně: „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity“.

definition

any data or information related to an individual or legal entity or an association of person or individuals by which the individual or legal entity or association of persons could be identified

NOTE 1 to entry: The EU-Dir 95/48/EC names in its Art 2 lit. (a) the personal information as “personal data” and defines it as: “any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”.

standard (extrakt)
termín
otevřenost
term
openness
definice

politika otevřenosti týkající se vývoje, praxe a strategie s ohledem na osobní data

definition

policy of openness about developments, practices and policies with respect to personal data

standard (extrakt)
termín
označení
term
mark-up
definice

identifikace typů elementů a struktury uvnitř dokumentu [XML]

definition

<XML> identification of element types and structure within a document

NOTE 1 to entry: The mark-up is not actually part of the content, but identifies the components and their roles.

standard (extrakt)
termín
platforma
term
platform
definice

hardware, operační systém, middleware a jazyk pro vývoj aplikací, který poskytuje funkční systémové prostředí

definition

hardware, operating system, middleware and application development language, which provide a system environment

standard (extrakt)
termín
položka číselníku
term
enumeration literal
definice

prvek na rozhraní datového typu číselník

POZNÁMKA 1 k heslu Nemá žádnou relevantní podstrukturu, tzn. je atomický. Výčet položek číselníku konkrétního číselníkového datového typu je uspořádaný.

definition

element of the run-time extension of an Enumeration data type

NOTE It has no relevant substructure, that is, it is atomic. The enumeration literals of a particular Enumeration data type are ordered.

standard (extrakt)
termín
potřeby zúčastněných stran
term
stakeholder need
definice

oficiální formulace toho, co účastníci očekávají od zavedení ITS a z čeho je vytvořena funkční rovina založená na používání slova „bude“ nebo „musí“

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se také označení „potřeby uživatelů“.

definition

formal expression, using “shall” language, to define what the stakeholders expect the ITS implementation to provide, and from which the functional viewpoint is created, also known as “user need”

standard (extrakt)
termín
požadavek
term
requirement (RQ)
definice

přání nebo potřeba uživatele, obvykle vyjádřené jednou větou, kterou je možno posléze použít při ověřování shody

definition

statement of user need, typically expressed in a single-sentence form to assist with later verification of compliance

standard (extrakt)
termín
parser XML
term
parser (for XML)
definice

<XML> procesor, který čte dokument XML a stanoví jeho strukturu a vlastnosti jeho dat

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud parser překračuje pravidla shody XML a ověřuje platnost dokumentu oproti schématu XML (nebo DTD), označuje se jako „ověřovací“ parser. Obecný parser XML čte soubory XML a generuje hierarchicky strukturovaný strom, poté předkládá data čtenářům a jiným aplikacím ke zpracování. Ověřovací parser XML také kontroluje syntaxi XML a hlásí chyby.

definition

<XML> processor that reads an XML document and determines the structure and properties of the data

Note 1 to entry: If the parser goes beyond the XML rules for conformance and validates the document against an XML schema, the parser is said to be a “validating” parser. A generalized XML parser reads XML files and generates a hierarchically structured tree, then hands off data to viewers and other applications for processing.

A validating XML parser also checks the XML syntax and reports errors.

standard (extrakt)
termín
proces registrace dat
term
data registration process
definice

proces, kterým je záznam v glosáři formálně popsán a postoupen na schválené místo v registru dat

definition

process by which data is formally described and provided to an approved location in the Data Registry

NOTE This process is effected under the control of the ITS/TICS data registrar, in accordance with the requirements of ISO 14817.

standard (extrakt)
14817
termín
proces životního cyklu (dat)
term
(data) lifecycle process
definice

proces založený na transformaci datového prvku

definition

process based on data element transformation

standard (extrakt)
termín
procesně zaměřená metodika
term
process oriented methodology (POM)
definice

metodika založená na dekompozici referenční architektury na architekturu řízení, funkční a informační architekturu

definition

a methodology based on decomposition of the Conceptual Architecture into Functional, Control and Information Architectures

standard (extrakt)
termín
procesní řetězec
term
process chain
definice

sled procesů čekajících na pozadí události

POZNÁMKA 1 k heslu Některé z těchto procesů spouští samostatnou událost, která může na oplátku spustit další procesy.

definition

sequence of processes that wait in the background for an event

NOTE 1 to entry: Some of these processes trigger a separate event that can start other processes in turn.

standard (extrakt)
termín
procesor schématu
term
schema processor
definice

<UML> procesor pro ověření platnosti dat

definition

<UML> processor to validate schema

standard (extrakt)
termín
prosté (datové) typy
term
simple (data) types
definice

typy definované přímou specifikací skupiny jejich hodnot

definition

types defined by directly specifying the set of its values

standard (extrakt)
termín
protokol Internetu mezi ORB
term
Internet inter ORB protocol (IIOP)
definice

protokol mezi ORB, který umožňuje ORB používat Internet jako přenosové sběrnice mapováním mezi zprávami ORB na TCP/IP

POZNÁMKA 1 k heslu Toto je implementace GIOP

definition

inter ORB protocol that allows ORBs to use the Internet as a communications bus by mapping inter ORB messages onto TCP/IP

NOTE This is an implementation of GIOP.

standard (extrakt)
termín
provozovatel dopravy
term
transport operator
definice

subjekt, který vlastní a/nebo spravuje dopravní prostředky

definition

function that owns and or manages the transport means

standard (extrakt)
termín
průběžný stav
term
mission statement
definice

stav, který vyjadřuje, jaké dílčí výsledky mají být normou poskytovány a jak se dosáhne konečného stavu

definition

a statement of what objective results are to be provided by the standard and how it is intended to achieve the vision

standard (extrakt)
termín
prvek (XML)
term
element
definice

<XML> základní prvek logické datové struktury UML modelu v rámci XML dokumentu; část dat uvnitř souboru [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Prvek XML je složen z počátečního a koncového tagu a informace mezi tagy je často označována jako obsah. Počáteční a koncové tagy ukazují začátek a konec elementu. Schéma, které může poskytovat popis struktury dat, popisuje elementy použité v XML souboru.

definition

atomic constituent of the UML model logical data structure within an XML document, a piece of data within a file [XML]

NOTE An XML element consists of a start tag, and end tag, and the information between the tags, which is often referred to as the contents. Start tags and end tags show the beginning and end of an element. A schema that can provide a description of the structure of the data describes elements used in an XML file.

standard (extrakt)
termín
prvek architektury
term
architecture element
definice

definovatelný prvek systému, který tvoří část komponentu nebo systému a nemusí mít nutně nezávislou provozní funkčnost

definition

a definable element of a system, which forms part of a component or system, but does not necessarily have independent operational functionality

standard (extrakt)
termín
prvek modelu
term
model element
definice

obecný termín pro jakýkoliv konstrukt metadat používaný v daném modelu pro stanovení konkrétního aspektu nebo prvku tohoto modelu

definition

generic term for any construct of metadata used within a model to specify a particular aspect or element of this model

standard (extrakt)
termín
předložení osobních informací
term
committing of personal information
definice

předání osobních informací správcem zpracovateli údajů v rámci pracovního pověření

definition

transfer of PI from the controller to a processor in the context of a commissioned work

standard (extrakt)
termín
přenos/předání osobních informací
term
transmitting personal information
definice

předání osobních informací příjemcům jiným než je subjekt údajů, správce nebo zpracovatel, zejména zveřejněním údajů i jejich použití pro další aplikační účely správce

definition

transfer of personal information to recipients other than the data subject, the controller or a processor, in particular publishing of data as well as the use of data for another application purpose of the controller

standard (extrakt)
termín
případ užití
term
use case
definice

reprezentace sady interakcí mezi entitami mimo systém a systémem, která končí poskytnutím obchodní hodnoty

POZNÁMKA 1 k heslu Případ užití je posloupností kroků, které provede aktér (obvykle osoba, ale také externí entita, jako je jiný systém) v rámci systému, aby dosáhl jistého cíle.

definition

representation of a series of interactions between an outside entity and the system, which ends by providing business value

NOTE A use case is a sequence of actions that an actor (usually a person, but perhaps an external entity, such as another system) performs within a system to achieve a particular goal.

standard (extrakt)
termín
předpona
term
prefix; namespace prefix
definice

jmenná předpona

<XML> krátký název pro jednoznačnou identifikaci jmenného prostoru

<UML> stereotypní balíček obsahující prvky modelu, uzpůsobené pro konkrétní doménu nebo účel pomocí rozšíření, jako jsou stereotypy, tagované definice a omezení

definition

namespace prefix

<XML> short name to uniquely identify the namespace profile

<UML> stereotyped package that contains model elements, which have been customized for a specific domain or purpose using extension mechanisms, such as stereotypes, tagged definitions and constraints

Note 1 to entry: A profile may also specify model libraries on which it depends and the metamodel subset that it extends.

standard (extrakt)
termín
přidružený typ ASN.1
term
associated ASN.1 type
definice

typ ASN.1 používaný k reprezentaci typu, který není typem ASN.1 v modulu ASN.1

POZNÁMKA 1 k heslu Přidružené typy jsou definovány tehdy, když je nezbytné ujasnit, že může být významný rozdíl mezi tím, jak je typ definovaný v ASN.1, a tím, jak je zakódován. Přidružené typy se neobjeví v uživatelských specifikacích.

definition

type which is used only for defining the value and subtype notation for a type

NOTE Associated types are defined when it is necessary to make it clear that there may be a significant difference between how the type is defined in ASN.1 and how it is encoded. Associated types do not appear in user specifications.

standard (extrakt)
termín
příznak; tagovaná hodnota
term
tagged value
definice

<UML> explicitní definice vlastnosti jako název hodnoty páru, příznaku

POZNÁMKA 1 k heslu Název je odkazován jako tag. Některé tagy jsou v UML předdefinované, jiné mohou být definovány uživatelem. Příznaky jsou jedním ze tří rozšiřovacích mechanismů v UML.

definition

<UML> explicit definition of a property as a name-value pair

NOTE 1 to entry: Certain tags are predefined in the UML; others MAY be user defined. Tagged values are one of three extensibility mechanisms in UML.

NOTE 2 to entry: In a tagged value, the name is referred as the tag.

standard (extrakt)
termín
referenční architektura
term
reference architecture
definice

seznam funkcí a některé indikace jejich rozhraní (nebo API) a jejich interakce vzájemné a s funkcemi umístěnými mimo předmět referenční architektury

definition

list of functions and some indication of their interfaces (or APIs) and interactions with each other and with functions located outside of the scope of the reference architecture

standard (extrakt)
termín
referenční bod
term
reference point
definice

identifikátor komponenty architektury indikující, že daná komponenta musí být zapracována do následné architektury

definition

an identifier for a component of an architecture which indicates the component shall be elaborated in a subsequent architecture

standard (extrakt)
termín
registrátor dat
term
data registrar
definice

organizační prvek nebo osoba, jmenovaná ISO/TC 204 pro zajištění nepřetržité správy datového registru

definition

organizational element or an individual appointed by ISO/TC 204 to undertake the day-to-day management of the Data Registry process

standard (extrakt)
14817
termín
relační databáze
term
relational databases (RDB)
standard (extrakt)
termín
role
term
role
definice

pojmenované konkrétní chování určité entity zúčastněné v konkrétním kontextu

definition

<UML> named specific behaviour of an entity participating in a particular context

standard (extrakt)
termín
rozšířené normy webové služby
term
extended (WS) standards
definice

normy (nebo specifikace) navrhované skupinou dodavatelů software nebo několika organizacemi vydávajícími otevřené normy pro stejné sestavy funkčních protokolů

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o specifikace webových služeb jiné než SOAP, WSDL a UDDI.

definition

standards (or specifications) proposed by software vendors group or the standards proposed by multiple open standards bodies in the same functional stack

NOTE i.e. web services specification other than SOAP, WSDL, and UDDI.

standard (extrakt)
termín
rozšiřitelný značkovací jazyk
term
extensible markup language (XML)
definice

soubor pravidel pro kódování elektronických dokumentů definovaný konsorciem W3C; i když byl vytvořen pro dokumenty, je v dnešní době široce užíván obecně pro výměnu dat, obvykle ve spojení s XML schématem

definition

set of rules for encoding electronic documents define by the World Wide Web Consortium W3C

NOTE Although developed for documents, it is today widely used for data exchange in general, usually in conjunction with an XML Schema Definition

standard (extrakt)
termín
RSS kanál
term
really simple syndication (RSS)
definice

formát RSS je webový XML formát pro publikaci často aktualizovaných zdrojů informací

definition

really simple syndication comprises a Web feed format used to publish frequently updated sources of information

standard (extrakt)
termín
scénář
term
scenario
definice

posloupnost kroků, které se provedou pro změnu stavu předcházejícího scénáři do stavu následujícího hned po scénáři

definition

sequence of steps that are taken to change the state from that before the scenario to that immediately after the scenario

standard (extrakt)
termín
sekvenční proces
term
sequential process
definice

proces založený na sledu provedených akcí

definition

process based on sequence of actions executed

standard (extrakt)
termín
sémantika
term
semantics
definice

význam, který zahrnuje koncepty provázané s daným datovým konceptem

definition

meaning, including concept(s), associated with a given data concept

standard (extrakt)
14817
termín
schéma
term
schema
definice

<XML, UML> systém znázornění informačního modelu, který definuje prvky a atributy dat

definition

<XML, UML> system of representing an information model that defines the data’s elements and attributes

standard (extrakt)
termín
schéma ASN.1
term
ASN.1 schema
definice

obsah a struktura dat stanovená s použitím typové definice ASN.1

definition

definition of the content and structure of data using an ASN.1 type definition

standard (extrakt)
termín
skladebnost
term
composability
definice

prostředek umožňující webovým službám přírůstkově přidávat nové vlastnosti

definition

facility enabling web services to add new features incrementally

standard (extrakt)
termín
skupina služeb ITS
term
ITS service group
definice

jedna nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS

definition

one or more similar or complementary ITS services provided to ITS users

standard (extrakt)
termín
služba ITS
term
ITS service
definice

výrobek nebo aktivita, které jsou určeny pro konkrétní typ uživatele ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Skupina služeb ITS se skládá z jedné nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS. Doména služeb ITS odkazuje na konkrétní oblast použití, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb.

definition

a product or activity targeted to a specific type of ITS user

NOTE An ITS service group consists of one or more similar or complementary services provided to ITS users. An 'ITS service domain' refers to a specific application area which comprises one or more service groups.

standard (extrakt)
termín
služba ITS v pull režimu
term
ITS service in pull mode
definice

služba ITS, která aktivně požaduje data potřebná pro provoz služby

definition

ITS service actively requesting the data that is required for the service operation

standard (extrakt)
termín
služba ITS v push režimu
term
ITS service in push mode
definice

služba ITS, která pracuje s daty dodanými bez požadavku aktora nebo jeho systému

definition

ITS service operating on data delivered without request by an actor or its system

standard (extrakt)
termín
souhlas
term
consent
definice

explicitně nebo implicitně dobrovolně daný souhlas fyzické nebo právnické osoby (subjektu údajů) ke zpracování jejích osobních informací poté, co byl subjekt údajů předem plně a ve srozumitelné podobě informován o účelu, právním základu a třetích stranách, které obdrží osobní informace tohoto subjektu

definition

individual's or legal entity's (data subject) explicitly or implicitly freely given agreement to the processing of its PI in the course of which the data subject has been in advance completely informed about the purpose, the legal basis and the third parties, receiving data subject’s PI, and all these in a comprehensible form

standard (extrakt)
termín
speciální služby při přepravě
term
paratransit
definice

neplánované služby, nevázané na veřejnou přepravu osob, poskytující uživatelům speciální asistenci a přístup ke konkrétním destinacím v uživatelem požadovaném čase

PŘÍKLAD Handicapované nebo starší osoby.

definition

non-scheduled, non-fixed route public transport services for customers requiring special assistance and access to specific destinations at a user-requested time (e.g., disabled or elderly persons)

standard (extrakt)
termín
specifikace účelu
term
purpose specification
definice

určení účelu, pro který jsou osobní data sbírána

definition

purposes for which personal data are collected

standard (extrakt)
termín
specifikovaný návrh
term
specified design
definice

přesná specifikace zařízení nebo označení výrobce v souvislosti s implementací

definition

the exact equipment specification or manufacturers identification as installed in a deployment

standard (extrakt)
termín
spolehlivost
term
reliability
definice

schopnost zařízení plnit určenou funkci za daných podmínek v daném časovém intervalu (nebo počtu cyklů)

definition

ability of a device to perform its intended function under given conditions of use for a specified period of time (or number of cycles)

termín
spouštěč
term
trigger (TRG)
definice

událost, která zahájí proces v daném scénáři

definition

event that starts the process in a scenario

standard (extrakt)
termín
správce
term
controller
definice

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými sbírá a/nebo zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování osobních informací, nezávisle na tom, zda osoba užívá osobní informace osobně, nebo tím pověří zpracovatele; jsou-li účel a prostředky zpracování určeny právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství, je možné určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo Společenství

definition

any natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others collect and/or process and determine the purposes and means of the processing of PI, independently whether or not a person uses the PI by themselves or assigns the tasks to a processor; where the purposes and means of processing are determined by national or Community laws or regulations, the controller or the specific criteria for his nomination may be designated by national or Community law

standard (extrakt)
termín
správce osobních údajů
term
personal information controller
definice

entita nebo organizace, která řídí sběr, úschovu, zpracování nebo použití osobních údajů

definition

entity or organization that controls the collection, holding, processing or use of personal information

standard (extrakt)
termín
stav
term
condition
definice

hodnota entity nebo sady stavových proměnných; také kvalifikace kontraktu nebo smlouvy

definition

state of an entity or a set of state variables; also the qualification of a contract or agreement

standard (extrakt)
termín
syntax; skladba
term
syntax
definice

struktura výrazů obsažených v jazyce a jeho pravidlech, tvořící strukturu jazyka

definition

structure of expressions in a language and the rules governing the structure of a language

standard (extrakt)
14817
termín
systém TICS
term
TICS system
definice

soubor souvisejících komponentů, které v organizované podobě vzájemně působí na další, za účelem zajištění nezávislé provozní funkčnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Toto je definice IEEE kvalifikovaná stupněm „nezávislé provozní funkčnosti“.

definition

a set of inter-related components which interact with one another in an organised fashion to provide independent operational functionality

NOTE This is the IEEE Definition qualified with the “Independent operational functionality” phase).

standard (extrakt)
termín
šablona
term
template
definice

rámec, který lze opakovaně použít pro splnění požadavků, které jsou si do jisté míry podobné

definition

framework that may be used repeatedly to meet requirements that are similar to some extent

standard (extrakt)
termín
technický model
term
technical model (tModel)
definice

model, který popisuje znovupoužitelný koncept, jako je typ webové služby, protokol používaný webovými službami nebo kategorijní systém

definition

tModel of UDDI describes a "technical model" representing a reusable concept, such as a Web service type, a protocol used by web services, or a category system

standard (extrakt)
termín
stereotyp
term
stereotype
definice

nový typ modelovacího prvku, který rozšiřuje sémantiku metamodelu [UML]

POZNÁMKA 1 k heslu Stereotypy musí být založeny na již v metamodelu existujících typech nebo třídách. Stereotypy mohou rozšířit sémantiku, ale ne strukturu již existujících typů a tříd. Některé stereotypy jsou již v UML předdefinovány, jiné mohou být definovány uživatelem. Stereotypy jsou jedním ze tří rozšiřovacích mechanismů v UML.

POZNÁMKA 2 k heslu Koncept stereotypu nabízí možnost značkování (třídění) prvků modelu tak, že se v nějakém ohledu chovají tak, jako by byly výskyty nových konstruktů virtuálního metamodelu. Tyto prvky modelu mají stejnou strukturu (atributy, asociace, operace) jako podobné nestereotypní prvky modelu stejného druhu. Stereotyp může stanovit dodatečná omezení a definice tagů, která platí pro prvky modelu; navíc stereotyp může být použit k označení rozdílu ve smyslu nebo použití dvou prvků modelu s identickou strukturou.

definition

<UML> new type of modelling element that extends the semantics of the metamodel

NOTE 1 to entry: Stereotypes have to be based on certain existing types or classes in the metamodel. Stereotypes may extend the semantics, but not the structure of pre-existing types and classes. Certain stereotypes are predefined in the UML, others may be user defined. Stereotypes are one of three extensibility mechanisms in UML.

NOTE 2 to entry: The stereotype may specify additional constraints and tag definitions that apply to model elements. In addition, a stereotype may be used to indicate a difference in meaning or usage between two model elements with identical structure.

standard (extrakt)
termín
systémová architektura
term
system architecture
definice

vysokoúrovňový popis hlavních prvků nebo objektů a jejich vzájemných vazeb; rámec pro instalaci ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Systémová architektura obsahuje rámec, na jehož základě lze definovat rozhraní, specifikace a podrobné návrhy systému. Architektura není návrhem výrobku ani podrobnou specifikací fyzické instalace.

definition

system architecture is a framework for ITS deployments; it is a single, high-level description of the major elements or objects and the interconnections among them

NOTE System architecture provides the framework around which the interfaces, specifications and detailed system designs can be defined. An architecture is not a product design, nor a detailed specification for physical deployment.

standard (extrakt)
termín
technika modelování objektu
term
object modelling technique
definice

objektově zaměřená vývojová metoda použitelná k formulaci architektury

definition

is an object-oriented development methodology, which can be applied to the formulation of an architecture

standard (extrakt)
termín
terminátor
term
terminator
definice

subjekt, který působí vně systému, s nímž ale systém komunikuje buď proto, aby získal vstupy, anebo jemuž může odesílat výstupy

POZNÁMKA 1 k heslu Terminátory mohou být rozděleny na aktory.

definition

entity that is external to the system but with which the system communicates either to obtain inputs or to which it can send outputs

NOTE 1 Terminators may be split up into actors if necessary.

NOTE 2 In most ITS architectures, the terminators may be the same in both the functional and the physical viewpoints.

NOTE 3 In the US National ITS Architecture, a terminator defines the boundary of the system of interest. Each terminator may represent the people, systems and general environment that interface to ITS. The interfaces between terminators and the sub-systems and processes within the National ITS Architecture are defined, but no functional requirements are allocated to terminators. The logical and physical architecture views of the National ITS Architecture both have exactly the same set of terminators.

standard (extrakt)
termín
totožnost
term
identity
definice

množina atributů, která umožňuje identifikovat, kontaktovat nebo lokalizovat subjekt údajů

definition

set of attributes which makes it possible to identify, contact or locate the data subject

standard (extrakt)
termín
třetí strana
term
third party
definice

fyzická nebo právnická osoba, jiná než subjekt údajů, správce nebo zpracovatel, která je příjemcem osobních informací

definition

any person or legal entity receiving PI of a data subject other than the data subject itself or the controller or the processor

standard (extrakt)
termín
třída
term
class
definice

<UML> popis množiny objektů, které sdílejí stejné atributy, vztahy a sémantiku

definition

<UML> description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and semantics

standard (extrakt)
termín
třída informačního objektu
term
information object class
definice

soubor oblastí vytvářejících formu pro definování eventuálního neomezeného souboru informačních objektů, příkladů třídy

definition

set of fields, forming a template for the definition of a potentially unbounded collection of information objects, the instances of the class

standard (extrakt)
termín
třída objektů
term
object class
definice

konstrukce užívaná k reprezentaci nějakého objektu (také nazývaného entita) v informačním prostředí ITS

definition

data concept; construct used to represent any kind of object (also referred to as an entity) within a ITS/TICS information environment

standard (extrakt)
14817
termín
typ ASN.1
term
ASN.1 type
definice

datový typ, který formálně reprezentuje třídu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Reprezentace odpovídá definici normy ISO/IEC 8824-1.

PŘÍKLAD Číselné, textové, statické obrazy nebo videoinformace.

definition

data type (or type for short) that represents in a formalised way a class of information (for example, numerical, textual, still image or video information); the representation is conformant to definitions given in ISO/IEC 8824-1

standard (extrakt)
termín
typ identifikátoru objektu
term
object identifier type
definice

jednoduchý typ, jehož významnou hodnotou je soubor všech identifikátorů objektu rozdělených podle pravidel Doporučení ITU-T Rec. X.660 a souboru norem ISO/lEC 9834

definition

simple type whose values are the set of all object identifiers allocated in accordance with the rules of the ISO/IEC 9834 series

standard (extrakt)
termín
typ non-ASN.1
term
non-ASN.1 type
definice

typ ASN.1 neshodný s ISO/IEC 8824

definition

type definition that does not conform to ISO/IEC 8824

standard (extrakt)
termín
účastníci ITS
term
ITS stakeholders
definice

osoby nebo organizace, které jsou určitým způsobem zapojeny do zavádění ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Jejich zapojení může být realizováno použitím systémů, výrobou výrobků, poskytováním služeb nebo správou systémů.

definition

individual or organisation having a right, share, claim or interest in a system or in its possession of characteristics that meet their needs and expectations

NOTE: Their involvement can be through use, manufacture of products, provision of Services, or regulation.

termín
unifikovaný modelovací jazyk
term
unified modelling language (UML)
definice

objektově orientovaný modelovací jazyk popsaný v ISO/IEC 19501

definition

object-oriented modelling language specified in ISO/IEC 19501

standard (extrakt)
termín
uzel
term
node
definice

<XML> prvky, komentáře, zpracovávané instrukce a text v XML dokumentu

POZNÁMKA 1 k heslu XML dokument má hierarchickou strukturu, popisovanou jako strom. Tento strom má větve připojované v těchto uzlech.

definition

<XML> elements, comments, processing instructions, and text in an XML document

NOTE 1 to entry: An XML document has a hierarchical structure, described as a tree. The tree has branches connecting at the nodes.

standard (extrakt)
termín
uživatel ITS
term
ITS user
definice

subjekt, který přímo získává a může působit na data ITS nebo řídit výrobky; subjekt, který přijímá přímo nebo nepřímo, nebo poskytuje transakci služby ITS

PŘÍKLAD Osoby, systémy nebo monitorování prostředí.

definition

one who directly receives and can act on ITS data or control products; an ITS user is one who receives, directly or indirectly, or provides to, the transaction of an ITS service; these users of ITS services must be human, external systems, or another source of data, e.g. detection equipment

standard (extrakt)
termín
vlastnost
term
property
definice

pojmenovaná hodnota označující charakteristiku určitého elementu

POZNÁMKA 1 k heslu Vlastnost má sémantický dopad. Určité vlastnosti jsou v UML předdefinované, jiné mohou být definovány uživatelem; viz příznak.

definition

named value denoting a characteristic of an element; a property has semantic impact

NOTE Certain properties are predefined in the UML; others MAY be user defined. See: tagged value.

standard (extrakt)
termín
vnitřní element
term
child element
definice

<XML> element obsažený uvnitř dalšího elementu

POZNÁMKA 1 k heslu Element obsahující jiné elementy je výchozí element.

definition

<XML> element contained within another element

NOTE 1 to entry: The element containing other elements is a parent element.

standard (extrakt)
termín
vrstva bezpečných socketů
term
secure sockets layer (SSL)
definice

protokol pro přenos soukromých údajů přes Internet pomocí veřejných a soukromých klíčů pro šifrování dat

definition

protocol for transmitting private information via the Internet by using public and private keys to encrypt data

standard (extrakt)
termín
výjimka
term
exception
definice

odchylka od normální nebo správné funkce

definition

departure from normal or correct operation

standard (extrakt)
termín
výměna metadat XML
term
XML Metadata Interchange (XMI)
definice

výměnný formát modelu založeného na XML pro modely UML

definition

XML based specification for the interoperable exchange of metadata

NOTE It is today most commonly used to exchange UML models between UML tools. XMI is specified in ISO/IEC 19503:2005.

standard (extrakt)
termín
výskyt zprávy
term
message instance
definice

výskyt konkrétní zprávy obsahující aktuální hodnoty datových prvků a v některých případech i data o zprávě

definition

occurrence of a message containing the actual values for the data elements and, in some cases, data about the message

standard (extrakt)
14817
termín
vyslání
term
dispatch
definice

akce, která vyžaduje konkrétní zdroje k provedení příslušné služby

PŘÍKLAD Centrum tísňového volání nebo operační pohotovostní středisko vyšle vozidlo záchranné služby v reakci na informaci o nehodě s nahlášením zraněné osoby.

definition

an action that requests specific resources to perform particular services (e.g., the emergency communications centre dispatches an ambulance in response to an incident where it is determined the victim must be taken to a hospital)

standard (extrakt)
termín
využití osobních informací
term
use of personal information
definice

akce, která nezahrnuje žádný druh operací s množinou osobních informací nebo jejich určitých částí, jako je zpracování osobních informací a jejich předání třetí straně

definition

action that circumvents all kinds of operations with the set of PI or certain elements of it meaning both processing of PI and transmission of PI to a third party

standard (extrakt)
termín
vztah
term
relation
definice

způsob, jakým se dvě entity vzájemně ovlivňují, včetně závislosti

definition

relationship nature of how two entities affect each other including dependencies

standard (extrakt)
termín
webové služby ITS
term
ITS web services
definice

služby ITS podporované pomocí Internetu

definition

web services that are designed to specifically support ITS services via the internet

standard (extrakt)
termín
XML schéma
term
XML schema definition (XSD)
definice

formální popis přípustného obsahu XML dokumentu, který deklaruje shodu s tímto schématem; XML schéma umožňuje formální validaci syntaktické shody konkrétních dokumentů

definition

a formal description of the allowed content of an XML document that claims compliance to the schema; XML Schema Definitions allow for formal validation of syntactical compliance of instance documents

standard (extrakt)
termín
zainteresovaná strana
term
stakeholder
definice

<ITS> subjekt, který je určitým způsobem zapojen do zavádění ITS

definition

entity that is involved in some way with the ITS implementation

standard (extrakt)
termín
základní data
term
data primitive
definice

datový prvek, který nemůže být dále smysluplně rozdělen v kontextu ASN.1

definition

data element that cannot be further subdivided meaningfully within the context of ASN.1

standard (extrakt)
termín
základní normy webové služby
term
basic (WS) standards
definice

normy, které byly zpracovány organizací vydávající otevřené normy a jsou jediné pro sestavy funkčních protokolů

definition

basic standards are defined as those prepared by an open standards body, and are the only standards for functional stacks

standard (extrakt)
termín
závislost
term
dependency
definice

stav, kdy implementace nebo fungování jednoho nebo více prvků vyžaduje přítomnost jednoho nebo více jiných prvků

definition

dependency states that the implementation or functioning of one or more elements requires the presence of one or more other elements

standard (extrakt)
termín
zobecnění
term
generalization
definice

třída objektu specializovaného prvku (potomek) nahrazená zobecňujícím prvkem (původce)

definition

specialization/generalization relationship in which an object class of a specialized element (child) is substituted for a generalized element (parent)

standard (extrakt)
14817
termín
zpracování osobních informací
term
processing of personal identifying information (PII)
definice

jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace

definition

any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction

standard (extrakt)
termín
zpracovatel
term
processor
definice

fyzická nebo právnická osoba nebo organizace, která zpracovává osobní informace jménem nebo v souladu s pokyny správce osobních údajů a používá je pouze pro práci, ke které je pověřena

definition

natural person or legal entity or organization that processes personal information (PI) on behalf of and in accordance with the instructions of a PI controller and if it use PI only for the commissioned work

standard (extrakt)
termín
zpráva
term
message
definice

množina dat seskupená dohromady pro přenos

definition

set of data grouped together for transmission

standard (extrakt)
termín
zprostředkovatel požadavku na objekt
term
object request broker (ORB)
definice

funkce v rámci architektury CORBA, která jedná jako zprostředkovatel při plnění požadavků klienta na služby od objektů v distribuovaném prostředí

definition

function within the CORBA architecture that acts as a broker in fulfilling client requests for services from objects in a distributed environment

standard (extrakt)
termín
žádost o komentáře
term
request for comments (RFC)
standard (extrakt)