Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 11 Pokrádežové systémy pro navrácení vozidel

termín
architektura pokrádežových systémů dlouhého dosahu
term
LR ATSVR architecture
definice

součásti zařízení, které mezi sebou komunikují nebo vzájemně na sebe působí prostřednictvím rozhraní komunikační sítě ve shodě se standardními postupy a protokoly za účelem usnadnění návratu odcizeného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto procesy vyžadují lidského operátora.

definition

LR ATSVR consists of various equipment elements that communicate and interact through communication network interfaces in accordance with standard procedures and protocols in order to facilitate the recovery of a stolen vehicle; these processes may involve the human operator

standard (extrakt)
termín
cílové vozidlo
term
target vehicle (TV)
definice

hledané registrované odcizené vozidlo vybavené palubní jednotkou pokrádežového systému (ATSVR OBE)

definition

registered stolen vehicle fitted with ATSVR OBE that is being sought

standard (extrakt)
termín
dálková aktivace
term
remote activation
definice

nastavení elektronického spínače (několika bitů informace ve vozidle), které může být použito při komunikaci do vozidla v případě, že toto vozidlo je odcizeno

definition

an electronic "switch" may be set in the vehicle that can be used to communicate to the vehicle that it is stolen, setting some bits of information in the vehicle

standard (extrakt)
termín
dálkové omezení provozu motoru
term
remote degradation; remote engine degradation
definice

schopnost pokrádežového systému nebo jiného systému napojeného na pokrádežový systém dálkově provést omezení funkčnosti motoru odcizeného vozidla, tj. značně snížit rychlost vozu nebo přimět zloděje vozu zaparkovat a opustit vozidlo

definition

the ability for an ATSVR system, or another system linked to an ATSVR system, to remotely degrade the engine performance of a stolen vehicle so as to significantly reduce the speed or cause the thief to park and abandon the vehicle

standard (extrakt)
termín
detekce zažehnutí
term
ignition detection
definice

prostředek pro detekci signálu zažehnutí motoru

definition

a means to detect the presence of an ignition signal

standard (extrakt)
termín
detekční funkce
term
detection function
definice

funkce automatické nebo poloautomatické detekce polohy registrovaného odcizeného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Provádí se cestou signalizace odcizení nebo systematickou konzultací.

POZNÁMKA 2 k heslu Při detekci pomocí signalizace odcizení je po nahlášení odcizení vozu aktivováno OBE signálem z externího zdroje. Tuto aktivaci může vyvolat mobilní nebo stacionární zdroj, který může být v blízkosti vozidla (krátkého dosahu) nebo vzdálený (dlouhého dosahu). Po aktivaci přenese OBE signál, který detekční zařízení ATSVR dokáže zaznamenat na krátkou i dlouhou vzdálenost od vozidla. Přenesený signál může nést další relevantní informace.

POZNÁMKA 3 k heslu Při detekci pomocí konzultace se externí část detekčního zařízení dotazuje OBE a OBE mu nazpět zasílá data. Detekční zařízení pak porovná obdržená data s databází registrovaných odcizených vozidel; shodnost dat je potvrzením, že se jedná o registrované odcizené vozidlo a vede k přistoupení k dalším krokům.

definition

function to detect automatically or semi-automatically the location of a Registered Stolen Vehicle

NOTE 1 to Entry: This may be done by Signaling or by Consulting.

NOTE 2 to Entry: Detection by Signalling is where the OBE has been activated by a signal from an external source. This activation may come from a mobile or stationary source, which may be local to the vehicle (Short-Range) or at a distance from the vehicle (Long-Range). Once activated the OBE will transmit a signal that is capable of being picked up by ATSVR Detection Equipment located locally to the vehicle or at a distance from the vehicle. The transmitted signal may contain other relevant information.

NOTE 3 to Entry: Detection by Consulting is where an external item of Detection Equipment interrogates the OBE and the OBE responds by transmitting data to the DE. The DE then compares the received data with a database of Registered Stolen Vehicles, a data match confirms that a Registered Stolen Vehicle is present and further action can take place.

standard (extrakt)
termín
detekční funkce systémů dlouhého dosahu
term
LR detection function
definice

automatické nebo poloautomatické detekování polohy registrovaného odcizeného vozidla, které může být provedeno cestou signalizace nebo konzultace

definition

automatically or semi-automatically to detect the location of a Registered Stolen Vehicle; this may be done by Signalling or by Consulting

standard (extrakt)
termín
detekční zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR detection equipment (DE)
definice

zařízení používané k vykonání různých funkcí pokrádežového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Zařízení může být pevné, přenosné nebo mobilní.

definition

equipment which is used to perform various functions of an ATSVR and which may be stationary, portable or mobile

standard (extrakt)
termín
detekované vozidlo
term
detected vehicle
definice

vozidlo hlášené jako odcizené, které je vybaveno palubní jednotkou pokrádežového systému a které bylo detekováno detekčním zařízením

definition

Registered Stolen Vehicle fitted with an ATSVR OBE that has been detected by an item of DE

standard (extrakt)
termín
detektor poklesu napětí
term
voltage drop detector
definice

zařízení používané pro detekci malých změn napětí způsobených rozdílným zatížením elektrické sítě vozidla

definition

device applied to detect small changes of voltage due to variations of load on the electrical supply of a vehicle

standard (extrakt)
termín
dlouhý dosah
term
long range (LR)
standard (extrakt)
termín
funkce dálkového znehybnění
term
remote degradation function
definice

funkce umožňující dálkově snížit výkon a znehybnit vozidlo

definition

function of remotely degrading vehicle performance

NOTE 1 to entry: This is dealt with in Parts 3 and 5 of EN 15213-1.

standard (extrakt)
termín
funkce detekce konzultací systému krátkého dosahu
term
SR detection by consulting function
definice

funkce detekčního zařízení, které elektronicky konzultuje projíždějící vozidla

definition

process by which Detection Equipment electronically "consults" passing vehicles for an identity and compares them against a database of stolen vehicles

standard (extrakt)
termín
funkce detekce signalizací systému krátkého dosahu
term
SR detection by signalling function
definice

funkce odcizeného vozidla, které samo signalizuje (po bezdrátovém procesu aktivace), že je odcizeno

definition

process by which the stolen vehicle, after a wireless activation process, "signals" to Detection Equipment that it is stolen

standard (extrakt)
termín
funkce indikace odcizení
term
theft indication function
definice

přenos upozornění nebo výstražného signálu z vozidlové jednotky do operačního centra systému (SOC) nebo do části detekčního zařízení, že vozidlo může být odcizeno

definition

transmission of a warning or alert from the OBE to an SOC or item of DE that the transmitting vehicle may have been stolen

standard (extrakt)
termín
funkce přímé identifikace
term
direct identification function
definice

funkce, která vyplývá z dat přicházejících z centrální nebo vzdálené databanky

standard (extrakt)
termín
identifikační funkce
term
identification function
definice

funkce, která umožňuje jednoznačnou identifikaci vozidla registrovaného jako odcizené vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Jednoznačnou identifikaci vozidla lze učinit způsobem zabezpečeného procesu čtení individuálních dat vozidla jako je VIN, registrační značka a dalších údajů, jako například status odcizení, model, barva a poloha.

POZNÁMKA 2 k heslu Rozlišení je proces, který umožňuje oprávněné osobě jednoznačně odlišit detekované vozidlo od ostatních okolních vozidel.

POZNÁMKA 3 k heslu Rozpoznání je proces, který umožňuje oprávněné osobě přesně vybrat detekované vozidlo pomocí vizuálního pozorování založeného na znalosti vlastností vozidla, jakými jsou značka, model, barva a další pozorovatelné specifické rysy.

POZNÁMKA 4 k heslu Nepřímá identifikace vyplývá z dat přicházejících z centrální nebo vzdálené databanky, zatímco přímá identifikace vyplývá z dat přicházejících z OBE.

definition

function which allows the unequivocal identification of a vehicle as being the Registered Stolen Vehicle

NOTE 1 to entry: This may be by means of a secure process that allows the unique vehicle data to be read, e.g. VIN, registration number, and other data, e.g. theft status, model, colour and, if relevant, position.

NOTE 2 to entry: Discrimination is the process that enables entitled personnel unambiguously to differentiate the detected vehicle from other surrounding vehicles.

NOTE 3 to entry: Recognition is the process that enables entitled personnel correctly to select the detected vehicle through visual observation based on knowledge of the vehicle particulars such as make, model, colour and other specific observable features.

NOTE 4 to entry: Indirect Identification results from data coming from a central or remote data bank, whilst Direct Identification is that resulting from data coming from the OBE itself.

standard (extrakt)
termín
identifikační funkce systémů dlouhého dosahu
term
LR identification function
definice

jednoznačná identifikace vozidla registrovaného jako odcizené vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Jednoznačnou identifikaci vozidla lze učinit způsobem zabezpečeného procesu čtení individuálních dat vozidla jako je VIN, registrační značka a dalších údajů, jako například status odcizení, model, barva a poloha.

definition

this function allows the unequivocal identification of a vehicle as being the Registered Stolen Vehicle; this may be by means of a secure process that allows the unique vehicle data to be read e.g. VIN, registration number, and other data, e.g. theft status, model, colour and if relevant, position

standard (extrakt)
termín
indukční signály
term
inductive signals
definice

elektromagnetické signály – obvykle nižší než 30 MHz – charakterizované použitím magnetické složky signálů k spojení vozidlové jednotky OBE se čtecím zařízením pomocí elektromagnetické indukce

definition

electromagnetic signals, usually below 30 MHz, characterized by the use of the magnetic component of the signals to couple an OBE to a reader by electromagnetic induction

standard (extrakt)
termín
infrastrukturní síť
term
infrastructure network
definice

jeden nebo více komunikačních systémů nebo sítí, pozemních nebo satelitních, které umožňují přenos informací

definition

one or more communications systems or networks that may be ground based or space based that facilitate the transmission of information

standard (extrakt)
termín
interakce pokrádežového systému
term
ATSVR interactions
definice

komunikace, datová výměna a další činnost mezi prvky pokrádežového systému prostřednictvím rozhraní pokrádežového systému

definition

communications, data exchanges and actions that take place between elements of the ATSVR through ATSVR Interfaces

standard (extrakt)
termín
komponenty třídy 1
term
class 1 components
definice

takové části systému ATSVR, které jsou vhodné pro montáž kdekoliv na vozidle

definition

parts of the ATSVR suitable for mounting in any location on a vehicle

standard (extrakt)
termín
komponenty třídy 2
term
class 2 components
definice

takové části systému ATSVR, které jsou vhodné pro montáž pouze v kabině vozidla

definition

parts of the ATSVR that is suitable only for mounting in the passenger/boot/cabin compartment area of a vehicle

standard (extrakt)
termín
komunikační síť
term
communications network
definice

souhrn komunikace mezi OBE a dalšími částmi pokrádežového systému, což zahrnuje infrastrukturní síť a rozhraní

definition

totality of communications between the OBE and other items of the ATSVR (which includes the Infrastructure Network and all the interfaces defined EN 15213-1)

standard (extrakt)
termín
krátký dosah
term
short range (SR)
standard (extrakt)
termín
lokační funkce systémů dlouhého dosahu
term
LR location function
definice

poloha detekováno registrovaného odcizeného vozidla, která může být ustanovena jednou z následujících funkcí: lokalizace za použití přímých zeměpisných souřadnic; lokalizace za použití nepřímých zeměpisných souřadnic nebo lokalizace za použití naváděcích technik

definition

once the Registered Stolen Vehicle has been detected the location can be established by one of the following functions: Location by using direct geographic co-ordinates; Location by using indirect geographical co-ordinates or Location by using homing techniques

standard (extrakt)
termín
kompatibilita pro aplikace pokrádežových systémů
term
compatibility for ATSVR applications
definice

schopnost jednoho (pod)systému být v interakci s jiným (pod)systémem v souladu se souborem předem definovaných pravidel v podobě specifikace rozhraní a definice protokolu

POZNÁMKA 1 k heslu Komponenty pokrádežových systémů jsou ve shodě s environmentálními normami. V tomto směru jsou různé systémy vzájemně kompatibilní, tzn., nevzniká mezi nimi interference.

POZNÁMKA 2 k heslu Co se týče komunikační schopnosti, je daná část zařízení považována za kompatibilní s různým rozhraním MMI, pokud je schopna komunikovat s řadou objektů (sítě, detekční zařízení, zdroje se souřadnicemi pozice), které tyto MMI rozhraní sdílí. K zajištění kompatibility je potřeba provozu v rámci souboru pravidel pro daný typ MMI.

POZNÁMKA 3 k heslu Z pohledu rozhraní se dvě součásti zařízení považují za vyměnitelné, pokud jsou s daným rozhraním kompatibilní.

definition

ability of any (sub)-system to interact with another (sub)-system according to a set of predefined rules in the form of interface specification and protocol definition

NOTE 1 to entry: Quite obviously, the ATSVR constituents are compliant with the environment standards. In this regard, the different systems are mutually compatible; i.e. are not interfere with one another.

NOTE 2 to entry: Regarding communication ability, a given piece of equipment will be said to be compatible with different MMIs when able to communicate with the range of objects (networks, DE, Position Reference Sources) sharing these MMIs. Compatibility comprises working within the set of rules applying to a given type of MMI.

NOTE 3 to entry: Two pieces of equipment are said to be interchangeable, from the viewpoint of an interface, when they are both compatible with this interface.

standard (extrakt)
termín
lokační funkce
term
location function
definice

funkce, pomocí které se po zjištění registrovaného odcizeného vozidla určí jeho poloha jednou z následujících funkcí: lokalizace cestou přímých nebo nepřímých zeměpisných souřadnic; navádění na vozidlo (nazývané také sledování nebo relativní umístění) a sledování

definition

function thanks to which, once the Registered Stolen Vehicle has been detected, its location can be established by one of the following functions: - Location by direct or indirect geographic co-ordinates which is the process that establishes the general or precise location of the vehicle at a given point in time, which allows entitled persons to carry out their defined tasks of recovering; - Homing (also known as Tracing or Relative Positioning) which is the process that periodically updates the range and direction of the detected vehicle from an intercepting vehicle over a period of time, thus allowing entitled personnel to approach or intercept the detected vehicle without the necessary use of landmarks or absolute geographic references; - Tracking which is the process that periodically updates location and other information on the detected vehicle over a period of time and allows entitled personnel to monitor location of the detected vehicle, approach or intercept it

standard (extrakt)
termín
lokalizace cestou přímých nebo nepřímých zeměpisných souřadnic
term
location by direct or indirect geographic
definice

proces, pomocí kterého se zjišťuje přibližná nebo přesná lokalizace vozidla v daném časovém bodě

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňuje oprávněným osobám lokalizovat registrované odcizené vozidlo.

definition

location by direct or indirect geographic co-ordinates is the process that establishes the general or precise location of the vehicle at a given point in time; this allows entitled persons to carry out their defined tasks of Registered Vehicle Recovering

standard (extrakt)
termín
mezinárodní výměna informací pro technologie pokrádežových systémů
term
international level messaging for ATSVR technology
definice

výměna informací týkajících se ATSVR mezi policejními složkami jednotlivých států

POZNÁMKA 1 k heslu Tato výměna je záležitostí pouze policejních složek jednotlivých států, a to prostřednictvím Interpolu, Europolu a Schengenu a není věcí CEN.

definition

the exchange of information between police forces across borders is a matter for those police forces, Interpol, Europol and Schengen to address and not for CEN

standard (extrakt)
termín
monitorovací služby pokrádežového systému
term
ATSVR monitoring services
definice

nepřetržité služby požadované pro chod pokrádežového systému

definition

supply of continuous services required in running an ATSVR service

standard (extrakt)
termín
nastavení statusu znehybnění OBE
term
OBE performance degradation status
definice

status vyvolaný funkcí dálkového znehybnění, který má minimálně dva stavy znehybnění, a to „aktivováno“ (ON) a „deaktivováno“ (OFF)

POZNÁMKA 1 k heslu Může mít ale i více stavů pro definování stupně znehybnění nebo funkce znehybnění; tento status může být změněn přímo nebo dálkově bezdrátovým rozhraním.

definition

status invoked by the Remote Degradation Function, which will have at least two states of Degradation ON and Degradation OFF, but may have more states to define the degree of degradation or functions to degrade, and which can be altered directly or remotely via an air interface

standard (extrakt)
termín
navádění vozidla
term
homing
definice

sledování, při kterém sledující vozidlo periodicky sleduje vzdálenost a směr k detekovanému vozidlu

POZNÁMKA 1 k heslu To umožňuje oprávněné osobě přiblížit se nebo sledovat detekované vozidlo bez nutnosti používat orientační body nebo přesné zeměpisné souřadnice.

definition

also known as Tracing is the process that periodically updates the range and direction of the detected vehicle from an intercepting vehicle over a period of time; thus allowing entitled personnel to approach or intercept the detected vehicle without the necessary use of landmarks or absolute geographic references

standard (extrakt)
termín
neoprávněná obsluha vozidla
term
unauthorised vehicle operators
definice

jednotlivec obsluhující nebo řídící vozidlo, který nebyl zmocněn registrovaným majitelem vozu nebo oprávněným zástupcem obsluhovat nebo řídit dané vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Osoby, kterým bylo odebráno právní oprávnění používat vozidlo.

definition

individuals operating or driving a vehicle who have NOT been authorised by the registered owner or authorised agent of the vehicle to operate or drive the vehicle

NOTE 1 to entry: Individuals whose legal authority to use the vehicle has been withdrawn.

standard (extrakt)
termín
nepřímá identifikace
term
indirect identification
definice

funkce, která vyplývá z dat přicházejících z OBE

definition

indirect Identification results from data coming from a central or remote data bank, whilst Direct Identification is that resulting from data coming from the OBE

standard (extrakt)
termín
obsluha detekčního zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR detection equipment user
definice
definition

personnel who operate the ATSVR Detection Equipment

standard (extrakt)
termín
obsluha vozidla
term
vehicle operators
definice

jednotlivec obsluhující nebo řídící vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Nemusí se nezbytně jednat o zákonného majitele nebo registrovaného držitele vozu.

definition

individuals legally operating or driving a vehicle, not necessarily the vehicle's legal owner or registered keeper

standard (extrakt)
termín
operační centrum pokrádežového systému
term
ATSVR system operating centre (SOC)
definice

systémové operační centrum, které funguje jako kontrolní a řídicí centrum pokrádežového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Takovým centrem může být například komerční organizace, vládní úřad nebo orgán činný v trestním řízení. Systémové operační centrum je odlišné od komunikační infrastruktury, detekčního nebo palubního zařízení.

definition

system operating centre which functions as a control and management centre for an ATSVR

NOTE 1 to entry: It may, for example, be a commercial bureau, a government facility or law enforcement agency office. An SOC is distinct from the communications infrastructure, detection equipment and On-Board Equipment.

standard (extrakt)
termín
orgán činný v trestním řízení
term
law enforcement agency (LEA)
definice

orgán nebo organizace odsouhlasená nebo jmenovaná k vykonávání soudní pravomoci v problematice navracení odcizených vozidel na daném teritoriu

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle se jedná o úřady státní správy, jako jsou policie nebo celní správa.

definition

agency or organisation approved or appointed to have jurisdiction in a territory over the recovery of stolen vehicles

NOTE 1 to entry: It will usually refer to an official authority such as the Police Force or Customs Service.

standard (extrakt)
termín
palubní zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR on-board equipment
definice

zařízení instalované v/na vozidle, jehož primárním účelem je usnadnit navracení vozidla v případě jeho odcizení; zařízení také může signalizovat odcizení a zaznamenávat činnosti určené pro detekci odcizení

definition

OBE equipment installed in or on the vehicle whose primary purpose is to allow that vehicle to be recovered in the event of theft; it may also indicate theft and record activity relevant to that detection

standard (extrakt)
termín
pokrádežový systém pro navracení odcizených vozidel
term
After Theft System for Vehicle Recovery (ATSVR)
definice

systém, který zahrnuje různé části komunikující a vzájemně působící ve shodě se standardními postupy a přenosovými protokoly za účelem usnadnění navrácení odcizeného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu ATSVR nutně zahrnují i lidský faktor.

definition

a system that comprises various elements that communicate and interact through various interfaces in accordance with standard procedures and transmission protocols in order to facilitate the recovery of a Registered Stolen Vehicle

standard (extrakt)
termín
poskytovatel pokrádežového systému
term
ATSVR service provider
definice

organizace, která provozuje pokrádežový systém pro jeho uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatel pokrádežového systému může obsluhovat všechny funkce ATSVR nebo pouze jejich část. Obvykle se jedná o organizace nespadající do kategorie orgánů činných v trestním řízení; tyto organizace bývají také známy jako soukromé bezpečnostní agentury nebo poskytovatelé ATSVR.

definition

organisation that provides ATSVR Services for ATSVR Users

NOTE 1 to entry: An ATSVR Service Provider can operate all or part of the functions of an ATSVR. It will usually be distinct from a Law Enforcement Agency. It may also be known as a Private Security Company or ATSVR operator.

standard (extrakt)
termín
postup pokrádežového systému dlouhého dosahu
term
LR ATSVR Process
definice

sled kroků započatý odcizením vozidla s pokrádežovým systémem dlouhého dosahu

POZNÁMKA 1 k heslu Začíná odcizením vozidla; následně po odcizení nebo podezření odcizení první možnou funkcí je indikace, že k odcizení vozidla skutečně došlo; následuje potvrzení statusu odcizení cílového vozidla majitelem, držitelem nebo jinou oprávněnou osobou; následně tento status by měl být potvrzen orgánem činným v trestním a přestupkovém řízení; toto vozidlo se pak stává registrovaným odcizeným vozidlem.

definition

the process necessarily begins with the theft of the vehicle; following theft or suspected theft, the first possible function is to indicate that a theft of a vehicle has occurred; following this, the status of the target vehicle, i.e., whether the target vehicle has been stolen or not, shall be confirmed by the user or by other appropriate personnel and this status shall then be acknowledged by a LEA; this then becomes a Registered Stolen Vehicle

standard (extrakt)
termín
rádiové rozhraní OBE
term
OBE air interface
definice

rozhraní, které umožňuje předávání informací mezi OBE a částí detekčního zařízení nebo infrastrukturní sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňuje systému ATSVR komunikovat s OBE.

definition

interface that facilitates the passing of information to and from the OBE, either to an item of Detection Equipment or to an infrastructure network, and that allows the ATSVR to interface with an OBE

standard (extrakt)
termín
rozhraní dlouhého dosahu
term
long range interface
definice

rozhraní mezi OBE a zařízením pokrádežového systému na dlouhou vzdálenost, obvykle větší než 100 m

definition

the interface between the OBE and other ATSVR equipment over extended distances, typically more than 100 m

standard (extrakt)
termín
rozhraní krátkého dosahu
term
short range interface
definice

rozhraní mezi OBE a zařízením pokrádežového systému na krátkou vzdálenost, obvykle menší než 100 m

definition

the interface between the OBE and other ATSVR equipment over short distances, typically less than 100 metres

standard (extrakt)
termín
registrované odcizené vozidlo
term
registered stolen vehicle
definice

vozidlo vybavené palubní jednotkou pokrádežového systému (ATSVR OBE), které je nahlášeno vlastníkem nebo oprávněným držitelem vozidla nebo systémem ATSVR orgánům činným v trestním řízení jako odcizené

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o oficiální registraci odcizení. Nahlášení musí být orgány činnými v trestním řízení přijato a musí vést k zaregistrování vozidla jako odcizeného nebo užívaného neoprávněnou osobou.

definition

vehicle fitted with ATSVR OBE that has been reported as stolen or being used by an Unauthorised Vehicle Operator to a Law Enforcement Agency by the Vehicle Owner, by an Authorised Vehicle Operator, or by an ATSVR Service and that report having been accepted by the LEA caused the LEA to register the vehicle as stolen or as being used by an Unauthorised Vehicle Operator

NOTE 1 to entry: This is the official theft registration.

standard (extrakt)
termín
rozhraní člověk-stroj pokrádežového systému
term
ATSVR human machine interface
definice

mechanismus vzájemných interakcí mezi uživatelem a zařízením, zahrnující sadu vstupů, výstupů a dialogových protokolů, které se týkají všech zobrazení, zvukových signálů a povelů uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Jako technický prostředek pro podporu komunikace s lidmi je rozhraní člověk-stroj (HMI) předmětem normalizačního procesu.

definition

interaction mechanism between the user and the equipment, including the set of inputs, outputs and dialogue procedures (that concern all display, sound signals and command user)

NOTE 1 to entry: As technical supports of the Human Interface, the HMIs are subject to standardisation.

standard (extrakt)
termín
rozhraní pokrádežového systému
term
ATSVR interface
definice

spojení mezi všemi prvky pokrádežového systému, které umožňuje jejich vzájemnou interakci

POZNÁMKA 1 k heslu Tato spojení zahrnují (ne výlučně) pevná nebo rádiová rozhraní, fyzická nebo vizuální rozhraní.

definition

connections between all the ATSVR elements enabling them to interact, which include, but are not exclusively, fixed or radio interfaces, physical and display interfaces

standard (extrakt)
termín
rozlišovací funkce
term
discrimination function
definice

funkce, která oprávněné osobě umožňuje jednoznačně odlišit detekované vozidlo od ostatních okolních vozidel

definition

discrimination is the process that enables entitled personnel unambiguously to differentiate the detected vehicle from other surrounding vehicles

standard (extrakt)
termín
rozpoznávací funkce
term
recognition function
definice

funkce, při které je umožněno oprávněné osobě přesně určit detekované vozidlo pomocí vizuálního pozorování založeného na znalostech detailů vozidla

PŘÍKLAD Značka a model, barva a další charakteristické vizuální vlastnosti vozidla.

definition

recognition is the process that enables entitled personnel correctly to select the detected vehicle through visual observation based on knowledge of the vehicle particulars such as make, model, colour and other specific observable features

standard (extrakt)
termín
sledování (vozidla)
term
tracking
definice

proces periodického zjišťování polohy a dalších informací o detekovaném vozidle, který umožňuje oprávněné osobě monitorovat polohu detekovaného vozidla, přiblížit se k němu nebo jej zadržet

definition

the process that periodically updates location and other information on the detected vehicle over a period of time and allows entitled personnel to monitor location of the detected vehicle, approach or intercept it

standard (extrakt)
termín
status aktivace OBE
term
OBE activation status
definice

status palubního zařízení nastavený vnějším signálem na ON, který způsobí, že toto vozidlo se bude hlásit jako odcizené

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že je status nastaven na OFF, bude se vozidlo hlásit jako neodcizené.

POZNÁMKA 2 k heslu Tento status může být změněn přímo nebo vzdáleně prostřednictvím rádiového spojení.

definition

status ON is invoked via an external signal into the OBE, causing it to perform as a Stolen Vehicle

NOTE 1 to entry It can also be set to OFF, causing the OBE to perform as vehicle that has not been stolen

NOTE 2 to entry This status can be altered directly or remotely via an air interface.

standard (extrakt)
termín
status nebezpečí odcizení nebo poplachu OBE
term
OBE theft warning or alert status
definice

interní stav, který je vyvolaný, když palubní zařízení detekuje možnost odcizení

POZNÁMKA 1 k heslu Tento status může být použit k modifikaci přenášených informací nebo vést k podniknutí dalších kroků.

definition

internal state which is invoked when the OBE detects that it may be stolen and which can be used to modify the transmitted information or undertake other functions

standard (extrakt)
termín
status odcizení OBE
term
OBE theft status
definice

interní status OBE „odcizeno/neodcizeno“, který je využíván palubním zařízením k modifikaci jeho odpovědi detekčnímu zařízení a může být zahrnut do informací přenášených mezi OBE a detekčním zařízením

definition

OBE internal status of "Stolen/Not Stolen" which is used by the OBE to modify its response to Detection Equipment and may be included in other information being transmitted to and from the OBE

standard (extrakt)
termín
telekomunikační operátor
term
telecom operator
definice

provozovatel telekomunikačních služeb, které nejsou výhradně zaměřeny jen na pokrádežové systémy, ale jsou využívány v mnoha jiných aplikačních oblastech

PŘÍKLAD Provozovatel sítě GSM, RDS, satelitní komunikace, optických kabelů, telekomunikační sítě.

definition

provider of telecommunications services not dedicated exclusively for an ATSVR System, but used in many application areas (e.g. Network Operator of a GSM, RDS, communication satellite, optical cable, PSTN network)

standard (extrakt)
termín
uživatel informací pokrádežového systému
term
ATSVR information user
definice

osoba, která využívá údajů a dat z pokrádežového systému

definition

personnel who use the ATSVR data and information

standard (extrakt)
termín
uživatel pokrádežového systému
term
ATSVR user
definice

jednotlivec, skupina nebo organizace, která přímo užívá pokrádežový systém (ATSVR) nebo s ním spolupracuje

POZNÁMKA 1 k heslu Hlavními uživateli by měli být: orgány činné v trestním řízení, pojišťovny, výrobci motorových vozidel, poskytovatelé systémových služeb a servisních služeb motorových vozidel.

definition

individual, group or organisation that directly uses or interacts with an ATSVR

NOTE 1 to entry: The main users could be: Law Enforcement Agencies, Insurers, Car Manufacturers, System Service Providers and Vehicle Service Providers.

standard (extrakt)
termín
vozidla
term
vehicles
definice

kolové nebo pásové dopravní prostředky zahrnující automobily, motocykly, nákladní vozidla, přívěsy, návěsy, těžká stavební vozidla a zemědělské stroje

definition

wheeled or tracked conveyances including cars, motorcycles, trucks, trolley-buses, trailers, heavy construction vehicles and agricultural plant

standard (extrakt)
termín
základní funkce pokrádežového systému
term
basic ATSVR functions
definice

detekce, lokalizace a identifikace registrovaného odcizeného vozidla

definition
standard (extrakt)
termín
zařízení pokrádežového systému
term
ATSVR equipment
definice

zařízení, které samostatně nebo ve spojení s jiným zařízením plní jednu nebo více funkcí pokrádežového systému nebo napomáhá spojení mezi různými částmi pokrádežového systému

definition

equipment that either, individually or in combination with other equipment, performs one or more functions of an ATSVR or facilitates interfaces between the various elements of an ATSVR

standard (extrakt)
termín
změna stavu
term
change of state
definice

proces, při kterém systém ATSVR přechází z podmínek nastaveno (set) na nenastaveno (unset) a naopak, nebo dochází ke změně podmínek na jakémkoliv výstupu

PŘÍKLAD Provoz vizuálních nebo akustických výstražných zařízení nebo indikátoru nastavení systému ATSVR set/unset. Nenastavený ATSVR neprovozovaný/nesledující – vozidlo je provozováno správně majitelem; nastavený ATSVR aktivní – vozidlo je zaparkováno majitelem; alarm ATSVR aktivované sledovánívozidlo se pohybuje bez souhlasu majitele.

definition

change of the ATSVR from the SET to the UNSET condition and vice versa, or the change of condition of any output

EXAMPLE Operation of a visible or audible warning device, or the ATSVR set/unset indicator.

Unset ATSVR not operating/tracking (vehicle in correct operation by owner).

Set ATSVR active (vehicle in parked position by owner).

Alarm ATSVR activated tracking (vehicle moved without the owner’s approval)

standard (extrakt)