Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 12 Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci

termín
adaptivní tempomat
term
adaptive cruise control (ACC)
definice

rozšířená verze konvenčního tempomatu umožňující předmětnému vozidlu následovat vpředu jedoucí vozidlo v příslušné vzdálenosti ovládáním motoru a/nebo přenášeného výkonu či potenciálně aktivací brzd

definition

enhancement to conventional cruise control systems [see Conventional Cruise Control], which allows the subject vehicle to follow a forward vehicle at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and potentially the brake

standard (extrakt)
termín
adaptivní tempomat pro všechny rychlostní rozsahy
term
full speed range adaptive cruise control (FSRA)
definice

rozšířená verze adaptivního tempomatu umožňující předmětnému vozidlu následovat vpředu jedoucí vozidlo v požadované vzdálenosti na základě kontroly výkonu motoru a/nebo přenášené hnací síly a brzděním do zastavení

definition

enhancement to adaptive cruise control systems, which allows the subject vehicle to follow a forward vehicle at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and the brake down to standstill

standard (extrakt)
termín
akce pro udržení v jízdním pruhu
term
lane keeping actions
definice

akce, které systém provádí, aby ovlivnil příčný pohyb předmětného vozidla, se záměrem pomoci řidiči udržet vozidlo v jízdním pruhu

definition

actions which the system performs to influence the lateral movement of the subject vehicle with the intention of helping the driver to keep the vehicle within the lane

standard (extrakt)
termín
aktivace systému
term
system activation
definice

proces přechodu činnosti systému z klidového stavu do aktivního stavu

POZNÁMKA 1 k heslu V aktivním stavu systém monitoruje tzv. sledovanou zónu, vyhodnocuje detekované objekty a generuje vhodná znamení a/nebo varování pro řidiče.

definition

action of transitioning the system operation from a quiescent mode to an active one in which the system is monitoring the monitoring ranges, evaluating the objects detected and generating appropriate feedback to assist the driver

standard (extrakt)
termín
aktivní řízení brzd
term
active brake control
definice

funkce, která zajišťuje použití brzd, která není vyžádána řidičem, ale řízena adaptivním tempomatem (ACC)

definition

function that causes application of the brake(s), not applied by the driver, in this case controlled by the ACC system

standard (extrakt)
termín
aktivní vozidlové prvky
term
active vehicle elements
definice

jednoduché vozidlové zařízení nebo sestava zařízení, které v reakci na řídicí signál vykonávají funkci nebo různé funkce změnou svého stavu

POZNÁMKA 1 k heslu Řídící funkce jsou zasílány prostřednictvím vozidlové sběrnice.

standard (extrakt)
termín
automatické řízení
term
automatic driving
definice

systém, který řídí vozidlo, aniž by byl řidič zapojen do ovládání vozidla

PŘÍKLAD Bez zásahu rukou na volantu nebo zásahu nohou na pedálech.

definition

system that drives the vehicle without the driver being in the vehicle control loop, e.g. without a hand on the steering wheel or feet on the pedals failure mechanical or electronic malfunction which causes a persistent loss of performance or function

NOTE 1 to entry: Temporary performance reductions, for example due to bad weather conditions, bad lane markings, or temporarily occurring sensor blindness, are not considered a failure.

standard (extrakt)
termín
boční odstup
term
lateral clearance
definice

příčná vzdálenost mezi bližšími stranami předmětného a cílového vozidla

definition

the lateral clearance of a target vehicle is defined as the lateral distance between the side of the subject vehicle and the near side of a target vehicle.

standard (extrakt)
termín
boční vyosení
term
lateral offset
definice

příčná vzdálenost mezi středem předmětného vozidla a středem cílového vozidla, taková, že pokud jsou středy dvou vozidel v jedné ose, je hodnota nulová

definition

lateral distance between the longitudinal centerlines of a subject vehicle (SV) and a target vehicle (TV), measured as a percentage of the width of the SV, such that if the centers of the two vehicles are aligned, the value is zero

standard (extrakt)
termín
bod aktivace protiopatření
term
countermeasure action point (CAP)
definice

hodnota předkolizního parametru naléhavosti (PUP) vztažená k očekávané srážce, při které systém zahájí protiopatření

definition

value of pre-collision urgency parameter (PUP), relative to an expected collision, for which FVCMS initiates a countermeasure

standard (extrakt)
termín
brzdění pro snížení rychlosti
term
speed reduction braking (SRB)
definice

protiopatření systému na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS), které omezuje rychlost předmětného vozidla aktivací brzd, poskytující řidiči čas na analýzu situace a odezvu na potenciální srážku, které zároveň usměrní pozornost řidiče ke vpředu se vyskytujícímu nebezpečí

definition

SRB FVCMS countermeasure that reduces the subject vehicle speed by activating the brakes allowing the driver time to analyse and respond to a potential collision, which may have the additional effect of drawing driver attention to hazards ahead of the subject vehicle (SV)

standard (extrakt)
termín
brzdná vzdálenost
term
stopping distance
definice

vzdálenost Xv, kterou ujede vozidlo s rychlostí v od okamžiku, kdy řidič obdrží prostřednictvím kooperativních křižovatkových signálních informací a varovného systému přestupku (CIWS) varování, až do úplného zastavení vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Zahrnuje i vzdálenosti ujeté během doby vnímání řidiče a jeho reakčního času.

definition

distance, Xv, travelled by a vehicle with the speed of v, from the time the driver receives CIWS warning until the vehicle comes to a complete stop

NOTE 1 to entry: This includes the distance travelled during the driver perception and reaction time.

standard (extrakt)
termín
cílové vozidlo varovného systému podpory sledování bočních překážek
term
LCDAS target vehicle
definice

vozidlo přibližující se k předmětnému vozidlu zezadu nebo každé vozidlo nacházející se v jedné z přilehlých zón

definition

any vehicle that is closing on the subject vehicle from behind, or any vehicle that is located in one of the adjacent zones

standard (extrakt)
termín
cuknutí vozidla
term
jerk
definice

třetí derivace polohy objektu podle času; rychlost změny zrychlení objektu, považovaná za míru ostrosti pohybu vozidla

definition

third derivative with respect to time of the position of an object; equivalently the rate of change of the acceleration of an object; considered a measure of harshness of vehicle motion

standard (extrakt)
termín
brzda
term
brake
definice

část vozidla, kde je vyvozena síla působící proti směru pohybu vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu V definici podle ECE-R-13-H, s výjimkou normy ISO 15622, nejsou převodní regulační ústrojí (například řazení nižších rychlostních stupňů pro snížení rychlosti) považována za brzdy.

PŘÍKLAD Třecí brzda (pokud jsou síly vytvořeny třením mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně jedna vůči druhé), elektrická brzda (pokud jsou síly vyvozeny elektromagnetickým působením mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně, ale ne ve vzájemném kontaktu, jedna vůči druhé), kapalinová brzda (pokud jsou brzdné síly vyvozeny účinkem kapaliny nacházející se mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně jedna vůči druhé) nebo motorová brzda (pokud jsou brzdné síly odvozeny od umělého zvýšení brzdné reakce motoru, přenesené na kola).

definition

part in which the forces opposing the movement of the vehicle develop

NOTE 1 It can be a friction brake (when the forces are generated by friction between two parts of the vehicle moving relatively to one another); an electrical brake (when the forces are generated by electro-magnetic action between two parts of the vehicle moving relatively but not in contact with one another); a fluid brake (when the forces are generated by the action of a fluid situated between two parts of the vehicle moving relatively to one another); an engine brake (when the forces are derived from an artificial increase in the braking action, transmitted to the wheels, of the engine).

standard (extrakt)
termín
čára pro zastavení
term
stop line
definice

souvislá příčná čára označující na vozovce místo, kde je zamýšleno nebo požadováno zastavení, nacházející se napříč jízdními pruhy na příjezdu ke křižovatce

definition

pavement marking line extending across approach lanes to indicate the point at which a stop is intended or required to be made

standard (extrakt)
termín
čas do příjezdu k čáře pro zastavení, označující hranici křižovatky
term
time to arrive at stop line of intersection (TTAI)
definice

čas potřebný k příjezdu vozidla ke křižovatce, při dané rychlosti v a vzdálenosti x z aktuální polohy k souvislé příčné čáře pro zastavení označující hranici křižovatky

definition

time needed for a vehicle approaching the intersection at a speed of v to travel the distance, X, from its current location to the stop line

standard (extrakt)
termín
čas do srážky
term
time to collision (TTC)
definice

odhadovaný čas, za který cílové vozidlo narazí do předmětného vozidla za předpokladu, že přibližovací rychlost zůstane konstantní

POZNÁMKA 1 k heslu Čas do srážky může být také odhadnut jako podíl zadního odstupu cílového vozidla a jeho přibližovací rychlosti. Tato definice platí pro cílová vozidla nacházející se pouze v zadní zóně.

definition

estimated time that it will take a target vehicle to collide with the subject vehicle assuming the current closing speed remains constant

NOTE Time to collision can be estimated by dividing a target vehicle’s rear clearance by its closing speed. This definition applies to target vehicles in the rear zones only.

standard (extrakt)
termín
čas na opuštění jízdního pruhu
term
time to line crossing (TTLC)
definice

vypočtený čas k odbočení z jízdního pruhu

POZNÁMKA 1 k heslu Nejjednodušší výpočetní metodou tohoto času (TTLC) je vydělit podélnou vzdálenost (d) mezi předdefinovanou částí vozidla a hranicí jízdního pruhu, rychlostí vybočení vozidla (v); vztaženo k jízdnímu pruhu (TTLC = d/v).

definition

calculated time to lane departure

NOTE 1 to entry: For example, the most simple calculation method of this time (TTLC) is to divide lateral distance (D) between the predetermined part of the vehicle and the lane boundary by rate of departure (V_depart) of the vehicle relative to the lane. (TTLC = D/V_depart)

standard (extrakt)
termín
časový odstup
term
time gap
definice

hodnota vypočítaná z rychlosti vozidla v a odstupu mezi vozidly c, a to podle definovaného vztahu τ = c/v

definition

value calculated from vehicle speed v and clearance c by: τ = c/v

standard (extrakt)
termín
detekční systém jízdy vzad
term
reversing detection system
definice

systém, který upozorňuje řidiče v případě, že je zařazen zpětný převodový stupeň a zároveň se ve sledovaném prostoru vyskytují specifické překážky

definition

system that gives an indication to the driver, when the reverse gear is selected, whether there are objects in the monitoring range

standard (extrakt)
termín
dopravní kongesce
term
congested traffic
definice

dopravní podmínky, při nichž řidič neustále rozjíždí a zpomaluje své vozidlo tak, aby zachoval přiměřený odstup od vpředu jedoucího vozidla

definition

traffic condition where the driver, at lower speed, repeatedly starts, follows a forward vehicle, and stops in order to keep a proper following distance behind the forward vehicle

standard (extrakt)
termín
dopravní podmínky
term
conditions of transport
definice

souhrn všech opatření, která je nutno dodržet při přepravě osob a zboží

standard (extrakt)
termín
dynamické varování
term
dynamic warning
definice

urgentní signalizace o bezprostřední hrozbě (srážce) s překážkou zprostředkovaná systémem sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání (ERBA)

definition

urgent indication to the driver of an imminent threat (collision) with an obstacle

standard (extrakt)
termín
falešný poplach
term
false alarm
definice

poplach, který je vyhlášen přesto, že nebyly splněny varovné podmínky

definition

alarm that is issued when the warning conditions have not been fulfilled

standard (extrakt)
termín
fáze dopravní signalizace
term
traffic signal phase
definice

zelené, žluté a červené intervaly v rámci cyklu, které jsou přiřazeny nezávislým dopravním směrům nebo kombinaci směrů

definition

green, yellow, and red intervals within a cycle that are assigned to an independent traffic movement or combination of movements

standard (extrakt)
termín
funkce varování před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu
term
lane change warning function
definice

funkce zahrnující varování před slepým úhlem a přibližujícím se vozidlem

definition
standard (extrakt)
termín
funkce varování před slepým úhlem
term
blind spot warning function
definice

funkce varování před slepým úhlem je definovaná jako funkce, která detekuje přítomnost cílového vozidla v jedné nebo více přilehlých zónách a varuje řidiče předmětného vozidla prostřednictvím požadavků uvedených v normě ISO 17387

definition

the blind spot warning function is defined as a function that detects the presence of target vehicles in one or more of the adjacent zones and warns the subject vehicle driver per the requirements given in ISO 17387.

standard (extrakt)
termín
funkce varování před zezadu se přibližujícím vozidlem
term
closing vehicle warning function
definice

funkce, která detekuje přibližující se vozidla z jedné nebo více zadních zón a varuje řidiče v souladu s normou ISO 17387

definition

the closing vehicle warning function is defined as a function that detects closing vehicles in one or more of the rear zones and warns the driver per the requirements given in ISO 17387

standard (extrakt)
termín
funkční stavy systému
term
system states
definice

jeden nebo více stavů nebo fází činnosti systému

definition

one of several stages or phases of system operation

standard (extrakt)
termín
hranice jízdního pruhu
term
lane boundary
definice

hranice jízdního pruhu, které jsou vymezeny viditelným vodorovným dopravním značením; v případě absence viditelného značení jsou hranice dány jinými souvislými viditelnými rysy vozovky nebo prostředky jako GPS nebo elektromagnetickými prvky

POZNÁMKA 1 k heslu V případě viditelného značení jízdního pruhu má být dělicí čára umístěna v jeho středu.

definition

borderline of the lane that is determined by a visible lane marking; and in the absence of a visible lane marking, by incidental visible road features or other means such as GPS, magnetic nails, etc

NOTE 1 to entry: In the case of a visible lane marking, the boundary is at the center thereof.

standard (extrakt)
termín
implicitní šířka jízdního pruhu
term
default lane width
definice

předdefinovaná šířka přiřazená jízdnímu pruhu v případě, že viditelné vodorovné dopravní značení existuje jen na jedné straně jízdního pruhu a žádné jiné hranice jízdního pruhu nejsou systémem detekovány

definition

predetermined width given to a lane when a visible lane marking exists only on one side of the lane and no other lane boundaries are detected by the system

standard (extrakt)
termín
indikace připravenosti pro provoz
term
readiness-for-service indication
definice

znamení řidiči o tom, že systém sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání (ERBA) dokončil přechod ze stavu OFF (STANDBY) do stavu ON a je nyní připraven k činnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Forma prezentace této indikace může být vizuální nebo akustická nebo jejich libovolná kombinace požadovaná projektantem systému.

definition

indication presented to the driver that the ERBA system has completed its state transition from OFF (or standby) to ON and is now ready for operational use

NOTE The method of presentation of this indication may be visual or audible or any combination so desired by the system designer.

standard (extrakt)
termín
indikace stavu
term
status indication
definice

indikace stavu systému, jako zapnuto/vypnuto, porucha a nezpůsobilost

definition

indication of system status

NOTE Examples of status indication are on/off, failure and incapable.

standard (extrakt)
termín
indikace vzdálenosti
term
distance indication (ERBA)
definice

informace pro řidiče o konkrétní vzdálenosti mezi předmětným vozidlem a překážkou zprostředkované systémem sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání (ERBA)

definition

provides the driver information on the specific distance between the subject vehicle and the obstacle

standard (extrakt)
termín
jízdní manévry
term
driving manoeuvres
definice

opatření, pohyb nebo úkon charakterizující dynamiku pohybu vozidla

standard (extrakt)
termín
jízdní pruh
term
lane
definice

oblast vozovky, na které se předpokládá výskyt pohybujícího se vozidla, bez jakýchkoliv překážek vyvolávajících potřebu řidiče měnit dráhu vozidla

definition

area of roadway that a vehicle would be expected to travel along in the absence of any obstruction without the driver’s desire to change the path of travel

standard (extrakt)
termín
kloubové vozidlo
term
articulated vehicle
definice

silniční vozidlo s více než dvěma koly, jež je navrženo pro běžné silniční využití s minimálně dvěma díly, každý přilehlý pár dílů je spojen kloubem a pro pohon vozidla je využit přinejmenším jeden díl

definition

any road vehicle with more than two wheels that is configured for normal road use with at least two segments, and for which each adjacent pair of segments is connected by a joint, and for which propulsion is provided by at least one segment

standard (extrakt)
termín
konvenční tempomat
term
conventional cruise control (CCC)
definice

systém schopný udržovat řidičem nastavenou rychlost

definition

system capable of controlling the speed of a vehicle as set by the driver

standard (extrakt)
termín
LKAS aktivní stav
term
LKAS active state
definice

stav, ve kterém je systém zapnutý a aktivační kritéria jsou splněna

definition

system is switched on and the activation criteria are met

standard (extrakt)
termín
LKAS pohotovostní stav
term
LKAS stand-by state
definice

stav, ve kterém je systém zapnutý, ale nejsou splněna všechna aktivační kritéria

definition

system is switched on but the activation criteria are not all met

standard (extrakt)
termín
LKAS vypnutý stav
term
LKAS off state
definice

stav, ve kterém je systém vypnutý

definition

system is switched off

standard (extrakt)
termín
LKAS zapnutý stav
term
LKAS on state
definice

stav, ve kterém je systém zapnutý

definition

system is switched on

standard (extrakt)
termín
maximální provozní rychlost
term
maximum operation speed (vmax)
definice

maximální rychlost, při které systém následování pomalou rychlostí (LSF) ještě umožňuje kontrolu sledování

POZNÁMKA Je-li rychlost vyšší než vmax, není požadována funkce LKAS.

definition

maximum speed the LSF system can attain while in following control

NOTE LKAS is not required to function if the speed is larger than vmax.

standard (extrakt)
termín
koeficient odrazu zkušebního cíle
term
reflection coefficient of test target (RCTT)
definice

koeficient, který udává optickou radarovou odrazivost cíle, která je definována jako intenzita vyzařovaná směrem k přijímači (Iref – W/sr), měřená na úrovni cíle bezprostředně po odrazu, dělená intenzitou záření vysílače (Et – W/m2) měřenou na úrovni cíle bezprostředně před odrazem; hodnoty koeficientu odrazu zkušebního cíle (RCTT) jsou měřeny v jednotkách m2/sr

definition

optical radar reflectivity of the target, which is defined as the radiated intensity towards the receiver (Iref - W/sr) measured at target level, immediately after the reflection; divided by the intensity of irradiation received from the transmitter (Et - W/m2) measured at target level, immediately before the reflection

NOTE 1 to entry: The units for RCTT value are in m2/sr.

standard (extrakt)
termín
mez minimálního protiopatření
term
minimum countermeasure action point (MCAP)
definice

minimální hodnota předkolizního parametru naléhavosti (PUP) vztažená k očekávané srážce, pro kterou je požadováno zahájení konkrétních protiopatření

definition

value of PUP, relative to an expected collision, for which initiation of a specific countermeasure shall be required

standard (extrakt)
termín
mimo dohled
term
out-of-sight range
definice

vzdálenost mezi místem umístnění proměnných informačních značek a místem, kde tyto značky již nejsou čitelné

definition

distance from the point where a variable message sign becomes no longer readable to the place where the variable message sign is located

standard (extrakt)
termín
minimální provozní rychlost
term
minimum operation speed (vmin)
definice

minimální rychlost, při které systém následování pomalou rychlostí (LSF) ještě umožňuje kontrolu následování

POZNÁMKA Je-li rychlost vozidla nižší než vmin, není požadována funkce LKAS.

definition

minimum speed the LSF system can maintain while in following control

NOTE LKAS is not required to funcion if the vehicle speed is less than vmin.

standard (extrakt)
termín
minimální rychlost
term
minimum velocity (Vmin)
definice

minimální rychlost předmětného vozidla, při které musí být systém na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS) schopen aktivovat konkrétní protiopatření

definition

the minimum subject vehicle (SV) speed for which FVCMS must be capable of activating a countermeasure

standard (extrakt)
termín
najetí na vozidlo zezadu
term
rear-end collision
definice

srážka s vpředu jedoucím vozidlem, při které přední část předmětného vozidla narazí do zádi vpředu jedoucího vozidla

definition

forward vehicle collision in which the front of the subject vehicle strikes the rear of the forward vehicle

standard (extrakt)
termín
následování pomalou rychlostí
term
low speed following (LSF)
definice

funkce, která umožňuje předmětnému vozidlu následovat v příslušné vzdálenosti vpředu jedoucí vozidlo v rozmezí nízkých rychlostí, jako při podmínkách dopravní kongesce, a to řízením motoru a/nebo přenášením hnací síly a brzdami

definition

function that allows the subject vehicle to follow a forward vehicle in low speed ranges such as congested traffic at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and the brakes

standard (extrakt)
termín
nastavená rychlost
term
set speed
definice

požadovaná cestovní rychlost, nastavená buď řidičem, nebo jiným externím systémem, než je adaptivní tempomat pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA); maximální požadovaná rychlost vozidla kontrolovaná adaptivním tempomatem pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA)

definition

the desired travel speed, set by either the driver or by some control system that is external to the FSRA system. The set speed is the maximum desired speed of the vehicle while under FSRA control

standard (extrakt)
termín
nejbližší varovná linie
term
earliest warning line
definice

nejužší mez varovného prahu

definition

innermost limit of the warning threshold

standard (extrakt)
termín
nejzazší varovná linie
term
latest warning line
definice

nejvzdálenější mez varovného prahu

definition

outermost limit of the warning threshold

standard (extrakt)
termín
nepohybující se objekt
term
stationary object
definice

objekt nacházející se před předmětným vozidlem, který se nepohybuje

definition

object in front of the subject vehicle which is stationary

standard (extrakt)
termín
nezpůsobilost systému
term
system incapable
definice

stav systému, ve kterém není možné varovat řidiče před vybočením z jízdního pruhu z důvodu dočasných podmínek

definition

state of the system in which it is unable to warn the driver of a lane departure due to temporary conditions

standard (extrakt)
termín
odstup mezi vozidly
term
clearance; inter vehicle distance (c)
definice

vzdálenost mezi zadní částí vpředu jedoucího vozidla a přední částí následujícího vozidla

definition

distance from the forward vehicle's trailing surface to the subject vehicle's leading surface

standard (extrakt)
termín
operace aktivace
term
go operation
definice

krok, kdy řidič sděluje systému, že vozidlo bude uvedeno do pohybu

PŘÍKLAD Aktivací plynového pedálu nebo otočením klíčku v zapalování předmětného vozidla.

definition

driver action to convey to the system the intention of placing the subject vehicle in motion

EXAMPLE Operation of the accelerator pedal and operation of a switch for starting the subject vehicle.

standard (extrakt)
termín
plynulý dopravní provoz
term
free-flowing traffic
definice

dopravní provoz, ve kterém se vozidlo nemusí pohybovat stylem „brzda - plyn“ nebo brzdit v nouzových situacích

definition

smooth-flowing and heavy traffic excluding stop and go and emergency braking situations

standard (extrakt)
termín
podpůrný systém sledování překážky při nižších a středních rychlostech při couvání
term
extended range backing aid system
definice

systém schopný varovat řidiče před přítomností překážek v prostoru za vozidlem (sledovaná zóna) a vydat varování k signalizaci, že je požadována okamžitá reakce řidiče

definition

a system capable of warning a driver of the presence of obstacles in an area behind the vehicle and issuing a warning to indicate immediate driver action is required

standard (extrakt)
termín
pokročilé asistenční systémy pro řidiče
term
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
definice

systémy napomáhající řidiči v procesu řízení

POZNÁMKA 1 k heslu Společně s navrženým bezpečným rozhraním HMI přispívají ke zvýšení bezpečnosti posádky vozidla a bezpečnosti v dopravě

standard (extrakt)
termín
poloměr zakřivení pozemní komunikace
term
roadway radius of curvature
definice

horizontální poloměr zakřivení vozovky, po které se pohybuje předmětné vozidlo

definition

the roadway radius of curvature is the horizontal radius of curvature of the road on which the subject vehicle is travelling

standard (extrakt)
termín
pomalu se pohybující objekt
term
slow moving object
definice

objekt nacházející se před předmětným vozidlem, který se pohybuje rychlostí menší než MAX [1,0 m/s, 10% rychlosti předmětného vozidla] ve směru podélné osy předmětného vozidla

definition

object in front of the subject vehicle that is moving at less than MAX [1,0 m/s, 10 % of the subject vehicle speed] in the direction of the centreline of the subject vehicle

standard (extrakt)
termín
pomalu se pohybující vozidla
term
slow moving vehicles
definice

vozidla pohybující se v rámci dopravního proudu limitní rychlostí A (km/h) nebo nižší

POZNÁMKA 1 k heslu Hodnota „A“ je určována na základě uspořádání pozemní komunikace a hodnoty rychlostního limitu.

definition

vehicle travelling at or below “A” km/h within a traffic flow

NOTE The value for “A” is to be determined according to the road configuration and speed limit.

standard (extrakt)
termín
pomoc při manévrování při nízkých rychlostech
term
manoeuvring aid for low speed operation (MALSO)
definice

systém, který při nízkých rychlostech (< 0,5 m/s) je schopný informovat řidiče o přítomnosti nepohybujících se překážek v bezpečné vzdálenosti od určených částí předmětného vozidla, zejména během parkování a manévrování vozidla v úzkých pasážích

definition

system which, at low speeds (< 0,5 m/s), is capable of informing the driver of the presence of stationary obstacles in particular areas in close proximity to the subject vehicle, mainly during parking and manoeuvring in narrow passages

standard (extrakt)
termín
požadavek na potlačení funkce systému
term
suppression request
definice

požadavek řidiče nebo systému určený k zamezení funkce varovného systému před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu, pokud je detekován záměrný výjezd z jízdního pruhu

definition

driver request or a system feature intended to prevent an LKAS action if an intentional lane departure is detected

standard (extrakt)
termín
požadované zpomalení pro vyhýbací manévr
term
required avoidance deceleration (Dreg)
definice

minimální zpomalení, které, pokud je konstantní, může umožnit předmětnému vozidlu vyrovnat cestovní rychlost s cílovým vozidlem bez kontaktu s ním, a tak zabránit srážce

definition

the minimum deceleration that, if constant, would enable the subject vehicle to match the path velocity of the target vehicle without contacting the target vehicle and thus prevent a collision

NOTE Consideration of the target vehicle deceleration DTV is optional. When not used, it shall take a value of zero.

standard (extrakt)
termín
prodloužený čas do srážky
term
enhanced time to collision (ETTC)
definice

čas, za který předmětné vozidlo narazí do cílového vozidla za předpokladu, že relativní zrychlení mezi předmětným a cílovým vozidlem zůstane konstantní

definition

time that it will take a subject vehicle to collide with the target vehicle assuming the relative acceleration between the subject vehicle (SV) and target vehicle (TV) remains constant

standard (extrakt)
termín
prudké vybočení; náhlé vyjetí z jízdního pruhu
term
cutting out
definice

situace, při které cílové vozidlo mění jízdní pruhy zpoza předcházejícího vozidla

definition

situation in which the target vehicle changes lanes from behind a preceding vehicle

standard (extrakt)
termín
průměrný odstup vozidel
term
average spacing
definice

průměrná vzdálenost mezi přední částí jednoho vozidla a následujícím vozidlem ve spojitém dopravním proudu

POZNÁMKA 1 k heslu Tento parametr je nepřímo úměrný hustotě provozu.

definition

average distance between the front of one vehicle and another in a continuous traffic flow

NOTE This parameter is inversely proportional to the density of traffic.

standard (extrakt)
termín
prvek systému
term
architecture element
definice

jednotlivé prvky systému, které tvoří část komponenty nebo systému a nemusí mít nutně nezávislou provozní funkčnost

definition

a definable element of a system, which forms part of a component or system, but does not necessarily have independent operational functionality

standard (extrakt)
termín
předběžné výstražné varování před kolizí
term
preliminary collision warning
definice

informace, která je systémem poskytována řidiči v prvních stádiích potenciálně nebezpečné situace, která může vyústit v najetí do vozidla zezadu

POZNÁMKA 1 k heslu Systém poskytuje toto varování před výstražným varováním před kolizí.

definition

information that the system gives to the driver in the early stages of a potentially dangerous situation that may result in a rear end collision.

NOTE 1 to entry: The system may provide this warning prior to the collision warning.

standard (extrakt)
termín
předkolizní parametr naléhavosti
term
pre-collision urgency parameter (PUP)
definice

parametr zaznamenávaný v reálném čase, který označuje urgentnost potenciální budoucí srážky

definition

real-time parameter that signifies the urgency of a potential future collision

standard (extrakt)
termín
předmětné vozidlo
term
subject vehicle (SV)
definice

vozidlo vybavené systémem LKAS podle normy ISO 11270; vozidlo vybavené systémem souvisejícím s diskutovaným tématem

definition

vehicle equipped with LKAS as defined in ISO 11270; the vehicle equipped with the system in question and related to the topic of discussion

standard (extrakt)
termín
přední senzor vzdálenosti
term
forward ranging sensor
definice

prvek, který detekuje objekty v prostoru před předním nárazníkem

definition

component which detects objects in at least part of the region entirely ahead of the front bumper

standard (extrakt)
termín
přibližovací rychlost
term
closing speed (CS)
definice

relativní rychlost mezi předmětným vozidlem a detekovanou překážkou bez ohledu na to, zda jeden či oba subjekty jsou stacionární, nebo se pohybují

definition

relative velocity between the subject vehicle and the detected obstacle, regardless of whether one or both is/are stationary or moving

standard (extrakt)
termín
přilehlé zóny
term
adjacent zones
definice

zóny po levé a pravé části předmětného vozidla, které pokrývají přilehlé jízdní pruhy předmětného vozidla.

POZNÁMKA 1 k heslu Pozice a velikost přilehlých zón je stanovena s ohledem na předmětné vozidlo a není závislá na vodorovném dopravním značení.

definition

the adjacent zones are the zones to the left and right of the subject vehicle

NOTE 1 to entry Note that the adjacent zones are intended to cover the lanes adjacent to the subject vehicle. However, the position and size of the adjacent zones are defined with respect to the subject vehicle, and are independent of any lane markings.

standard (extrakt)
termín
přilehlý jízdní pruh
term
adjacent lane
definice

jízdní pruh sdílející hraniční podélnou čáru s jízdním pruhem, ve kterém se pohybuje předmětné vozidlo, a mající stejný směr jízdy jako jízdní pruh předmětného vozidla

definition

lane of travel sharing one lane boundary with the lane in which the subject vehicle is traveling and having the same direction of travel as the subject vehicle lane

standard (extrakt)
termín
přímý úsek
term
straight
definice

úsek pozemní komunikace s křivostí nižší než 1/5 000 m

definition

segment of road which curvature is less than 1/5 000 m

standard (extrakt)
termín
připojující se vozidlo
term
cut-in vehicle
definice

vpředu jedoucí sousední vozidlo, které má příčnou složku směru pohybu směřující k jízdní dráze předmětného vozidla

definition

forward adjacent vehicle that has a lateral component of motion towards the path of the subject vehicle

standard (extrakt)
termín
radarový průřez
term
radar cross section (RCS)
definice

míra intenzity odrazivosti radarového cíle vyjádřená v metrech čtverečních, definovaná jako čtyřnásobný poměr intenzity odrazivosti na jednotku prostorového úhlu rozptýlené ve specifickém směru k intenzitě na jednotku plochy v rádiové vlně rozptýlené ve specifickém směru

definition

measure of the reflective strength of a radar target measured in square meters, and defined as 4π times the ratio of the power per unit solid angle scattered in a specified direction to the power per unit area in a radio wave incident on the scatterer from a specified direction

standard (extrakt)
termín
reakční vzdálenost
term
reaction distance
definice

ujetá vzdálenost vozidla od doby poskytnutí informací o překážce v dopravě a rozhodnutím řidiče, jaké provede opatření, až do doby aktivace brzd

definition

distance travelled by a vehicle from the time the driver judged what action to take until the time the brake is applied after having been notified of a traffic impediment

standard (extrakt)
termín
relativní rychlost
term
relative velocity (vr(t))
definice

rozdíl mezi podélnými rychlostmi předmětného vozidla a cílového vozidla; relativní rychlost (vr(t)) je dána rovnicí jako ekvivalent změny rychlosti s ohledem na časovou vzdálenost mezi oběma vozidly

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná hodnota relativní rychlosti reprezentuje, že se cílové vozidlo pohybuje rychleji než předmětné vozidlo a že se vzdálenost mezi vozidly s časem zvětšuje.

definition

difference between the longitudinal velocities of the subject vehicle (SV) and the target vehicle (TV), vr(t), given by the equation; equivalently the rate of change with respect to time of the distance between the two vehicles

NOTE A positive value of relative velocity indicates that the target vehicle is moving faster than the subject vehicle, and that the distance between them is increasing with time vr (t)= vTV (t )−vSV (t).

standard (extrakt)
termín
rychlost předjíždění
term
overtaking speed
definice

rozdíl rychlostí mezi cílovým vozidlem a předmětným vozidlem, přičemž předmětné vozidlo předjíždí cílové vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu Kladná hodnota rychlosti předjíždění znamená, že se předmětné vozidlo pohybuje rychleji než cílové vozidlo.

definition

the subject vehicle’s overtaking speed is defined as the difference between the subject vehicle’s speed and the target vehicle’s speed when the subject vehicle is overtaking the target vehicle

NOTE A positive overtaking speed indicates that the subject vehicle is moving faster than the target vehicle.

standard (extrakt)
termín
rychlost vybočení
term
rate of departure (V_depart)
definice

rychlost přiblížení vozidla v pravém úhlu k hranici jízdního pruhu v bodě, kde je vydáno varovné upozornění

definition

component of subject vehicle’s approach velocity at a right angle to the lane boundary

standard (extrakt)
termín
sedlový tahač
term
unit truck
definice

těžké jednopodvozkové vozidlo s vlastním pohonem, řízením a ubytováním pro posádku (řidiče), s charakteristickým nákladovým nebo jiným užitkovým prostorem

definition

heavy single-chassis vehicle providing its own propulsion, control, and crew (driver) accommodation, with a significant cargo or other payload section

standard (extrakt)
termín
selhání
term
failure
definice

mechanická nebo elektronická porucha, která způsobuje trvalou ztrátu výkonu nebo funkce

POZNÁMKA 1 k heslu Dočasné snížení výkonu, například z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, špatného značení jízdních pruhů nebo přechodně se vyskytující porucha snímače, nejsou selhání.

definition

is a mechanical or electronic malfunction which causes a persistent loss of performance or function

NOTE Temporary performance reductions, e.g. due to bad weather conditions, bad lane markings or temporarily occurring sensor blindness are not a failure.

standard (extrakt)
termín
sledovaná zóna
term
zone of regard
definice
definition

specific area behind the vehicle that is monitored by the ERBA system as defined in ISO 22840

standard (extrakt)
termín
sledovaný prostor
term
monitoring range (m. r.)
definice

specifický třírozměrný prostor kolem vozidla, který je rozdělen na zadní a přední rohy sledovaného prostoru, příď vozidla, záď-1 a záď-2 sledovaného prostoru

POZNÁMKA 1 k heslu Sledovaný prostor závisí na určeném využití systému.

definition

specific three-dimensional space around the vehicle, which is divided into rear and front corner m.r., front, rear-1 and rear-2 m.r

NOTE The covered monitoring ranges depend on the intended use of the system.

standard (extrakt)
termín
slepý úhel kamery
term
camera blind spot range
definice

vzdálenost od místa umístění kamery až po počátek oblasti, ve které je kamera schopna sledovat dopravní překážky

POZNÁMKA 1 k heslu Kamera není schopna monitorovat dopravní překážky v této slepé oblasti.

definition

distance from the location where a camera is installed to the beginning of the area over which the camera is able to monitor traffic impediments

NOTE The camera is unable to monitor traffic impediments in this blind area.

standard (extrakt)
termín
související viditelné prvky pozemní komunikace
term
incidental visible road feature
definice

viditelné vzory na povrchu pozemní komunikace, které nebyly explicitně zamýšleny k vymezení hranice jízdního pruhu, ale které indikují pozici jízdního pruhu

PŘÍKLAD Obruby nebo okraje pozemní komunikace, obrubníky, stopy nebo vyjeté koleje zanechané po předcházejících vozidlech apod.

definition

visible patterns on the road surface that were not explicitly intended to delineate the boundaries of the lane, but which are indicative of the position of the lane

NOTE 1 to entry: These can include such features as pavement seams or edges and curbs.

standard (extrakt)
termín
senzor
term
sensor
definice

prvek, který detekuje objekty ve sledované oblasti

POZNÁMKA 1 k heslu Existuje mnoho různých principů senzorů, které mohou být využity. Nejběžnějším principem je měření času dráhy letu (například RADAR, LIDAR, SONAR). Aktivní senzorové prvky vytvářejí impulzní nebo spojitě modulované mikrovlnné pole,infračervené záření nebo ultrazvukový signál. Odražená energie je z důvodu přítomnosti objektu v detekční oblasti přijata a vzdálenost k objektu je změřena. Boční poloha objektu je odhadnuta na základě směrových charakteristik pole nebo paprsku nebo na základě časových vztahů mezi senzory s překrývajícím rozptylem. Alternativní principy zahrnují měření vzdálenosti pomocí trigonometrického principu a pasivních snímacích systémů s využitím zpracování obrazu.

definition

component that detects objects in the monitoring range

NOTE There are a variety of sensor principles listed below which could be used. The most common principle is the flight time measurement (e.g. radar, lidar, sonar). Active sensor elements create a pulsed or continuously modulated field of microwaves, (infrared) light, or ultrasonic sound. The reflected energy due to an object in the detection area is received, and the distance to the object is measured. The lateral position of the object is estimated based on the beam or field directional characteristics, or based on the timing relationships between sensors with overlapping coverage areas. Alternative principles include distance measurement by triangulation principle and passive sensor systems using image processing.

standard (extrakt)
termín
srážka s vpředu jedoucím vozidlem
term
forward vehicle collision
definice

srážka mezi předmětným vozidlem a vpředu jedoucím vozidlem

definition

collision between the subject vehicle (SV) and a forward vehicle (FV)

standard (extrakt)
termín
stav aktivní ACC
term
ACC active state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost a/nebo odstup mezi vozidly

POZNÁMKA 1 k heslu Aktivní stav se obdobně vyskytuje i u dalších vozidlových asistenčních systémů, kde může mít stejný nebo rozdílný význam.

definition

state in which the system controls speed and/or clearance

standard (extrakt)
termín
stav aktivní FSRA
term
FSRA active state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost a/nebo odstup mezi vozidly

definition

state in which the system controls speed and/or clearance

standard (extrakt)
termín
stav mimo provoz ACC
term
ACC off state
definice

stav, ve kterém není umožněn přímý přístup k funkcím adaptivního tempomatu (ACC)

definition

state in which direct access for activation of “ACC active state” is disabled

standard (extrakt)
termín
stav mimo provoz FSRA
term
FSRA off state
definice

stav, ve kterém není umožněn přímý přístup k aktivaci adaptivního tempomatu pro všechny rychlostní rozsahy

definition

direct access for activation of FSRA active state is disabled

standard (extrakt)
termín
stav minimálního zpomalení FVCMS
term
minimum FVCMS deceleration
definice

minimální zpomalení, jež systém na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS) musí dosáhnout zmírňovacím brzděním (MB)

POZNÁMKA 1 k heslu Minimální zpomalení je měřeno na hladké, suché a čisté vozovce.

definition

minimum FVCMS deceleration that the system must achieve while mitigation braking (MB) is active, measured on smooth, dry, clean pavement

standard (extrakt)
termín
stav následování LSF
term
LSF following state
definice

stav, kdy systém kontroluje odstup od cílového vozidla v závislosti na nastaveném časovém odstupu

POZNÁMKA 1 k heslu Viz ISO 22178.

definition

condition where the system controls the clearance to the target vehicle according to the selected time gap

standard (extrakt)
termín
stav nového zacílení LSF
term
LSF re-targeting state
definice

dočasný okamžik ztráty cíle během přechodu k dalšímu cílovému vozidlu

definition

temporary target-lost period during a transition to the next target vehicle

standard (extrakt)
termín
stav pohotovostní ACC
term
ACC stand-by state
definice

stav systému, ve kterém adaptivní tempomat (ACC) neposkytuje podélnou kontrolu pohybu vozidla; systém je připraven pro aktivaci řidičem

definition

state in which there is no longitudinal control by ACC system and the system is ready for activation by the driver

standard (extrakt)
termín
stav pohotovostní FSRA
term
FSRA stand-by state
definice

stav, ve kterém adaptivním tempomatem pro všechny rychlostní rozsahy (FSRA) není vykonávána žádná kontrola podélného pohybu vozidla; systém je připraven na aktivaci řidičem

definition

state in which there is no longitudinal control by FSRA system and the system is ready for activation by the driver

standard (extrakt)
termín
stav řízeného sledování ACC
term
ACC following control state
definice

stav, ve kterém adaptivní tempomat (ACC) kontroluje odstup od cílového vozidla v závislosti na nastaveném časovém odstupu

definition

state in which the system controls the clearance to the target vehicle according to the selected time gap

standard (extrakt)
termín
stav řízeného sledování FSRA
term
FSRA following control state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje odstup od cílového vozidla v závislosti na nastaveném časovém odstupu

definition

state in which the system controls the clearance to the target vehicle according to the selected time gap

standard (extrakt)
termín
stav řízení rychlosti ACC
term
ACC speed control state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost v závislosti na nastavené rychlosti

definition

state in which the system controls the speed according to the set speed

standard (extrakt)
termín
stav řízení rychlosti FSRA
term
FSRA speed control state
definice

stav, ve kterém systém kontroluje rychlost na základě předem nastavené rychlosti

definition

state in which the system controls the speed according to the set speed

standard (extrakt)
termín
stav udržovací FSRA
term
FSRA hold state
definice

stav, ve kterém systém zůstává aktivní během svého zastavení

definition

state in which the system is active during subject vehicle standstill

standard (extrakt)
termín
stav zastavení LSF
term
LSF hold state
definice

stav, kdy systém ovládá vozidlo tak, aby zůstalo nehybné

definition

condition where the system controls the subject vehicle to be kept stationary

standard (extrakt)
termín
stavy systému
term
system states
definice

jeden nebo více stavů nebo fází činnosti systému

definition

one of several stages or phases of system operation

standard (extrakt)
termín
stojící vozidla
term
stopped vehicles
definice

vozidla, která zastavila v jízdním pruhu nebo na krajnici

definition

vehicle that has stopped in a traffic lane or on the shoulder of the roadway

standard (extrakt)
termín
systémy na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem
term
forward vehicle collision mitigation systems (FVCMS)
definice

systémy, které snižují pravděpodobnost srážky předmětného vozidla s vpředu jedoucím vozidlem nacházejícím se ve stejné jízdní dráze, a dále snižuje následky nehody, která je už nevyhnutelná

definition

vehicle systems meeting the requirements of ISO 22839 that assess the likelihood of a collision between the front of the subject vehicle (SV) and the rear of a target vehicle (TV), and when such a collision is very likely, activates the brakes automatically to reduce the relative speed at which the SV and TV may collide

standard (extrakt)
termín
tažné vozidlo; tahač
term
truck-tractor
definice

těžké jednopodvozkové vozidlo poskytující pohon, řízení a ubytování pro posádku (řidiče) s prvotním účelem řízení a dopravování jednoho nebo více návěsných vozidel nesoucích náklad

definition

heavy single-chassis vehicle providing propulsion, control, and crew (driver) accommodation, with the primary purpose of controlling and transporting one or more separate load-carrying trailers

standard (extrakt)
termín
úhel natočení kol
term
steering angle
definice

úhel mezi polohou volantu pro jízdu v přímém směru a aktuálním směrem jízdy (natočením) kol vzhledem k podélné ose vozidla

definition

angle between the straight-ahead position and the current position (heading) of the wheels relative to the longitudinal axis of the vehicle

standard (extrakt)
termín
ujetá vzdálenost při rozhodování
term
judgement distance
definice

ujetá vzdálenost vozidla do řidičova rozhodnutí, jaká akce má být realizována poté, co přijal informaci o překážce v dopravě

definition

distance travelled by a vehicle until the driver judges what action is to be taken after having received information about a traffic impediment

standard (extrakt)
termín
ustálený stav
term
steady state
definice

stav, kdy se hodnoty popisovaných parametrů nemění s časem nebo vzdáleností

definition

condition whereby the value of the described parameter does not change with respect to time, distance, etc.

standard (extrakt)
termín
varování před vybočením z jízdního pruhu
term
lane departure warning
definice

varování poskytnuté řidiči v souladu s podmínkami varování před vybočením z jízdního pruhu při nepřítomnosti potlačujících požadavků

definition

warning given to the driver in accordance with the lane departure warning condition in the absence of suppression requests

standard (extrakt)
termín
varovné systémy podpory sledování bočních překážek
term
Lane Change Decision Aid Systems (LCDAS)
definice

systémy, které varují řidiče před nehodou za účelem změny jízdního pruhu

POZNÁMKA 1 k heslu Záměrem systému LCDAS je doplnit vnitřní a vnější zpětná zrcátka vozidla, při zachování jejich významu, a sledovat pohyb souběžně jedoucích vozidel (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla), a to po stranách předmětného vozidla nebo za ním v průběhu jízdy na dálnici.

standard (extrakt)
termín
varovné systémy překážek dopravy
term
traffic impediment warning systems (TIWS)
definice

systémy, které automaticky detekují dopravní překážky pomocí senzorů, tyto informace předávají systému dopravních operátorů a poskytují informace založené na současném stavu dopravy (vzniku dopravní zácpy) blížícím se vozidlům dříve, než jsou pro ně viditelné

definition

system that automatically detects traffic impediments by employing sensors, reports occurrences of accidents to a traffic system operator, and provides information on the presence of traffic impediments to following vehicles before the cause is visible to them

standard (extrakt)
termín
varovný práh
term
warning threshold
definice

místo na pozemní komunikaci, kde má být vydáno varování, jež koresponduje s inicializačním bodem varování nastaveném v systému

POZNÁMKA 1 k heslu V případě parametru času na opuštění jízdního pruhu (TTLC) závisí změny polohy na rychlosti vybočení.

POZNÁMKA 2 k heslu Varovný práh by měl být umístěn uvnitř varovné zóny.

definition

location where the warning is issued on the road, which corresponds to a warning trigger point set in the system

NOTE 1 In the case of TTLC, the warning threshold shifts depending on the rate of departure.

NOTE 2 The warning threshold is placed within the warning threshold placement zone.

standard (extrakt)
termín
varovný systém před srážkou s vpředu jedoucím vozidlem
term
forward vehicle collision warning systems (FVCWS)
definice

systém, který varuje řidiče před potenciální srážkou s jiným vozidlem pohybujícím se v dopředném směru předmětného vozidla, mimo prostor křižovatky

definition

systems capable of warning the driver of a potential collision with another vehicle in the forward path of the subject vehicle, excluding conditions where the subject and forward vehicle are not in the same direction of travel

standard (extrakt)
termín
viditelné vodorovné dopravní značení
term
visible lane marking
definice

směrové linie záměrně vyznačené na hranicích jízdního pruhu, které jsou pro řidiče během řízení přímo viditelně

POZNÁMKA 1 k heslu Viz norma ISO 17361 příloha A, uvádí 165 definic specifických viditelných značení jízdního pruhu v různých státech.

definition

delineators intentionally placed on the borderline of the lane that are directly visible by the driver while driving (e.g. not covered by snow, etc.)

NOTE Refer to ISO 17361 Annex A for country 165 specific visible lane marking definitions.

standard (extrakt)
termín
viditelnost
term
visibility
definice

vzdálenost, při které intenzita osvětlení nerozptýleného paprsku bílého světla s teplotou barvy 2 700K je snížena na 5 % své původní hodnoty intenzity osvětlení světelného zdroje

definition

distance at which the illuminance of a non-diffusive beam of white light with a colour temperature of 2 700 K is decreased to 5 % of its original light source illuminance

standard (extrakt)
termín
vozidla tvořící překážku
term
obstacle vehicles
definice

vozidla jak pohyblivá, tak i stacionární, považovaná za potenciální nebezpečí, která mohou být detekována varovným systémem pro vpředu se nacházející překážky

POZNÁMKA 1 k heslu Jsou zahrnuta pouze motorová vozidla, tedy osobní a nákladní vozidla a autobusy a motocykly.

definition

vehicles, both moving and stationary, considered potential hazards that can be detected by this system

EXAMPLE Motor vehicles only, that is cars, trucks, buses, and motorcycles.

standard (extrakt)
termín
vpředu jedoucí sousední vozidlo
term
forward adjacent vehicle
definice

vozidlo, které se nenachází v jízdní dráze předmětného vozidla, těsně před linií dotýkající se předního nárazníku předmětného vozidla v jediném bodě a kolmo k podélné ose předmětného vozidla

definition

vehicle not in the path of the subject vehicle (SV), and entirely ahead of a line touching the SV front bumper at only one point and perpendicular to the longitudinal axis of the SV

standard (extrakt)
termín
vpředu jedoucí vozidlo
term
forward vehicle (FV)
definice

vozidlo před předmětným vozidlem, které se pohybuje ve stejném směru a ve stejném jízdním pruhu nebo je orientováno stejným směrem v případě, že se nepohybuje

definition

vehicle in front of the SV, which is moving in the same direction and travelling in the same path, or which is oriented in the same direction if it is not moving

standard (extrakt)
termín
vybočení
term
departure
definice

situace, kdy jedno z předních kol vozidla nebo přední část vozidla je mimo specifický jízdní pruh

POZNÁMKA 1 k heslu V případě tříkolových vozidel je to stejné s výjimkou toho, že kolem je myšleno jedno z kol umístěných na společné ose širší části stopy.

definition

the situation in which the outside of one of the front wheels of a vehicle or of the leading part of an articulated vehicle is crossing a specified line

NOTE In the case of a 3-wheel vehicle, it is the same except that the wheel is one of the wheels on the axle with the widest track.

standard (extrakt)
termín
vybočení v oblouku
term
curve cutting
definice

způsob řízení směřující k vnitřní straně zatáčky, které může vést k úmyslnému vybočení z jízdního pruhu

definition

act of driving to the inner side of a curve, which can lead to an intentional lane departure

standard (extrakt)
termín
vybočení z jízdního pruhu
term
lane departure
definice
definition
standard (extrakt)
termín
výstražné varování před kolizí
term
collision warning
definice

informace, kterou systém poskytuje řidiči, upozorňující na naléhavou potřebu jednání k eliminaci či redukci intenzity potenciální kolize se zadní částí vpředu jedoucího vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Toto varování je vydáváno v pokročilých stádiích nebezpečné situace k upozornění řidiče na nutnost provedení nouzového brzdění, změnu jízdního pruhu nebo jiné naléhavé manévry za účelem vyhnutí se kolizi

definition

information that the system gives to the driver indicating the need for urgent action to avoid or reduce the severity of a potential rear end collision with another forward vehicle

NOTE 1 to entry: This warning is issued in the advanced stages of a dangerous situation to warn the driver of the need to perform emergency braking, lane changing or other emergency manoeuvres in order to avoid a collision.

standard (extrakt)
termín
zadní odstup
term
rear clearance
definice

vzdálenost mezi zadní částí předmětného vozidla a přední částí cílového vozidla měřená po přímé spojnici nebo jako odhad z očekávané dráhy cílového vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Tato definice platí pouze pro cílová vozidla nacházející se v zadních zónách.

definition

the rear clearance of a target vehicle is defined as the distance between the rear of the subject vehicle and the front of the target vehicle as measured along a straight line, or optionally, as estimated along the target vehicle’s estimated path

NOTE This definition applies to target vehicles in the rear zones only.

standard (extrakt)
termín
zadní zóny
term
rear zones
definice

zóny, které se nacházejí za vozidlem a po stranách předmětného vozidla; jsou zamýšleny pro pokrytí přiléhajících jízdních pruhů předmětného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Pozice a velikost zadních zón je stanovena s ohledem na předmětné vozidlo a není závislá na vodorovném dopravním značení.

definition

the rear zones are the zones which are behind and to the sides of the subject vehicle

NOTE The rear zones are intended to cover the lanes adjacent to the subject vehicle. However, the position and size of the rear zones are defined with respect to the subject vehicle, and are independent of any lane markings.

standard (extrakt)
termín
zařízení na straně infrastruktury
term
roadside equipment (RSE)
definice

silniční zařízení, které může poskytovat blížícímu se předmětnému vozidlu dopravní informace o stavu signalizace a rovněž může podporovat stanovení polohy vozidla a určení směru jízdy

definition

a roadside device that can supply traffic signal information to the approaching subject vehicle and may also support determination of vehicle position and heading

standard (extrakt)
termín
zkušební objekt
term
test object
definice

objekt se specifickými materiálovými, geometrickými a povrchovými vlastnostmi pro zkoušení monitorovaného rozsahu

POZNÁMKA 1 k heslu Tento objekt by měl poskytovat srovnatelné výsledky pro odpovídající typy senzorů.

definition

object with a specific material, geometry and surface for testing the monitoring range

NOTE This test object should give comparable results for the relevant sensor types.

standard (extrakt)
termín
zmírňovací brzdění
term
mitigation braking (MB)
definice

protiopatření systému na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS), při kterém systém na zmírnění srážky s vpředu jedoucím vozidlem (FVCMS) reaguje na detekci velmi pravděpodobné srážky najetím vozidla zezadu pomocí intenzivní aktivace brzd za účelem snížení relativní rychlosti, jak nejvíce je možné

definition

FVCMS countermeasure that responds to the detection of a very likely rear-end collision by automatically activating braking to quickly reduce the relative velocity, within the minimum requirements

standard (extrakt)
termín
zóna bez varování
term
no warning zone
definice
definition

zone between the two earliest warning lines

standard (extrakt)
termín
zóna pokrytí
term
coverage zone
definice

celá oblast monitorovaná varovným systémem podpory sledování bočních překážek (LCDAS); cílové vozidlo nacházející se uvnitř zóny pokrytí bude systémem detekováno

POZNÁMKA 1 k heslu Systémově se zóna pokrytí skládá z definované podmnožiny následujících zón: levá přilehlá zóna, pravá přilehlá zóna, levá zadní zóna a pravá zadní zóna.

definition

the coverage zone is defined as the entire area to be monitored by a LCDAS; in other words, a target vehicle located within the coverage zone will be detected by the system

NOTE 1 to entry A system’s coverage zone will consist of a specific subset of the following zones: left adjacent zone, right adjacent zone, left rear zone, and right rear zone.

standard (extrakt)
termín
zóna umístění varovného prahu
term
warning threshold placement zone
definice

zóna mezi nejbližšími a nejvzdálenějšími varovnými liniemi, uvnitř kterých by měl být umístěn varovný práh; jeden varovný práh je umístěn v blízkosti levé hranice jízdního pruhu a druhý v blízkosti pravé hranice jízdního pruhu

definition

zone between the earliest and the latest warning lines within which the warning threshold is placed

NOTE There is one warning threshold placement zone around the left lane boundary and one around the right lane boundary.

standard (extrakt)