Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 13.1 eCall – základní terminologie

termín
eSafety
term
eSafety
definice

bezpečnostní systémy využívající elektroniku a/nebo bezdrátovou komunikaci

definition

safety systems using electronics and or wireless communications

standard (extrakt)
termín
eCall
term
eCall
definice

automatický nebo uživatelem spuštěný systém k odeslání oznámení a příslušných geografických souřadnic místa nehody Centru tísňového volání pomocí celulárních bezdrátových sítí, nesoucí standardizovaný minimální soubor dat o tom, že se stala nehoda, která vyžaduje reakci záchranných složek, které naváží, kdekoliv je to možné, hlasovou komunikaci do vozidla

definition

emergency call generated either automatically via activation of in-vehicle sensors or manually by the vehicle occupants; when activated it provides notification and relevant location information to the most appropriate PSAP, by means of mobile wireless communications networks, carries a defined standardised MSD notifying that there has been an incident that requires response from the emergency services, and establishes an audio channel between the occupants of the vehicle and the most appropriate PSAP

standard (extrakt)
termín
eCall+
term
eCall+
definice
definition
standard (extrakt)
termín
služba eCall
term
eCall service
definice

tísňová služba pro spojení cestujících poškozeného vozidla s nejvhodnějším PSAP prostřednictvím hlasového spojení přes síť PLMN, společně s přenosem minimálního souboru dat do PSAP

definition

end-to-end emergency service to connect occupants of an affected vehicle to the most appropriate PSAP via an audio link across a PLMN together with the transfer of a minimum set of data to the PSAP

standard (extrakt)
termín
panevropský eCall
term
pan-European eCall
definice

eCall zaslaný přímo pomocí služby Teleservice 12 přes síť mobilních telefonů, jak je definováno v EN 16072

definition

eCall sent directly using, in the case of GSM/UMTS circuit switched networks circuit switched networks, ETSI defined Teleservice 12 over mobile telephone networks designed to work throughout European Union Member States

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

fyzická a funkční entita odpovědná za poskytování telematických služeb svým zákazníkům

definition

physical and functional component responsible for providing telematics based services to its subscribers

standard (extrakt)
termín
poskytovatel zařízení ve vozidle
term
in-vehicle equipment provider
definice

poskytovatel zařízení ve vozidle eCall, kterému je výrobcem vozidla umožněn přístup k příslušnému minimálnímu souboru dat vozidla, pomocí kterého lze službu eCall provozovat

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatelem zařízení ve vozidle může být výrobce vozidla nebo poskytovatel autopříslušenství, kterému je výrobcem vozidla dán přístup k příslušnému minimálnímu souboru dat vozidla.

definition

provider of 'eCall' in-vehicle equipment which is given access to the relevant minimum set of data by the vehicle manufacturer for a vehicle in order to effect the 'eCall' service

NOTE 1 to entry The in-vehicle equipment provider may be the vehicle manufacturer or the provider of aftermarket equipment that is given access to MSD data by the vehicle manufacturer.

standard (extrakt)
termín
podpůrné služby třetí strany služby eCall
term
third party eCall supportive services
definice

tísňové nebo jiné podpůrné služby provozované poskytovateli služeb třetí strany, které zahrnují eCall nebo se od něj liší

definition

emergency and other support services operated by third party service providers that are complementary to or different from eCall

standard (extrakt)
termín
oznamovatel/notifikátor TPS-eCall
term
TPS-eCall notifier
definice

organizace kvalifikovaná zejména pro řízení tísňových situací, která provádí oznámení TPS-eCall; následně po obdržení TPS-eCall může TPS-centrum pro tísňová volání požádat o asistenci záchranné služby

POZNÁMKA 1 k heslu Oznamovatel (notifikátor) TPS-eCall se také všemožně snaží navázat komunikaci mezi PSAP a cestujícími ve vozidle, alespoň tím, že naváže konferenční hovor; pokud se to požaduje alespoň některou ze zúčastněných stran.

POZNÁMKA 2 k heslu TPS-centrum pro tísňová volání a Oznamovatel (notifikátor) TPS-eCall budou často jednou organizací, ale pro vysvětlení samostatných fází TPS-eCall jsou pro každou fázi TPS-eCall v normě EN 16102 používány odlišné role a definice. Na straně TPS-centra pro tísňová volání může hlasové spojení a management dat u konkrétní události eCall řešit několik různých organizací.

definition

organisation specifically trained for managing emergency situations, which performs a TPS-eCall notification; as a consequence of a TPS-eCall responder receiving a TPS-eCall likely to require assistance from the emergency services

NOTE 1 The TPS-eCall notifier also makes best efforts to provide voice communication between the PSAP and the vehicle occupants, at least by setting up a conference call, if this is required by any of the parties involved.

NOTE 2 The TPS-eCall responder and TPS-eCall notifier will often be the same organisation but, to clarify the separate stages involved, distinct roles and definitions are used in EN 16102 standard for each stage of the TPS-eCall. Within the TPS¬eCall responder different organisations can handle the voice connection and the data management of an eCall event.

standard (extrakt)
termín
oznámení/notifikace TPS-eCall
term
TPS-eCall notification
definice

oznámení od oznamovatele/notifikátora TPS-eCall nejvhodnějšímu PSAP o TPS-eCall, které může vyžadovat asistenci od záchranných služeb a poskytnutí všech relevantních informací týkajících se dané události (pokud je to nezbytné, i porovnání dat ze „souboru dat IVS“ a dat z jiných zdrojů), včetně informací stanovených normou EN 15722, jako nezbytné minimum

definition

notification from a TPS-eCall notifier to a most appropriate PSAP about a TPS-eCall likely to require assistance from the emergency services, and provision of all relevant information concerning the event (if necessary collating data from the ‘IVS dataset’ and data from other sources), including the information specified as mandatory by the MSD standard EN 15722 as a minimum

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby poskytované třetí stranou
term
third party service provider (TPSP)
definice

organizace poskytovatele služeb poskytovaných třetí stranou, uznávaná národními záchrannými sbory pro přenos TSP-eCall těmto sborům a splňující požadavky normy EN 16102

POZNÁMKA 1 k heslu TPSP má dvě role; TPS-centrum pro tísňová volání a TPS-eCall oznamovatel (notifikátor).

definition

Third Party Service Provider organisation, recognised by the national rescue authorities as being allowed to transmit TPS-eCall to them, and compliant with the requirements of EN 16102

NOTE The TPSP has two roles, TPS-eCall responder and TPS-eCall notifier.

standard (extrakt)
termín
TPS zařízení ve vozidle
term
TPS in-vehicle equipment
definice

zařízení ve vozidle, které poskytuje nebo má přístup do dat ve vozidle požadovaných pro soubor dat IVS pro provedení transakce eCall přes veřejnou mobilní bezdrátovou komunikační síť pomocí spojení mezi vozidlem a TPS-centrem tísňového volání

definition

equipment within the vehicle that provides or has access to in-vehicle data required for the ‘IVS dataset’ to effect the TPS-eCall transaction via a public mobile wireless communications network providing a link between the vehicle and a TPS-eCall responder

standard (extrakt)
termín
transakce eCall
term
eCall transaction
definice

ustavení relace mobilní bezdrátové komunikace přes veřejnou mobilní bezdrátovou síť a přenos minimálního souboru dat z vozidla do centra tísňového volání a ustavení hlasového kanálu mezi vozidlem a Centrem PSAP

definition

establishment of a mobile wireless communications session across a public wireless communications network and the transmission of a minimum set of data from a vehicle to a public safety answering point and the establishment of an audio channel between the vehicle and the PSAP

standard (extrakt)
termín
transakce TPS-eCall
term
TPS-eCall transaction
definice

ustavení relace přes mobilní síť pro přenos souboru dat z vozidla do TPS-centra tísňového volání a ustavení hlasového kanálu mezi vozidlem a TPS-centrem tísňového volání

definition

transmission across a mobile network of a set of data from a vehicle to a TPS-eCall responder and the establishment of a voice channel between the vehicle and the TPS-eCall responder

standard (extrakt)
termín
zkrácená referenční identifikace TPS-eCall
term
TPS-eCall short reference identification (TPS-eCall-SID)
definice

zkrácená forma TPS-eCall-UID, která je omezena na současné a nedávné incidenty, navržená jako vhodné verbální vyjádření pro operátora PSAP, aby umožnila hůře vybavenému PSAP se odkazovat na konkrétní soubor dat TPS-eCall současného nebo nedávného incidentu

definition

shortened form of the TPS-eCall-UID, which is restricted to current and recent incidents, designed to be appropriate for forwarding verbally to a PSAP operator, to allow less-equipped PSAPs to refer to a specific TPS-eCall set of data for a current or recent incident

standard (extrakt)
termín
výrobce vozidel
term
vehicle manufacturer
definice

entita, která první sestaví vozidlo a dodá zařízení eCall jako součást své specifikace a následně vozidlo prodá

definition

entity which first assembles the vehicle and provides eCall equipment as part of its specification and subsequently sells the vehicle directly or via an agent

standard (extrakt)
termín
úplný soubor dat
term
full set of data
definice

rozšiřující soubor dat k „minimálnímu souboru dat“ sestávající z dodatečných datových prvků, které jsou společně odsouhlaseny

POZNÁMKA 1 k heslu Doposud nebyl stanoven.

definition

set of data in addition to the 'Minimum Set of Data' comprising additional data elements to be commonly agreed

NOTE Not yet defined.

standard (extrakt)
termín
generátor eCall
term
eCall generator
definice

cestující ve vozidle nebo zařízení ve vozidle, které způsobí spuštění transakce eCall automaticky nebo manuálně

definition

occupant of a vehicle or equipment within a vehicle that has cause to trigger an eCall transaction by automatic or manual means

standard (extrakt)
termín
TPSP číslo zpětného volání
term
TPSP callback number
definice

telefonní číslo upřednostňovaného hlasového spojení v centru TPSP, které lze použít centrem PSAP v případě, že se požaduje následné zpětné volání do vozidla pro požadování více podrobností o tísňové situaci nebo pro hovor s cestujícími ve vozidle

definition

telephone number of a prioritised voice contact at the TPSP call centre which can be used by the PSAP in case a subsequent callback is required to request more details about the emergency or even to speak to vehicle occupants

standard (extrakt)
termín
zrušení tísňového volání
term
call clear-down
definice

ukončení volání a uvolnění komunikační linky; tato událost je signalizována v souladu s „kódy závěru“ (Release Cause Codes) ISUP (ISDN User Part)

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle dosažené zavěšením sluchátka přijímače nebo stisknutím „ukončit hovor“ nebo podobné možnosti na dotykovém displeji.

definition

act of ending a call, following call completion, the event is signalled in accordance with ISUP (ISDN User Part) ‘Release Cause Codes’

NOTE 1 to entry: Usually achieved by hanging up the receiver or pressing ‘end call’ or similar on screen.

standard (extrakt)
termín
automatické ohlášení nehody
term
automatic crash notification
definice

automatický systém poskytující datové oznámení do Center tísňového volání, pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového komunikačního média, že vozidlo havarovalo, a poskytující souřadnice a jiné relevantní údaje ve zprávě (neomezené délky) sestávající z normalizovaných datových konceptů

definition

automatic system to provide data notification to public-safety answering points, by means of any available wireless communications media, that a vehicle has crashed, and to provide coordinates and other relevant information in a message of standardized data concepts, not limited in length

standard (extrakt)
termín
služba TPS-eCall
term
TPS-eCall service
definice

schopnost zařízení ve vozidle generovat TPS-eCall spuštěním transakce TPS-eCall a záměr centra TPSP odpovědět na TPS-eCall včetně nezbytné notifikace TPS-eCall

definition

capability of a vehicle to be a TPS-eCall generator, triggering of a TPS-eCall transaction, intent of a TPSP to be a TPS-eCall responder and provision of that response including where necessary a TPS-eCall notification

standard (extrakt)
termín
eCall poskytovaný třetí stranou
term
third party services supported eCall (TPS-eCall)
definice

eCall podporovaný službami třetí strany, který zahrnuje přenos „souboru dat systému ve vozidle“ (a další možná dodatečná data) z vozidla do TPSP a ustavení hlasového kanálu s tímto TPSP

POZNÁMKA 1 k heslu V případě tísňové situace, která vyžaduje pomoc od záchranných služeb, ustaví TPSP hlasové spojení s nejvhodnějším PSAP. TPSP také předá všechny relevantní informace týkající se události, včetně informací stanovených jako povinné v normě na MSD (EN 15722) jako minimum, tomuto nejvhodnějšímu PSAP. TPSP také poskytne hlasovou komunikaci mezi PSAP a cestujícími ve vozidle, alespoň ustavení konferenčního hovoru, pokud se požaduje jednou ze zapojených stran.

definition

eCall variant as described and defined in EN 16102

NOTE In summary, it includes the transmission of the ‘IVS dataset’ (plus possibly additional data) from the vehicle to a TPSP, and the establishment of a voice call with this TPSP. In the event of an emergency situation likely to require assistance from the emergency services, the TPSP establishes a voice connection with the most appropriate PSAP. The TPSP also forwards all relevant information concerning the event, including the information specified as mandatory by the MSD standard (EN 15722) as a minimum, to this most appropriate PSAP. The TPSP also provides voice communication between the PSAP and the vehicle occupants, at least by setting up a conference call, if this is required by any of the parties involved.

standard (extrakt)
termín
soubor dat služby TPS-eCall
term
TPS-eCall set of data (TSD)
standard (extrakt)
termín
centrum tísňového volání
term
Public Safety Answering Point (PSAP)
definice

fyzické místo provozované na základě pověření národních orgánů a spadající pod odpovědnost veřejné instituce nebo soukromé organizace uznané národním úřadem, kde jsou jako první přijímána tísňová volání

POZNÁMKA 1 k heslu Ve směrnici ITS nazývaný také centrum pro tísňová volání (Emergency Call Response Centre) a TPS-centrum pro tísňová volání (TPS-eCall responder).

definition

physical location working on behalf of the national authorities where emergency calls are first received under the responsibility of a public authority or a private organisation recognised by the national government

standard (extrakt)
termín
cestující ve vozidle
term
vehicle occupant(s)
definice

osoba (osoby) uvnitř vozidla

definition

person(s) inside the vehicle

standard (extrakt)
termín
centrum záchranného systému
term
Emergency Control Centre
definice

jednotka, která zpracovává tísňová volání, má kapacitu profesionálně zvážit potřebu odezvy a která má pověření mobilizovat potřebné zdroje k řešení příslušné tísňové události

definition

unit which deals with emergency calls and which has the capacity to consider professionally the need for response, and which has the provision to mobilise the needed resources to deal with the emergency in question

standard (extrakt)
termín
telefonní číslo na straně PSAP
term
PSAP emergency telephone number
definice

telefonní číslo, obecně splňující obecné číselné schéma E164, které TPSP může volat v mezinárodním měřítku, aby navázal hlasové spojení do PSAP jako součást oznámení (notifikace) TPS-eCall

definition

telephone number, generally conformant with the E164 general numbering scheme, which a TPSP can dial internationally in order to establish a voice connection to the PSAP as part of a TPS-eCall notification

standard (extrakt)
termín
primární médium
term
prime medium
definice

bezdrátové médium definované v normě ETSI jako vhodné pro přenos transakce eCall

definition

wireless medium defined in an ETSI Standard to be suitable for transmission of an 'eCall' transaction

standard (extrakt)
termín
nejvhodnější PSAP
term
most appropriate PSAP
definice

národními orgány dopředu určené PSAP, které pokrývá tísňová volání z určité oblasti nebo pro tísňová volání určitého typu (Viz také PSAP)

POZNÁMKA 1 k heslu V rámci EN 16454 se podporuje několik různých institucionalizací služby PSAP. PSAP může být veřejnou institucí nebo soukromým poskytovatelem služby spadajícím pod působnost veřejné instituce.

definition

PSAP defined beforehand by responsible authorities to cover emergency calls from a certain area or for emergency calls of a certain type

NOTE 1 to entry: See also PSAP.

NOTE 2 to entry: A number of different instantiations of PSAP service are supported within EN 16454. A PSAP can be a Public Authority or a private service provider operating on behalf of the responsible authorities.

standard (extrakt)
termín
generátor tísňového volání
term
TPS-eCall generator (TPS-eCall)
definice

cestující ve vozidle nebo zařízení ve vozidle, které způsobí spuštění transakce TPS-eCall automaticky nebo manuálně

definition

occupant of a vehicle or equipment within a vehicle that has cause to trigger a TPS-eCall transaction by automatic or manual means

standard (extrakt)
termín
minimální soubor dat
term
minimum set of data (MSD)
definice

normalizovaný datový koncept obsahující datové prvky generovaných dat příslušného vozidla nezbytné pro vykonání služby eCall

definition

standardized data concept comprising data elements of relevant vehicle generated data essential for the performance of the eCall service

standard (extrakt)
termín
fórum pro globální certifikaci
term
Global Certification Forum (GCF)
definice

systém certifikace mobilních telefonů a bezdrátových zařízení založených na normách 3GPP; cílem GCF je zajistit dobré fungování mobilních zařízení v mobilních sítích kdekoli na světě

definition

certification scheme for mobile phones and wireless devices that are based on 3GPP standards; GCF aims to ensure that a mobile device will work effectively on mobile networks anywhere in the world

standard (extrakt)
termín
zkušební bod
term
test point
definice

viz „zkušební bod/postup zkoušení shody“

definition

see ‘conformance test point'

standard (extrakt)