Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 13.2 Telekomunikace

termín
buňková síť; celulární síť
term
cellular network (CN)
definice

síť bezdrátové komunikace sestávající z více sousedících přístupových bodů (buněk) se schopností homogenního přenosu komunikační relace na sousední buňku bez významného přerušení relace

definition

wireless communications network consisting of multiple adjacent access points (cells) with the capability of homogeneous transfer of a communications session instance to an adjacent cell without significant interruption to the session

standard (extrakt)
termín
bezdrátová komunikační síť
term
wireless communications network
definice

síť provozovaná pomocí bezdrátového rozhraní schopného obousměrného přenosu dat nebo hlasu

PŘÍKLAD Sítě PAN, LAN, celulární sítě apod.

definition

network operating using an air-interface capable of bi-directional transfer of data and or voice

NOTE 1 to entry: There are different types of wireless communications such as PAN, LAN, cellular network, etc.

standard (extrakt)
termín
zařízení pro přístup k síti
term
network access device (NAD)
standard (extrakt)
termín
mobilní bezdrátová komunikační síť
term
mobile wireless communications network
standard (extrakt)
termín
veřejná mobilní bezdrátová komunikační síť
term
public mobile wireless communications network
definice
definition

mobile wireless communications network with access to a public telecommunications network

standard (extrakt)
termín
zařízení mobilní bezdrátové komunikační sítě
term
mobile wireless communications network device
definice

zařízení poskytující spojení do mobilní bezdrátové komunikační sítě s homogenním předáním/přenosem mezi přístupovými body sítě

definition
standard (extrakt)
termín
přístupový bod sítě
term
network access points
definice

maják, anténa nebo podobný zdroj šíření a přijímání signálu společně se zařízením pro řízení komunikačních relací s uživateli provozovaných v provozním dosahu přístupového bodu sítě a poskytující konektivitu pro uživatele v provozním dosahu jednoho přístupového bodu do širší komunikační sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupový bod sítě může nebo nemůže poskytovat homogenní nebo heterogenní přenos do jiného přístupového bodu sítě.

definition

beacon, antenna or similar source of signal propagation and receipt together with equipment to manage communication sessions with users operating within the operating reach of the network access point and provide connectivity for the users within the operating reach of the single access point to a wider communications network

NOTE 1 to entry: A network access point may, but does not need to provide homogeneous or heterogeneous handover to another network access point.

standard (extrakt)
termín
112
term
112
definice

jednotné telefonní číslo evropské tísňové linky podporující Teleslužbu 12

definition

single European emergency call number supporting Teleservice 12

standard (extrakt)
termín
E112
term
E112
definice

služba tísňové komunikace používající jednotné telefonní číslo 112 evropské tísňové linky, která je doplněna informací o poloze volajícího uživatele

definition

means an emergency communications service using the single European emergency call number, 112, which is enhanced with location information of the calling user

standard (extrakt)
termín
E164
term
E164
definice

doporučení ITU-T, které definuje plán mezinárodního číslování veřejných telekomunikací v PSTN a některé další datové sítě

definition

ITU-T recommendation which defines the international public telecommunication numbering plan used in the PSTN and some other data networks

standard (extrakt)