Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 13.4 eCall IVS

termín
eCall IVS
term
eCall IVS
definice
definition

in-vehicle equipment together with the means to trigger, manage and effect the eCall transaction

standard (extrakt)
termín
TPS systém ve vozidle
term
TPS in-vehicle system (TPS-IVS)
definice

TPS zařízení ve vozidle společně s prostředky ke spuštění, řízení a provedení transakce TPS-eCall

definition

TPS in-vehicle equipment together with the means to trigger, manage and effect the TPS-eCall transaction

standard (extrakt)
termín
datový soubor IVS; datový soubor systému ve vozidle
term
IVS dataset
definice

minimální soubor datových prvků generovaných na straně vozidla, které jsou nezbytné pro provedení TPS-eCall

definition

minimum set of vehicle-generated data elements which are essential for the performance of the TPS-eCall

standard (extrakt)
termín
zařízení ve vozidle
term
in-vehicle equipment
definice

zařízení ve vozidle, které poskytuje nebo má přístup do dat požadovaných pro sestavení minimálního souboru dat a jiných dat, která jsou zasílána jako součást nebo doplněk k minimálnímu souboru dat pro provedení transakce eCall přes veřejnou mobilní bezdrátovou komunikační síť pomocí spojení mezi vozidlem a prostředky spuštění služby eCall přes veřejnou mobilní bezdrátovou komunikační síť

definition

equipment within the vehicle that provides or has access to in-vehicle data required for the minimum set of data and any other data that is to be sent as part of or complementary to the minimum set of data to effect the eCall transaction via a public mobile wireless communications network providing a link between the vehicle and a means of enacting the eCall service via a public mobile wireless communications network

standard (extrakt)
termín
telefonní číslo vozidla
term
VehiclePhoneNumber
definice

telefonní číslo TPS-systému ve vozidle, které lze použít pro volání zpět do vozidla

definition

telephone number of the TPS In-Vehicle System which may be used to attempt a call back to the vehicle

standard (extrakt)
termín
nastartování
term
ignition on
definice

první krok, který provede řidič pro zahájení provozu vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Tím je obvykle otočení klíčkem v zapalování nebo jiné metody provozování vozidla.

definition

first action taken by a driver to make the car operate

NOTE This may typically be turning a key in an ignition sequence or other methods of vehicle operation as specified by vehicle manufacturer

standard (extrakt)