Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 14 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)

termín
A-COMMAND
term
A-COMMAND
definice

povel vyslaný managementem CALM služební vrstvě CALM přes rozhraní A-SAP

definition

a command issued by the CALM management and sent to the CALM service layer via the A-SAP

standard (extrakt)
termín
A-REQUEST
term
A-REQUEST
definice

povel vyslaný služební vrstvou CALM managementu CALM přes rozhraní A-SAP

definition

a command issued by the CALM service layer and sent to the CALM management via the A-SAP

standard (extrakt)
termín
adaptační entita managementu
term
Management Adaptation Entity (MAE)
standard (extrakt)
termín
adaptační vrstva komunikace
term
Communication Adaptation Layer (CAL)
definice

skupina protokolů a funkcí pro přizpůsobení technologií přístupu do síťové a transportní vrstvy stanice ITS

definition

set of protocols and functions to adapt access technologies to the ITS-S networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
agent IIC
term
IIC Agent (IICA)
standard (extrakt)
termín
aplikace ITS
term
ITS application
definice

funkcionalita služby ITS, která zahrnuje spojení se dvěma nebo více doplňkovými aplikačními procesy stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Části aplikace mohou být také v uzlech, které nejsou stanicemi ITS.

definition

instantiation of an ITS service that involves an association of two or more complementary ITS-S application processes

NOTE 1 to entry: Fragments of an application may also reside in nodes that are not ITS stations.

standard (extrakt)
termín
aplikace managementu stanice ITS
term
ITS-S management application
definice

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje v entitě managementu stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
aplikace s CALM
term
CALM-aware application
definice

aplikace stanice ITS, která je schopna podporovat znaky spojené s CALM

POZNÁMKA 1 k heslu Příkladem může být správa výběru komunikačního rozhraní CI.

definition

ITS-S application which is capable of supporting features specific to CALM

NOTE CI selection management is an example.

standard (extrakt)
termín
aplikace stanice ITS
term
ITS-S application
definice

funkcionalita stanice ITS, která používá služby stanice ITS pro spojení s jednou nebo více aplikacemi stanice ITS

definition

functionality in an ITS-S that uses ITS-S services to connect to one or more other ITS-S application

standard (extrakt)
termín
aplikační datová jednotka; datová jednotka aplikační vrstvy
term
application data unit (ADU)
definice

datová jednotka přenášená v rámci aplikačních procesů stanice ITS

definition

data unit exchanged between ITS-S application processes

standard (extrakt)
termín
aplikační proces stanice ITS
term
ITS-S application process
definice

funkcionalita stanice ITS, která zpracovává informace pro určité aplikace a používá služby ITS-S k přenosu a přijetí informací

definition

element in an ITS station that performs information processing for a particular application and uses ITS-S services to transmit and receive information

standard (extrakt)
termín
aplikační relace CALM
term
CALM application session
definice

spojení dvou nebo více stran za účelem poskytování aplikační služby CALM a výměny informací prostřednictvím této služby až do jejího ukončení

POZNÁMKA 1 k heslu Spojení může zahrnovat více komunikačních relací. Nejprve musí být ustanovena komunikační relace, aby bylo možné započít aplikační relaci CALM. Aplikační relace normálně zahrnuje vícenásobné obousměrné přenosy dat, může ale také zahrnovat pouze jednosměrný přenos dat.

definition

association of two or more parties for the provision of CALM application service and, until its termination, which may involve more than one communication session in order to exchange information (e.g. are involved in a transaction)

NOTE a CALM application session is not possible unless a communication session is first established

NOTE an application session will normally involve multiple bidirectional transfers of data, but may be a unidirectional transfer of data.

standard (extrakt)
termín
architektura SOA; servisně orientovaná architektura
term
Service Oriented Architecture (SOA)
standard (extrakt)
termín
autentizace; ověření identity
term
authentication
definice

schválený proces ověřování bezpečnostních pověření

definition

ensuring that the identity of a subject or resource is the one claimed

standard (extrakt)
termín
autentizační data
term
authentication data
definice

data používaná za účelem autentizace

definition

data used for the purpose of authentication

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní aplikace stanice ITS
term
ITS-S security application
definice

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje v entitě zabezpečení stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
brána stanice ITS
term
ITS-S gateway
definice

funkcionalita brány stanice ITS, která je poskytována ve vrstvě zařízení stanice ITS

definition

gateway functionality provided in the facilities layer of an ITS-S

standard (extrakt)
termín
buňka
term
cell
definice

komunikační zóna/oblast služby bezdrátového přístupového bodu (AP) nebo základnové stanice

definition

communication zone/service area of a wireless access point (AP) or base station

standard (extrakt)
termín
CALM M5
term
CALM M5
definice

typ komunikace v prostředí CALM, která je v souladu s jedním nebo více způsoby

komunikace v mikrovlnném pásmu od 4 do 5GHz; definováno v ISO 21215:2010

definition

CALM communication interface that is compliant with one or more modes of operation in the 4 GHz to 5 GHz band as specified in ISO 21215:2010

standard (extrakt)
termín
centrální stanice ITS
term
central ITS station; central ITS-S (C-ITS-S)
definice

aplikace stanice ITS v centrálním ITS podsystému

definition

implementation of an ITS station in a central ITS subsystem

standard (extrakt)
termín
centrální šíření informací
term
information-centric dissemination
definice

způsob šíření informací pod dohledem operátora, kdy stanice, která data přijme, připojí k informaci svůj stav a doplněnou informaci přepošle dále

definition

a CALM station acting as a source node, also referred to as a service provider, distributes information to its neighbors; the receiving neighbors, also referred to as service user, optionally merge the information with their local information state and decide on a possible re-distribution of the (merged) information.

standard (extrakt)
termín
centrální šíření paketů
term
packet-centric dissemination
definice

způsob šíření informací, kdy vysílající stanice odesílá data svým sousedům s informací o geografické poloze příjemce; tato informace je přeposílána dále stanicemi na trase k cíli, dokud není v zadané oblasti

definition

a source node defines a geographical destination area and distributes information to appropriate neighbors; receiving nodes being outside the destination area re-distribute the information to appropriate neighbors; receiving nodes being inside the destination area broadcast the information.

standard (extrakt)
termín
certifikát
term
certificate
definice

bezpečnostní pověření obsahující informace používané k ověření identity zdroje pověření

POZNÁMKA 1 k heslu Například certifikát správce je vyslán správcem aplikace do OBE/WAE a je použit v AME k autentizaci správce; další přístup k AME vyžaduje autentizaci správce.

definition

security credential containing information used to verify the identity of the source of the credential, e.g. a manager certificate is sent by the manager of an application to the OBE/WAE and is used by the AME to authenticate the manager; Authentication of the manager is required for further access to the AME

standard (extrakt)
termín
cíl
term
target
definice

entita, která zasílá požadavek na příjem dat ze systému

definition

legal entity for which data retrieval is requested from the communications service provider (CSP), through the data retention (DR) system

standard (extrakt)
termín
CTX
term
CTX
definice

zpráva PDU s kontextem služby

definition

service context message PDU

standard (extrakt)
termín
ctx
term
ctx
definice

typ zprávy FSAP pro zprávy s kontextem služby (CTX)

definition

FSAP message type for service context messages (CTX)

standard (extrakt)
termín
data sondy
term
probe data
definice

informace ze senzorů vozidla formátované jako prvky dat sondy zprávy sondy, které jsou zpracovány, formátovány a přeneseny do základnové stanice s cílem určit aktuální stav vozidla a prostředí, ve kterém se pohybuje

definition

vehicle sensor information formatted as probe data elements and/or probe messages that is processed, formatted, and transmitted to a land-based centre for processing to create a good understanding of the driving environment

standard (extrakt)
termín
data vozidlové sondy
term
Probe Vehicle Data (PVD)
definice

označení pro sadu ITS zpráv

definition
standard (extrakt)
termín
data vysílače
term
beacon data
definice

informace o identitě, poloze a pohybu stanice CALM společně s časovou známkou

definition

information on the identity and location and movement of a CALM station together with a time stamp

standard (extrakt)
termín
databáze konfigurace sítě
term
Management Information Base (MIB)
standard (extrakt)
termín
datový paket sondy
term
probe package
definice

datový paket s informacemi z vozidla přenesený do centra

POZNÁMKA 1 k heslu Datový paket sondy zahrnuje/sestává z užitných dat sondy a hlavičky paketu sondy.

definition

set of data blocks transmitted from vehicles to probe data collectors

NOTE A probe package includes/constitutes a probe payload and a probe header.

standard (extrakt)
termín
datový prvek sondy
term
probe data element
definice
definition

data item included in a probe message

standard (extrakt)
termín
datový subjekt
term
data subject
definice

osoba, od které jsou shromažďována nebo pomocí které jsou odhalována a používána osobní data v kolektoru dat sondy

definition

individual from whom personal data is collected, disclosed or used by a probe data collector

standard (extrakt)
termín
dočasné úložiště dat
term
retention storage
definice

funkční a fyzické prostředky fungující jako úložiště dat, kde jsou data uložena s dodržením všech bezpečnostních požadavků

definition

functional and physical means which serve as the repository where all data to be retained are stored, enforcing all required security measures

standard (extrakt)
termín
entita správy komunikačního modulu CMME
term
communication module management entity (CMME)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
entita správy řídicího rozhraní CIMAE
term
control interface management adaptation entity (CIMAE)
definice

modul řízení přístupu k rozhranní komunikující prostřednictvím M-SAP s IME

POZNÁMKA 1 k heslu Modul řídí činnost entity komunikačního modulu (CIME) a komunikační adaptační vrstvy; jednotka řídí systém dynamického přidělování komunikačního média.

definition

Control interface management adaptation entity communicates through M-SAP with IME. Entity is responsible for management of CIME and mediaum adaptation layer. Entity is responsible for medium adaptation process.

standard (extrakt)
termín
externí předmět podnikání
term
external enterprise object
definice

předmět podnikání zapojený do C-ITS, ale nezřízený pouze pro účely C-ITS

definition

enterprise object involved in C-ITS but not set up for the only purpose of C-ITS

standard (extrakt)
termín
FA
term
FA
definice

označení pro rozhraní mezi vrstvou zařízení a aplikační entitou ITS-S

definition
standard (extrakt)
termín
fáze signálu a čas
term
Signal Phase and Timing (SPaT)
definice

označení pro sadu ITS zpráv

definition
standard (extrakt)
termín
fyzický kanál
term
Physical Channel (PCH)
standard (extrakt)
termín
geo-anycast
term
Geo-anycast
definice

přenos dat podobný jako geo-networking, avšak vždy jen jeden modul v oblasti může vysílat data dále

definition

geo-anycast provides data dissemination from a source node to all nodes within a specified target area

NOTE The first station in the target area receiving the data shall forward the received data in a next hop. All other stations in the target area must not further forward the received data.

standard (extrakt)
termín
geo-broadcast
term
Geo-broadcast
definice

přenos, který umožňuje přenést data ve směru zdroj-cíl; každý zdroj dat rozesílá data dále na nejbližší příjemce

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o šíření informací tzv. vysíláním dat ze zdroje do svého okolí.

definition

geo-broadcast provides data dissemination from a source node to all nodes within a specified target area. Stations inside this target area may forward further the received data.

standard (extrakt)
termín
geo-networking
term
Geo-networking
definice

protokol síťové vrstvy používající adresy ve formě geo souřadnic, které identifikují cílové oblasti, kde se stanice nacházejí

definition

geo-routing network layer protocol using addresses in the form of geo-coordinates which identify target areas of possible destination stations

standard (extrakt)
termín
geo-unicast
term
Geo-unicast
definice

přenos, který umožňuje přenést data ve směru zdroj-cíl využitím několika přenosových modulů po trase

definition

geo-unicast provides unidirectional data transport from a source node to a destination node by means of multiple subsequent hops

NOTE An identifier of the destination node shall be used, which preferably is globally unique. This station identifier shall be mapped to the actual geo-location of the destination. As the destination may be moving, this relation shall be updated frequently.

standard (extrakt)
termín
heterogenní přenos
term
heterogeneous handover
definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní odlišného typu média

definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of a different medium type

standard (extrakt)
termín
hlavička zprávy
term
probe header
definice

datový obsah odpovídající struktuře požadované konkrétním přenosovým médiem

POZNÁMKA 1 k heslu Informace zpracovaná na komunikační vrstvě jako jedinečný ID komunikace, která zahrnuje informaci o přenášejícím/původci. Osobní data mohou být obsažena v závislosti na použitém komunikačním médiu.

definition

set of data required in order to effect a transmission

NOTE It is (the information) processed at the communication layer, such as a unique communication ID, and includes information on the transmitting/original entity. Personal data may be included depending on the communication medium used.

standard (extrakt)
termín
homogenní přenos
term
homogeneous handover
definice

proces, kterým je komunikační spoj přepnut z virtuálního komunikačního rozhraní na jiné rozhraní stejného typu média

definition

process by which a communication link is switched from one virtual communication interface to another one of the same medium type

standard (extrakt)
termín
hostitel stanice ITS
term
ITS-S host
definice

funkcionalita aplikace a zařízení poskytovaná ve stanici ITS společně s minimální komunikační funkcionalitou pro spojení s vnitřní sítí stanice ITS

definition

application and facilities functionality provided in an ITS-S together with a minimum communication functionality to connect to the ITS-S internal network

standard (extrakt)
termín
hraniční router stanice ITS
term
ITS-S border router
definice

router stanice ITS s přidanou funkcí, která poskytuje připojení k dalším uzlům ITS komunikace po externí síti

definition

ITS-S router with additional functionality that provides connectivity to other ITS communication nodes over external networks

standard (extrakt)
termín
chování
term
behaviour
definice

soubor činností s množinou omezení, za kterých mohou tyto činnosti nastat

definition

collection of actions with a set of constraints on when they may occur

standard (extrakt)
termín
identifikátor média
term
medium identifier (MedID)
definice

jedinečné označení přiřazené konkrétnímu fyzickému médiu

definition

allows a distinction to be made between several physically available media

standard (extrakt)
termín
identifikátor rozhraní
term
interface identifier (InterfaceID)
definice

jedinečné označení přiřazené konkrétnímu rozhraní

definition

unique identifier of an interface

standard (extrakt)
termín
identifikátor typu zprávy FSAP
term
FSAP Message Type Identifier (FMT-ID)
standard (extrakt)
termín
IIC
term
IIC
definice

vnitřní komunikace managementu stanice ITS

definition

ITS-S internal management communications

standard (extrakt)
termín
IN
term
IN
definice

označení pro rozhraní mezi přístupovou vrstvou a síťovou a transportní vrstvou ITS-S

definition
standard (extrakt)
termín
infrastruktura veřejných klíčů
term
Public Key Infrastructure (PKI)
standard (extrakt)
termín
inicializační fáze služby
term
service initialization phase (SIP)
standard (extrakt)
termín
instalátor; instalační program
term
installer
definice

prostředky umožňující instalaci, odinstalaci a modifikaci softwarových aplikací uložených v palubním zařízení (OBE) nebo zařízení bezdrátového přístupu (WAE)

PŘÍKLAD Software na serveru, který umožní automaticky aktualizovat software uložený v mobilních zařízeních, pokud se připojí do sítě.

definition

means for installing, uninstalling and modifying applications in OBE or WAE

EXAMPLE Software on a server that is responsible for downloading applications from a (possibly different) remote server over an IP network to OBE or WAE which is connected to the network.

standard (extrakt)
termín
internetový síťový protokol verze 6
term
IP version 6 (IPv6)
standard (extrakt)
termín
interní předmět podnikání
term
internal enterprise object
definice
definition
standard (extrakt)
termín
interní router stanice ITS
term
ITS-S internal router
definice

router stanice ITS, který spojuje dvě nebo více interních sítí stanice ITS

definition

ITS-S router that connects two or more ITS station-internal networks

standard (extrakt)
termín
IR-MAE
term
IR management adaptation entity (IR-MAE)
definice

entita pro přizpůsobení zařízení na bázi infračervené komunikace

standard (extrakt)
termín
ITS stanice
term
ITS station (ITS-S)
definice

entita v komunikační síti, která se skládá z aplikací, zařízení, komponent síťové a přístupové vrstvy stanovených v ISO 21217, které jsou provozovány v zabezpečené doméně

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura CALM stanovená v ISO 21217 rozlišuje čtyři typy stanic – osobní stanici (P-ITS-S), stanici ve vozidle (V-ITS-S), stanici na straně infrastruktury (R-ITS-S) a centrální stanici (C-ITS-S).

definition

entity in a communication network capable of communicating with other similar entities

NOTE 1 to entry: From an abstract point of view, the term “ITS station” refers to a set of functionalities. The term is often used to refer to an instantiation of these functionalities in a physical unit. Often the appropriate interpretation is obvious from the context. The proper name of physical instantiation of an ITS-S is ITS station unit (ITS-SU).

standard (extrakt)
termín
jednotka řízení síťové vrstvy
term
CALM management entity (CME)
definice

submodul rozhraní CALM zajišťující skupinu funkcí pro řízení přístupu k rozhraní

definition

CALM submodul responsible for managing of functions responsible for managing of access to communication medium

standard (extrakt)
termín
jednotka stanice ITS
term
ITS-S Unit (ITS-SU)
definice

realizace stanice ITS

definition

implementation of an ITS-S

standard (extrakt)
termín
kolektor dat sond
term
probe data collector
definice

proces příjmu senzorových dat z vozidel a jejich dekompozice na místě určení

POZNÁMKA 1 k heslu Kolektor dat sondy je odpovědný za data sondy v jakémkoliv stadiu zpracování.

definition

party which is responsible for receiving probe messages sent by a probe data sender

NOTE A probe data collector is responsible for probe data at any stage.

standard (extrakt)
termín
komunikace uvnitř vozidla
term
InterVehicle communications (IVC)
definice

veškeré komunikační procesy probíhající v rámci vozidla

definition

all inter-vehicle processes realized inside the vehicle

standard (extrakt)
21216-1
termín
komunikační cesta
term
communication path
definice

řízená posloupnost odkazy propojených uzlů, počínající zdrojovým uzlem a končící jedním nebo více cílovými uzly

definition

directed sequence of nodes connected by links, starting at a source node and ending at one or more destination nodes

standard (extrakt)
termín
komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení
term
communications access for land mobiles (CALM)
definice

vícevrstvé řešení, které umožňuje plynulou nebo skoro plynulou komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou, nebo mezi vozidly navzájem, pomocí (více) bezdrátových telekomunikačních médií dostupných v dané oblasti, umožňující podle potřeby migrovat na různá dostupná média, jejichž volba je na rozhodnutí uživatele podle zvolených parametrů, které jsou určovány sadou mezinárodních norem založených na ISO 21217 (architektura CALM) a ISO 21210 (sítě CALM), které poskytují společnou platformu pro množství normalizovaných médií používajících stanice ITS pro poskytování bezdrátové podpory aplikací tak, že aplikace jsou nezávislé na konkrétním bezdrátovém médiu

definition

layered solution that enables continuous or quasi continuous communications between vehicles and the infrastructure, or between vehicles, using such (multiple) wireless telecommunications media that are available in any particular location, and which have the ability to migrate to a different available media where required and where media selection is at the discretion of user determined parameters by using a suite of International Standards based on ISO 21217 and ISO 21210, that provide a common platform for a number of standardized media using ITS-stations to provide wireless support for applications, such that the application is independent of any particular wireless medium

termín
komunikační jádro CALM
term
CALM communication kernel (CKK)
definice

nejjednodušší implementace rozhraní CALM s minimální funkcionalitou

definition

basic CALM implementation - interface with minimum set of CALM functionality

standard (extrakt)
termín
komunikační protokol vnitřního managementu stanice ITS
term
ITS-S internal management communications protocol (IICP)
standard (extrakt)
termín
komunikační přístupový bod služby
term
communication service access point (C-SAP)
definice

komunikační přístupový bod služby propojující síťovou vrstvu CALM s jednotkou rozhraní

definition
standard (extrakt)
termín
komunikační relace
term
communication session
definice

spojení dvou nebo více bezdrátových zařízení, mezi kterými může existovat fungující spojení pro vzájemnou výměnu dat/informací

POZNÁMKA 1 k heslu Aplikační relace používají komunikační relace pro zajištění kompletní transakce.

definition

association of two or more wireless communication devices between which a functional wireless communication link is available for mutual exchange of data/information

NOTE Application sessions engage in and complete transactions using communication sessions (see “application session”).

standard (extrakt)
termín
komunikační rozhraní
term
communication interface (CI)
definice

realizace určité technologie a protokolu přístupové vrstvy stanice ITS

definition

instantiation of a specific access technology and ITS-S access layer protocol

standard (extrakt)
termín
komunikační jednotka stanice ITS
term
ITS-S communication unit (ITS-SCU)
definice

fyzická jednotka v jednotce ITS-SU, která obsahuje částečnou nebo celkovou funkčnost stanice ITS

POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že ITS-SU tvoří jediná fyzická jednotka, pak jsou ITS-SU a ITS-SCU totožné. V případě, že ITS-SU tvoří více než jedna ITS-SCU, pak jsou tyto ITS-SCU jednotky vzájemně propojené před ITS-S vnitřní síť jednotky ITS-SU.

definition

physical unit in an ITS-SU containing a part or all of the functionality of an ITS-S

NOTE 1 to entry: In case an ITS-SU consists of a single physical unit, the ITS-SU and the ITS-SCU are identical. In case an ITS-SU consists of more than one ITS-SCU, then these ITS-SCUs are interconnected via the ITS stationinternal network of the ITS-SU.

standard (extrakt)
termín
komunikační stanice
term
communication station
definice

bezdrátová stanice komunikující s mobilním zařízením prostřednictvím CALM média za účelem zkoušení shody (AM)

definition

wireless station that communicates with the equipment under test (EUT) by using the communications access for land mobiles (CALM) medium for the application management (AM) conformance test

standard (extrakt)
termín
komunita
term
community
definice

konfigurace objektů vytvořená k tomu, aby splnila daný cíl

definition

configuration of objects formed to meet an objective

standard (extrakt)
termín
kontextuální data
term
contextual data
definice

data bez konkrétní identifikace zdroje, poskytující informace o zdroji v kombinaci s dalšími informacemi

POZNÁMKA 1 k heslu Kontextuální data vyžadují stejnou úroveň ochrany jako osobní data.

definition

not directly identifiable data to provide information about an individual in combination with other information

NOTE Contextual data requires the same level of protection as personal data.

standard (extrakt)
termín
kontrolní úřad
term
supervisory authority
definice

veřejný orgán autorizovaný pro kontrolu podle legislativních předpisů nad datovými úložišti

definition

public authority which has been authorized by national legislation or regulation to act as the supervisor for the data retention (DR) regulations and procedures in accordance with Directive 2006/24/EC

standard (extrakt)
termín
kvalita služby
term
quality of service (QoS)
standard (extrakt)
termín
logický kanál
term
Logical Channel (LCH)
standard (extrakt)
termín
M-COMMAND
term
M-COMMAND
definice

povel vydaný CALM řídicím systémem, odeslaný do vrstvy CALM CI přes M-SAP

definition

a command issued by the CALM management and sent to the CALM CI layer via the M-SAP

standard (extrakt)
termín
M-GETPARAM
term
M-GETPARAM
definice

povel vyslaný systémem CALM pro zjištění hodnoty CI parametrů

definition

a command issued by the CALM management in order to get the value of one or several CI parameters. It is sent via the M-SAP to the CALM CI-layer.

standard (extrakt)
termín
M-parametr
term
M-parameter
definice

parametr CI nebo virtuálního CI (VCI) specifikovaný v ISO 21218:2008

definition

Parameter of a CI or virtual CI (VCI) specified in ISO 21218:2008

standard (extrakt)
termín
M-REQUEST
term
M-REQUEST
definice

povel vydaný CALM CI, zaslaný řídicímu systému CALM přes M-SAP

definition

A command issued by the CALM CI layer and sent to the CALM management via the M-SAP

standard (extrakt)
termín
M-SETPARAM
term
M-SETPARAM
definice

povel vydaný řídicím systémem CALM k nastavení jednoho nebo více parametrů CI

definition

A command issued by the CALM management in order to set the value of one or several CI parameters. It is sent via the M-SAP to the CALM CI-layer.

standard (extrakt)
termín
M5-parametr
term
M5-parameter
definice

parametr CALM M5 CI/VCI definovaný v ISO 21215

definition

parameter of a CALM M5 CI / VCI specified in ISO 21215:2010

standard (extrakt)
termín
management dat sondy
term
Probe Data Management (PDM)
definice

označení pro sadu ITS zpráv

definition
standard (extrakt)
termín
MAP
term
MAP
definice

označení pro sadu ITS zpráv, které nesou informace o digitálních mapách zobrazujících oblasti křižovatek

definition

name of an ITS message set used to carry information on digital maps covering the area of intersections

standard (extrakt)
termín
médium
term
medium
definice

jakákoliv entita, na kterou je přiváděn signál nebo ze které je signál obdržen

PŘÍKLAD Komunikace bezdrátová nebo po pevných médiích, rádiovými vlnami nebo světlem, nízko nebo vysokofrekvenčním pásmem.

definition

any entity upon which a signal is impressed or from which a signal is received, e.g. wireless or on a wire, radio waves or light, low or high frequency band, modulation scheme

standard (extrakt)
termín
MF
term
MF
standard (extrakt)
termín
MI
term
MI
standard (extrakt)
termín
MI-REQUEST
term
MI-REQUEST
definice

příkaz získaný od ITS-S přístupové vrstvy a odeslaný do ITS-S řídicí jednotky přes MI-SAP

definition

command issued by the ITS-S access layer and sent to the ITS-S management entity via the MI-SAP

standard (extrakt)
termín
místní širokopásmový bezdrátový systém
term
local area wireless broadband system
definice

bezdrátový komunikační systém umožňující komunikaci mobilních uživatelských zařízení s přístupovými body pouze v dané oblasti, kterou přístupový bod pokrývá

POZNÁMKA 1 k heslu Systém nezahrnuje komunikaci mezi oblastmi.

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the user terminals may move within the communication zones of the wireless access points during communication sessions, but session handover between wireless access points is not supported

standard (extrakt)
termín
MN
term
MN
definice

označení pro rozhraní mezi entitou managementu a síťovou a transportní vrstvou stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
MN-COMMAND
term
MN-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou managementu ITS-S a zaslaný do síťové a transportní vrstvy ITS-S přes MN-SAP

definition

command issued by the ITS-S management entity and sent to the ITS-S networking and transport layer via the MN-SAP

standard (extrakt)
termín
MN-REQUEST
term
MN-REQUEST
definice

příkaz vydaný síťovou a transportní vrstvou ITS-S a zaslaný entitě managementu ITS-S přes MN-SAP

definition

command issued by the ITS-S networking and transport layer and sent to the ITS-S management entity via the MN-SAP

standard (extrakt)
termín
mobilní router stanice ITS
term
ITS-S mobile router
definice

hraniční router stanice ITS s přidanou funkcí, která umožňuje změnu bodu připojení k externí síti při zachování trvání relace

definition

ITS-S border router with additional functionality that allows a change of point of attachment to an external network while maintaining session continuity

standard (extrakt)
termín
mobilní stanice
term
mobile station (MS)
definice

mobilní zařízení, které umožňuje příjem a vysílání informací z/do základnové stanice

definition

mobile communication facility capable of receiving and transmitting information from/to the base stations

standard (extrakt)
termín
mobilní širokopásmový bezdrátový systém
term
mobile wireless broadband system
definice

bezdrátový komunikační systém umožňující komunikaci mezi přístupovými body a mobilními zařízeními (terminály uživatele) pohybujícími se v komunikačních zónách/oblastech příslušných přístupových bodů

POZNÁMKA 1 k heslu Systém zahrnuje přenos dat mezi oblastmi.

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the user terminals may move within and between the communication zones of the wireless access points during communication sessions, and session handover between wireless access points is supported

standard (extrakt)
termín
MS
term
MS
definice
definition

name of the interface between the ITS-S management entity and the ITS-S security entity

standard (extrakt)
termín
MS-COMMAND
term
MS-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou managementu ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes MS SAP

definition

command issued by the ITS-S management entity and sent to the ITS-S security entity via the MS-SAP

standard (extrakt)
termín
MS-REQUEST
term
MS-REQUEST
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný entitě managementu ITS-S přes MS SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S management entity via the MS-SAP

standard (extrakt)
termín
N-COMMAND
term
N-COMMAND
definice

povel zaslaný z řídicího systému CALM do síťové vrstvy CALM přes N-SAP

definition

A command issued by the CALM management and sent to the CALM networking layer via the N-SAP.

standard (extrakt)
termín
N-hop vysílání
term
N-hop broadcast
definice

metoda přenosu dat, ve které je možné uživatelsky definovat počet modulů obeslaných ze zdroje vysílání

definition

it provides data dissemination from a source node to all nodes reachable with a limited number of subsequent hops; the number of next hops shall be set by the service

standard (extrakt)
termín
N-REQUEST
term
N-REQUEST
definice

povel vydaný síťovou vrstvou CALM zaslaný řídicímu systému CALM přes N-SAP

definition

a command issued by the CALM networking layer and sent to the CALM management via the N-SAP

standard (extrakt)
termín
NF
term
NF
standard (extrakt)
termín
odpověď PDU, potvrzení přijetí REQW
term
response message PDU, acknowledging a REQW (RES)
standard (extrakt)
termín
ověřovací prostředky
term
verification means
definice

prostředky pro kontrolu výsledků zkoušení shody správce aplikace (AM) a pro nastavení EUT na hodnoty definované zkušebními postupy

definition

means that verifies the results of the application management (AM) conformance test and sets the equipment under test (EUT) to the state defined by the test procedures

standard (extrakt)
termín
podrole
term
sub-role
definice

podřízená role, kterou tvoří určená část nadřazené role

definition

subordinate role consisting of a defined fragment of the superior role

standard (extrakt)
termín
pomocný kanál
term
auxiliary channel
definice

logická vlastnost fyzického bezdrátového komunikačního kanálu; kanál v bezdrátové komunikaci sloužící pro běh aplikačních relací s nízkou uživatelskou prioritou

definition

is a logical property of a physical wireless communication channel to run application sessions for applications with low user priority

standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby FAST
term
FAST service provider
definice

subjekt poskytující danou službu, kde master je na straně provozovatele služby

definition

an entity providing a service to a client entity where the service provider entity acts as a communications master, initiating and controlling the service session

standard (extrakt)
termín
primární přenosová rychlost
term
primary rate
definice

rychlost přenosu dat 1 544 kb až 2 048 kb za sekundu (v závislosti na síti)

POZNÁMKA 1 k heslu Primární přenosová rychlost nemusí nezbytně být přenosovou rychlostí uživatele.

definition

data transmission rate of either 1544 kbps or 2048 kbps (depending on the network)

NOTE: The “Primary Rate” is not necessarily the end user data rate.

standard (extrakt)
termín
proces
term
process
definice

proces popisující sled činností

POZNÁMKA 1 k heslu Procesem může být také soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.

definition

process that describes a sequence of actions

NOTE 1 to entry: A process can also be a set of interrelated or interacting activates which transform inputs into outputs.

standard (extrakt)
termín
protokol FSA
term
FSA protocol (FSAP)
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka přístupové vrstvy stanice ITS
term
ITS-S access layer protocol data unit (ITS-APDU)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka síťové a transportní vrstvy ITS-S
term
ITS-S networking and transport layer protocol data unit
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka síťové a transportní vrstvy stanice ITS
term
ITS Station Networking and Transport layer Protocol Data Unit (ITS-NTPDU)
standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka vrstvy zařízení ITS-S
term
ITS-S facilities layer protocol data unit
definice
definition

protocol data unit exchanged between peer ITS-S facility layers

standard (extrakt)
termín
protokolová datová jednotka vrstvy zařízení stanice ITS
term
ITS Station Facility layer Protocol Data Unit (ITS-FPDU)
standard (extrakt)
termín
provozní fáze služby
term
service operation phase (SOP)
standard (extrakt)
termín
prvek zprávy sondy vyvolané událostí
term
event based probe data element
definice

položka dat zahrnutá ve zprávě sondy vyvolané událostí, typicky popisující událost, která spustila přenos zprávy

definition

an event based probe data element is an item of data included in an event based probe message, typically describing the event that has triggered the transmission of the message

standard (extrakt)
termín
předání nezávislé na médiu
term
media independent handover (MIH)
definice

přesměrování toku dat přes různá média CALM

definition

a handover in which a change of media may or may not be involved

standard (extrakt)
termín
předávání
term
handover
definice

postup přenosu informace mezi buňkami nebo mezi rádiovými kanály v rámci jedné buňky

POZNÁMKA 1 k heslu Předání se používá pro umožnění pokračování stávající relace při pohybu mobilních stanic z jedné buňky/přístupového bodu ke druhé/druhému a jako metoda pro minimalizaci interference mezi kanály.

definition

process of switching a communications transaction in progress from one communication cell to another or between radio channels in the same cell

NOTE Handover is used to allow established sessions to continue when mobile stations move from one cell/AP to another and as a method for minimizing co-channel interference.

standard (extrakt)
termín
předmět podnikání
term
enterprise object
definice

objekt z hlediska podnikání

definition

object in enterprise viewpoint

standard (extrakt)
termín
přenosný širokopásmový bezdrátový systém
term
nomadic wireless broadband system
definice

systém umožňující mobilním zařízením bez nutnosti změny spojení přecházet průběžně z oblasti do oblasti

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the location of the user terminals and the wireless access points may change, but are stationary during communication sessions (i.e. consistent with “nomadic wireless access” as defined in Recommendation ITUR F.1399)

standard (extrakt)
termín
přenosová trasa stanice ITS
term
ITS-S path
definice

část komunikační trasy mezi zdrojovým a kotevním uzlem, která je jedinečně identifikována pomocí LinkID (ve zdrojovém uzlu identifikující komunikační rozhraní (CI) a next-hop uzel) a kotevním uzlem

definition

part of a communication path between a source node and an anchor node being uniquely identified by a LinkID (identifying a CI in the source node and the next hop node) and by the anchor node

standard (extrakt)
termín
přeposílaná data
term
forwarding data
definice

přenos informací přes komunikační stanici bez jakékoliv úpravy obsahu zprávy ze strany uživatele s možným vyhodnocením a modifikací

definition

information received in a network node, optionally evaluated, modified and amended, and finally retransmitted, without involvement of a user application

standard (extrakt)
termín
přístupová vrstva stanice ITS
term
ITS-S access layer
definice

vrstva protokolu v referenční architektuře stanice ITS, která se skládá z protokolů fyzické a linkové vrstvy modelu OSI pro komunikaci systémů ITS

definition

protocol layer in the ITS-S reference architecture containing the OSI physical and data link layer protocols for ITS communications

standard (extrakt)
termín
přístupový router stanice ITS
term
ITS-S access router
definice

hraniční router stanice ITS s přidanou funkcí, která poskytuje ostatním uzlům ITS komunikace bod připojení k externí síti

definition

ITS-S border router with additional functionality that provides other ITS communication nodes a point of attachment to an external network

standard (extrakt)
termín
regulační informace
term
regulatory information (RI)
definice

skupina regulačních požadavků na rušení rádiovými vlnami

definition

set of regulatory requirements for radio wave emission

standard (extrakt)
termín
REQN
term
REQN
definice

požadavek PDU, neočekávána žádná odpověď PDU

definition

request message PDU, no response message PDU expected

standard (extrakt)
termín
příkazy managementu hlášení sondy
term
probe data reporting management commands
definice

příkazy zaslané v rámci systému sledování sond vozidel pro řízení obsahu a přenosu zpráv sond

POZNÁMKA 1 k heslu Příklady zahrnují: a) výběrově umožnit nebo znemožnit zasílání dat sondy různého rozsahu, b) výběrově umožnit nebo znemožnit zasílání dat sondy různého typu, c) nastavení kritérií pro zasílání konkrétních datových prvků sondy (např. „nehlas menší rozdíl v teplotě vzduchu, než ±3 °C“), d) nastavení kritérií pro zasílání konkrétních datových prvků sondy podle delta hodnot; tyto instrukce PDRM mohou být aktivovány v závislosti na čase, geografické poloze zařízení/ vozidla; důraz je kladen na broadcastové vysílání instrukcí PDRM bez adresování konkrétního vozidla; tudíž neexistuje informace v instrukcích PDRM, která by přímo nebo nepřímo identifikovala konkrétní vozidlo nebo jeho cestujícího.

definition

commands sent within probe vehicle systems to manage the content and transmission of probe messages.

NOTE: Examples include: (a) selectively enable or disable various levels of probe data reporting, (b) selectively enable or disable reporting of particular types of probe data, (c) adjust the criteria for probe data reporting for specific probe data elements (for example “do not report a smaller than ±3 degree difference in air temperature), or (d) adjust the criteria for probe data reporting for specific probe data elements based on the delta value. These PDRM instructions can be structured with time and/or geographic information to define a context which the instructions are valid.

standard (extrakt)
termín
REQRES
term
REQRES
definice

požadavek nebo odpověď PDU ze skupiny REQW, REQN, RES

definition

request or response message PDU out of the set REQW, REQN, RES

standard (extrakt)
termín
REQW
term
REQW
definice

požadavek PDU, očekávána odpověď PDU

definition

request message PDU, response message PDU expected

standard (extrakt)
termín
rozhraní FA
term
FA interface
standard (extrakt)
termín
rozhraní IN
term
IN interface
definice

rozhraní mezi přístupovou vrstvou a síťovou a transportní vrstvou

definition

interface between the access layer and the networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MA
term
MA interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a entitou aplikací stanice ITS

definition

interface between the communication and station management entity and the ITS-S applications entity

standard (extrakt)
termín
rozhraní MF
term
MF interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a vrstvou zařízení

definition

interface between the communication and station management entity and the facilities layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MI
term
MI interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a přístupovou vrstvou

definition

interface between the communication and station management entity and the access layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MN
term
MN interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a síťovou a transportní vrstvou

definition

interface between the communication and station management entity and the networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní MS
term
MS interface
definice

rozhraní mezi entitou správy komunikace a stanice a entitou zabezpečení

definition

interface between the communication and station management entity and the security entity

standard (extrakt)
termín
rozhraní NF
term
NF interface
definice
definition

interface between the networking and transport layer and the facilities layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní SA
term
SA interface
standard (extrakt)
termín
rozhraní SF
term
SF interface
standard (extrakt)
termín
rozhraní SI
term
SI interface
definice

rozhraní mezi entitou zabezpečení a přístupovou vrstvou

definition

interface between the security entity and the access layer

standard (extrakt)
termín
rozhraní SN
term
SN interface
definice
definition

interface between the security entity and the networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
rychle zveřejňovaný seznam podporovaných služeb
term
fast service advertisement (FSA)
standard (extrakt)
termín
řídicí kanál
term
control channel
definice

logická vlastnost fyzického bezdrátového komunikačního kanálu umožňující správu a řízení přístupu aplikací k bezdrátovému médiu pomocí přidělení služebního či pomocného kanálu pro aplikace s vysokou uživatelskou prioritou

definition

is a logical property of a physical wireless communication channel to manage the access of applications to the wireless medium which may include assignment of a service channel or an auxiliary channel to an application, and to run application sessions for applications with high user priority

standard (extrakt)
termín
SA
term
SA
standard (extrakt)
termín
sada zpráv ITS
term
ITS message set
definice

sada zpráv určená pro účely ITS

definition

set of messages designed for an ITS-related purpose

standard (extrakt)
termín
sam
term
sam
definice

typ rychlé zprávy pro zprávu se seznamem podporovaných služeb

definition

fast message type for service advertisement message

standard (extrakt)
termín
sdílený soubor
term
common file
definice

soubor obsahující informaci, která je přístupná a je využita více než jednou z rezidentních aplikací

definition

file containing information that is accessible to (and used by) more than one resident application

standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka
term
Service Data Unit (SDU)
standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka přístupové vrstvy stanice ITS
term
ITS-S access layer service data unit (ITS-ASDU)
definice

datová jednotka služby přenášená mezi přístupovou vrstvou ITS-S a síťovou a transportní vrstvou ITS-S

definition
standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka síťové a transportní vrstvy ITS-S
term
ITS-S networking and transport layer service data unit (ITS-NTSDU)
standard (extrakt)
termín
servisní datová jednotka vrstvy zařízení ITS-S
term
ITS Station Facility layer Service Data Unit (ITS-FSDU)
definice

datová jednotka služby přenášená mezi vrstvou zařízení stanice a aplikační entitou stanice ITS

definition
standard (extrakt)
termín
SF
term
SF
standard (extrakt)
termín
SF-COMMAND
term
SF-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný vrstvě zařízení ITS-S přes SF-SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S facilities layer via the SF-SAP

standard (extrakt)
termín
SF-REQUEST
term
SF-REQUEST
definice

příkaz vydaný vrstvou zařízení ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes SF-SAP

definition

command issued by the ITS-S facilities layer and sent to the ITS-S security entity via the SF-SAP

standard (extrakt)
termín
SI
term
SI
standard (extrakt)
termín
SI-COMMAND
term
SI-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný přístupové vrstvě ITS-S přes SI-SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S access layer via the SI-SAP

standard (extrakt)
termín
SI-REQUEST
term
SI-REQUEST
definice

příkaz vydaný přístupovou vrstvou ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes SI-SAP

definition

command issued by the ITS-S access layer and sent to the ITS-S security entity via the SI-SAP

standard (extrakt)
termín
síť ve vozidle
term
in-vehicle network (IVN)
definice

obecný termín pro síť ve vozidle, která není vnitřní sítí stanice ITS

definition

generic term for a network in a vehicle which is not an ITS station-internal network

standard (extrakt)
termín
síťová a transportní vrstva stanice ITS
term
ITS-S networking and transport layer
definice
definition

layer in the ITS-S reference architecture containing OSI layers 3 and 4 that connects the ITS-S facilities layer to the ITS-S access layer

standard (extrakt)
termín
síťová vrstva a jednotka řízení síťové vrstvy
term
network layer and network management entity
definice

síťová vrstva, která směruje data určená konkrétním funkčním jednotkám nebo aplikacím; odděluje horní vrstvy OSI modelu od spodních (komunikačních technologií), které fyzicky zajišťují přenos dat

POZNÁMKA 1 k heslu Tato vrstva může pracovat na síťových protokolech PPP, IPv6, IPX, ROHC atd.

POZNÁMKA 2 k heslu Síťová vrstva umožňuje funkci globálního multicastu, RSVP (Resource Reservation Protocol), diffserv (differentiated service), NEMO (Network Mobility), IPsec (IP Security), IP Firewall, Statického routování, Dynamického routovacího protokolu NDP (Network Discovery Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), and SLAAC (Stateless Address Auto-Configuration); řídicí jednotka sítě odpovídá na povely zaslané z řídicího systému CALM, aby změnila routovací tabulku instalovaného zařízení tak, aby se data ze spravovaných aplikací dostala na místo určení.

definition

the network layer routes the data grams to the appropriate functional unit or program addressed; it also isolates the upper layers from the different technologies that are making the connections

NOTE Network Protocols such as PPP (Point to Point Protocol), IPv6, IPX, ROHC (Robust Header Compression), and others that may be needed operate in this layer. The Network Layer implements the functionality of Global multicast, RSVP (Resource Reservation Protocol), diffserv (differentiated service), NEMO (Network Mobility), IPsec (IP Security), IP Firewall, Static Routing, Dynamic Routing Protocol NDP (Network Discovery Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), and SLAAC (Stateless Address Auto-Configuration). The network Management Entity responds to commands from the CALM Management Entity to modify the routing table of the resident device so that data grams from the managed application will flow to the desired destination.

standard (extrakt)
termín
síťový multi-hopping
term
network-based multi-hopping
definice

přenos přes několik mezilehlých zařízení (multi-hopping) ze stanice ITS do stanice ITS provedené síťovým protokolem

definition

multi-hopping from ITS-S to ITS-S performed by a networking protocol

standard (extrakt)
termín
služba FAST
term
FAST service
definice

služba poskytovaná provozovatelem služby FAST uživateli služby FAST; za předpokladu, že aplikační vrstvy v obou bodech umožňují provoz dané služby

definition

a service offered by a FAST service provider via a wireless communication interface to a FAST service user, which may provide as a minimum, but not limited to this, a single information message, where the service is implemented in a provider application and in a client application

standard (extrakt)
termín
služba stanice ITS
term
ITS-S service
definice

funkcionalita komunikace nabídnutá stanicí ITS v dané aplikaci stanice ITS

definition

communication functionality offered by an ITS-S to an ITS-S application

standard (extrakt)
termín
služební kanál
term
service channel
definice

logický rámec fyzického bezdrátového komunikačního kanálu pro spuštění aplikací střední priority

definition

is a logical property of a physical wireless communication channel to run application sessions for applications with medium user priority

standard (extrakt)
termín
SN
term
SN
definice
definition
standard (extrakt)
termín
SN-COMMAND
term
SN-COMMAND
definice

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný síťové a transportní vrstvě ITS-S přes SN-SAP

definition

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S networking and transport layer via the SN-SAP

standard (extrakt)
termín
SN-REQUEST
term
SN-REQUEST
definice

příkaz vydaný síťovou a transportní vrstvou ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes SN-SAP

definition

command issued by the ITS-S networking and transport layer and sent to the ITS-S security entity via the SN-SAP

standard (extrakt)
termín
specifické prvky typů instrukcí PDRM
term
PDRM instruction type specific elements
definice

elementy určující typ instrukce PDRM

POZNÁMKA 1 k heslu Hlavička datové zprávy, odchylka a limitní hodnoty.

definition

the PDRM instruction type specific elements; elements that are particular to the PDRM instruction type

NOTE The instruction types are Data Capture, Threshold and Delta.

standard (extrakt)
termín
správce
term
manager
definice

entita, která zajišťuje správu nad bezpečností a provozem aplikací, souborů a dalších prvků OBE/WAE, instalátorů a operátorů

definition

entity that is responsible for the security management and operation of applications, common files and other entities such as OBE/WAE, installers and operators

standard (extrakt)
termín
správce aplikací
term
application management entity (AME)
definice

software uložený v OBE a/nebo WAE, který spravuje/zabezpečuje instalaci, odinstalaci nebo modifikaci uložených aplikací

definition

software residing in OBE and/or WAE that manages installation, uninstallation and modification of resident applications

standard (extrakt)
termín
správce IIC
term
IIC Manager (IICM)
standard (extrakt)
termín
správce média
term
medium manager
definice

nástroj umožňující správu jednotlivých rozhraní

definition

all parts of an interface that are responsible for the management of the interface

NOTE In detail this is the MME and the MMAE.

standard (extrakt)
termín
správce rozhraní
term
interface management entity (IME)
definice

nejnižší vrstva systému CALM, která je horizontálně spojena s entitou managementu adaptace komunikačního rozhraní MMAE

definition

lowest layer of the CALM management stack which is horizontally connected to the MMAE

standard (extrakt)
termín
stavová informace ITS stanice
term
ITS station state information (ITS-SSI)
definice

informace o stavu ITS stanice

definition

Information about state of ITS station

standard (extrakt)
termín
systém sledování sond vozidel
term
probe vehicle system
definice

systém sestávající z vozidel se sondami zasílajícími data ke zpracování a základnové stanice sbírající a zpracovávající senzorová data z mnoha vozidel, aby vytvořily přesnou představu o celkové situaci na pozemní komunikaci a podmínkách řidiče

definition

system consisting of vehicles which collect and transmit probe data and land-based centres which collate and process data from many vehicles to build an accurate understanding of the overall roadway and driving environment

standard (extrakt)
termín
šifrovací data
term
encryption data
definice

data určená k zašifrování

definition

data used for the purpose of encryption

standard (extrakt)
termín
šifrování
term
encryption
definice

funkce transformující data prostřednictvím kryptografie tak, aby byla nedešifrovatelná kýmkoliv jiným než oprávněným odesílatelem a příjemcem

definition

function of transforming data by the discipline of cryptography so as to make the data undecipherable to anyone other than the legitimate sender and receiver

standard (extrakt)
termín
širokopásmový
term
broadband
definice

vlastnost systému podporující vyšší přenosové rychlosti než primární rychlost

definition

characteristic of systems that support information transmission rates greater than the primary rate (i.e. consistent with “broadband” as defined in Recommendation ITU-R F.1399)

standard (extrakt)
termín
širokopásmový bezdrátový systém
term
wireless broadband system
definice

bezdrátový komunikační systém podporující bezdrátový přenos

POZNÁMKA 1 k heslu Širokopásmový bezdrátový systém může být pevný, přenosný, lokální nebo mobilní.

definition

wireless communication system supporting broadband transmission rates over an air interface

NOTE: Wireless broadband systems may be fixed, nomadic, local area, or mobile

standard (extrakt)
termín
širokopásmový bezdrátový systém s pevnými stanicemi
term
fixed wireless broadband system
definice

bezdrátový přenos mezi přístupovým bodem služby a uživatelským zařízením

POZNÁMKA 1 k heslu Širokopásmový bezdrátový systém může být pevný, přenosný, lokální nebo mobilní.

definition

wireless broadband system including communication between user terminals and wireless access points in which the locations of the user terminals and the wireless access points are stationary (i.e. consistent with “fixed wireless access” as defined in Recommendation ITU-R F.1399)

standard (extrakt)
termín
tabulka správy aplikací
term
application management table (AMT)
definice

tabulka v AME, která obsahuje informace související se správou o uložených aplikacích

definition

table in an AME that stores management related information for resident applications

standard (extrakt)
termín
technologie přístupu k médiu
term
access technology
definice

technologie použitá v určitém komunikačním rozhraní pro přístup na konkrétní médium

definition

technology employed in a communication interface to access a specific medium

standard (extrakt)
termín
technologie přístupu stanice ITS
term
ITS-S access technology
definice

technologie přístupu v rámci provozu stanice ITS

definition

access technology dedicated to operation in an ITS-S

standard (extrakt)
termín
TOPO
term
TOPO
definice

označení pro sadu ITS zpráv, které nesou informace o digitálních mapách zobrazujících oblasti křižovatek

definition

name of an ITS message set used to carry information on digital maps covering the area of intersections

standard (extrakt)
termín
uzavřená zabezpečená řízená doména
term
Bounded Secured Managed Domain (BSMD)
standard (extrakt)
termín
uzavřená zabezpečená řízená entita
term
Bounded Secured Managed Entity (BSME)
standard (extrakt)
termín
uzel stanice ITS
term
ITS-S node
definice

uzel se sadou funkcí v jednotce ITS-S, který je připojen k vnitřní síti stanice nebo tvoří celou jednotku stanice ITS

definition

node comprised of a set of functionalities in an ITS station unit that is connected to the ITS stationinternal network or comprises an entire ITS station unit

standard (extrakt)
termín
užitná data sondy
term
probe payload
definice

data přenášená v aplikační vrstvě z vozidla do kolektorů dat sondy

POZNÁMKA 1 k heslu Užitná data sondy zahrnují/sestávají ze zpráv sondy a autentizačních dat. Zpráva sondy nezahrnuje žádná osobní data, osobní data však mohou být obsažena v užitných datech sondy.

definition

set of data transmitted at the application layer from vehicles to probe data collectors

NOTE A probe payload includes/constitutes probe messages and authentication data. A probe message does not include any personal data, however, personal data may be included in a probe payload.

standard (extrakt)
termín
uživatel služby FAST
term
FAST service user
definice

subjekt, jemuž je služba poskytována provozovatelem služby, který přenos řídí

definition

an entity consuming a service offered by a service provider entity where the service provider entity acts as a communications master, initiating and controlling the service session

standard (extrakt)
termín
uživatelská aplikace
term
user application
definice

software provozovaný na hostu nebo routeru CALM, poskytující určitou službu koncovému uživateli

definition

software running in a CALM host, or optionally in a CALM router, providing a service to the end user

standard (extrakt)
termín
veřejná bezdrátová síť
term
public wireless network
definice

bezdrátová síť podporující veřejné služby

definition

wireless communications network which supports 'public services' such as cellular telephony, mobile wireless broadband and satellite systems

standard (extrakt)
termín
veřejná služba
term
public service
definice

bezdrátová služba dostupná veřejným i netelematickým systémům, které mohou podporovat propojení mezi registrovanými uživateli a poskytovat přístup do Internetu

definition

wireless services available to the public and non ITS specific which can support connection between or among registered subscribers and may provide access to the internet.

standard (extrakt)
termín
vozidlový senzor
term
vehicle sensor
definice

zařízení ve vozidle, které snímá podmínky uvnitř a/nebo vně vozidla nebo detekuje kroky, které řidič provádí

definition

device within a vehicle that senses conditions inside and/or outside the vehicle or that detects actions that the driver takes

standard (extrakt)
termín
vrstva zařízení stanice ITS
term
ITS-S facilities layer
definice

vrstva v referenční architektuře stanice ITS, která obsahuje 5., 6. a 7. vrstvu modelu OSI, která propojuje aplikace ITS-S se síťovou a transportní vrstvou ITS-S

definition

layer in the ITS-S reference architecture containing OSI layers 5, 6, and 7 that connects applications to the ITS-S networking and transport layer

standard (extrakt)
termín
vrstvy protokolu média
term
medium protocol layers (MPL)
definice

komunikační protokoly média CALM pod síťovou vrstvou

definition

all OSI communication protocol layers of a CALM medium that are below the CALM network layer

NOTE This also includes CAL.

standard (extrakt)
termín
vysílání CALM
term
CALM beaconing
definice

periodické vysílání dat vysílače

definition

periodic broadcasting of "Beacon Data".

standard (extrakt)
termín
zabezpečená databáze informací o konfiguraci sítě
term
Security Management Information Base (SMIB)
standard (extrakt)
termín
základní datový prvek
term
core data element
definice

datový prvek vyskytující se v každé datové zprávě

definition

probe data element which appears in all probe messages

standard (extrakt)
termín
základní datový prvek PDRM
term
PDRM common data element
definice

jeden z datových prvků, které jsou obsaženy v každé instrukci PDRM

definition

one of several data elements that are included in all PDRMs

standard (extrakt)
termín
základnová stanice
term
base station
definice

pevné zařízení DSRC na straně infrastruktury, umožňující komunikaci s více mobilními stanicemi

definition

fixed DSRC equipment on the roadside, which performs communications with multiple mobile stations

standard (extrakt)
termín
zařízení bezdrátového přístupu
term
wireless access equipment (WAE)
definice

zařízení v pevné stanici zajišťující výměnu dat rádiovým přenosem s OBE, popřípadě s jinými WAE, které může mít propojení na WAN

definition

equipment installed at fixed locations that exchanges information via one or more radio communication interfaces with OBE and possibly other WAE, and which may have connection to a wide-area network

standard (extrakt)
termín
zařízení pro monitoring porušování legislativy
term
Law Enforcement Monitoring Facility (LEMF)
standard (extrakt)
termín
zasilatel dat sondy
term
probe data sender
definice

osoba řídící vozidlo vybavené systémem vozidlové sondy

definition

person who drives the vehicle equipped with probe in-vehicle system

standard (extrakt)
termín
zdroj dat
term
data source
definice

zasilatel dat sondy z vozidla do kolektoru těchto dat v systému vozidlových sond

definition
standard (extrakt)
termín
zkušební aplikace
term
test applications
definice

aplikace, která je určena pro instalaci, odinstalaci a modifikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Aplikace jsou předinstalované v EUT nebo ve zkušebním instalátoru pro zkoušení shody správce aplikace (AM).

definition

applications that are used for installing, uninstalling or modifying an application and are pre-installed in the equipment under test (EUT) or the test installer for the application management (AM) conformance test

standard (extrakt)
termín
zkušební instalátor
term
test installer
definice
definition
standard (extrakt)
termín
zkušební laborant
term
test operator
definice

pracovník, který provozuje zkušební instalátor pro zkoušení shody správce aplikace (AM)

definition
standard (extrakt)
termín
zkušební zařízení
term
test equipment
definice

entita ověřující instalaci, odinstalaci a modifikaci aplikace pomocí instalátoru v OBE nebo WAE, zda byly provedena úspěšně

POZNÁMKA 1 k heslu Tato entita může být součástí entity instalátora.

definition

entity used to verify that installation, uninstallation or modification of an application by an installer in OBE or WAE was performed successfully

NOTE This entity may reside within the installer entity.

standard (extrakt)
termín
zpracovaná data sond
term
processed probe data
definice

data ze zpráv sond vozidel, která byla sebrána a analyzována v kombinaci s daty z jiných zdrojů

definition

data from probe data messages which has been collated and analyzed in combination with other data

standard (extrakt)
termín
zpracování dat sondy
term
probe processing
definice

proces zpracování dat obdržených z vozidel v centru bez identifikace vozidla nebo řidiče

definition

land-side activity which receives collected probe data from probe collection and processes it

NOTE Probe processing does not receive any information from probe collection that identifies the vehicle or driver.

standard (extrakt)
termín
zpráva PDU se seznamem zveřejňovaných služeb
term
service advertisement message PDU (SAM)
standard (extrakt)
termín
zpráva s požadavkem na signál
term
Signal Request Message (SRM)
definice

označení pro sadu ITS zpráv

definition
standard (extrakt)
termín
zpráva sondy
term
probe message
definice

strukturovaná sestava datových prvků vhodných pro dodání do palubního zařízení pro přenos do základnové stanice

POZNÁMKA 1 k heslu Důraz je kladen na to, že zpráva sondy by neměla obsahovat jakékoliv informace, které přímo nebo nepřímo identifikují konkrétní vozidlo, ze kterého pochází, nebo jeho cestující; při dodání zprávy sondy do palubního komunikačního zařízení si palubní systém sběru dat vyžádá, že zpráva je zabalena a přenesena bez jakékoliv informace identifikující vozidlo nebo jeho cestující.

definition

structured collation of data elements suitable to be delivered to the onboard communication device for transmission to a land-based centre

NOTE It is emphasized that a probe message should not contain any information that identifies the particular vehicle from which it originated or any of the vehicle’s occupants, directly or indirectly. In delivering a probe message to be transmitted by the onboard communication device, the onboard data collection system will request that the message be packaged and transmitted without any vehicle or occupant identifying information.

standard (extrakt)
termín
zprávy managementu hlášení sondy
term
probe data reporting management messages
definice

zpráva tvořená jednou nebo více instrukcemi PDRM ve struktuře zprávy

definition

a message containing of one or more PDRM instructions within a message structure

standard (extrakt)
termín
zpráva sondy vyvolaná událostí
term
event based probe message
definice

data sondy, která zahrnují prvky sondy vyvolané událostí a zprávy sondy vyvolané událostí

POZNÁMKA 1 k heslu Algoritmus ve vozidle neustále zpracovává data ze senzorů a stanoví, zda nastala určitá událost; zpráva sondy vyvolaná událostí je zaslána pouze v případě, že nastane specifická událost, není zasílána periodicky; samotný přenos zprávy označuje, že událost nastala; zpráva je definována jako zpráva sondy, která není spuštěna periodickou podmínkou (např. určitým časem nebo vzdáleností); je generována na základě aplikace palubního systému vyhodnocující kritéria pro vznik definované události (např. snížená viditelnost, nebo vjezd do kongesce); událost je jednoduše změna stavu standardního datového prvku sondy (např. stav zapnutí mlhových světel) nebo může odkazovat na složitou dopravní situaci detekovanou detekčním algoritmem (např. vjezd do kongesce).

definition

event based probe data includes event based probe data elements and event based probe messages

NOTE 1 to entry An algorithm in the vehicle constantly processes sensor readings and determines if a specific event has occurred. An event based probe data message is sent only when a specific incident or event occurs. It is not transmitted in a periodic manner. The transmission of an event based probe message itself indicates that an event has occurred An event based probe message is defined as a probe message that is not triggered by a periodic occurring condition (i.e. time or distance). It is typically triggered after a defined event has occurred or an event has been detected by the vehicle on board system (i.e. low visibility or traffic jam entry). An event may be defined as simple as a change in status of a standard probe data element (i.e. fog light switching state) or can refer to a complex incident detected by a detection algorithm (i.e. traffic jam entry).

standard (extrakt)