Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2 Systémy řízení nákladní dopravy

termín
(primární) balení výrobku
term
product package (primary)
definice

vazba, obal nebo přepravník pro jednotlivou položku nebo její dané množství, které tvoří ucelené identifikovatelné balení

POZNÁMKA 1 k heslu Balení výrobku může být samostatně balená položka, více položek zabalených společně do jednoho celku nebo množina položek zabalená do jednoho celku.

definition

first tie, wrap or container to a single item or quantity thereof that constitutes a complete identifiable pack

NOTE A product package may be an item packaged singularly, multiple quantities of the same item packaged together or a group of parts packaged together.

standard (extrakt)
termín
aplikační rozhraní
term
application interface
definice

komunikační bod, kde jedna strana systému komunikuje s druhou s cílem poskytnout službu pomocí dané aplikace

definition

communication point where one part of a system communicates with another in order to service an application

NOTE 1 to entry: The communication point is typically but not necessarily wireless in the scenarios of ISO 26683.

standard (extrakt)
termín
aplikační služba
term
application service
standard (extrakt)
termín
architektura (TARV)
term
architecture
definice

formalizovaný popis návrhu struktury a rámce TARV

definition

formalised description of the design of the structure of TARV and its framework

standard (extrakt)
termín
audit (položek nákladu)
term
audit
definice

metodické ověření a kontrola informací o položkách v nákladu a dalších relevantních dat

definition

methodical examination/verification/evaluation of the information associated with items in a cargo and other relevant data

termín
audit (poskytovatele služby)
term
audit
definice

kontrola splnění nebo průběžného plnění funkčních požadavků na základě zahájení platnosti a trvání schvalovací smlouvy pro roli poskytovatele služby

definition

review of a party’s capacity to meet, or continue to meet, the initial and ongoing approval agreements as a service provider

standard (extrakt)
termín
auditor
term
auditor
definice

<TARV> osoba nebo organizace potvrzená schvalovacím orgánem pro roli auditora

definition

person or organization approved as an auditor by an approval authority

termín
balicí list
term
packing list
definice

dokument specifikující rozdělení zboží v jednotlivých baleních; například přepravní dokument vydaný zasilatelem dopravci, celnímu úřadu nebo příjemci, který slouží pro účely záznamu podrobných informací o počtu balení, počtu výrobků, mírách a váze každého balení

definition

document stating the distribution of goods in individual packages, such as shipping document issued by shipper to carrier, customs and consignee serving the purposes of identifying detail information of package count, products count, measurement of each package, and weight of each package

standard (extrakt)
termín
balík; (přepravní) balení
term
package
definice

samostatné položky, které mohou být sdružené do jednoho většího balení

definition

load unit container discrete individual containers which may be accumulated in a larger package

standard (extrakt)
termín
bezpečné parkoviště
term
secure parking facility (SPF)
definice

parkoviště pro regulovaná a komerční vozidla, které splňuje požadavky místní jurisdikce ve svém účelu, správě a řízení ve smyslu poskytování bezpečného parkování pro regulovaná a další komerční vozidla

definition

parking facility for regulated and other commercial vehicles that meets the requirements of the local jurisdiction in its ability and associated administration and management to provide safe and secure parking for regulated and other commercial vehicles

standard (extrakt)
termín
bezpečnost a ochrana zdraví při práci (USA)
term
Occupational Safety and Health Administration (USA) (OSHA)
standard (extrakt)
termín
bezpečnostní profil; zabezpečovací profil
term
security profile
definice

prohlášení o zabezpečovací funkci poskytované systémem, často jako součást dostupných zabezpečovacích funkcí v systému

POZNÁMKA 1 k heslu Systém může poskytovat utajení, integritu, autentizaci, autorizaci a pseudonymitu služeb; nebo také může požadovat jen identifikování služby, algoritmus, správu klíčů a protokol.

definition

characterization of security requirements

termín
BigBubble
term
BigBubble
definice

zóny, jako jsou městské oblasti, ve kterých se nachází několik citlivých/vymezených oblastí

definition

zones, such as metropolitan area, which include within them several sensitive/restricted zones

termín
celní deklarace
term
customs manifest
definice

dokument obsahující jednotlivé položky seznamu nákladu, vytvořený zasilatelem z konosamentů, který je předáván celnímu úřadu pro formální nahlášení nákladu

definition

document itemising a list of cargo prepared by shipping companies from bills of lading which is presented to customs for formal report of cargo

standard (extrakt)
termín
celní úřad
term
customs
definice

vládní organizace, která má na starosti dohled nad platbami za clo a daně u dováženého zboží z cizích zemí a kontrolu nad vývozem a dovozem zboží

definition

government organization that deals with the levying of duties and taxes on imported goods from foreign countries and the control over the export and import of goods

standard (extrakt)
termín
celní zprostředkovatel
term
customs broker
definice

subjekt oprávněný otevřít zásilku a zboží proclít

POZNÁMKA 1 k heslu Odpovědností celního zástupce jsou také vyhotovení přihlašovacího formuláře; doporučení importérovi zaplatit clo; postoupení cla a dalších výloh; zajištění doručení importérovi.

definition

party who is licensed to enter and clear goods through customs

NOTE 1 to entry: The responsibilities of a broker include preparing the entry form and filing it; advising the importer on duties to be paid; advancing duties and other costs; and arranging for delivery to the importer.

standard (extrakt)
termín
bezpečnost; zabezpečení
term
security
definice

ochrana informací a dat tak, aby je neoprávněné osoby nebo systémy nemohly číst nebo pozměňovat, zatímco oprávněným osobám nebo systémům je přístup povolen

definition

protection of information and data against danger, damage, degradation of quality, loss and criminal activity so that unauthorized persons or systems cannot read or modify them and authorized persons or systems are not denied access to them

NOTE 1 to entry: Security has to be compared to related concepts: Safety, continuity, reliability. The key difference between security and reliability is that security must take into account the actions of people attempting to cause destruction.

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní značky
term
placards
definice

grafické varovné prostředky navržené k rozlišení tříd nebo skupin nebezpečných nákladů přepravovaných silničním nebo železničním vozidlem

POZNÁMKA 1 k heslu Existují různé značky pro každou třídu nebo skupinu. Značky jsou barevně odlišeny, o minimální velikosti strany 250 mm a musí být umístěny na všech kusech nebezpečných věcí nebo přímo na vozidle. Některá vozidla vyžadují umístění více než jedné značky, některá umísťují tři i více značek. Značky zobrazují ve spodním rohu číslo třídy.

definition

graphic warning devices designed to give the hazard class or division of the dangerous goods carried in a vehicle or railroad car

NOTE There are different placards for each class or division. Placards are colour coded and are at least 10,8 in (273 mm) on a side and must be displayed on all four sides of the vehicle. Placards display the hazard class number in the bottom corner. Some vehicles are required to display more than one placard; some will display three or more.

standard (extrakt)
termín
centrum pro vzdálenou správu hostitelských systémů
term
host management centre (HMC)
definice

centrum pro správu aplikací TARV, které jsou spuštěny v hostitelském systému TARV-ROAM; centrum HMC umožňuje vzdálenou správu aplikací ve vozidle důvěryhodnými stranami

definition

central point for TARV-ROAM management of TARV applications executing on the TARV-ROAM host; HMC enables remote management of vehicle applications by a trusted party

standard (extrakt)
termín
Centrum Spojených národů pro usnadnění obchodu a elektronický obchod
term
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)
termín
centrum; back office
term
back office (BOE)
definice
definition

generic term for the computing and communication facilities of a service provider or an approval authority (regulatory) or jurisdiction regulator

standard (extrakt)
termín
certifikace
term
certification
definice

<TARV> formální potvrzení, že žadatel splnil všechny požadavky pro jmenování poskytovatelem služby

definition

formal affirmation that an applicant has satisfied all the requirements for appointment as a service provider

termín
citlivá/vymezená oblast
term
sensitive/restricted zone (SZM)
definice

vymezená fyzická oblast, ve které je jurisdikcí nebo správcem citlivé/vymezené oblasti požadováno zvláštní monitorování (např. městské pěší zóny, okolí škol a nemocnic atd.), logistická centra, přístavy, citlivá silniční infrastruktura (mosty, tunely apod.), váhově omezené oblasti, šířkově omezené oblasti, oblasti, kde došlo k nehodě nebo mimořádné události apod.

definition

defined physical area which the jurisdiction or sensitive/restricted zone manager determines require special monitoring (e.g. urban pedestrian areas, school and hospital surroundings, …), freight villages, ports, road sensitivity infrastructure (bridges, tunnels, …)., weight restricted areas, width restricted areas, areas where there has been an accident or incident, etc.

termín
časem řízená relace
term
time controlled session
definice

aktivní komunikační relace, vytvořená, když zařízení ve vozidle ve zvoleném čase zahájí časem řízenou relaci, aby poslalo zprávu (vyměnilo si data) nebo když obdrží příchozí volání

PŘÍKLAD Příjem bezpečnostní zprávy z infrastruktury.

definition

active communication session created when the in-vehicle equipment at a time of its choosing initialises a time controlled session in order to send a message/exchange data, or it receives an inbound call, such as receipt of a safety message from the infrastructure; and the session is ended as soon as the task is achieved

standard (extrakt)
termín
část služby
term
service element (SE)
termín
číslo přepravního dokumentu
term
transport document number
definice

číslo přiřazené přepravnímu dokumentu dopravcem nebo jeho zástupcem

definition

reference assigned by the carrier or his agent to the transport document

standard (extrakt)
termín
čtečka
term
reader
definice

zařízení komunikující s OBE za účelem čtení nebo zápisu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Čtečka může připojit čas a polohu nebo jiná data a předat je správci aplikace, který může sídlit jinde, například ve středisku záchranných služeb.

definition

device that communicates with the OBE to read or write information

NOTE The reader may then add time and location or other data and transfer the data to an application manager, which may reside at another location, such as an emergency control centre.

standard (extrakt)
termín
datový přenos
term
data carrier
definice

prostředek nebo funkce přenosu datových objektů z jednoho bodu do druhého

definition

means or function which carries data objects from one point to another point

standard (extrakt)
termín
datový slovník pro obchodní datové elementy
term
Trade Data Elements Directory (TDED)
termín
datový slovník pro řízení přepravy
term
transportation management data dictionary (TMDD)
standard (extrakt)
termín
datový soubor aplikační služby
term
application service data file (ASD file)
definice

soubor v zabezpečeném datovém uložišti systému IVS, který obsahuje specifická data pro aplikační službu

definition

file held in the data pantry of the IVS containing data specific to an application service

standard (extrakt)
termín
dodavatel zboží
term
goods provider
definice

subjekt, který dodává zboží k přepravě do jiné společnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Dodavatelem zboží může být výrobce, obchodník, zástupce nebo jednotlivec.

definition

party that provides goods to another party

NOTE A goods provider can be a manufacturer, trader, agent, or individual. More commonly known as a “consignor”.

termín
dohled jurisdikce; regulátor
term
jurisdiction regulator; regulator
definice

<TARV> zástupce jurisdikce určený pro regulaci a správu TARV v rámci jurisdikce

POZNÁMKA 1 k heslu Může a nemusí jím být schvalovací orgán.

definition

agent of the jurisdiction appointed to regulate and manage TARV within the domain of the jurisdiction; may or may not be the approval authority (regulatory)

standard (extrakt)
termín
dokument o stavu přepravy
term
transport status document
definice

dokument vydaný speditérem (také nazývaným poskytovatel dopravních služeb) na osobní žádost nebo prostřednictvím dohodnutého postupu k nahlášení stavu, za účelem jeho sdělení příjemci nebo odesilateli (také nazývaným odběratel dopravních služeb) nebo k oznámení stavu zásilek, které jsou právě pod správou speditéra

definition

document issued on individual specific request or through an agreed status reporting procedure by a freight forwarder (also known as the transport service provider) to communicate to the consignee or consignor (also known as the transport service buyer) or notify party the status of shipments that are currently under the freight forwarder’s management

standard (extrakt)
termín
doprava
term
transport; transportation
definice

úmyslný pohyb (jízda, plavba, let) dopravních prostředků po dopravních cestách nebo činnost dopravních zařízení; odvětví národního hospodářství, které zajišťuje a uskutečňuje přemísťování osob a věcí

POZNÁMKA 1 k heslu Doprava sestává z infrastruktury, dopravních prostředků a provozu.

definition

transportation movement of people and goods from one location to another performed by modes, such as air, rail, road, water, cable, pipeline and space and the field comprises the attributes of infrastructure, vehicles, and operations

termín
doprava (nákladní)
term
transport
definice

v kontextu AVI a DG, vozidla sloužící k přesunu zásilky od dodavatele zboží k příjemci, nebo vratných jednotek systémem nazpět

definition

within the context of AVI and DG, the vehicles used to move a consignment from the goods provider to the receiver or returnables back through the system

standard (extrakt)
termín
dopravce
term
carrier
definice

subjekt, který provádí nebo zařizuje přepravu zboží (pro cizí potřebu) mezi určenými body

definition

party undertaking or arranging transport of goods between named points

standard (extrakt)
termín
dopravní prostředek pozemní dopravy
term
land transport conveyance
definice

dopravní prostředek pro druhy pozemní nákladní dopravy

definition

transport means to effect the land transport sector(s) of a cargo

standard (extrakt)
termín
dopravní prostředek; přeprava
term
conveyance
definice

vozidlo nebo přívěs/návěs určený pro přepravu

definition

vehicle or trailer used transport from one place to another

termín
elektronická správa nákladní dopravy
term
Electronic Freight Management (EFM)
termín
elektronické řidičské oprávnění
term
electronic driver licence (eDL)
termín
elektronický manifest dodavatelského řetězce
term
electronic supply chain manifest (ESCM)
definice

koncept tvorby, ukládání, distribuce dat a přístupu k nim; souvisí s manifestem (seznamem nákladu) v rámci celého dodavatelského řetězce, od jeho počátku až do konce

definition

proposed concept of generating, storing, distributing, and accessing manifest-related data along the end-to-end

standard (extrakt)
termín
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
term
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)
definice

předpisy UNECE a deklarační systémy pro dohody ohledně nebezpečného zboží/věcí

definition

UNECE regulations and declaration systems for agreements relating to dangerous goods/hazardous goods

standard (extrakt)
termín
Evropská hospodářská komise OSN
term
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
termín
expedice
term
despatch party
definice

subjekt, kterému má být nebo bylo zboží vydáno, pokud není identický s dopravcem

definition

party to whom goods are to be, or have been, taken over, if not identical to carrier

standard (extrakt)
termín
exportér
term
exporter
definice

subjekt vystavující exportní deklaraci (nebo subjekt, na který je deklarace vydána), který je vlastníkem zboží nebo k němu má podobná dispoziční práva v době, kdy je deklarace přijata

definition

name and address of the person who makes, or on whose behalf the "export declaration" is made, and who is the owner of the goods or has similar right of disposal over them at the time when the declaration is accepted

standard (extrakt)
termín
exportní agent
term
export agent
definice

osoba nebo společnost pověřená k obchodní činnosti nebo jednání jménem jiné osoby či společnosti, nebo jako zprostředkovatel pro služby související s exportem zboží ze země

definition

person or organisation authorised to act for or on behalf of another person or organisation in business or as a broker in respect of services concerning the export of goods out of the country

standard (extrakt)
termín
hmotnost
term
mass
definice

hmotnost daného nákladního vozidla naměřená zařízením připevněným k regulovanému vozidlu

definition

‘mass’ of a given heavy vehicle as measured by equipment affixed to the regulated commercial freight vehicle

termín
importér
term
importer
definice

subjekt nebo jeho zastupující agent pro celní odbavení nebo jiná oprávněná osoba, která vyřizuje celní odbavení

POZNÁMKA 1 k heslu Může zahrnovat osobu vlastníka zboží nebo osobu, které je zboží zasíláno.

definition

name and address of party who makes, or on whose behalf a customs clearing agent or other authorised person makes, an import declaration

NOTE This may include a person who has possession of the goods or to whom the goods are consigned.

standard (extrakt)
termín
importní agent
term
import agent
definice

osoba nebo společnost pověřená k obchodní činnosti nebo jednání jménem jiné osoby či organizace, nebo jako zprostředkovatel pro služby související s importem zboží do země

definition

person or organisation authorised to act for or on behalf of another person or organisation in business or as a broker in respect of services concerning the import of goods into the country

standard (extrakt)
termín
informace o hmotnosti pro jurisdikční kontrolu a vymáhání
term
mass information for jurisdictional control and enforcement (MICE)
definice

sběr, třídění a přenos dat o hmotnosti vozidla systémem IVS poskytovateli aplikační služby, aby data mohla být poskytnuta pro kontrolu a správu vybavených vozidel jurisdikcím na základě hmotnosti regulovaného vozidla, nebo použití těchto dat k umožnění shody s ustanoveními předpisů

definition

MICE/MRC collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an in-vehicle system to an application service provider to enable data provision to jurisdictions for the control and management of equipped vehicles based on the mass of the regulated vehicle, or use of such data to enable compliance with the provisions of regulations

termín
informace v tagu specifikované zásilky (CSS)
term
cargo shipment-specific (CSS) tag information
definice

nepovinné informace obsažené v tagu zásilky po celou dobu přepravy zboží v kontejneru až do jeho doručení

definition

optional information residing in the shipment tag for the duration of the containerized cargo shipment until its final delivery

standard (extrakt)
termín
informace získané měřením fyzikálních veličin v nákladu
term
cargo stress measurement information
definice

data sbíraná ze senzorů připevněných k položce, kontejneru nebo nákladu, která poskytují informace o parametrech, které mohou ovlivnit podmínky nákladu

PŘÍKLAD Teplota, vzpřímenost nákladu, tlak, náraz, vlhkost.

definition

data collected from sensors associated with an item, container or conveyance that provides information about parameters that may affect the condition of the cargo

EXAMPLE Temperature, position/attitude (upright cargo), pressure, shock, dampness, etc.

standard (extrakt)
termín
informační systém pro pracoviště s nebezpečnými materiály
term
workplace hazardous materials information system (WHMIS)
definice

nařízení kanadské vlády jako ekvivalent k normě OSHA pro komunikaci o nebezpečných nákladech, používané ve Spojených státech amerických

POZNÁMKA 1 k heslu V mnoha způsobech je systém značení WHMIS podobný systému HMIS. Nalézá se většinou jako sada značek a symbolů na přepravovaném zboží. WHMIS ani HMIS však nenahrazují patřičné nápisy, značky a symboly pro označování zásilek. Díky mezinárodní harmonizaci se očekává zavedení WHMIS po celém světě do roku 2008.

definition

canadian government regulation equivalent to the OSHA standard hazard communication standard (HCS) in the United States

NOTE In many ways, the WHMIS system of labelling is similar to the HMIS system and may be found as a set of labels and markings on goods being transported. Neither WHMIS nor HMIS is a substitute for proper shipping placards, labels and markings. Thanks to international harmonization, WHMIS is expected to be implemented worldwide by 2008.

standard (extrakt)
termín
Institut dopravního inženýrství
term
Institute of Transportation Engineers (ITE)
standard (extrakt)
termín
Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství
term
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
standard (extrakt)
termín
instrukce pro spedici
term
forwarding instructions
definice

dokument vydaný speditérovi, ve kterém jsou instrukce ohledně způsobu dopravy v něm popsaného zboží

POZNÁMKA 1 k heslu Instrukce pro dopravu využívá libovolná strana, která dává přepravní službě instrukce potřebné pro zásilku zboží straně, která je smluvně zavázána poskytnout přepravní služby. Straně, která tento dokument vydává, se obvykle říká odesílatel, zatímco strana, které jej obdrží, se nazývá speditér, dopravce nebo zástupce zasilatele. Tento dokument může být vydán také dopravcem nebo zástupcem zasilatele jakožto zasilatelem. Tento dokument lze použít při přepravě (1) různých druhů zboží a nákladů; (2) v kontejneru nebo bez; (3) různými druhy dopravy včetně multimodální; a (4) z jakéhokoliv místa do jakéhokoliv cíle.

definition

document issued to a forwarder, giving instructions regarding the action to be taken for the forwarding of goods described therein

NOTE 1 to entry: Forwarding instructions are used by any party who gives instructions for the transportation services required for a consignment of goods to any party who is contracted to provide the transportation services. The parties who issue this document are commonly referred to as the shipper or consignor, while the parties who receive this document are forwarders, carriers and shipping agents. This document can also be issued by a forwarder or shipping agent in its capacity as a shipper. This document can be used to arrange for the transportation (1) of different types of goods or cargoes; (2) whether containerized or non-containerized; (3) through different modes of transport including multi-modal; and (4) from any origin to any destination.

standard (extrakt)
termín
intermodální náklad
term
intermodal freight
definice

nákladní kontejner vyměňovaný mezi druhy dopravy a v případě kompatibilního zařízení mezi více systémy

POZNÁMKA 1 k heslu Druhy dopravy zahrnují silniční, železniční, lodní a letecké přepravce.

definition

cargo containers interchanged between transport modes, and where equipment is compatible within multiple systems

NOTE Transport modes include: motor, rail, water, and air carriers.

standard (extrakt)
termín
intermodální nákladní doprava
term
intermodal (freight) transport
definice

přeprava zboží jednou nebo více přepravními jednotkami (například intermodálním kontejnerem) nebo vozidlem, které používá různé druhy dopravy bez manipulace se zbožím při změně druhu dopravy

definition

movement of goods in one and the same loading unit (e.g. intermodal container) or vehicle which uses several modes of transport successively without handling the goods themselves when changing modes

standard (extrakt)
termín
intermodální nákladní kontejner
term
intermodal freight container
definice

velký objekt pro převoz nákladu (různé podoby) používaný k dopravě nebo skladování podle ISO 6346; nákladní kontejner navržený a vyrobený pro používání při překládce mezi dvěma nebo více druhy dopravy

definition

large cargo carrying object (of various formats) used for transport or storage that conforms to ISO 6346 and designed and constructed to permit it to be used interchangeably in two or more modes of transport

standard (extrakt)
termín
inteligentní dopravní systémy; dopravní telematika
term
intelligent transport systems (ITS)
definice

systém integrující informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících vědních oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistila vyšší efektivita a bezpečnost dopravních a přepravních procesů

definition

transport system in which advanced information, communication, sensor, and control technologies, including the Internet, are applied to increase safety, sustainability, efficiency, and comfort; major national initiative to improve information, communication and control technologies in order to improve the efficiency of surface transport

termín
intermodální nákladní kontejner ISO; intermodální kontejner ISO; ISO kontejner
term
ISO intermodal freight container; ISO Intermodal container; ISO container
definice

velký objekt pro převoz nákladu používaný k dopravě nebo skladování podle ISO 668, sady 1 Kontejnery

definition

large cargo carrying object used for transport or storage that conforms to ISO 668, Series 1 containers

standard (extrakt)
termín
jednotka pro sledování hmotnosti vozidla
term
vehicle mass monitoring unit (VMMU)
standard (extrakt)
termín
jmenování; ustavení; určení
term
appoint; appointment; appointed
definice

<TARV> oficiální přidělení zodpovědnosti za danou roli

definition

assign officially to take responsibility for a role

standard (extrakt)
termín
jurisdikce
term
jurisdiction
definice

<TARV> vládní, silniční nebo dopravní úřad, který vlastní regulativní aplikace

PŘÍKLAD Země, stát, městská rada, silniční úřad, ministerstvo (financí, dopravy) apod.

definition

government, road or traffic authority which owns the regulatory applications

EXAMPLE Country, state, city council, road authority, government department (customs, treasury, transport), etc.

standard (extrakt)
termín
knihovna aplikací
term
app library
definice

oddělená zabezpečená část paměti v systému IVS, ve které jsou uloženy aplikace s rozdílným řízením přístupu do zabezpečeného datového úložiště

definition

separately secure area of memory in IVS where apps are stored with different access controls to data pantry

termín
kodex federálních předpisů
term
code of federal regulations (CFR)
standard (extrakt)
termín
kombinovaná hrubá hmotnost
term
gross combination mass (GCM)
standard (extrakt)
termín
komerční aplikace
term
commercial application
definice

<TARV> aplikace ITS v regulovaných nákladních vozidlech pro komerční (neregulované) účely

PŘÍKLAD Sledování majetku, monitoring vozidla a pohonu, zabezpečení nákladu, správa řidiče atd.

definition

ITS applications in regulated commercial freight vehicles for commercial (non-regulated) purposes

EXAMPLE Asset tracking, vehicle and engine monitoring, cargo security, driver management etc.

standard (extrakt)
termín
komponenta pro sledování hmotnosti
term
mass monitoring component (MMC)
standard (extrakt)
termín
komunity uživatelů Freight-X
term
Freight-X user communities
definice

společenství organizací, které se formálně dohodly na spolupráci, že budou jednat podle zásad definovaných v ISO TS 17187 připojením ke konsorciu Freight-X

definition

communities of organizations who have formally agreed to collaborate to operate using the principles defined in ISO TS 17187 by joining a Freight-X consortium

standard (extrakt)
termín
konosament přepravce
term
house bill of lading
definice

dokument speditéra, který má podobné funkce jako konosament, ale není vlastnickou listinou, ani jej nelze smluvně měnit

POZNÁMKA 1 k heslu Letecký konosament přepravce se používá především ke kontrole zboží v rámci vlastního systému přepravce.

definition

freight forwarder’s document which performs similar functions to the bill of lading but which is not a document of title, nor is it negotiable

NOTE A house bill of lading is used mainly as a control for the goods within the freight forwarder’s own service system.

standard (extrakt)
termín
konsolidace; sdružení zásilek
term
consolidation
definice

sloučení menších zásilek zboží dohromady do větší zásilky pro přepravu

definition

grouping together of individual consignments of goods into a combined consignment for carriage

standard (extrakt)
termín
konsolidátor
term
consolidator
definice

osoba nebo organizace zajišťující proces kombinování/sdružování několika zásilek určených pro jednoho nebo více příjemců při jejich nakládce do kontejneru; kombinování zásilek do vozidel před přepravou nákladu

definition

person or organization engaged in the process of combining more than one consignment loaded in a container destined to one or more consignees, combining carload or truckload consignments to make carload or truckload movements

standard (extrakt)
termín
konsorcium Freight-X
term
Freight-X consortium
definice

organizace, které se formálně dohodly na vytvoření formálního sdružení, které má stanovená pravidla a řídicí postupy, aby mohly ve své činnosti spolupracovat podle zásad definovaných v ISO TS 17187

definition

organizations who have formally agreed to form a formal association which has established rules and governance procedures to collaborate to operate using the principles defined in ISO TS 17187

standard (extrakt)
termín
kontejner
term
container
definice

nádoba (schrána) na přepravu zboží, zejména taková, již lze snadno přeložit z jednoho druhu přepravy na jiný

definition

receptacle for the transport of goods, especially one readily transferable from one form of transport to another

standard (extrakt)
termín
kontejner na plošinovém vozu
term
container on flat car (COFC)
standard (extrakt)
termín
kupující; odběratel; koncový zákazník
term
buyer; customer; ultimate consignee
definice

osoba nebo entita nakupující zboží nebo služby

definition

person or legal entity that uses the service of a Toll Service Provider

NOTE Depending on the local situation, the customer can be the owner, lessor, lessee, keeper, (fleet) operator, holder of the vehicle's registration certificate, driver of the vehicle, or any other third person.

standard (extrakt)
termín
kosočtvercové (diamantové) hodnocení
term
diamond ratings (NFPA 704)
definice

ochranný kosočtverec (diamant), který se nachází na budovách a předmětech k označení stupně rizika rizikového materiálu

POZNÁMKA Správně se nazývá NFPA (ochranný) kosočtverec a je založený na normě 704 vytvořené NFPA (Národní sdružení protipožární ochrany); jeho symboly (čtyři kosočtverce) se používají k hrubému označení hořlavosti, reaktivity a dalších údajů. Jejich účel je podobný číslování podle tříd rizika, které se nachází na bezpečnostních značkách a štítcích. Čtyři části označují stupeň rizika (od jedničky do čtyřky, kdy čtyřka je nejrizikovější) následovně: horní kosočtverec (červený) označuje nebezpečí požáru a bod vzplanutí; levý kosočtverec (modrý) označuje zdravotní riziko; pravý kosočtverec (žlutý) označuje chemickou reaktivitu; spodní kosočtverec (bílý) se používá pro vyznačení kódu specifického rizika.

definition

the four-diamond legend found on buildings and objects, which reflects the hazard degree of the contents.

NOTE Properly called NFPA (National Fire Protection Association) diamonds and based on the 704 standard developed by the NFPA, these symbols are used to provide a gross indication of flammability, instability and other data.

They are similar in intent to the class-divisions numbering found on dangerous goods placards and labels. The four sections contain ratings (ranging from one to four with four as the most severe) as follows: ⎯ The upper triangle (red) is the fire hazard and flash point rating.

⎯ The left triangle (blue) is the health hazard rating.

⎯ The right triangle (yellow) is the reactivity rating.

⎯ The lower triangle (white) is used to reflect any specific hazard indication.

standard (extrakt)
termín
letecký dopravce
term
air carrier
definice

dopravce používající k přepravě zboží letadlo

definition

carrier using aircraft to transport goods

standard (extrakt)
termín
letecký manifest
term
air waybill
definice

neměnná část popisu zásilky používaná pro účely letecké přepravy zboží; určitý typ konosamentu

POZNÁMKA 1 k heslu Letecký manifest slouží jako stvrzenka pro zasilatele, dokládající, že daný dopravce přijal zde uvedené zboží a má za povinnost přepravit zásilku na cílové letiště podle stanovených podmínek.

definition

particular type of bill of lading, specifically a non-negotiable consignment

NOTE used to cover the transport of goods by airfreight

NOTE An air waybill serves as a receipt for the shipper, indicating that the carrier has accepted the goods listed therein, and obligates it to carry the consignment to the airport of destination according to specified conditions.

standard (extrakt)
termín
letecký manifest přepravce
term
house air waybill
definice

dokument vystavený zástupcem/konsolidátorem, dokládající smlouvu o přepravě zboží mezi zasilatelem a zástupcem/ konsolidátorem

definition

document made out by an agent/consolidator which evidences the contract between the shipper and the agent/consolidator for the arrangement of carriage of goods

standard (extrakt)
termín
ložná jednotka
term
load unit
definice

balík, přepravka, kontejner nebo jiná přepravní jednotka, která může být naložena na dopravní prostředky

definition

cargo transportation unit, which may be loaded on a transport means

NOTE Synonyms: package, container.

standard (extrakt)
termín
malé a střední podniky
term
small and medium-size enterprise (SME)
definice

každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu, který je charakterizovaný počtem zaměstnanců, ročním obratem a/nebo bilanční sumou roční rozvahy, které nepřesahují stanovený limit

POZNÁMKA 1 k heslu V rámci Evropské unie se jedná o podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur. (Doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2003 s definicí mikropodniků, malých a středních podniků.)

definition

any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form, that is characterized by number of employees, annual turnover, and/or annual balance sheet which falls below established limits

NOTE 1 to entry: Within European Union, fewer than 250 persons, annual turnover not exceeding 50 million euros and annual balance not exceeding 43 million euros. (Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small, and medium-sized enterprise.)

standard (extrakt)
termín
management přístupu vozidla
term
vehicle access management (VAM)
definice

sledování a management regulovaných vozidel, které se přibližují nebo jsou v citlivých a řízených oblastech

definition

monitoring and management of regulated vehicles approaching or within sensitive and controlled areas

termín
manipulační jednotka
term
unit load
definice

jedno nebo více přepravních balení nebo jiných ucelených položek, díky kterým je dosaženo vhodnosti k přepravě, stohování a skladování zboží jako jednotky

PŘÍKLAD Palety, prokladové a upínací prostředky, zajištění nebo zámky, lepidlo, smršťovací a síťové obaly.

definition

one or more transport packages or other items held together by means such as pallet, slip sheet, strapping, interlocking, glue, shrink wrap, or net wrap, making them suitable for transport, stacking, and storage as a unit

standard (extrakt)
termín
mapa
term
map
definice

prostorové datové sady, které vyznačují silniční systém

definition

spatial dataset that defines the road system

termín
Mezinárodní elektrotechnická komise
term
International Electrotechnical Commission (IEC)
standard (extrakt)
termín
mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží
term
International Commercial Terms (INCOTERMS)
standard (extrakt)
termín
Ministerstvo dopravy
term
department of transportation (DOT)
standard (extrakt)
termín
monitoring přístupu
term
access monitoring
definice

sledování a zaznamenávání dat o vozidlech na silniční síti a/nebo přidružené infrastruktuře (mosty, tunely apod.)

definition

observation and recording of vehicle related data when using the road network and/or associated infrastructure (bridges, tunnels etc.)

termín
manifest; přepravní dokumentace; seznam nákladu
term
manifest
definice

dokument uvádějící kompletní výčet zboží naloženého za účelem přepravy do nákladního kontejneru nebo jiné přepravní jednotky, vyhotovený subjektem odpovědným za jeho naložení

do kontejneru nebo jednotky

POZNÁMKA 1 k heslu Přepravní dokumentace je zpravidla připravována v místech nakládky a jejím základem jsou zpravidla nákladní listy. Pro přepravu přepravní dokumentace reprezentuje soubor průvodních nákladních listů pro úřední a správní účely.

definition

document which lists complete specifications of the goods loaded for transport to various destinations by a vessel or other means of transport

NOTE As a rule cargo manifests are drawn up by the agents in the ports of loading and are based upon the bills of lading. For shipping, a manifest represents a cumulating of bills of lading for official and administrative purposes.

standard (extrakt)
termín
mezinárodní informační systém pro cestující
term
international traveller information systems (ITIS)
definice

mezinárodní informační systém definující normalizované fráze/slovní označení pro popis incidentů (událostí)

POZNÁMKA 1 k heslu ITIS obsahuje široké možnosti normalizovaného popisu událostí (nehod) formou frází/slovních označení a očekává se, že bude používán napříč ITS. Kódy slovních označení mohou být využívány pro rozdělení a klasifikaci typů incidentů a pro tvorbu jednotných slovních označení čitelných člověkem. Vzhledem k možnosti klasifikovat typy incidentů jsou slovní označení ITIS doporučována pro použití v mnoha oblastech. Slovní označení/fráze ITIS mohou být také spojeny s volným textem a použity k popisu mnoha incidentů (událostí).

POZNÁMKA 2 k heslu Popis incidentů lze použít rovněž pro nákladní dopravu.

definition

term commonly associated with the standard for incident phrases developed by the SAE ITIS committee in conjunction with ITE TMDD and other standards

NOTE This work contains a wide variety of standard phrases to describe incidents and is expected to be used throughout the ITS industry. The codes found there can be used for sorting and classifying types of incident events, as well as creating uniform human-readable phrases. In the capacity of classifying incident types, ITIS phrases are recommended for use in many areas. ITIS phrases can also be freely mixed with text and used to describe many incidents.

standard (extrakt)
termín
monitorovací stanice kvality
term
quality monitoring station (QMS)
standard (extrakt)
termín
monitorování zásilky a pozice
term
consignment and location monitoring (CLM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o obsahu přepravovaného nákladu a/nebo jeho stavu a pozici systémem IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of data from an in-vehicle system to an application service provider concerning the content of the load being carried and/or its condition and/or location

standard (extrakt)
termín
monolitická paměťová struktura
term
monolithic memory structure
definice

paměťové úložiště vyžadující pro přístup pouze jeden adresovací prvek

definition

memory storage that is addressable by a single addressing element

standard (extrakt)
termín
náklad; zboží
term
freight; goods, cargo, load
definice

zboží nebo produkty přepravované lodí, letadlem, vlakem, dodávkou nebo nákladním autem, obvykle za účelem zisku; zboží přepravované z jednoho místa do druhého

POZNÁMKA 1 k heslu V moderní době se ve většině intermodální dálkové nákladní dopravy používají kontejnery.

definition

goods or produce transported, generally for commercial gain, by ship, aircraft, train, van or truck

NOTE 1 to entry: In modern times, containers are used in most intermodal long-haul cargo transport.

termín
nákladní kontejner
term
freight container
definice

nákladní ISO kontejner specifikovaný normou ISO 668 i kontejnery v normách ISO nedefinované

definition

ISO freight container as specified in ISO 668 as well as containers not defined by other ISO standards

standard (extrakt)
termín
nákladní list
term
waybill
definice

dokument vystavený odesilatelem nebo jeho jménem, dokládající smlouvu o přepravě zboží mezi odesilatelem a dopravcem

POZNÁMKA 1 k heslu Průběžný nákladní list pokrývá veškerou přepravu od odjezdu až po místo určení zásilky. Není dokladem o vlastnictví.

definition

document made out by, or on behalf of, the shipper and which evidences the contract between shipper and carrier for carriage of cargo

NOTE A “through air waybill” covers the entire transportation from departure to destination of consignment. It is not a document of title.

standard (extrakt)
termín
nákladní speditér; speditér; zasilatel
term
freight forwarder
definice

subjekt zařizující přepravu zboží včetně souvisejících služeb a/nebo formálních úkonů jménem odesilatele nebo příjemce

definition

party arranging the carriage of goods including connected services and/or associated formalities on behalf of a consignor or consignee

standard (extrakt)
termín
Národní sdružení pro barvy a laky (US)
term
National Paint and Coating Association (US) (NPCA)
standard (extrakt)
termín
nebezpečné zboží
term
hazardous materials; dangerous goods (HAZMAT; DG)
definice

látky nebo předměty, které jsou potenciálně nebezpečné (například pro lidi jedovaté, škodlivé životnímu prostředí, výbušné, hořlavé, radioaktivní), které při přepravě vyžadují regulativní kontrolu

definition

substances or articles which are potentially hazardous (for example, poisonous to humans, harmful to the environment, explosive, flammable, or radioactive) that require regulatory control when transported

termín
neoprávněná manipulace
term
tamper; tampering
definice

chování vůči systému IVS nebo systému poskytovatele služby, které je namířeno proti jejich správnému fungování

definition

conduct towards IVS or a service provider’s system which is intended to prevent the IVS or the service provider’s system from functioning correctly

standard (extrakt)
termín
nepřepravitelný
term
non-conveyable
definice

položka, jejíž šířka, výška nebo váha vylučují její pohyb v dopravních systémech

definition

an item of such width, height, or weight to preclude its movement on conveyor systems

standard (extrakt)
termín
neměnné informace tagu kontejneru
term
permanent container tag information
definice

nepřeprogramovatelné informace obsažené v tagu kontejneru po celou dobu životnosti kontejneru nebo do doby změny vlastnictví kontejneru a/nebo změny jeho identifikace, které jsou nahrány a spravovány majitelem kontejneru (nebo v jeho zastoupení) a jsou v jeho odpovědnosti

definition

non-reprogrammable information that resides on the container tag for the duration of the lifetime of the container (or until the container changes ownership and/or equipment ID), and which is uploaded and maintained by, or on behalf of, the container owner and at its responsibility

NOTE The permanent, non-reprogrammable information elements are specified in ISO 10374.

standard (extrakt)
termín
NFPA 704; NFPA (ochranný) kosočtverec
term
NFPA diamond; NFPA 704 (NFPA)
definice

Národní sdružení protipožární ochrany (US)

definition

National Fire Protection Association (US)

standard (extrakt)
termín
odběratel
term
delivery party
definice

subjekt, kterému má být zboží dodáno, pokud není identický s příjemcem

definition

party to whom goods should be delivered, if not identical to consignee

standard (extrakt)
termín
odběratel dopravních služeb
term
transport service buyer
definice

strana, která dává přepravní službě instrukce potřebné pro zásilku zboží

definition

party who gives instructions for the transportation services required for a consignment of goods

standard (extrakt)
termín
odesilatel
term
consignor; shipper
definice

subjekt, který na základě smlouvy s dopravcem odesílá zboží prostřednictvím dopravce, nebo nechá zboží dopravcem doručit

definition

shipper, sender, party which, by contract with a carrier, consigns or sends goods with the carrier, or has them conveyed by him

standard (extrakt)
termín
Organizace pro rozvoj norem pro strukturované informace – Technická komise pro jazyk UBL
term
Organization for the Advancement of Structured Information Standards – Universal Business Language Technical Committee (OASIS UBL TC)
standard (extrakt)
termín
osobní ochranné prostředky
term
personal protective equipment (PPE)
standard (extrakt)
termín
osvědčení o původu zboží
term
certificate of origin
definice

mezinárodní obchodní dokument osvědčující zemi původu zásilky

definition

international business document that certifies the country of origin of the shipment

standard (extrakt)
termín
osvědčení o schválení
term
certificate of approval
definice

<TARV> písemná smlouva mezi schvalovacím orgánem a poskytovatelem služby

POZNÁMKA 1 k heslu Tato smlouva je vydána schvalovacím orgánem s ohledem na skutečnost, že poskytovatel služby, který splnil podmínky schvalovacího orgánu pro výkon funkce poskytovatele služby, je jmenován pro tuto způsobilost. Smlouva stanoví právní závazky zúčastněných stran s ohledem na vykonávanou roli poskytovatele služby.

definition

written agreement made between an approval authority and a service provider

NOTE An approval authority approval agreement recognizes the fact that a service provider, having satisfied the ‘approval authority’s’ requirements for appointment as a service provider, is appointed in that capacity, and sets out the legal obligations of the parties with respect to the on-going role of the service provider.

standard (extrakt)
termín
paleta
term
pallet
definice

dřevěná, plastová nebo kovová konstrukce, která umožňuje přemístění skupiny zboží vysokozdvižným vozíkem nebo jiným prostředkem pro manipulaci s paletami

POZNÁMKA 1 k heslu Paleta je převážena v zařízení (například v intermodálním ISO kontejneru) jako podsložka položky AEI.

definition

a wooden, plastic or metal platform that enables a bundle of goods to be moved around by a fork-lift truck or similar platform-moving device that will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item

NOTE Pallets may be referred to but are not defined in this family of standards; they are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
parkoviště pro vozidla
term
vehicle parking facility (VPF)
definice

parkoviště pro regulovaná a komerční vozidla, které splňuje požadavky místní jurisdikce ve svém účelu, správě a řízení, především ve smyslu poskytování bezpečného parkování pro regulovaná a další komerční vozidla

definition

parking facility for regulated and other commercial vehicles that meets the requirements of the local jurisdiction in its ability and associated administration and management esp. often to provide safe and secure parking for regulated and other commercial vehicles

termín
počítačově podporovaný dispečink
term
computer-aided dispatcher (CAD)
standard (extrakt)
termín
podmínka
term
condition
definice

sestava pravidel určených jurisdikcí pro zahájení generování zpráv

PŘÍKLAD Zprávy o shodě nebo neshodě, zprávy o výjimkách, zprávy o podmínkách, zprávy o událostech, poplaších a průjezdech.

definition

set of rules determined by the jurisdiction to trigger the generation of reports

EXAMPLE Compliance or non-compliance reports, exception reports, condition reports, events, alarms and passage reports.

standard (extrakt)
termín
podniková sběrnice služeb
term
Enterprise Service Bus (ESB)
standard (extrakt)
termín
pojízdná nákladní klec
term
rollercage
definice

klec s podvozkem pro přepravu volných položek

definition

cage with casters for transporting loose items

standard (extrakt)
termín
pojmenování látek přepravy
term
proper shipping name (PSN)
standard (extrakt)
termín
pokročilé informační systémy pro cestující
term
advanced traveller information systems (ATIS)
standard (extrakt)
termín
popis incidentu
term
incident description (IDX)
standard (extrakt)
termín
porušení sledované rychlosti vozidla/řidiče
term
vehicle/driver speed monitoring infringement (VDSMI)
standard (extrakt)
termín
porušení sledované rychlosti vozidlem
term
vehicle speed monitoring infringement (VSMI)
standard (extrakt)
termín
platforma sítě
term
network platform
definice

<RFID> systém, přes který z tagu RFID probíhá komunikace s daty pro zobrazení a zpracování

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o podsystém v systému tagu zásilky. Platforma sítě pro RFID obsahuje bezdrátovou rádiovou síť, server, terminál (terminály), databázi, middleware atd. Informace z tagu zásilky jsou přes danou webovou stránku přístupné pro autorizované uživatele podle předvolených kritérií.

definition

information processing system through which data from an RFID cargo shipment tag is communicated, processed and viewed

NOTE It is a subset within/of the cargo shipment tag system. The network platform system includes a wireless radio network, a server, terminal(s), database, middleware, etc. Information from the cargo shipment tag system is accessible, according to pre-determined access criteria, to authorized users through a dedicated internet website.

standard (extrakt)
termín
položka
term
item
definice

položka zboží určená k přepravě

POZNÁMKA 1 k heslu Položka může být tvořena jednou jednotkou, jako je dopis, svazek nebo krabice, více kusy zboží, nebo více jednotkami, které jsou umístěny do schrány a dále přepravovány v zařízení (například v intermodálním ISO kontejneru) jako podsložka položky AEI.

definition

item of goods to be moved

NOTE An item may be a single unit, such as a letter, a bundle or box of units or other units that will be bundled into a receptacle which will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item.

Items are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
poskytovatel aplikační služby
term
application service provider (ASP)
definice

subjekt, který poskytuje aplikační službu

definition
termín
poskytovatel logistických služeb
term
logistic service provider
definice

strana poskytující logistické služby jako je skladování, přebalování výrobků, distribuce a montáž (tj. poskytovatel logistických služeb typu 3PL, kontejnerové překladiště)

definition

party providing logistic services such as warehousing, repacking products, distribution, and assembly (i.e. third party logistic provider, container freight station)

standard (extrakt)
termín
poskytovatel přepravních služeb
term
transport services provider
definice

subjekt přepravující zboží

definition
standard (extrakt)
termín
poskytovatel služby
term
service provider
definice

<TARV> subjekt, který byl certifikován úřadem jako vhodný pro poskytování regulovaných nebo komerčních služeb pomocí aplikačních služeb ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatel služby je odpovědný za sběr dat ze systému IVS, zpracování dat a poskytování zpráv jurisdikci v souvislosti s jurisdikcí specifikovanými požadavky na službu.

definition

party which is certified by an approval authority (regulatory) as suitable to provide regulated or commercial ITS application services

standard (extrakt)
termín
posloupnost vlastnictví
term
chain of possession
definice

identifikace a vhodný přehled o posloupnosti vlastnictví jednotky nákladu, například zásilky, a související podpůrné datové atributy o této straně, nákladu a prostředcích umožňujících přepravu nebo distribuci tohoto nákladu

definition

identification and appropriate collection of a history of the party with possession of some unit of freight, such as a consignment, and relevant supporting data attributes about the party, the freight, and the assets involved in enabling the transport or distribution of that freight

standard (extrakt)
termín
povinné informace tagu zásilky
term
mandatory shipment tag information
definice

dva nepřeprogramovatelné datové prvky: jedinečné trvalé identifikační číslo integrovaného obvodu (identifikační číslo čipu) a jedinečné trvalé identifikační číslo samotného tagu (identifikační číslo tagu), a jeden přeprogramovatelný datový prvek (směrový kód dat tagu)

POZNÁMKA 1 k heslu Nepřeprogramovatelné datové prvky jsou vloženy do tagu zásilky výrobcem tagu.

definition

two non-reprogrammable data elements [i.e. a unique permanent ID of the integrated circuit (chip ID) and a unique permanent ID of the actual tag (tag ID)] and one reprogrammable data element (the tag data routing code)

NOTE The non-reprogrammable data elements will be imbedded in the shipment tag by the tag manufacturer.

standard (extrakt)
termín
pozemní doprava
term
land transport
definice

doprava používající silniční, železniční, popřípadě říční dopravní sítě

definition

mode of transport that is effected using roads and railways and may in some cases include use of inland waterways

standard (extrakt)
termín
primární hybatel
term
prime mover
definice

jednotka tahače nebo jiného nákladního vozidla, která slouží pro přepravu přívěsů nebo návěsů, se vzájemným spojením za použití nějakého druhu mechanického zámkového systému

POZNÁMKA 1 k heslu Primární hybatel se může spojovat s různými typy přívěsů nebo návěsů.

definition

heavy-duty commercial vehicle tractor unit which serves as a method of moving trailers (most often semi-trailers) by coupling to the trailer using some sort of mechanical lock system, usually a fifth wheel coupling

NOTE: Tractor units can couple to different types of trailers.

standard (extrakt)
termín
primární uživatel
term
prime user
definice

<TARV> hlavní uživatel služby TARV

definition

principal user of the TARV services

standard (extrakt)
termín
proces intermodální nákladní dopravy
term
Intermodal Freight Process (IMOD-PRO)
standard (extrakt)
termín
proces mezinárodní nákladní dopravy
term
International Freight Process (INAT-PRO)
standard (extrakt)
termín
prodejce
term
seller
definice

subjekt, který prodává zboží kupujícímu

definition

name and address of party selling merchandise to a buyer

standard (extrakt)
termín
profil zprávy
term
message profile
definice

obsah vyměněných elektronických obchodních transakcí, který je popsán za účelem sloužit jako část formální dohody

definition

content of the electronic business transactions exchanged described with an aim to function as part of a formal agreement

standard (extrakt)
termín
pravidla zhuštěného kódování
term
packed encoding rules (PER)
definice

normalizované kódování dat splňující požadavky ISO 8824 ASN.1 o zápisu dat

POZNÁMKA 1 k heslu Pravidla zhuštěného kódování jsou stanovena v ISO 8825.

POZNÁMKA 2 k heslu Existují i jiné způsoby kódování, jako například základní pravidla kódování (BER). V normách ITS odkaz na ASN.1 také znamená použití pravidel zhuštěného kódování podle ISO 8825.

definition

standardized determination of data encoding to conform to the requirements of ISO 8824 ASN.1 data notation.

NOTE 1 The packed encoding rules are given in ISO 8825.

NOTE 2 There are alternate forms of encoding, such as basic encoding rules (BER). Within ITS standards, reference to ASN.1 also implies the use of packed encoding rules as specified in ISO 8825.

standard (extrakt)
termín
primární poskytovatel služby
term
prime service provider (PSP)
definice

<TARV> první smluvní strana poskytující regulované aplikační služby pro regulované komerční nákladní vozidlo nebo jmenovaný nástupce pro ukončení takové počáteční smlouvy

POZNÁMKA 1 k heslu Primární poskytovatel služby je také zodpovědný za údržbu instalovaného systému IVS; pokud nebyl systém IVS instalován během výroby vozidla, primární poskytovatel služby je rovněž zodpovědný za jeho instalaci a uvedení do provozu.

definition

service provider who is the first contractor to provide regulated application services to the regulated commercial freight vehicle, or a nominated successor on termination of that initial contract

NOTE The prime service provider is also responsible for maintaining the installed IVS; if the IVS was not installed during the manufacture of the vehicle, the prime service provider is also responsible for installing and commissioning the IVS.

standard (extrakt)
termín
profil zprávy Freight-X
term
Freight-X message profile
definice

specifikace popisující, jak uskutečnit jeden nebo více obchodních procesů Freight-X stanovením obchodních pravidel Freight-X řídicích obchodní spolupráci a informační obsah (profil zprávy) vyměněných elektronických obchodních transakcí

definition

specification of how one or more Freight-X business processes are executed by specifying the Freight-X business rules governing its business collaborations and the information content (message profile) of the electronic business transactions exchanged

standard (extrakt)
termín
prostředí otevřeného systému
term
open system environment
definice

komplexní systém rozhraní, služeb a podpůrných formátů včetně uživatelských aspektů, pro interoperabilitu a/nebo přenosnost aplikací, dat nebo osob, jak je stanoveno normami a profily norem pro informační technologie

definition

comprehensive set of interfaces, services, and supporting formats, plus user aspects, for interoperability and/or portability of applications, data, or people, as specified by information technology standards and profiles

standard (extrakt)
termín
provozní koncept
term
concept of operations (CONOPS)
standard (extrakt)
termín
provozovatel komunity Freight-X
term
Freight-X community provider
definice

organizace, která zavádí mechanismy potřebné pro řízení poptávky a nabídky dostupných služeb Freight-X a podporuje procesy pro řízení nákladní dopravy

definition

organization who implement mechanisms for managing demand and supply of available Freight-X services supporting freight transportation management operations

standard (extrakt)
termín
provozovatel terminálu
term
terminal operator
definice

strana, která nese provozní odpovědnost za počáteční a koncové uzly jízdy nákladní dopravy (tj. dohlížení na vykládku zboží, kontrolu množství zboží oproti množství uvedenému v manifestu, překládku zboží, kontrolu dokumentů, autorizaci dopravce k vyzvednutí zboží)

definition

party with operational responsibilities at origin or destination nodes for freight transport journeys (i.e. overseeing the unloading of goods, checking the quantity of goods against the manifest, transferring of the goods, checking documents, authorizing a carrier to pick up goods)

standard (extrakt)
termín
přepravitelný
term
conveyable
definice

položka, která může být účinně a bezpečně přemísťována manipulační technikou za účelem přepravy materiálu na opačnou stranu dopravníku

definition

an item that can be moved efficiently and safely on handling devices used to move material over a fixed line of travel

NOTE: Such material handling devices, or conveyors, are for the purposes of this standard considered to be continuousloop belted systems moving packages or objects in a predetermined path and having fixed or selective points of loading or discharge. The width of the belt, height permitted within the facility, and weight capacity of the belt may determine whether the items are conveyable.

standard (extrakt)
termín
přepravní balení
term
transport package
definice

balení určené pro přepravu a manipulaci s jedním nebo více předměty, menších balení nebo sypkého materiálu

definition

package intended for the transportation and handling of one or more articles, smaller packages, or bulk material

standard (extrakt)
termín
přepravní dokumentace; přepravní doklady
term
transport documentation; shipping papers; shipping documents
definice

právní nebo obchodní dokument, který je přiložen v dopravním prostředku v průběhu přepravy

definition

shipping papers shipping documents legal and commercial documents that accompany the transport means during a journey

standard (extrakt)
termín
přepravní pečeť; pečeť zařízení
term
transport seal
definice

mechanické nebo elektronické zařízení použité na kontejneru, ložné jednotce, návěsu apod. z důvodu zajištění hodnověrnosti nebo zabezpečení

definition

equipment seal mechanical or electronic device applied to a container, unit load device, trailer, etc. to guarantee authenticity or security

standard (extrakt)
termín
přihlášení se; zápis
term
enrolment
definice

<TARV> oficiální registrace účasti

definition

official registration to participate

standard (extrakt)
termín
příjemce
term
consignee; receiver
definice

subjekt uvedený v přepravním dokladu, kterému má být zboží, náklad nebo přepravní jednotky doručeny

definition

receiver party to which goods are consigned

termín
příručka pro nouzové situace
term
emergency response guidebook (ERG)
standard (extrakt)
termín
přepravní jednotka
term
transport unit
definice

kombinace nákladu, dopravních prostředků a přepravní dokumentace

POZNÁMKA 1 k heslu Obsahuje dopravní prostředek, přepravní skladové systémy a ochranné obaly používané pro nebezpečné zboží.

POZNÁMKA 2 k heslu Přepravní jednotka je samostatně identifikovatelná.

POZNÁMKA 3 k heslu Přepravní jednotka může obsahovat další přepravní jednotky, například silniční vozidlo jako přepravní jednotka a více naložených palet na toto vozidlo, které jsou každá samostatnou přepravní jednotkou.

definition

combination of the load, transport means and transport documentation

NOTE This includes the modes of transport as well as the containment or storage systems used for the dangerous goods. A transport unit is an item that is separately identified. A transport unit may include or contain other transport units, examples being a road vehicle as a transport unit and multiple pallets loaded onto the road vehicle, each pallet being its own transport unit.

standard (extrakt)
termín
přístup
term
access
definice

vpuštění, vstup, svolení používat silniční síť a/nebo přidruženou infrastrukturu (mosty, tunely apod.)

definition

admittance, entry, permit to use the road network and/or associated infrastructure (bridges, tunnels etc.)

termín
přístupový mechanismus
term
access methods
definice

postupy a protokoly pro poskytnutí a získání dat

definition

procedures and protocols to provision and retrieve data

termín
přívěs na plošinovém voze
term
trailer on flat car (TOFC)
standard (extrakt)
termín
původnost
term
originality
definice

zabezpečení zásilky proti nesprávnému sdělení nebo výkladu informací v tagu zásilky, a to pomocí následujících zákazů: 1. jakékoliv změny povinných nepřeprogramovatelných informací, 2. jakékoliv neautorizované změny nepovinných přeprogramovatelných informací

definition

validity designed such that a compromise of the shipment through misrepresentation of the information on the shipment tag is not possible under the following circumstances: ⎯ any modification of the mandatory non-reprogrammable information; ⎯ any unauthorized modification of optional reprogrammable information

standard (extrakt)
termín
registr UDDI
term
Universal Description Discovery and Integration (UDDI)
standard (extrakt)
termín
regulovaná aplikační služba
term
regulated application service (RAS)
definice

<TARV> aplikační služba TARV, která je povinně uvalena nařízením jurisdikce nebo je jurisdikcí podporována jako volitelná

definition

TARV application service that is mandated by a regulation imposed by a jurisdiction, or an option supported by a jurisdiction

standard (extrakt)
termín
regulovaná/regulativní aplikace
term
regulated/regulatory application
definice

<TARV> úprava vydaného schválení, kterou jurisdikce používají k udělení různých kategorií práv pro komerční nákladní vozidla k jejich provozu za vymezených okolností a určitých podmínek

POZNÁMKA 1 k heslu Každá jurisdikce může užívat vlastní terminologii, mimo jiné pro povolení, aplikaci, schéma, koncesi, výjimku, věstník a vyhlášku.

definition

approval arrangement utilised by jurisdictions for granting certain categories of commercial vehicle rights to operate in regulated circumstances subject to certain conditions

NOTE Each jurisdiction may use their own terminology including, but not limited to, permit, application, scheme, concession, exemption, gazettal and notice.

standard (extrakt)
termín
regulované komerční nákladní vozidlo
term
regulated commercial freight vehicle
definice

<TARV> vozidlo určené pro přepravu komerčního nákladu, které podléhá předpisům jurisdikce v oblasti užívání silničního systému dané jurisdikce a splnění zvláštních předpisů pro třídu komerčního nákladního vozidla, často prostřednictvím informací poskytovaných přes TARV

definition

vehicle (often but not always designed to haul commercial freight) that is subject to regulations determined by the jurisdiction as to its use on the road system of the jurisdiction in regulated circumstances, subject to certain conditions, and in compliance with specific regulations for that class of vehicle

NOTE At the option of jurisdictions this may require the provision of information via TARV or provide the option to do so.

standard (extrakt)
termín
rozšiřitelný značkovací jazyk pro elektronický obchod
term
Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)
termín
řízená zóna; zóna řízeného přístupu
term
controlled zone; controlled access zone
definice

vymezená fyzická oblast, ve které je jurisdikcí nebo správcem řízené zóny požadováno řízení přístupu pro regulovaná vozidla

definition

controlled access zone defined physical area which the jurisdiction or controlled zone manager determines require access control for regulated vehicles

termín
řízení citlivých/vymezených oblastí
term
sensitive/restricted zone management
definice

monitorování a řízení regulovaných komerčních nákladních vozidel nad rámec běžného řízení dopravy, podle ustanovení jurisdikce nebo jejích zástupců ve vztahu k regulovaným komerčním nákladním vozidlům

definition

monitoring and management of regulated vehicles in additional to normal traffic management, as specified by the jurisdiction or its agents to apply to regulated vehicles

termín
řízení přístupu na základě uživatelských rolí
term
Role-based Access Control (RBAC)
standard (extrakt)
termín
řízení přístupu vozidla
term
vehicle access control (VAC)
definice

řízení regulovaných vozidel vjíždějících a vyjíždějících z řízených oblastí a související vybírání poplatků a pokut

definition

control of regulated vehicles ingress to and egress from controlled areas and associated penalties and levies

termín
řízení/správce citlivé/vymezené oblasti
term
sensitive/restricted zone management/manager (SZM)
standard (extrakt)
termín
řízení/správce oblasti řízeného přístupu
term
controlled access zone management/manager (CZM)
standard (extrakt)
termín
RFID tag zásilky
term
RFID cargo shipment tag
definice

tag pro čtení i zápis; obsahuje data specifická pro zásilku v kontejneru a tag

POZNÁMKA 1 k heslu Nahraná data jsou v zodpovědnosti zasilatele.

POZNÁMKA 2 k heslu Tag může být připevněn ke kontejneru zasilatelem nebo podle jeho pokynů subjektem, který fyzicky provádí nakládku kontejneru.

POZNÁMKA 3 k heslu Obsah dat tagu je flexibilní a může podle přání zasílatele obsahovat informace o cíli cesty, trase, dopravním prostředku, čase a místě čtení nebo zápisu dat, informace o nákladu (popřípadě včetně informací o nebezpečném zboží) nebo další informace týkající se cesty.

POZNÁMKA 4 k heslu Tag má spolehlivě fungovat od bodu nakládky kontejneru do místa jeho určení a má být odstraněn příjemcem při koncové dodávce. Tag lze použít opakovaně.

definition

read-write tag into which data specific to a containerized cargo shipment can be stored and the tag and the data uploaded in it are the responsibility of the shipper

NOTE The tag can be affixed to the container by the shipper or, as per the shipper’s instructions, by the party that physically performs the loading (“stuffing”) of the container. Data capabilities are flexible and can, at the shipper’s discretion, include destination, routing, conveyance or other transportation information, time and location of the interrogation, cargo information (including hazardous material information, where applicable) or other trip-specific information. The tag must perform reliably from the point of stuffing of the container to delivery destination, and is to be removed by the consignee upon final delivery. The tag is reusable.

standard (extrakt)
termín
sběrný konosament
term
master bill of lading
definice

konosament vydaný velitelem plavidla pověřeného vlastníkem nebo provozovatelem plavidla

POZNÁMKA 1 k heslu Sběrný konosament může zahrnovat několik jednotlivých konosamentů přepravců.

definition

bill of lading issued by the master of a vessel (in actuality, the owner or charterer of the vessel)

NOTE A master bill of lading can cover a number of house bills.

standard (extrakt)
termín
sběrný letecký manifest; sběrný letecký nákladní list
term
master air waybill
definice

letecký nákladní list pokrývající konsolidovanou zásilku, vykazující konsolidátora jako odesilatele

definition

air waybill covering a consolidated consignment, showing the consolidator as shipper

standard (extrakt)
termín
segmentovaná paměťová struktura
term
segmented memory structure
definice

paměťové úložiště, které je rozdělené do oddělených prvků, vyžadující pro přístup více adresovacích prvků

definition

memory storage that is separated into separate elements and requires multiple addressing elements for access

standard (extrakt)
termín
sekundární uživatel
term
secondary user
definice

<TARV> další uživatel služby TARV, který není primárním uživatelem

definition

other user(s) of the TARV services who are not the prime user

standard (extrakt)
termín
sériový komunikační protokol; síť řídicích jednotek
term
controller area network (CAN)
definice

protokol linkové vrstvy sériové komunikace po lince

definition

the CAN data link layer protocol for serial communication as specified in ISO 11898-1; the CAN Open is a CAN-based higher layer protocol; it was developed as a standardised embedded network with highly flexible configuration capabilities

termín
shoda (s normou)
term
conformance
definice

příslušnost implementace k určité normě

definition

adherence of a candidate's implementation to a standard

standard (extrakt)
termín
schrána
term
receptacle
definice

jedna jednotka nebo přepravka s položkami či menšími balíčky

POZNÁMKA 1 k heslu Schrána obvykle může vypadat jako pytel, krabice nebo klec, která je přepravována v zařízení (např. intermodální ISO kontejner) jako podsložka položky AEI.

POZNÁMKA 2 k heslu Schrána je definována souborem norem ISO/IEC SC31 Automatická identifikace a techniky sběru dat.

definition

single unit, or a carrier of items and of smaller packets and items

NOTE 1 to entry A receptacle will normally take the form of a bag, box or roller cage that will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item

NOTE 2 to entry Packets are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
schválení (poskytovatele služby)
term
approval
definice

formální potvrzení, že žadatel splnil všechny požadavky pro jmenování poskytovatelem aplikačních služeb, nebo že aplikační služba splňuje požadovanou úroveň služeb

definition

formal affirmation that an applicant has satisfied all the requirements for appointment as a service provider

termín
schvalovací orgán
term
approval authority
definice

<TARV> obvykle nezávislý orgán pro schvalování a audit poskytovatelů služeb

definition

regulatory organization (usually independent) which conducts approval and ongoing audit for service providers on behalf of a jurisdiction

standard (extrakt)
termín
silniční dopravce
term
motor carrier
definice

dopravce používající pro přepravu zboží pronajatou nebo soukromou silniční dopravu

definition

motor carriage carrier using for-hire or private motorized transport on roads to transport goods

standard (extrakt)
termín
síť služeb s logistickými informacemi v severovýchodní Asii
term
Northeast Asia Logistics Information Service Network (Neal-Net)
standard (extrakt)
termín
sjednocený
term
unitized
definice

dohromady zajištěný v celek tak, aby bylo možné s tímto celkem nakládat jako s jedním objektem

definition

secured together so as to be handled as an entity

standard (extrakt)
termín
sledování
term
tracking
definice

<nákladní doprava> funkce udržování informovanosti o stavu zboží, položek zboží, zásilek nebo zařízení

definition

function of maintaining status information of goods, goods items, consignments or equipment

standard (extrakt)
termín
sledování hmotnosti vozidla
term
vehicle mass monitoring (VMM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o hmotnosti vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an IVS to an application service provider

termín
schvalovací smlouva
term
approval agreement
definice

<TARV> písemná smlouva mezi schvalovacím orgánem a poskytovatelem služby

POZNÁMKA 1 k heslu Schvalovací smlouva uznává fakt, že poskytovatel služby splnil regulativní požadavky schvalovacího orgánu pro výkon funkce poskytovatele služby, je jmenován právě v této způsobilosti a stanoví právní závazky zúčastněných stran s ohledem na vykonávanou roli poskytovatele služby.

definition

written agreement made between an approval authority (regulatory) and a service provider

NOTE An approval agreement recognises the fact that a ‘service provider’ having satisfied the ‘approval authority (regulatory) requirements for appointment as a ‘service provider’, is appointed in that capacity, and sets out the legal obligations of the parties with respect to the on-going role of the ‘service provider’.

standard (extrakt)
termín
sledování polohy vozidla
term
vehicle location monitoring (VLM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o poloze vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle location data from an in-vehicle system to an application service provider vehicle mass monitoring VMM collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an in-vehicle system to an application service provider

termín
sledování rychlosti vozidla
term
vehicle speed monitoring (VSM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o rychlosti vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle speed data from an in-vehicle system to an application service provider

termín
sledování rychlosti vozidla/řidiče
term
vehicle/driver speed monitoring (VDSM)
standard (extrakt)
termín
sledování zásilky a nákladu
term
consignment and load monitoring
definice

sledování přepravy zboží/nákladu na celém území nebo v určitých bodech přepravy

definition

monitoring of shipment of goods/cargo throughout or at specific points of a journey to a destination

standard (extrakt)
termín
služba Freight-X
term
Freight-X service
definice

webová služba vytvořená speciálně pro obchodní procesy týkající se elektronické správy nákladní dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Například získání objednávky, potvrzení rezervace, získání stavových informací.

definition

web service created specifically to address business processes related to electronic freight management

NOTE 1 to entry: Examples include receive order, confirm booking, and obtain status.

standard (extrakt)
termín
služba ITS
term
ITS service
definice

komunikační funkce v rámci stanice ITS, kterou poskytují aplikace stanice ITS

definition

communication functionality offered by an ITS-station to an ITS-station application

termín
směrový kód dat tagu
term
tag data routing code
definice

řetězec znaků umožňující systému, který čte záhlaví tagu, přeposlat data o průběhu přepravy majiteli tagu

definition

data string that enables the system that reads the tag header to forward in-transit visibility data to the owner of the tag

standard (extrakt)
termín
specifikace
term
specification
definice

explicitní a podrobný popis požadavků na vlastnosti a funkčnosti, na minimální výkon zařízení, služby nebo kombinace obou

definition

explicit and detailed description of the nature and functional requirements and minimum performance of equipment, service or a combination of both

termín
specifikace Freight-X
term
Freight-X specifications
definice

konkrétní sada požadavků, které musí Freight-X splňovat

definition

explicit set of requirements to be satisfied by Freight-X

standard (extrakt)
termín
Společnost amerických automobilních inženýrů
term
Society of Automotive Engineers (SAE)
standard (extrakt)
termín
správce systému IVS
term
IVS maintainer
definice
definition

actor who installs IVS on behalf of the prime service provider

standard (extrakt)
termín
standardní polohová služba (NAVSTAR)
term
standard positioning service (NAVSTAR) (SPS)
standard (extrakt)
termín
struktura/strom lokálních dat
term
local data tree (LDT)
definice

často aktualizovaný datový koncept, který je uložený v zabezpečeném datovém úložišti palubní jednotky a obsahuje hodnoty dat považované za nezbytné buď pro regulované aplikační služby TARV, nebo pro kooperativní inteligentní dopravní systémy

definition

frequently updated data concept stored in the on on-board data pantry containing a collection of data values deemed essential for either a) TARV regulated application service, or b) cooperative intelligent transport systems

termín
svrchovaná správa
term
governance
definice

způsob, kterým jsou organizace vedeny a řízeny

definition

system by which organizations are directed and controlled

standard (extrakt)
termín
systém IVS; systém ve vozidle
term
in-vehicle system (IVS)
definice

stanice ITS a připojené zařízení zabudované do vozidla;

palubní zařízení ve vozidle, které poskytuje dané telematické funkce systému ve vozidle

POZNÁMKA 1 k heslu Toto zařízení může být tvořeno jedinou fyzickou palubní jednotkou nebo může obsahovat telematické funkce v jednom nebo více zařízeních ve vozidle.

definition

ITS-station and connected equipment on board a vehicle

termín
systém řízení bezpečnosti informací
term
information security management system (ISMS)
standard (extrakt)
termín
systém tísňových hlášení
term
emergency message system (EMS)
definice

sběr, třídění a přenos dat nouzového hlášení systémem IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of emergency message data from an in-vehicle system to an application service provider

termín
tag EPC
term
EPC tag
definice

tag typu C podle ISO/IEC 18000-6 se 17. bitem řídicího protokolu nastaveným na „0“, což indikuje, že následuje záhlaví EPC (elektronického kódu výrobku)

definition

ISO/IEC 18000-6 Type C tag with Protocol Control bit 17 set at “0’ indicating that what follows is an EPC header

standard (extrakt)
termín
systém identifikace nebezpečných materiálů
term
hazardous materials identification system (HMIS)
definice

systém označování výrobků v Severní Americe, vyvinutý federální NPCA (asociací nátěrových a povrchových hmot) a dalšími s ohledem na systém NFPA 704 pro hodnocení

POZNÁMKA 1 k heslu Označení HMIS vždy vypadá jako čtyřúhelník se 4 barevnými pruhy; na vrcholu s modrou částí znázorňující zdravotní vlivy, pod ní červenou znázorňující hořlavost, a dále žlutou pro reaktivitu a bílou pro požadavky na osobní ochranné prostředky. Navíc může být na značce dodatečný prostor pro další informace, včetně názvu výrobku, doplňkových varování, informací o výrobci nebo jiné. HMIS je nabízeno jejím vlastníkem jako „pomoc zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům pro zabezpečení každodenní shody s normou OSHA (Occupational Safety and Health Administration, tj. BOZP) o nebezpečných materiálech“. Kritéria hodnocení používaná pro kategorie hořlavosti a reaktivity jsou identická s NFPA 704. Hodnocení v kategorii zdravotních vlivů se liší, HMIS se týká také rizik chronických a akutních zdravotních potíží. V současnosti byla značka přepracována a hvězdičky mají na značce vlastní pole. Na starších značkách (které budou v oběhu po mnoho dalších let) je použito hodnocení v kombinaci s čísly nebezpečnosti zboží.

definition

North American product labelling system developed by the national paint and coatings association (NPCA) and similar in many respects to the NFPA 704 system

NOTE HMIS labels always appear as a rectangle-shaped block of four colour bars with a blue “health” bar on top, a red “flammability” bar below that, followed by a yellow “reactivity” bar and a white “PPE” bar. At times there may be additional space on the label for other information, including product name, supplemental warnings, manufacturer information or additional information. HMIS is touted by its owner as “designed to aid employers and their employees in day-to-day compliance with OSHA’s hazard communication standard.” The rating criteria used for categories of flammability and reactivity is identical to that used by NFPA 704. The ratings in the health category differ as HMIS is also concerned with chronic as well as acute health hazards. The presence of an asterisk indicates a chronic health hazard.

Recently, the label was redesigned to give the asterisk a box of its own on the label. In older labels (which are expected to be prevalent for many years), the mark is combined with the numerical rating value.

standard (extrakt)
termín
tag CSS; tag specifikované zásilky
term
cargo shipment-specific (CSS) tag; shipment tag
definice

tag určený pro čtení i zápis; obsahuje aktuální data související se zbožím uloženým v kontejneru zásilky a jeho přepravou

POZNÁMKA 1 k heslu Tag a v něm nahraná data jsou v zodpovědnosti zasilatele.

POZNÁMKA 2 k heslu Tag může být připevněn ke kontejneru zasilatelem nebo podle jeho pokynů subjektem, který fyzicky provádí nakládku kontejneru.

POZNÁMKA 3 k heslu Obsah dat tagu je flexibilní a může podle přání zasílatele obsahovat místo určení, trasu, dopravní prostředek nebo další informace o přepravě nebo zboží (například o nebezpečném nákladu).

POZNÁMKA 4 k heslu Tag má spolehlivě fungovat od bodu nakládky kontejneru do místa jeho určení, a má být odstraněn příjemcem při koncové dodávce. Tag lze použít opakovaně.

definition

read-write tag into which data specific to a containerized cargo shipment can be stored

NOTE 1 The tag and the data uploaded in it are the responsibility of the shipper.

NOTE 2 The tag may be affixed to the container by the shipper or, per the shipper’s instructions, by the party that physically performs the loading (“stuffing”) of the container.

NOTE 3 Data capabilities are flexible and may, at the shipper’s discretion, include destination, routing, conveyance or other transportation information, cargo information (including hazardous material information, where applicable) or other trip-specific information.

NOTE 4 The tag is intended to perform reliably from the point of stuffing of the container to delivery destination, and to be removed by the consignee upon final delivery. The tag may be re-usable.

standard (extrakt)
termín
tag IUI
term
IUI tag
definice

tag typu C podle ISO/IEC 18000-6 se 17. bitem řídicího protokolu nastaveným na „1“, což indikuje, že následuje identifikátor AFI (Application Family Identifier; identifikátor aplikační skupiny transpondérů, která komunikuje se čtečkou)

definition

ISO/IEC 18000-6 Type C tag with Protocol Control bit 17 set at “1’ indicating that what follows is an Application Family Identifier (AFI)

standard (extrakt)
termín
tachograf
term
tachograph
definice

záznamové zařízení namontované do převodovky vozidla, jednotka tachografu a digitální karta řidiče, které zaznamenávají rychlost regulovaného vozidla, časy jízdy a aspekty činností řidiče podle zvoleného módu

definition

sender unit mounted to a vehicle gearbox, a tachograph head and a digital driver card, which records the regulated vehicle speed and the times at which it was driven and aspects of the driver’s activity selected from a choice of modes

termín
tajná informace
term
classified information
definice

informace, která je z důvodu státní bezpečnosti dostupná pouze vládou pověřeným nebo vládou schváleným osobám

definition

information which for reasons of national security is restricted to government authorized or approved persons

standard (extrakt)
termín
telematika
term
telematics
definice

užití bezdrátových médií k získání a přenosu dat ze vzdáleného zdroje

definition

use of wireless media to obtain and transmit (data) from a distant source

termín
totožnost/identifikace jednotky pro sledování hmotnosti vozidla
term
vehicle mass monitoring unit identity/ identification (VMMU-ID)
standard (extrakt)
termín
trvalá relace
term
continuous session
definice

relace zahájená ihned po nastartování vozidla a udržovaná po dobu jeho provozu tak dlouho, jak je jen možné

definition

establishes a session as soon as the vehicle is switched on, and maintains that session, so long as it is possible, for as long as the vehicle is operating

standard (extrakt)
termín
úřad; správní úřad
term
authority
definice

statutární orgán v rámci jurisdikce s vymezenou odpovědností, který v souladu s legislativou vykonává dohled nad trhem a/nebo sleduje shodu procesů s legislativou

definition

statutory body existing within a jurisdiction and a specific area of responsibility that administers legislation to regulate trade and/or monitors compliance with existing legislation

termín
tag kontejneru
term
permanent container license-plate tag
definice

tag trvale připevněný ke kontejneru, určený jen pro čtení; patří sem rovněž tagy typu WORM (Write Once Read Many – zapiš jednou, čti mnohokrát); obsahuje jen omezená data vztahující se pouze k dlouhodobé fyzické identifikaci a popisu daného kontejneru

POZNÁMKA 1 k heslu Tento tag, připevněný majitelem kontejneru nebo jeho zástupcem, by měl mít stejnou trvanlivost jako daný kontejner (kromě situací, kdy kontejner mění majitele anebo identifikaci).

definition

container tag permanently affixed, read-only (including Write Once Read Many – WORM) tag containing limited data relating only to physical identification and description of the container to which it is affixed

NOTE This tag, affixed by or on behalf of the container owner, should last the lifetime of its associated container (except in situations where the container changes ownership and/or equipment ID).

standard (extrakt)
termín
uživatel
term
user
definice

<TARV> jednotlivec nebo strana zaregistrovaná a provozující regulované nebo komerční služby

POZNÁMKA 1 k heslu Existují čtyři typy uživatele: řidič vozidla, vlastník nákladu, vlastník vozidla, provozovatel vozidla.

definition

individual or party that enrols in and operates within a regulated or commercial application service

EXAMPLE Driver, transport operator, freight owner, etc.

termín
uživatelem řízená relace
term
user controlled session
definice

relace vytvořená uživatelem vozidla, když se z libovolného důvodu rozhodne na základě svých instrukcí připojit, a okamžitě ukončená po zadání uživatelovy instrukce k odpojení

definition

user of the vehicle elects, for whatever reason, to connect upon the user’s instruction and disconnect immediately when instructed to do so by the user

standard (extrakt)
termín
víceúčelová rozšíření internetové pošty
term
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
standard (extrakt)
termín
viditelnost
term
visibility
definice

<nákladní doprava> schopnost auditovat obsah nákladu pozemní přepravy během jízdy nebo ve strategických bodech jízd

definition

ability to audit the content of a land conveyance while en-route or at strategic points of an overland journey

standard (extrakt)
termín
výměna informací o nákladu
term
Freight information-eXchange (Freight-X)
definice

jednotná celosvětová výměna informací o nákladu

POZNÁMKA 1 k heslu Některé příklady zahrnují program „elektronické správy nákladní dopravy“ (EFM) ve Spojených státech nebo evropský program „eFreight“ a jeho případné pobočky.

definition

consolidated global exchange of freight information

NOTE 1 to entry: Some examples include the “Electronic Freight Management” (EFM) program in the US as well as the “eFreight” program and its affiliates in Europe.

standard (extrakt)
termín
výrobce
term
manufacturer
definice

subjekt, který zboží vyrábí

definition

party that manufactures goods

standard (extrakt)
termín
výrobek
term
product
definice

sestava první nebo vyšší úrovně, která je prodána v kompletním uspořádání a je určena pro koncové užití

definition

first level or higher assembly that is sold in a complete end-usable configuration

standard (extrakt)
termín
vysledování
term
tracing
definice

<nákladní doprava> funkce zpětného získávání informací týkajících se zboží, položek zboží, zásilek nebo zařízení

definition

function of retrieving information concerning goods, goods items, consignments or equipment

termín
vzdálené sledování tachografu
term
remote tachograph monitoring (RTM)
definice

sběr, třídění a přenos dat z palubního systému elektronického tachografu poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of data from an on-board electronic tachograph system to an application service provider

termín
zabezpečené datové úložiště
term
data pantry
definice

zabezpečená část paměti v systému IVS, kde jsou uloženy datové hodnoty s různým řízením přístupu dat do knihovny aplikací

definition

secure area of memory in IVS where data values are stored with different access controls to app library

termín
základní aplikační data; základní data
term
core application data; core data
definice

základní data o vozidle a jakékoli další údaje, které jsou potřebné k poskytnutí zavedené regulované aplikační služby

definition

basic vehicle data plus any additional data required to provide an implemented regulated application service

termín
základní data o vozidle
term
basic vehicle data
definice

data, která všechny systémy IVS musí uchovávat a poskytovat nezávisle na jurisdikci

definition

data that shall be maintained/provided by all IVS, regardless of jurisdiction

termín
základní norma
term
base standard (BS)
definice

schválená mezinárodní norma používaná jako základ aplikačního rozhraní nebo profil aplikačního rozhraní

definition

approved international standard used as the basis of an application interface or an application interface profile

standard (extrakt)
termín
zařízení
term
facilities
definice

horní vrstva komunikačního zásobníku, která pomáhá k poskytování interoperability a opakovaného využití dat, v řízení aplikací a umožnění dynamického nahrávání nových aplikací v reálném čase

definition

layer that sits on top of the communication stack and helps to provide data interoperability and reuse, and to manage applications and enable dynamic real time loading of new applications

termín
zasilatel; dopravce
term
forwarder; forwarding agent
definice

osoba nebo společnost organizující zásilky pro jednotlivce nebo společnosti; může jednat také jako dopravce

definition

forwarding agent person or company that organizes shipments for individuals or other companies and may also act as a carrier

standard (extrakt)
termín
zásilka
term
shipment
definice

odděleně identifikovatelná skupina jedné nebo několika položek zboží společně přepravovaných nebo připravených ke společné přepravě

definition

identifiable collection of one or more goods items (available to be) transported together from the original shipper, to the ultimate consignee

NOTE 1 to entry: A shipment may be transported in one or a multiple number of consignments.

termín
zásilka; dílčí zásilka
term
consignment
definice

samostatně identifikovatelné množství položek zboží připravených k přepravě od jednoho odesilatele jednomu příjemci jedním nebo více druhy dopravy a specifikované v jednom přepravním doklad

definition

separately identifiable amount of goods items available to be transported from one consignor to one consignee via one or more modes of transport and specified in one single transport document

standard (extrakt)
termín
zástupce; agent
term
agent
definice

osoba nebo společnost pověřená k jednání jménem jiné strany

definition

name and address of a person or organization authorized to act for or on behalf of another party

standard (extrakt)
termín
záznam činnosti řidiče
term
driver work records (DWR)
definice

sběr, třídění a přenos dat o době výkonu práce a době odpočinku řidiče systémem IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of driver work and rest hours data from an in-vehicle system to an application service provider

termín
záznamové zařízení řidiče
term
driver records device (DRD)
definice

paměťové zařízení (jako je USB zařízení) užívané v některých jurisdikcích, které obsahuje trvalý soubor WORM s informacemi o řidičském oprávnění a záznamy činností řidiče

definition

memory storage device (such as a USB device) used within some (but not all) jurisdictions, with a permanent WORM file containing the details of the drivers licence and drivers work records

termín
zdraví a bezpečnost
term
health and safety (H&S)
termín
značení zásilky
term
shipping marks
definice

fyzická identifikace jednotlivých balení používaná pro usnadnění jejich pohybu bez zpoždění nebo zaměnění až do místa určení, a zároveň umožňující kontrolu zboží oproti jeho doprovodným dokumentům

definition

physical identification shown on individual packages, used to help move them without delay or confusion to their final destination, and to facilitate verifying goods against their associated documents

standard (extrakt)
termín
zpráva o výjimce
term
exception report
definice

<TARV> zpráva vygenerovaná na základě podmínek aplikace a předaná poskytovatelem služby jurisdikci

definition

report that is generated according to the condition(s) in an application, and forwarded to a jurisdiction by a service provider

standard (extrakt)
termín
zprostředkovatel
term
intermediary
definice

komerční strana poskytující služby zákazníkům, dodavatelům nebo správním úřadům v dodavatelském řetězci

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto služby zahrnují i přepravu nákladu

definition

commercial party who provides services to customers, suppliers or authorities within the supply chain

NOTE This includes, but is not limited to, freight transport.

standard (extrakt)
termín
žadatel
term
applicant
definice

<TARV> strana, která žádá schvalovací orgán o své schválení jako poskytovatel služby

definition

party which has applied for approval as a service provider

standard (extrakt)