Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.11 Dopravní prostředky

termín
aplikační služba
term
application service
standard (extrakt)
termín
služba Freight-X
term
Freight-X service
definice

webová služba vytvořená speciálně pro obchodní procesy týkající se elektronické správy nákladní dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Například získání objednávky, potvrzení rezervace, získání stavových informací.

definition

web service created specifically to address business processes related to electronic freight management

NOTE 1 to entry: Examples include receive order, confirm booking, and obtain status.

standard (extrakt)
termín
komerční aplikace
term
commercial application
definice

<TARV> aplikace ITS v regulovaných nákladních vozidlech pro komerční (neregulované) účely

PŘÍKLAD Sledování majetku, monitoring vozidla a pohonu, zabezpečení nákladu, správa řidiče atd.

definition

ITS applications in regulated commercial freight vehicles for commercial (non-regulated) purposes

EXAMPLE Asset tracking, vehicle and engine monitoring, cargo security, driver management etc.

standard (extrakt)
termín
regulovaná/regulativní aplikace
term
regulated/regulatory application
definice

<TARV> úprava vydaného schválení, kterou jurisdikce používají k udělení různých kategorií práv pro komerční nákladní vozidla k jejich provozu za vymezených okolností a určitých podmínek

POZNÁMKA 1 k heslu Každá jurisdikce může užívat vlastní terminologii, mimo jiné pro povolení, aplikaci, schéma, koncesi, výjimku, věstník a vyhlášku.

definition

approval arrangement utilised by jurisdictions for granting certain categories of commercial vehicle rights to operate in regulated circumstances subject to certain conditions

NOTE Each jurisdiction may use their own terminology including, but not limited to, permit, application, scheme, concession, exemption, gazettal and notice.

standard (extrakt)
termín
regulovaná aplikační služba
term
regulated application service (RAS)
definice

<TARV> aplikační služba TARV, která je povinně uvalena nařízením jurisdikce nebo je jurisdikcí podporována jako volitelná

definition

TARV application service that is mandated by a regulation imposed by a jurisdiction, or an option supported by a jurisdiction

standard (extrakt)
termín
tachograf
term
tachograph
definice

záznamové zařízení namontované do převodovky vozidla, jednotka tachografu a digitální karta řidiče, které zaznamenávají rychlost regulovaného vozidla, časy jízdy a aspekty činností řidiče podle zvoleného módu

definition

sender unit mounted to a vehicle gearbox, a tachograph head and a digital driver card, which records the regulated vehicle speed and the times at which it was driven and aspects of the driver’s activity selected from a choice of modes

termín
vzdálené sledování tachografu
term
remote tachograph monitoring (RTM)
definice

sběr, třídění a přenos dat z palubního systému elektronického tachografu poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of data from an on-board electronic tachograph system to an application service provider

termín
záznam činnosti řidiče
term
driver work records (DWR)
definice

sběr, třídění a přenos dat o době výkonu práce a době odpočinku řidiče systémem IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of driver work and rest hours data from an in-vehicle system to an application service provider

termín
sledování zásilky a nákladu
term
consignment and load monitoring
definice

sledování přepravy zboží/nákladu na celém území nebo v určitých bodech přepravy

definition

monitoring of shipment of goods/cargo throughout or at specific points of a journey to a destination

standard (extrakt)
termín
monitorování zásilky a pozice
term
consignment and location monitoring (CLM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o obsahu přepravovaného nákladu a/nebo jeho stavu a pozici systémem IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of data from an in-vehicle system to an application service provider concerning the content of the load being carried and/or its condition and/or location

standard (extrakt)
termín
sledování polohy vozidla
term
vehicle location monitoring (VLM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o poloze vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle location data from an in-vehicle system to an application service provider vehicle mass monitoring VMM collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an in-vehicle system to an application service provider

termín
řízení citlivých/vymezených oblastí
term
sensitive/restricted zone management
definice

monitorování a řízení regulovaných komerčních nákladních vozidel nad rámec běžného řízení dopravy, podle ustanovení jurisdikce nebo jejích zástupců ve vztahu k regulovaným komerčním nákladním vozidlům

definition

monitoring and management of regulated vehicles in additional to normal traffic management, as specified by the jurisdiction or its agents to apply to regulated vehicles

termín
monitoring přístupu
term
access monitoring
definice

sledování a zaznamenávání dat o vozidlech na silniční síti a/nebo přidružené infrastruktuře (mosty, tunely apod.)

definition

observation and recording of vehicle related data when using the road network and/or associated infrastructure (bridges, tunnels etc.)

termín
management přístupu vozidla
term
vehicle access management (VAM)
definice

sledování a management regulovaných vozidel, které se přibližují nebo jsou v citlivých a řízených oblastech

definition

monitoring and management of regulated vehicles approaching or within sensitive and controlled areas

termín
řízení přístupu vozidla
term
vehicle access control (VAC)
definice

řízení regulovaných vozidel vjíždějících a vyjíždějících z řízených oblastí a související vybírání poplatků a pokut

definition

control of regulated vehicles ingress to and egress from controlled areas and associated penalties and levies

termín
sledování hmotnosti vozidla
term
vehicle mass monitoring (VMM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o hmotnosti vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an IVS to an application service provider

termín
informace o hmotnosti pro jurisdikční kontrolu a vymáhání
term
mass information for jurisdictional control and enforcement (MICE)
definice

sběr, třídění a přenos dat o hmotnosti vozidla systémem IVS poskytovateli aplikační služby, aby data mohla být poskytnuta pro kontrolu a správu vybavených vozidel jurisdikcím na základě hmotnosti regulovaného vozidla, nebo použití těchto dat k umožnění shody s ustanoveními předpisů

definition

MICE/MRC collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an in-vehicle system to an application service provider to enable data provision to jurisdictions for the control and management of equipped vehicles based on the mass of the regulated vehicle, or use of such data to enable compliance with the provisions of regulations

termín
sledování rychlosti vozidla
term
vehicle speed monitoring (VSM)
definice

sběr, třídění a přenos dat o rychlosti vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

definition

collection, collation, and transfer of vehicle speed data from an in-vehicle system to an application service provider