Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.7 Systémy

termín
specifikace
term
specification
definice

explicitní a podrobný popis požadavků na vlastnosti a funkčnosti, na minimální výkon zařízení, služby nebo kombinace obou

definition

explicit and detailed description of the nature and functional requirements and minimum performance of equipment, service or a combination of both

termín
balicí list
term
packing list
definice

dokument specifikující rozdělení zboží v jednotlivých baleních; například přepravní dokument vydaný zasilatelem dopravci, celnímu úřadu nebo příjemci, který slouží pro účely záznamu podrobných informací o počtu balení, počtu výrobků, mírách a váze každého balení

definition

document stating the distribution of goods in individual packages, such as shipping document issued by shipper to carrier, customs and consignee serving the purposes of identifying detail information of package count, products count, measurement of each package, and weight of each package

standard (extrakt)
termín
dokument o stavu přepravy
term
transport status document
definice

dokument vydaný speditérem (také nazývaným poskytovatel dopravních služeb) na osobní žádost nebo prostřednictvím dohodnutého postupu k nahlášení stavu, za účelem jeho sdělení příjemci nebo odesilateli (také nazývaným odběratel dopravních služeb) nebo k oznámení stavu zásilek, které jsou právě pod správou speditéra

definition

document issued on individual specific request or through an agreed status reporting procedure by a freight forwarder (also known as the transport service provider) to communicate to the consignee or consignor (also known as the transport service buyer) or notify party the status of shipments that are currently under the freight forwarder’s management

standard (extrakt)
termín
přepravní dokumentace; přepravní doklady
term
transport documentation; shipping papers; shipping documents
definice

právní nebo obchodní dokument, který je přiložen v dopravním prostředku v průběhu přepravy

definition

shipping papers shipping documents legal and commercial documents that accompany the transport means during a journey

standard (extrakt)
termín
instrukce pro spedici
term
forwarding instructions
definice

dokument vydaný speditérovi, ve kterém jsou instrukce ohledně způsobu dopravy v něm popsaného zboží

POZNÁMKA 1 k heslu Instrukce pro dopravu využívá libovolná strana, která dává přepravní službě instrukce potřebné pro zásilku zboží straně, která je smluvně zavázána poskytnout přepravní služby. Straně, která tento dokument vydává, se obvykle říká odesílatel, zatímco strana, které jej obdrží, se nazývá speditér, dopravce nebo zástupce zasilatele. Tento dokument může být vydán také dopravcem nebo zástupcem zasilatele jakožto zasilatelem. Tento dokument lze použít při přepravě (1) různých druhů zboží a nákladů; (2) v kontejneru nebo bez; (3) různými druhy dopravy včetně multimodální; a (4) z jakéhokoliv místa do jakéhokoliv cíle.

definition

document issued to a forwarder, giving instructions regarding the action to be taken for the forwarding of goods described therein

NOTE 1 to entry: Forwarding instructions are used by any party who gives instructions for the transportation services required for a consignment of goods to any party who is contracted to provide the transportation services. The parties who issue this document are commonly referred to as the shipper or consignor, while the parties who receive this document are forwarders, carriers and shipping agents. This document can also be issued by a forwarder or shipping agent in its capacity as a shipper. This document can be used to arrange for the transportation (1) of different types of goods or cargoes; (2) whether containerized or non-containerized; (3) through different modes of transport including multi-modal; and (4) from any origin to any destination.

standard (extrakt)
termín
struktura/strom lokálních dat
term
local data tree (LDT)
definice

často aktualizovaný datový koncept, který je uložený v zabezpečeném datovém úložišti palubní jednotky a obsahuje hodnoty dat považované za nezbytné buď pro regulované aplikační služby TARV, nebo pro kooperativní inteligentní dopravní systémy

definition

frequently updated data concept stored in the on on-board data pantry containing a collection of data values deemed essential for either a) TARV regulated application service, or b) cooperative intelligent transport systems

termín
monolitická paměťová struktura
term
monolithic memory structure
definice

paměťové úložiště vyžadující pro přístup pouze jeden adresovací prvek

definition

memory storage that is addressable by a single addressing element

standard (extrakt)
termín
knihovna aplikací
term
app library
definice

oddělená zabezpečená část paměti v systému IVS, ve které jsou uloženy aplikace s rozdílným řízením přístupu do zabezpečeného datového úložiště

definition

separately secure area of memory in IVS where apps are stored with different access controls to data pantry

termín
segmentovaná paměťová struktura
term
segmented memory structure
definice

paměťové úložiště, které je rozdělené do oddělených prvků, vyžadující pro přístup více adresovacích prvků

definition

memory storage that is separated into separate elements and requires multiple addressing elements for access

standard (extrakt)
termín
specifikace Freight-X
term
Freight-X specifications
definice

konkrétní sada požadavků, které musí Freight-X splňovat

definition

explicit set of requirements to be satisfied by Freight-X

standard (extrakt)
termín
datový soubor aplikační služby
term
application service data file (ASD file)
definice

soubor v zabezpečeném datovém uložišti systému IVS, který obsahuje specifická data pro aplikační službu

definition

file held in the data pantry of the IVS containing data specific to an application service

standard (extrakt)
termín
základní aplikační data; základní data
term
core application data; core data
definice

základní data o vozidle a jakékoli další údaje, které jsou potřebné k poskytnutí zavedené regulované aplikační služby

definition

basic vehicle data plus any additional data required to provide an implemented regulated application service

termín
základní data o vozidle
term
basic vehicle data
definice

data, která všechny systémy IVS musí uchovávat a poskytovat nezávisle na jurisdikci

definition

data that shall be maintained/provided by all IVS, regardless of jurisdiction

termín
bezpečnost; zabezpečení
term
security
definice

ochrana informací a dat tak, aby je neoprávněné osoby nebo systémy nemohly číst nebo pozměňovat, zatímco oprávněným osobám nebo systémům je přístup povolen

definition

protection of information and data against danger, damage, degradation of quality, loss and criminal activity so that unauthorized persons or systems cannot read or modify them and authorized persons or systems are not denied access to them

NOTE 1 to entry: Security has to be compared to related concepts: Safety, continuity, reliability. The key difference between security and reliability is that security must take into account the actions of people attempting to cause destruction.

standard (extrakt)
termín
tajná informace
term
classified information
definice

informace, která je z důvodu státní bezpečnosti dostupná pouze vládou pověřeným nebo vládou schváleným osobám

definition

information which for reasons of national security is restricted to government authorized or approved persons

standard (extrakt)
termín
zabezpečené datové úložiště
term
data pantry
definice

zabezpečená část paměti v systému IVS, kde jsou uloženy datové hodnoty s různým řízením přístupu dat do knihovny aplikací

definition

secure area of memory in IVS where data values are stored with different access controls to app library

termín
bezpečnostní profil; zabezpečovací profil
term
security profile
definice

prohlášení o zabezpečovací funkci poskytované systémem, často jako součást dostupných zabezpečovacích funkcí v systému

POZNÁMKA 1 k heslu Systém může poskytovat utajení, integritu, autentizaci, autorizaci a pseudonymitu služeb; nebo také může požadovat jen identifikování služby, algoritmus, správu klíčů a protokol.

definition

characterization of security requirements

termín
pravidla zhuštěného kódování
term
packed encoding rules (PER)
definice

normalizované kódování dat splňující požadavky ISO 8824 ASN.1 o zápisu dat

POZNÁMKA 1 k heslu Pravidla zhuštěného kódování jsou stanovena v ISO 8825.

POZNÁMKA 2 k heslu Existují i jiné způsoby kódování, jako například základní pravidla kódování (BER). V normách ITS odkaz na ASN.1 také znamená použití pravidel zhuštěného kódování podle ISO 8825.

definition

standardized determination of data encoding to conform to the requirements of ISO 8824 ASN.1 data notation.

NOTE 1 The packed encoding rules are given in ISO 8825.

NOTE 2 There are alternate forms of encoding, such as basic encoding rules (BER). Within ITS standards, reference to ASN.1 also implies the use of packed encoding rules as specified in ISO 8825.

standard (extrakt)
termín
mapa
term
map
definice

prostorové datové sady, které vyznačují silniční systém

definition

spatial dataset that defines the road system

termín
BigBubble
term
BigBubble
definice

zóny, jako jsou městské oblasti, ve kterých se nachází několik citlivých/vymezených oblastí

definition

zones, such as metropolitan area, which include within them several sensitive/restricted zones

termín
citlivá/vymezená oblast
term
sensitive/restricted zone (SZM)
definice

vymezená fyzická oblast, ve které je jurisdikcí nebo správcem citlivé/vymezené oblasti požadováno zvláštní monitorování (např. městské pěší zóny, okolí škol a nemocnic atd.), logistická centra, přístavy, citlivá silniční infrastruktura (mosty, tunely apod.), váhově omezené oblasti, šířkově omezené oblasti, oblasti, kde došlo k nehodě nebo mimořádné události apod.

definition

defined physical area which the jurisdiction or sensitive/restricted zone manager determines require special monitoring (e.g. urban pedestrian areas, school and hospital surroundings, …), freight villages, ports, road sensitivity infrastructure (bridges, tunnels, …)., weight restricted areas, width restricted areas, areas where there has been an accident or incident, etc.

termín
řízená zóna; zóna řízeného přístupu
term
controlled zone; controlled access zone
definice

vymezená fyzická oblast, ve které je jurisdikcí nebo správcem řízené zóny požadováno řízení přístupu pro regulovaná vozidla

definition

controlled access zone defined physical area which the jurisdiction or controlled zone manager determines require access control for regulated vehicles

termín
informace v tagu specifikované zásilky (CSS)
term
cargo shipment-specific (CSS) tag information
definice

nepovinné informace obsažené v tagu zásilky po celou dobu přepravy zboží v kontejneru až do jeho doručení

definition

optional information residing in the shipment tag for the duration of the containerized cargo shipment until its final delivery

standard (extrakt)
termín
informace získané měřením fyzikálních veličin v nákladu
term
cargo stress measurement information
definice

data sbíraná ze senzorů připevněných k položce, kontejneru nebo nákladu, která poskytují informace o parametrech, které mohou ovlivnit podmínky nákladu

PŘÍKLAD Teplota, vzpřímenost nákladu, tlak, náraz, vlhkost.

definition

data collected from sensors associated with an item, container or conveyance that provides information about parameters that may affect the condition of the cargo

EXAMPLE Temperature, position/attitude (upright cargo), pressure, shock, dampness, etc.

standard (extrakt)
termín
hmotnost
term
mass
definice

hmotnost daného nákladního vozidla naměřená zařízením připevněným k regulovanému vozidlu

definition

‘mass’ of a given heavy vehicle as measured by equipment affixed to the regulated commercial freight vehicle