Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 2.9 Aktéři státního dohledu

termín
konosament přepravce
term
house bill of lading
definice

dokument speditéra, který má podobné funkce jako konosament, ale není vlastnickou listinou, ani jej nelze smluvně měnit

POZNÁMKA 1 k heslu Letecký konosament přepravce se používá především ke kontrole zboží v rámci vlastního systému přepravce.

definition

freight forwarder’s document which performs similar functions to the bill of lading but which is not a document of title, nor is it negotiable

NOTE A house bill of lading is used mainly as a control for the goods within the freight forwarder’s own service system.

standard (extrakt)
termín
manifest; přepravní dokumentace; seznam nákladu
term
manifest
definice

dokument uvádějící kompletní výčet zboží naloženého za účelem přepravy do nákladního kontejneru nebo jiné přepravní jednotky, vyhotovený subjektem odpovědným za jeho naložení

do kontejneru nebo jednotky

POZNÁMKA 1 k heslu Přepravní dokumentace je zpravidla připravována v místech nakládky a jejím základem jsou zpravidla nákladní listy. Pro přepravu přepravní dokumentace reprezentuje soubor průvodních nákladních listů pro úřední a správní účely.

definition

document which lists complete specifications of the goods loaded for transport to various destinations by a vessel or other means of transport

NOTE As a rule cargo manifests are drawn up by the agents in the ports of loading and are based upon the bills of lading. For shipping, a manifest represents a cumulating of bills of lading for official and administrative purposes.

standard (extrakt)
termín
nákladní list
term
waybill
definice

dokument vystavený odesilatelem nebo jeho jménem, dokládající smlouvu o přepravě zboží mezi odesilatelem a dopravcem

POZNÁMKA 1 k heslu Průběžný nákladní list pokrývá veškerou přepravu od odjezdu až po místo určení zásilky. Není dokladem o vlastnictví.

definition

document made out by, or on behalf of, the shipper and which evidences the contract between shipper and carrier for carriage of cargo

NOTE A “through air waybill” covers the entire transportation from departure to destination of consignment. It is not a document of title.

standard (extrakt)
termín
sběrný konosament
term
master bill of lading
definice

konosament vydaný velitelem plavidla pověřeného vlastníkem nebo provozovatelem plavidla

POZNÁMKA 1 k heslu Sběrný konosament může zahrnovat několik jednotlivých konosamentů přepravců.

definition

bill of lading issued by the master of a vessel (in actuality, the owner or charterer of the vessel)

NOTE A master bill of lading can cover a number of house bills.

standard (extrakt)
termín
letecký manifest
term
air waybill
definice

neměnná část popisu zásilky používaná pro účely letecké přepravy zboží; určitý typ konosamentu

POZNÁMKA 1 k heslu Letecký manifest slouží jako stvrzenka pro zasilatele, dokládající, že daný dopravce přijal zde uvedené zboží a má za povinnost přepravit zásilku na cílové letiště podle stanovených podmínek.

definition

particular type of bill of lading, specifically a non-negotiable consignment

NOTE used to cover the transport of goods by airfreight

NOTE An air waybill serves as a receipt for the shipper, indicating that the carrier has accepted the goods listed therein, and obligates it to carry the consignment to the airport of destination according to specified conditions.

standard (extrakt)
termín
letecký manifest přepravce
term
house air waybill
definice

dokument vystavený zástupcem/konsolidátorem, dokládající smlouvu o přepravě zboží mezi zasilatelem a zástupcem/ konsolidátorem

definition

document made out by an agent/consolidator which evidences the contract between the shipper and the agent/consolidator for the arrangement of carriage of goods

standard (extrakt)
termín
sběrný letecký manifest; sběrný letecký nákladní list
term
master air waybill
definice

letecký nákladní list pokrývající konsolidovanou zásilku, vykazující konsolidátora jako odesilatele

definition

air waybill covering a consolidated consignment, showing the consolidator as shipper

standard (extrakt)
termín
osvědčení o původu zboží
term
certificate of origin
definice

mezinárodní obchodní dokument osvědčující zemi původu zásilky

definition

international business document that certifies the country of origin of the shipment

standard (extrakt)
termín
posloupnost vlastnictví
term
chain of possession
definice

identifikace a vhodný přehled o posloupnosti vlastnictví jednotky nákladu, například zásilky, a související podpůrné datové atributy o této straně, nákladu a prostředcích umožňujících přepravu nebo distribuci tohoto nákladu

definition

identification and appropriate collection of a history of the party with possession of some unit of freight, such as a consignment, and relevant supporting data attributes about the party, the freight, and the assets involved in enabling the transport or distribution of that freight

standard (extrakt)
termín
původnost
term
originality
definice

zabezpečení zásilky proti nesprávnému sdělení nebo výkladu informací v tagu zásilky, a to pomocí následujících zákazů: 1. jakékoliv změny povinných nepřeprogramovatelných informací, 2. jakékoliv neautorizované změny nepovinných přeprogramovatelných informací

definition

validity designed such that a compromise of the shipment through misrepresentation of the information on the shipment tag is not possible under the following circumstances: ⎯ any modification of the mandatory non-reprogrammable information; ⎯ any unauthorized modification of optional reprogrammable information

standard (extrakt)
termín
celní deklarace
term
customs manifest
definice

dokument obsahující jednotlivé položky seznamu nákladu, vytvořený zasilatelem z konosamentů, který je předáván celnímu úřadu pro formální nahlášení nákladu

definition

document itemising a list of cargo prepared by shipping companies from bills of lading which is presented to customs for formal report of cargo

standard (extrakt)