Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3 Veřejná doprava osob

termín
(platební) transakce o nulové hodnotě
term
zero value (payment) transaction
definice

offline transakce s nulovou částkou, provedená na čtecím zařízení

PŘÍKLAD Nulová hodnota, jako £0.00, 0€ nebo 0USD.

Poznámka 1 k heslu Tato transakce nemusí být v současnosti umožňována jakoukoli kartou.

definition

offline transaction at the reader for a null amount

EXAMPLE Null amount, e.g. £0.00 or 0€ or 0USD.

NOTE 1 to entry: This transaction may not be possible on all cards now.

standard (extrakt)
termín
administrativní oblast
term
administrative area – IFOPT
definice

<IFOPT> seskupení zastávkového místa, místo nebo další spravovaná data určená pro řízení správcem dat

POZNÁMKA 1 k heslu Každá administrativní oblast má společný identifikátor jmenného prostoru pro přidělování identifikátorů.

POZNÁMKA 2 k heslu Je možné rozlišovat mezi správou dopravy v oblasti (role správního úřadu spravujícího administrativní zónu) a správou dat týkajících se dopravy (role správce dat administrativní oblasti), které mohou být popřípadě vykonávány stejným subjektem.

definition

grouping of STOP PLACE, PLACE or other managed data for management by a DATA ADMINISTRATOR

NOTE 1 to entry: Each administrative area will have a common IDENTIFIER NAMESPACE for allocating identifiers.

NOTE 2 to entry: A distinction can be made between the management of the Transport of an area (the role of an AUTHORITY managing an ADMINISTRATIVE ZONE) and the administration of the Transport related data (the role of a DATA ADMINISTRATOR of an ADMINISTRATIVE AREA) which may be, but is not necessarily, performed by the same body.

standard (extrakt)
termín
adresa
term
address – IFOPT
definice

<IFOPT> popisná data přidružená k místu, která mohou být použita k popisu jedinečného geografického kontextu místa za účelem jeho identifikace

POZNÁMKA 1 k heslu Může být upřesněna jako silniční adresa, poštovní adresa nebo obojí.

POZNÁMKA 2 k heslu Adresa může být přidružená k místu nebo bodu zájmu, ve kterém může cesta začít nebo skončit.

definition

descriptive data associated with a PLACE that can be used to describe the unique geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it

Note 1 to entry: It may be refined as either a ROAD ADDRESS, a POSTAL ADDRESS or both.

Note 2 to entry: An ADDRESS can be associated with a PLACE or POINT OF INTEREST where a trip can start or end.

termín
adresa koncového bodu
term
endpoint address – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> adresová část odkazu na koncový bod, která je uvedena jako URI (jednotný zdrojový identifikátor) pro možnost zaslání zprávy, a vlastnosti odkazu na koncový bod, které označují stavové zdroje

definition

the Address part of Endpoint Reference, specified as (the URI to send a message to) and Endpoint Reference Properties, that identify stateful resources

standard (extrakt)
termín
aktivační bod (MODEL aktivace)
term
activation point (Activation MODEL)
definice

BOD, v němž se při jeho průjezdu vozidlem aktivuje kontrolní proces; pro aktivaci může být potřeba zařízení

definition

a POINT where a control process is activated when a vehicle passes it; equipment may be needed for the activation

standard (extrakt)
termín
aktivační spoj (MODEL aktivace)
term
activation link (Activation MODEL)
definice

SPOJ, v němž se při jeho průjezdu vozidlem aktivuje kontrolní proces

definition

a LINK where a control process is activated when a vehicle passes it

standard (extrakt)
termín
aktivátor platnosti (obecný MODEL platnosti)
term
validity trigger (Generic Validity MODEL)
definice

klasifikace podle dostupnosti PERSONÁLU pro výkon ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. plný nebo částečný pracovní úvazek)

definition

external event defining a VALIDITY CONDITION. E.g exceptional flow of a river, bad weather, road closure for works

standard (extrakt)
termín
aktivita při hlášce
term
call activity – SIRI
definice

<SIRI> aktivita cestujícího, kterou může provádět během hlášky vozidla na zastávce: nástup, výstup, přestup

definition

the activity a passenger may undertake when a Vehicle calls at a stop; Boarding, Alighting, or Pass Through

standard (extrakt)
termín
aktivované zařízení (MODEL aktivace)
term
activated equipment (Activation MODEL)
definice
definition

an equipment activated by the passage of a vehicle at an ACTIVATION POINT or on an ACTIVATION LINK

standard (extrakt)
termín
aktualizace přírůstkem
term
incremental update – SIRI
definice

<SIRI> doručení obsahující pouze ty informace, které se změnily od poslední aktualizace

definition

a Delivery containing only that information which has changed since the last update

standard (extrakt)
termín
alternativní název (MODEL stanoviště)
term
alternative name (Site MODEL)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
alternativní obecný název
term
alternative common name – IFOPT
definice

<IFOPT> informační systémy pro cestující s podporou užití jednoho nebo více jmen k identifikaci míst, zastávkových míst, cílových stanic, bodů zájmu atd. pro uživatele plánovačů cest a dalších systémů

definition
standard (extrakt)
termín
arbitr sběrnice
term
bus arbiter
definice

virtuální objekt, který řídí tok dat na sběrnici a/nebo obvolává zařízení připojená na sběrnici

POZNÁMKA 1 k heslu Funkci arbitra může vykonávat jakékoliv zařízení připojené na sběrnici, pokud to jeho programové vybavení umožňuje; v případě vozidlové sběrnice je tato funkce přidělena zpravidla palubnímu počítači (řadiči sběrnice).

definition

bus master, which controls flow of data transmission on the bus and/or polls the bus members (slaves)

NOTE Intelligent network node should be able to include bus arbiter functionality. No separate bus arbiters requested, as software may be included in node-software.

standard (extrakt)
termín
asistenční služba (MODEL zařízení místní služby)
term
assistance service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na ASISTENCI, poskytující například jazykovou pomoc, školený personál pro umožnění přístupu apod.

definition

specialisation of LOCAL SERVICE for ASSISTANCE providing information like language, accessibility trained staff, etc.

standard (extrakt)
termín
automatická lokalizace vozidla
term
automatic vehicle location (AVL)
termín
bezkontaktní aplikace EMV
term
EMV Contactless Application
definice

aplikace definované pro platební systémy, využívající technologie EMV

Poznámka 1 k heslu Na rozdíl od aplikací v platebních systémech, využívajících emulace magnetického pruhu.

Poznámka 2 k heslu Jedná se o druh platební aplikace.

definition

payment schemed defined applications relying on EMV technology

NOTE 1 to entry: As opposed to a payment scheme application relying on magstripe emulation.

NOTE 2 to entry: This is the type of payment application.

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní politika
term
security policy
definice

soubor pravidel, která upravují nakládání s bezpečnostními hrozbami nebo stanoví, jaký stupeň úrovně zabezpečení by se měl dodržet

PŘÍKLAD Bezpečnostní cíle v politice IFM.

definition

a set of rules that regulate how to cope with security threats or what degree of security levels should be kept

EXAMPLE Security objectives within the IFM Policies.

termín
bezpečnostní zařízení pro cestující (MODEL zařízení pro služby cestujícím)
term
passenger safety equipment (Passenger Service Equipment MODEL)
definice
definition

specialisation of PASSENGER EQUIPMENT for passenger safety

standard (extrakt)
termín
bezproblémová cesta
term
seamless travel
definice

možnost pro cestující přecházet mezi jednou částí IFMS do jiné části téhož nebo jiného IFMS s minimálním nepohodlím, v souladu s jejich plánem cesty při použití jakékoli kombinace druhu dopravy a provozovatele služeb za použití jediného média

definition

opportunity for customers to move between one part of an IFMS to any other part of the same or another IFMS with the minimum of inconvenience, according to their own journey plan using any combination of transport mode and Service Operator using a single Medium

standard (extrakt)
termín
běžná datovaná jízda vozidla (MODEL datované jízdy)
term
normal dated vehicle journey (Dated Journey MODEL)
definice

DATOVANÁ JÍZDA VOZIDLA totožná s dlouhodobě naplánovanou JÍZDOU VOZIDLA, která může být na základě rozhodnutí řídicích pracovníků obsluhy aktualizována podle krátkodobých změn VÝROBNÍHO PLÁNU

definition

a DATED VEHICLE JOURNEY identical to a long-term planned VEHICLE JOURNEY, possibly updated according to short-term modifications of the PRODUCTION PLAN decided by the control staff

standard (extrakt)
termín
běžný datovaný blok (MODEL vozidlové služby)
term
normal dated block (Vehicle Service MODEL)
definice

DATOVANÝ BLOK totožný s dlouhodobě naplánovaným BLOKEM, který může být na základě rozhodnutí řídicích pracovníků obsluhy aktualizován podle krátkodobých změn VÝROBNÍHO PLÁNU

definition

a DATED BLOCK identical to a long-terms planned BLOCK, possibly updated according to short-term modifications of the PRODUCTION PLAN decided by the control staff

standard (extrakt)
termín
blok
term
block – Transmodel
definice

<Transmodel> jízda vozidla od času, kdy vozidlo opustilo parkovací bod, do doby, než se do něj vrátí; jakýkoliv následný odjezd z parkovacího bodu znamená start nového bloku

POZNÁMKA 1 k heslu Trvání bloku je pokryto předepsanými povinnostmi řidiče.

definition

the work of a vehicle from the time it leaves a PARKING POINT after parking until its next return to park at a PARKING POINT. Any subsequent departure from a PARKING POINT after parking marks the start of a new BLOCK. The period of a BLOCK has to be covered by DUTIES.

standard (extrakt)
termín
bod
term
point – Transmodel
definice

<Transmodel> 0dimenzionální uzel sítě používaný pro popis prostorové sítě; BODY mohou být umístěny v POLOZE v daném LOKAČNÍM SYSTÉMU

definition

a 0-dimensional node of the network used for the spatial description of the network; POINTs may be located by a LOCATION in a given LOCATING SYSTEM

termín
bod na infrastruktuře (MODEL infrastrukturní sítě)
term
infrastructure point (Infrastructure Network MODEL)
definice

nadtyp, který zahrnuje všechny BODY fyzické sítě (např. ŽELEZNIČNÍ UZEL)

definition

a super-type including all POINTs of the physical network (e.g. RAILWAY JUNCTION)

standard (extrakt)
termín
bod na spoji (obecný MODEL bodů a spojů)
term
point on link (Generic Point & Link MODEL)
definice

BOD na SPOJI, který není potřeba pro definici SPOJE, ale lze využít pro jiné účely, například pro účely systému AVM a informace veřejné dopravy, nebo pro informace pro řidiče

definition

a POINT on a LINK which is not needed for LINK definition, but may be used for other purposes, e.g. for purposes of AVM or PI, or for driver information

standard (extrakt)
termín
bod na trase (MODEL trasy)
term
point on route (Route MODEL)
definice

BOD TRASY, který slouží k určení TRASY s jeho pořadím na dané TRASE

definition

a ROUTE POINT used to define a ROUTE with its order on that ROUTE

standard (extrakt)
termín
bod řízení dopravy (MODEL aktivace)
term
traffic control point (Activation MODEL)
definice

BOD, ze kterého je řízen dopravní proud; například světelné signalizační zařízení (semafory) nebo závora

definition

a POINT where the traffic flow can be influenced

EXAMPLES Traffic lights (lanterns), barriers.

standard (extrakt)
termín
bod v diagramu jízdy
term
point in journey pattern – Transmodel
definice
definition

a STOP POINT or TIMING POINT in a JOURNEY PATTERN with its order in that JOURNEY PATTERN

termín
bod v posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
point in link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

BOD v POSLOUPNOSTI SPOJŮ označující jeho pořadí v dané POSLOUPNOSTI SPOJŮ

definition

a POINT in a LINK SEQUENCE indicating its order in that particular LINK SEQUENCE

standard (extrakt)
termín
bod vysílače (MODEL aktivace)
term
beacon point (Activation MODEL)
definice

BOD, ve kterém je umístěn vysílač nebo podobné zařízení pro automatickou detekci projíždějících vozidel

definition

a POINT where a beacon or similar device to support the automatic detection of vehicles passing by is located

standard (extrakt)
termín
bod zájmu
term
point of interest – IFOPT (POI)
definice

<IFOPT> druh místa do kterého nebo přes které chtějí cestující jet v části své cesty a které je podrobně navrženo plánovačem cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Bod zájmu může mít další komplexní prostorovou podstrukturu s omezenými vstupy k bodu zájmu a cestami přístupu popsanými přístupovými cestami. Plánovač cesty za normálních okolností poskytne optimalizovanou trasu ze zastávkového místa ke vstupu k bodu zájmu použitím navigační trasy tvořené jednou nebo více posloupnostmi spojovací cesty.

definition

a type of PLACE to or through which passengers may wish to navigate as part of their journey and which is modelled in detail by JOURNEY PLANNERS

NOTE 1 to entry A POINT OF INTEREST may further have a complex spatial substructure with constrained POINT OF INTEREST ENTRANCES and access pathways described using ACCESS PATH LINKS. A JOURNEY PLANNER will normally provide an optimised route from a STOP PLACE to a POINT OF INTEREST ENTRANCE using a NAVIGATION PATH comprising one or more PATH LINKS IN SEQUENCE.

standard (extrakt)
termín
bodová projekce (obecný MODEL projekce)
term
point projection (Generic Projection MODEL)
definice

orientovaná korespondence z jednoho BODU ve zdrojové vrstvě do entity v cílové vrstvě; například BOD, SPOJ, POSLOUPNOST SPOJE, KOMPLEXNÍ PRVEK ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence from one POINT of a source layer, onto an entity in a target layer: e.g. POINT, LINK, LINK SEQUENCE, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
CAN
term
CAN
definice

sériový komunikační protokol

POZNÁMKA 1 k heslu CAN Open je na CAN založený protokol vyšší vrstvy, který byl vyvinut jako normalizovaná vestavěná síť s vysoce flexibilními možnostmi konfigurace.

POZNÁMKA 2 k heslu CAN protokol spojové vrstvy pro sériovou komunikaci je definován v ISO 11898-1.

definition

Controller Area Network Data link layer protocol for serial communication as specified in ISO 11898-1.

standard (extrakt)
termín
CANopen
term
CANopen
definice

aplikační vrstva a komunikační profil pro sítě pracující s protokolem CAN

definition

application layer and the communication profile for CAN-based networks

standard (extrakt)
termín
cesta
term
passenger trip - SIRI
definice

<SIRI> přesun cestujícího z jednoho místa do druhého za použití pravidelné dopravy s jednou nebo více dílčími jízdami různými vozidly

definition

made by a traveller when moving from one PLACE to another using scheduled transport will make take one or more RIDES using different vehicles

termín
cesta spoje (MODEL cest a navigačních tras)
term
path link (Path & Navigation Path MODEL)
definice

spoj v rámci nebo mezi dvěma MÍSTY (tj. ZASTÁVKOVÁ MÍSTA, PŘÍSTUPOVÉ PROSTORY nebo NÁSTUPIŠTĚ, NÁSTUPNÍ MÍSTA, BODY ZÁJMU atd. nebo CESTOVNÍ UZLY), které reprezentují dílčí krok v případných trasách pěších, cyklistů nebo dalších cestujících, kteří necestují vozidly mezi nebo v rámci MÍSTA

POZNÁMKA 1 k heslu Je možná (nepovinná) projekce CESTY SPOJE na detailnější pojetí infrastruktury nebo mapování spojů k plánování prostorového kurzu, umožňující zobrazení na mapách a ve vyhledávacích systémech.

definition

a link within a PLACE of or between two PLACEs (that is STOP PLACEs, ACCESS SPACEs or QUAYs,BOARDING POSITIONs, POINTs OF INTEREST etc. or PATH JUNCTIONs) that represents a step in a possible route for pedestrians, cyclists or other out-of-vehicle passengers within or between a PLACE

NOTE 1 to entry: It is possible but not mandatory that a PATH LINK projects onto a more detailed set of infrastructure or mapping links that plot the spatial course, allowing it to be represented on maps and to tracking systems.

standard (extrakt)
termín
cesta veřejnou dopravou
term
PT trip – Transmodel
definice

<Transmodel> část cesty od prvního nástupu do vozidla veřejné dopravy do posledního výstupu z vozidla veřejné dopravy

POZNÁMKA 1 k heslu Cesta veřejnou dopravou se skládá z jedné nebo více jízd a přesunů (obvykle chůzí), které jsou nezbytné k dosažení odpovídajících přípojných linek.

definition

a part of a TRIP starting from the first boarding of a PT vehicle to the last alighting from a PT vehicle

NOTE A PT TRIP consists of one or more RIDEs and the movements (usually walks) necessary to cover the corresponding CONNECTION LINKS.

standard (extrakt)
termín
cestovní diagram
term
trip pattern – Transmodel
definice

<Transmodel> prostorový model celkového přesunu cestujícího (nebo řidiče) z jednoho místa jakéhokoliv druhu na druhé

PŘÍKLAD Jedna cesta veřejnou dopravou a jí odpovídající přesuny (obvykle pěšky) k pokrytí všech potřebných přístupových tras a přípojných spojů nebo pouze jedna pěší trasa.

definition

the spatial pattern of a complete movement of a passenger (or another person, eg driver) from one PLACE of any sort to another

NOTE A trip may consist of one PT TRIP and the corresponding movements (usually walks) to cover the necessary ACCESS LINKS and CONNECTION LINKS, or of one walk only.

standard (extrakt)
termín
cestovní kancelář (dodatečný organizační MODEL)
term
travel agent (Additional Organisation MODEL)
definice
definition

specialisation of ORGANISATION for TRAVEL AGENT

standard (extrakt)
termín
cestovní uzel
term
path junction – IFOPT
definice

<IFOPT> bod určený uvnitř nebo vně zastávkového místa nebo bodu zájmu, na kterém se schází dvě nebo více cest

POZNÁMKA 1 k heslu Umožňuje spojení přístupových cest mimo určité zastávkové místo. V zastávkovém místě jsou většinou jako spojovací body použity přístupové prostory.

definition

a designated point, inside or outside of a STOP PLACE or POINT OF INTEREST, at which two or more PATH LINKs may connect

NOTE 1 to entry: This allows ACCESS PATH LINKs to be linked together outside of a specific STOP PLACE. Within a STOP PLACE, ACCESS SPACEs are usually used as junction points.

standard (extrakt)
termín
cestující
term
passenger – TI-VIP
definice

<TI-VIP> osoba, která cestuje veřejnou dopravou

definition

a PASSENGER is a traveller using public transport

standard (extrakt)
termín
cizí vozidlo
term
foreign vehicle – SIRI
definice

<SIRI> místní vozidlo z jednoho řídicího centra, které vstoupí na určitou dobu do oblasti spravované jiným řídicím centrem (roaming)

definition

a local VEHICLE from one Control Centre that is Roaming into the area managed by another Control Centre

standard (extrakt)
termín
cílový čas průjezdu
term
target passing time – Transmodel
definice

<Transmodel> časové údaje o tom, kdy by vozidlo veřejné dopravy mělo projet určitým místem diagramu jízdy na datované jízdě vozidla tak, aby čas odpovídal nejnovějšímu platnému plánu (jízdnímu řádu)

POZNÁMKA 1 k heslu Viz rovněž sledovaný čas průjezdu a odhadovaný čas průjezdu. V Transmodel je cílový synonymem k zaměřený.

definition

time data about when a public transport vehicle should pass a particular POINT IN JOURNEY PATTERN on a particular DATED VEHICLE JOURNEY, in order to match the latest valid plan

NOTE See also OBSERVED PASSING TIME and ESTIMATED PASSING TIME. In TransModel, TARGET is synonymous with AIMED.

standard (extrakt)
termín
čas průjezdu
term
passing time (Transmodel)
definice

<Transmodel> časový údaj o tom, kdy má vozidlo veřejné dopravy projet určitým místem diagramu jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu Časy průjezdu, které jsou vypočítány na konkrétní provozní den se nazývají datovaný čas průjezdu. Ten má několik podtypů; cílový čas průjezdu, poslední oficiální plán pro datovanou jízdu vozidla, v bodě podle diagramu jízdy; odhadovaný čas průjezdu, předpověď pro monitorovanou jízdu vozidla, v bodě podle diagramu jízdy; pozorovaný čas průjezdu, zaznamenaný pro monitorovanou jízdu vozidla v určitém bodě. V SIRI jsou časy průjezdu zahrnuty do entity hláška vozidla.

definition

the concept of passing time may be viewed as a simple passage (e.g. of a bus at a stop point) or as a longer stay (e.g. in maritime ports of call)

NOTE The attributes describing the waiting time in the subtypes of passing time, in particular, will be used to describe such a call. The attribute ‘alight and reboard’ will express the possibility for the passenger to alight for a while, during the passing time of a vehicle journey at a particular stop poing.

The passing times that are computed on a specific operating day are called dated passing time.

This entity has several subtypes; TARGET PASSING TIME, the latest official plan for a dated vehicle journey, on a point in journey pattern; ESTIMATED PASSING TIME, a forecast for a monitored vehicle journey on a point in journy pattern; OBSERVED PASSING TIME, recorded for a monitored vehicle journey, on a particular point.

In SIRI Passing times are subsumed into a CALL entity.

termín
čas průjezdu podle jízdního řádu (MODEL časů průjezdu)
term
timetabled passing time (Passing Times MODEL)
definice

dlouhodobě naplánované časové údaje ohledně projíždění vozidel veřejné dopravy určitým BODEM V DIAGRAMU JÍZDY v pro určitý TYP DNE stanovené JÍZDĚ VOZIDLA

definition

long-term planned time data concerning public transport vehicles passing a particular POINT IN JOURNEY PATTERN on a specified VEHICLE JOURNEY for a certain DAY TYPE

standard (extrakt)
termín
čas stání (MODEL časování jízd)
term
journey layover (Journey Timing MODEL)
definice

časová rezerva na konci každé jízdy daná DIAGRAMEM JÍZDY za účelem možného zpoždění apod.; tento čas stání nahrazuje obecné stání a může být nahrazen STÁNÍM JÍZDY VOZIDLA

definition

time allowance at the end of each journey on a specified JOURNEY PATTERN, to allow for delays and for other purposes; this layover supersedes any global layover and may be superseded by a specific VEHICLE JOURNEY LAYOVER

standard (extrakt)
termín
čas stání jízdy vozidla (MODEL časů jízdy vozidla)
term
vehicle journey layover (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

časová rezerva na konci určené JÍZDY VOZIDLA; tento čas je nadřazen celkovému času stání nebo ČASU STÁNÍ DIAGRAMU JÍZDY

definition

a time allowance at the end of a specified VEHICLE JOURNEY. This time supersedes any global layover or JOURNEY PATTERN LAYOVER

standard (extrakt)
termín
čas stání v diagramu jízdy (MODEL časů diagramu jízdy)
term
journey pattern layover (Journey Pattern Times MODEL)
definice

časová rezerva na konci každé jízdy daná DIAGRAMEM JÍZDY, za účelem možného zpoždění apod.; tento čas stání nahrazuje obecné stání a může být nahrazeno STÁNÍM JÍZDY VOZIDLA

definition

time allowance at the end of each journey on a specified JOURNEY PATTERN, to allow for delays and for other purposes; this layover supersedes any global layover and may be superseded by a specific VEHICLE JOURNEY LAYOVER

standard (extrakt)
termín
čas vypršení platnosti
term
initial termination time (WS-PubSub)
definice

<WS-PubSub> návrh budoucího odběratele služby na čas vypršení platnosti vytvářené subskripce, neformálně označovaný jako „požadovaný pronájem“

POZNÁMKA 1 k heslu Tento čas je absolutní UTC čas, časovaný podle časového zdroje použitého producentem notifikace.

definition

the service requestor’s suggestion for the initial termination time of the Subscription being created, also known informally as ‘Lease Wanted’; this time is an absolute UTC time, timed according to the time source used by the Notification Producer

standard (extrakt)
termín
časovací bod v diagramu jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
timing point in journey pattern (Journey Pattern MODEL)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
časovací spoj (MODEL časového diagramu)
term
timing link (Timing Pattern MODEL)
definice

uspořádaná dvojice ČASOVACÍCH BODŮ, pro kterou mohou být zaznamenány provozní časy

definition

an ordered pair of TIMING POINTs for which run times may be recorded

standard (extrakt)
termín
časovací spoj v diagramu jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
timing link in journey pattern (Journey Pattern MODEL)
definice

pozice ČASOVACÍHO SPOJE v DIAGRAMU JÍZDY; je potřeba této entity pokud se ČASOVACÍ SPOJ v tomtéž DIAGRAMU JÍZDY opakuje, a je potřeba jednotlivě ukládat informace o každém opakování ČASOVACÍHO SPOJE

definition

the position of a TIMING LINK in a JOURNEY PATTERN; this entity is needed if a TIMING LINK is repeated in the same JOURNEY PATTERN, and separate information is to be stored about each iteration of the TIMING LINK

standard (extrakt)
termín
časování jízd
term
journey meeting (Transmodel)
definice

<Transmodel> časové omezení pro jednu nebo několik obslužných jízd stanovující přestupy mezi nimi a/nebo vnější událost

PŘÍKLAD Příjezd nebo odjezd přivážejícího spoje, otevírací doba divadla.

definition

a time constraint for one or several SERVICE JOURNEYs fixing interchanges between them and/or an external event (e.g. arrival or departure of a feeder line, opening time of the theatre, etc.)

termín
časovací bod
term
timing point (Transmodel)
definice

<Transmodel> BOD, na základě kterého mohou být zaznamenány časové informace nezbytné k sestavení jízdního řádu

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI se může jednat o zastávkový bod.

POZNÁMKA 2 k heslu V mnoha systémech jsou cílové časy pro zastávky, které nejsou časovými body, zjednodušeně interpolovány z časovacích bodů buď plánovacím systémem, nebo systémem AVMS a mohou představovat nižší úroveň přesnosti predikce.

definition

a POINT against which the timing information necessary to build schedules may be recorded.

NOTE 1 to entry In SIRI, may be, but is not necessarily, a STOP POINT.

NOTE 2 to entry In many systems, Target Times for stops that are not timing points are interpolated simplistically from the timing points by either the scheduling system, or the AVMS system, and may represent a lower level of accuracy of prediction.

termín
časování přestupního řádu (MODEL přestupního řádu)
term
interchange rule timing (Interchange Rule MODEL)
definice

časové nastavení PŘESTUPNÍHO ŘÁDU pro daný TYP ČASOVÉHO PÁSMA nebo ČASOVÉ PÁSMO

definition

timings for an INTERCHANGE RULE for a given TIME DEMAND TYPE or TIME BAND

standard (extrakt)
termín
časové pásmo
term
time band (Transmodel)
definice

<Transmodel> část dne, která je z hlediska některých aspektů veřejné dopravy (podobné dopravní podmínky, tarifní kategorie apod.) důležitá

definition

period in a day, significant for some aspect of public transport, e.g. similar traffic conditions or fare category

termín
časový diagram (MODEL časového diagramu)
term
timing pattern (Timing Pattern MODEL)
definice
definition

the subset of a JOURNEY PATTERN made up only of TIMING POINTs IN JOURNEY PATTERN

standard (extrakt)
termín
časový limit oběhu (MODEL časů diagramu jízdy)
term
turnaround time limit (Journey Pattern Times MODEL)
definice

maximální doba čekání vozidla v určitém ČASOVACÍM BODĚ (často ve STANICI S TOČNOU), které se nevrací do PARKOVACÍHO BODU; je možno uvádět také minimální čas pro otočení směru vozidla; může tomu být nadřazen MRTVÝ CHOD

definition

the maximum time for which a vehicle may be scheduled to wait at a particular TIMING POINT (often included in a TURN STATION) without being returned to a PARKING POINT

NOTE A minimum time for a vehicle to turn its direction may also be recorded. This may be superseded by a DEAD RUN.

standard (extrakt)
termín
časový průběh jízdy (MODEL časového průběhu jízdy)
term
journey timing (Journey Timing MODEL)
definice

časové informace o časovém průběhu jízdy, jehož hodnoty závisejí na čase použití, takže mohou být spojeny s TYPEM ČASOVÉ ŽÁDOSTI, ČASOVÝM PÁSMEM nebo PROVOZNÍM KONTEXTEM

definition

a time-related information referring to journey timing whose value depends on the time of use and so can be associated with a TIME DEMAND TYPE, TIME BAND or OPERATIONAL CONTEXT

standard (extrakt)
termín
část bloku (MODEL služeb vozidla)
term
block part (Vehicle Service MODEL)
definice

část BLOKU, která odpovídá různým ČÁSTEM CESTY JÍZDY VOZIDLA v BLOKU

definition

part of a BLOCK corresponding to the different JOURNEY PARTs of the VEHICLE JOURNEYs in a BLOCK

standard (extrakt)
termín
část jízdy (MODEL spřažené jízdy)
term
journey part (Coupled Journey MODEL)
definice

část JÍZDY VOZIDLA vykonaná pro konkrétní funkční účel, například v případě spojení nebo rozpojení vozidel

definition

a part of a VEHICLE JOURNEY created according to a specific functional purpose, for instance in situations when vehicle coupling or separating occurs

standard (extrakt)
termín
část organizace (obecný organizační MODEL)
term
organisation part (Generic Organisation MODEL)
definice

část ORGANIZACE, které může být přidělena odpovědnost za data a jejich správu

definition

a part of an ORGANISATION to which specific responsibilities upon the data and data management may be assigned

standard (extrakt)
termín
část spojené jízdy (MODEL spřažené jízdy)
term
journey part couple (Coupled Journey MODEL)
definice

dvě ČÁSTI JÍZDY různých JÍZD VOZIDLA obsluhovaných současně vlakem, ve kterém jsou spojena dohromady jejich jednotlivá vozidla

definition

two JOURNEY PARTs of different VEHICLE JOURNEYs served simultaneously by a train set up by coupling their single vehicles

standard (extrakt)
termín
část vlakového bloku
term
train block part (Transmodel)
definice

<Transmodel> komponenta vozidlového vlakového bloku; pozice vozidlového BLOKU v rámci VLAKOVÉHO BLOKU

definition

a component of a vehicle TRAIN BLOCK; the position of a vehicle BLOCK within a TRAIN BLOCK

termín
část vozidlové služby (MODEL vozidlové služby)
term
vehicle service part (Vehicle Service MODEL)
definice

část VOZIDLOVÉ SLUŽBY tvořená jedním nebo více BLOKY a omezená časovými úseky, které dané vozidlo stráví správou v GARÁŽI

definition

a part of a VEHICLE SERVICE composed of one or more BLOCKs and limited by periods spent at the GARAGE managing the vehicle in question

standard (extrakt)
termín
čekací doba v diagramu jízdy (MODEL časů diagramů jízdy)
term
journey pattern wait time (Journey Pattern Times MODEL)
definice

čas, po který musí vozidlo čekat v určitém ČASOVÉM SPOJI V DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; tato čekací doba může být nahrazena DOBOU ČEKÁNÍ V JÍZDĚ VOZIDLA

definition

the time a vehicle has to wait at a specific TIMING POINT IN JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE; this wait time can be superseded by a VEHICLE JOURNEY WAIT TIME

standard (extrakt)
termín
čekání na palubě vozidla (MODEL zařízení)
term
onboard stay (Facility MODEL)
definice

svolení nastoupit dříve do vozu před samotnou jízdou, nebo zůstat ve vozidle po skončení jízdy

definition

permission to board early before the journey or stay on board after the journey

standard (extrakt)
termín
číslo linky
term
line number (Transmodel)
definice

<Transmodel> celočíselná nebo krátká alfanumerická sekvence sloužící k identifikaci linky pro veřejnost

PŘÍKLAD 11, 23, X3, 5A.

definition

an integer or a short alphanumeric sequence used to identify the LINE to the Public, for example: 11, 23, X3, 5A etc.

standard (extrakt)
termín
číslo vlaku (MODEL jízdy vozidla)
term
train number (Vehicle Journey MODEL)
definice

specifikace kódů přidělených konkrétním JÍZDÁM VOZIDLA, které jsou provozovány VLAKY nebo SLOŽENÝMI VLAKY na základě funkčního účelu (informace pro cestující, pokračování provozu apod.)

definition

specification of codes assigned to particular VEHICLE JOURNEYs when operated by TRAINs or COMPOUND TRAINs according to a functional purpose (passenger information, operation follow-up, etc)

standard (extrakt)
termín
data
term
data
definice

opakovaně interpretovatelná formalizovaná podoba informace vhodná pro komunikaci, vyhodnocování nebo zpracování

POZNÁMKA 1 k heslu Data mohou být zpracovávána lidmi nebo strojově.

definition

reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing

NOTE 1 to entry: Data can be processed by humans or by automatic means.

standard (extrakt)
termín
databáze
term
database (DB)
definice

množina elektronicky uchovávaných deskriptivních záznamů nebo jednotek obsahu (včetně faktů, úplného znění, obrázků a zvuku), která obsahuje běžné uživatelské rozhraní a software pro vyhledávání a zpracování dat

POZNÁMKA 1 k heslu Jednotky nebo záznamy jsou obvykle sbírány za určitým cílem a vztahují se ke zvolenému tématu. Databáze může být vydána na CD-ROM, na disketě nebo jiné možnosti s přímým přístupem, nebo jako počítačový soubor, přístupný pomocí telefonického nebo internetového připojení.

POZNÁMKA 2 k heslu Licencované databáze se počítají jednotlivě, a to i v případě, že se v přístupu k produktům více licencovaných databází používá jednoho rozhraní.

POZNÁMKA 3 k heslu Za databázi se považuje také běžné rozhraní, které poskytuje přístup k balíčku periodik nebo digitálních dokumentů nabízených obvykle vydavatelem nebo prodejcem. Jednotlivá periodika a digitální dokumenty jsou navíc počítány samostatně.

definition

collection of electronically stored descriptive records or content units (including facts, full texts, pictures, and sound) with a common user interface and software for the etrieval and manipulation of the data

NOTE 1 to entry: The units or records are usually collected with a particular intent and are related to a defined topic. A database can be issued on CD-ROM, diskette, or other direct-access method, or as a computer file accessed through dial-up methods or through the Internet.

NOTE 2 to entry: Licensed databases are counted separately even if access to several licensed database products is effected through the same interface.

NOTE 3 to entry: A common interface providing access to a packet of serials or digital documents, usually offered by a publisher or vendor, is also to be counted as database. Additionally, the single serials or digital documents are counted as serials or digital documents.

termín
datovaná jízda vozidla
term
dated vehicle journey – Transmodel
definice

<Transmodel> konkrétní jízda vozidla v konkrétní PROVOZNÍ DEN, včetně všech změn, o kterých rozhodli pracovníci řídicí obsluhy

definition

a particular journey of a vehicle on a particular OPERATING DAY, including all modifications decided by the control staff

termín
datovaný čas průjezdu (MODEL časů průjezdu)
term
dated passing time (Passing Times MODEL)
definice
definition

a PASSING TIME on a particular OPERATING DAY

standard (extrakt)
termín
datový horizont
term
data horizon – SIRI
definice

<SIRI> časový rozsah, ve kterém jsou data daného typu k dispozici

POZNÁMKA 1 k heslu Pro trvalé dlouhodobé údaje to může být doba platnosti jízdního řádu nebo údajů o zastávce, pro přechodnější krátkodobé údaje, jako jsou denní operativní změny, může být i kratší provozní doba, jako je den nebo týden. Pro některá data v reálném čase bude datový horizont pro uchovávání velmi nestálých dat, jako jsou data o krátkodobém pohybu nebo data predikce, například 1 hodina. Jakmile jsou data zastaralá, mohou systémy, které udržují historické záznamy údajů, pro některé typy přechodných údajů poskytnout delší platnost.

definition

the span of time within which data of a given type is available

NOTE For stable long term data, this may be the validity period of the timetable or stop data. For more volatile short term data such as daily operational changes, it may be a shorter operation period such as the day or week. For real-time data this will be the retention period in the system of very volatile data, such as short term movement and prediction data, for example an hour, or as soon as the data is obsolete. Systems that keep historic logs of data value may offer a longer data horizon for some types of volatile data.

standard (extrakt)
termín
datový model
term
data model
definice

grafický a/nebo lexikální popis uspořádání dat, který popisuje jejich vlastnosti, strukturu a vzájemné vztahy

definition

graphical and/or lexical representation of data, specifying their properties, structure, and interrelationships

termín
den v týdnu (MODEL kalendáře služeb)
term
day of week (Service Calendar MODEL)
definice

konkrétní den v týdnu (od pondělí do neděle)

definition

a particular week day (from Monday to Sunday)

standard (extrakt)
termín
diagram obslužné jízdy (MODEL diagramu služby)
term
service journey pattern (Service Pattern MODEL)
definice
definition
standard (extrakt)
termín
diagram služby
term
service pattern – Transmodel
definice
definition

the subset of a JOURNEY PATTERN made up only of STOP POINTs IN JOURNEY PATTERN

termín
diagram služební jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
dead run pattern (Journey Pattern MODEL)
definice
definition

a JOURNEY PATTERN to be used for DEAD RUNs

standard (extrakt)
termín
dispozice zaměstnanců
term
personnel disposition
definice

činnosti související s řidiči a jejich střednědobým a krátkodobým řízením

definition

all activities related to the mid-term and short-term management of drivers

termín
datový systém
term
data system – Transmodel
definice

<Transmodel> původce provozních údajů, které se odkazují k jedné odpovědné entitě

POZNÁMKA 1 k heslu Odkazy na datový systém jsou užitečné v interoperativním počítačovém systému. Pro SIRI to znamená zejména specifické systémy pro přiřazování jedinečných identifikátorů k příslušným entitám, jako jsou zastávkové body nebo jízdy, mezi kterými jsou vyměňovány zprávy a které mohou být přizpůsobeny místně známým entitám identifikovaným příslušnými interními provozními daty.

POZNÁMKA 2 k heslu Datový systém musí být vzájemně odsouhlasen mezi klientem a serverem.

POZNÁMKA 3 k heslu Datový systém musí obsahovat jak datový model popisující entity a jejich vztahy, tak i jmenný prostor popisující jednoznačný soubor hodnot identifikátorů.

definition

the origin of operational data referring to one single responsibility. References to a data system are useful in an interoperated computer system

NOTE For SIRI, this entails in particular specific systems for assigning unique identifiers to relevant entities such as STOP POINTS or JOURNEYS, about which messages are to be exchanged, and which can be matched to the locally known entities identified by the respective internal operating data. The DATA SYSTEM must be mutually agreed between CLIENT and SERVER. A DATA SYSTEM has both a data model to describe the entities and their relationships, and a Namespace to describe the unambiguous set of identifier values.

standard (extrakt)
termín
diagram jízdy
term
journey pattern – Transmodel
definice

<Transmodel> navazující seznam zastávkových a časovacích bodů na jedné trase, který popisuje strukturu obsluhovanou vozidly veřejné dopravy; diagram jízdy může procházet tímtéž zastávkovým bodem vícekrát než jednou

POZNÁMKA 1 k heslu První zastávkový bod diagramu jízdy je počátek, poslední je cíl. Každá jízda vozidla má svůj příslušný diagram jízdy.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI nejsou diagramy jízd vyjádřeny na rozhraní: předpokládá se, že prvky jako linka a směr trasy objevující se na trasách jízdy vozidel jsou odvozeny z příslušných diagramů jízd.

definition

an ordered list of STOP POINTS and TIMING POINTS on a single ROUTE, describing the pattern of working for public transport vehicles

NOTE A JOURNEY PATTERN may pass through the same POINT more than once.

The first POINT of a JOURNEY PATTERN is the origin. The last POINT is the destination.

termín
digitální akustický hlásič
term
digital acoustic announcer (DAA)
definice

<Transmodel> součást AAS (systému akustického hlášení); hlásič, který slouží k hlášení názvů zastávek a sdělení, které jsou uloženy v jeho digitální paměti

POZNÁMKA 1 k heslu Digitální akustický hlásič převádí digitální data na analogový zvukový signál. Pokud jsou do digitálního akustického hlásiče integrovány funkce AAS, jsou součástí také zesilovače zvuku AAS.

definition

a part of an AAS; DAA is designed to announce the names of stops and messages which are stored in its digital memory; DAA converts the digital data into an analogue audio signal

NOTE Parts of AAS are also audio power amplifiers when the DAA is integrated with the functions of AAS.

standard (extrakt)
termín
doba čekání v jízdě vozidla (MODEL časů jízd vozidla)
term
vehicle journey wait time (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

čas, po který vozidlo čeká na určitém ČASOVACÍM BODU V DIAGRAMU JÍZDY na určité JÍZDĚ VOZIDLA; tato doba čekání překrývá ČEKACÍ DOBU V DIAGRAMU JÍZDY

definition

the time for a vehicle to wait at a particular TIMING POINT IN JOURNEY PATTERN on a specified VEHICLE JOURNEY; this wait time will override the JOURNEY PATTERN WAIT TIME

standard (extrakt)
termín
doba chodu v diagramu jízdy (časový MODEL diagramu jízdy)
term
journey pattern run time (Journey Pattern Times MODEL)
definice

čas potřebný pro přejetí ČASOVÉHO SPOJE v určitém DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; pokud existuje, pak tento čas překryje STANDARDNÍ DOBU OBSLUŽNÉ JÍZDY a STANDARDNÍ DOBU SLUŽEBNÍ JÍZDY

definition

the time taken to traverse a TIMING LINK in a particular JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE; if it exists, it will override the DEFAULT SERVICE JOURNEY RUN TIME and DEFAULT DEAD RUN RUN TIME

standard (extrakt)
termín
doba jízdy (MODEL časového průběhu jízdy)
term
journey run time (Journey Timing MODEL)
definice

čas potřebný pro přejetí ČASOVÉHO SPOJE v určitém DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; pokud existuje, pak tento čas překryje STANDARDNÍ DOBU OBSLUŽNÉ JÍZDY a STANDARDNÍ DOBU SLUŽEBNÍ JÍZDY

definition

the time taken to traverse a TIMING LINK in a particular JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE; if it exists, it will override the DEFAULT SERVICE JOURNEY RUN TIME and DEFAULT DEAD RUN RUN TIME

standard (extrakt)
termín
doba jízdy vozidla (MODEL časů jízdy vozidla)
term
vehicle journey run time (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

čas potřebný pro překročení určitého ČASOVACÍHO SPOJE V DIAGRAMU JÍZDY na určité JÍZDĚ VOZIDLA; umožňuje nejpřesnější kontrolu časů a překrývá STANDARDNÍ DOBU OBSLUŽNÉ JÍZDY, DOBU JÍZDY VOZIDLA a STANDARDNÍ DOBU SLUŽEBNÍ JÍZDY

definition

the time taken to traverse a specified TIMING LINK IN JOURNEY PATTERN on a specified VEHICLE JOURNEY; this gives the most detailed control over times and overrides the DEFAULT SERVICE JOURNEY RUN TIME and JOURNEY PATTERN RUN TIME and the DEFAULT DEAD RUN RUN TIME

standard (extrakt)
termín
doba provozu (MODEL kalendáře služeb)
term
operating period (Service Calendar MODEL)
definice

souvislý časový interval mezi dvěma PROVOZNÍMI DNY, který slouží k určení platností

definition

a continuous interval of time between two OPERATING DAYs which will be used to define validities

standard (extrakt)
termín
dohled nad IFM
term
IFM policies
definice

obchodní, technické a bezpečnostní cíle interoperabilního managementu jízdného (IFM)

definition

commercial, technical and security objectives of IFM

standard (extrakt)
termín
doprava na vyžádání; poptávková doprava
term
Demand Responsive Transport (DRT)
standard (extrakt)
termín
dopravní druh vozidla (MODEL opakovaně použitelného druhu dopravy)
term
vehicle mode (Reusable Transport Mode MODEL)
definice

charakterizace provozu veřejné dopravy podle druhu dopravního prostředku (např. autobus, tramvaj, metro, vlak, trajekt, loď)

definition

a characterisation of the public transport operation according to the means of transport (bus, tram, metro, train, ferry, ship)

standard (extrakt)
termín
doma vytištěná jízdenka
term
print-at-home ticket
definice

jízdenka za produkt, kterou cestující vytiskne podle pokynů dopravce na čistý papír anebo ji zobrazí na displeji mobilního telefonu vybaveného volitelným bezpečnostním zařízením a s volitelnými opticky čitelnými produktovými daty, které dokáže organizace pro kontrolu jízdenek pro přepravní služby přečíst

POZNÁMKA 1 k heslu Doma vytištěná jízdenka je autonomní a na přepravní smlouvě nezávislý doklad a nevyžaduje žádné další informace, jako jsou informace z prodejní nebo rezervační databáze.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý železniční podnik coby dopravce trvá na vlastních specifikacích pro doma vytištěné jízdenky a je oprávněn podílet se na specifikacích pro doma vytištěné jízdenky používaných v mezinárodních železničních službách pro cestující.

definition

a ticket for a product printed by the passenger as specified by the carrier(s) on plain paper or a mobile phone display with optional security devices in the design and with optional optically readable product data which the TCO(s) for the transport service are equipped to read

NOTE 1 to entry: A print-at-home ticket provides autonomous and independent title to the transport contract and does not require further information such as from a sales or reservation database.

NOTE 2 to entry: Each RU as carrier maintains its own specifications for print-at-home tickets and is eligible to participate in the maintenance of the specification for print-at-home tickets used for international rail passenger services.

standard (extrakt)
termín
dopravní prvek
term
traffic element – Datex2
definice

<Datex2> typ situačního záznamu v Datex2 používaný k označení dopravní situace

definition

type of Datex2 Situation Record (i.e. Situation Element) used to describe a road situation

termín
doručení
term
delivery – SIRI
definice

<SIRI> zpráva nebo sekvence zpráv zaslaná od producenta k uživateli obsahující užitná data, a to buď jako bezprostřední odpověď na požadavek, nebo poslaná asynchronně, když producent notifikace stanoví, že podmínky subskripce jsou naplněny

definition

a message or message sequence sent from the Producer to the Consumer to return payload content, either in immediate response to a Request, or sent asynchronously when a Notification Producer determines that the conditions of a Subscription are satisfied

standard (extrakt)
termín
doručení po částech
term
multipart despatch – SIRI
definice

<SIRI> doručení velkých datových paketů jejich rozdělením do dvou nebo více doručených zpráv, zřetězených spolu příznakem „další data“

definition

delivery of large packet of data by breaking it down into two or more Delivery messages, chained together by a ‘MoreData’ flag

standard (extrakt)
termín
doručovací varianta (MODEL oznámení)
term
delivery variant (Notice MODEL)
definice

textová varianta OZNÁMENÍ užívaná ve zvláštních médiích nebo doručovacím kanálu (hlas, tištěný materiál apod.)

definition

a variant text of a NOTICE for use in a specific media or delivery channel (voice, printed material, etc.)

standard (extrakt)
termín
dotaz na optimalizaci cesty
term
trip optimization query – Transmodel
definice

<Transmodel> požadavek plánování cesty specifikovaný cestovatelem, vyjádřený cestou z jednoho místa na jiné

definition

a TRIP OPTIMIZATION QUERY represents the trip planning request, as specified by the traveller; it is expressed from one PLACE to another

standard (extrakt)
termín
drátový prvek (MODEL infrastrukturní sítě)
term
wire element (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE používaný k popisu kabelové sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE LINK used to describe a wire network

standard (extrakt)
termín
druh aktivace (MODEL aktivace)
term
type of activation (Activation MODEL)
definice

klasifikace procesů v reálném čase, které jsou aktivovány projetím vozidla AKTIVAČNÍM BODEM nebo AKTIVAČNÍM SPOJEM

definition

a classification of real-time processes that are activated when vehicles passes an ACTIVATION POINT or an ACTIVATION LINK

standard (extrakt)
termín
druh asistenční služby (MODEL zařízení místní služby)
term
type of assistance service (Local Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. pomoc s nástupem do vozidla, asistence ve vozidle, odnos, překlad z cizího jazyka nebo znakového jazyka apod.)

definition

a classification of ASSISTANCE SERVICE (e.g. boarding assistance, onboard assistance, porterage, foreign language, sign language translation, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh bodu (obecný MODEL bodů a spojů)
term
type of point (Generic Point & Link MODEL)
definice

klasifikace BODŮ podle jejich funkce

definition

a classification of POINTs according to their functional purpose

standard (extrakt)
termín
druh bodu řízení dopravy (MODEL aktivace)
term
type of traffic control point (Activation MODEL)
definice
definition

a classification of TRAFFIC CONTROL POINTs

standard (extrakt)
termín
druh čekárny (MODEL zařízení stanoviště)
term
type of waiting room (Site Equipment MODEL)
definice
definition

a classification for WAITING ROOM EQUIPMENT

standard (extrakt)
termín
druh diagramu jízdy (MODEL diagramu jízdy)
term
type of journey pattern (Journey Pattern MODEL)
definice

klasifikace DIAGRAMŮ JÍZDY z důvodu rozlišení dalších kategorií DIGRAMU JÍZDY, které nejsou DIAGRAMEM OBSLUŽNÉ JÍZDY a DIAGRAMEM MRTVÉHO CHODU

definition

a classification of JOURNEY PATTERNs used to distinguish other categories of JOURNEY PATTERN than SERVICE JOURNEY PATTERN and DEAD RUN PATTERN

standard (extrakt)
termín
druh dopravy
term
transport mode – Transmodel
definice

<Transmodel> charakterizace provozu podle druhu dopravního prostředku

PŘÍKLAD Autobus, tramvaj, metro, vlak, trajekt, loď.

definition

a characterisation of the operation according to the means of transport (e.g. bus, tram, metro, train, ferry, ship)

termín
druh entity (obecný MODEL entity)
term
type of entity (Generic Entity MODEL)
definice

klasifikace ENTIT, například podle domény ve které jsou definovány nebo užívány

definition

classification of ENTITies, for instance according to the domain in which they are defined or used

standard (extrakt)
termín
druh flexibilní obsluhy (MODEL flexibilní obsluhy)
term
type of flexible service (Flexible Service MODEL)
definice

typologie flexibilních služeb:

služba virtuální linky

– flexibilní služba na hlavní trati

– koridorová obsluha

– flexibilní obsluha v oblasti s pevnou zastávkou

– volná flexibilní obsluha v oblasti

– smíšené typy flexibilní obsluhy (ne na úrovni BODU)

POZNÁMKA 1 k heslu Druh flexibility může být popsán na úrovni DIAGRAMU JÍZDY nebo BODU DIAGRAMU JÍZDY v případě smíšených typů flexibilní obsluhy v rámci téhož DIAGRAMU JÍZDY.

definition

a typology of flexible services: Virtual line service; Flexible service with main route; Corridor service; Fixed stop area-wide flexible service; Free area-wide flexible service; Mixed types of flexible service (not at POINT level)

NOTE The type of flexibility can be defined at JOURNEY PATTERN level or at POINT IN JOURNEY PATTERN level in case of mixed types of flexible service inside the same JOURNEY PATTERN.

standard (extrakt)
termín
druh funkce odpovědnosti (MODEL funkce odpovědnosti)
term
type of responsibility role (Responsibility Role MODEL)
definice

klasifikace FUNKCÍ ODPOVĚDNOSTI (např. vlastnictví dat)

definition

a classification of RESPONSIBILITY ROLEs, e.g. data ownership

standard (extrakt)
termín
druh informačního zařízení pro cestující (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
type of passenger information equipment (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

klasifikace INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ (např. ukazatel další zastávky, hlášení zastávek, zařízení pro informování cestujících)

definition

a classification for PASSENGER INFORMATION EQUIPMENT (e.g. next stop indicator, stop announcements, passenger information facility)

standard (extrakt)
termín
druh jízdenky (MODEL poplatkového omezení služby)
term
type of ticket (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace jízdenek, které jsou k dispozici v ZAŘÍZENÍ K OPATŘENÍ JÍZDENEK (např. základní, snížené jízdné, akční, skupinové, předplatné, cestovní karta atd.)

definition

a classification for tickets available at a TICKETING EQUIPMENT (e.g. standard, concession, promotion, group, season, travel card, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh kategorie jízdného (MODEL poplatkového omezení služby)
term
type of fare class (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace KATEGORIÍ JÍZDNÉHO

definition

a classification for FARE CLASSes

standard (extrakt)
termín
druh kategorie výrobků (MODEL jízdy vozidla)
term
type of product category (Vehicle Journey MODEL)
definice

klasifikace JÍZDY VOZIDLA podle společných vlastností jízd pro účely marketingu a jízdného

definition

a classification for VEHICLE JOURNEYs to express some common properties of journeys for marketing and fare products

standard (extrakt)
termín
druh komunikační služby (MODEL místní komerční služby)
term
type of communication service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY (např. zdarma wifi, veřejná wifi, telefon, mobilní pokrytí, internet, videozábava, audiozábava, poštovní schránka, pošta, obchodní služby)

definition

a classification of COMMUNICATION SERVICE (e.g. free wifi, public wifi, phone, mobile coverage, internet, video entertainment, audio entertainment, post box, post office, business services)

standard (extrakt)
termín
druh kongesce (MODEL kontrolního omezení)
term
type of congestion (Check Constraint MODEL)
definice

typologie kongescí způsobených KONTROLNÍM OMEZENÍM (např. žádné čekání, fronta, shlukování lidí, zaplněno)

definition

a typology of congestions resulting from CHECK CONSTRAINT (e.g. no waiting, queue, crowding, full)

standard (extrakt)
termín
druh kontrolního omezení (MODEL kontrolního omezení)
term
type of check constraint (Check Constraint MODEL)
definice

klasifikace KONTROLNÍHO OMEZENÍ (např. vyzvednutí jízdenek, nákup jízdenek, odbavení zavazadel, příchozí celnice, odchozí celnice, vrácení daně atd.)

definition

a classification of CHECK CONSTRAINT (e.g. ticket collection, ticket purchase, baggage check-in, incoming customs, outgoing customs, tax refunds, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh linky (MODEL trasy)
term
type of line (Route MODEL)
definice

klasifikace LINEK

definition

a classification for LINEs

standard (extrakt)
termín
druh maloobchodní služby (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of retail service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace MALOOBCHODNÍCH SLUŽEB (např. potraviny, trafika, zdraví a kosmetika, módní doplňky, bankovní, finanční, pojišťovací služby, turismus, fotobudka)

definition

a classification of RETAIL SERVICE (e.g. food, newspaper tobacco, health hygiene beauty, fashion accessories, bank finance insurance, tourism, photo booth)

standard (extrakt)
termín
druh místa (obecný MODEL místa)
term
type of place (Generic Place MODEL)
definice

klasifikace MÍST

definition

a classification for PLACEs

standard (extrakt)
termín
druh místní služby (MODEL zařízení místní služby)
term
type of local service (Local Service Equipment MODEL)
definice

obecná (abstraktní) klasifikace MÍSTNÍCH SLUŽEB

definition

a generic (abstract) classification of LOCAL SERVICEs

standard (extrakt)
termín
druh nástupního místa (MODEL zastávkového místa)
term
type of boarding position (Stop Place MODEL)
definice
definition

a classification for BOARDING POSITIONs

standard (extrakt)
termín
druh občerstvení (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of refreshment service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace poskytovaného OBČERSTVENÍ (např. prodejní nápojový automat, jídelní automat, bufet, restaurace, malé občerstvení, obslužný vozík s občerstvením, bez nápojů, bez jídla)

definition

a classification of REFRESHMENT SERVICE (e.g. beverage vending machine, buffet, food vending machine, restaurant, snacks, trolley service, no beverages available, no food available)

standard (extrakt)
termín
druh omezení podle pohlaví (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
type of gender limitation (Passenger Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace OMEZENÍ PODLE POHLAVÍ (týká se především SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ, např. pouze muži, pouze ženy, smíšené)

definition

a classification for GENDER LIMITATIONSs (mainly for SANITARY EQUIPMENT, e.g. male only, female only, both)

standard (extrakt)
termín
druh omezení přístupnosti (MODEL přístupnosti)
term
type of accessibility limitation (Accessibility MODEL)
definice

klasifikace OMEZENÍ PŘÍSTUPONOSTI, např. sluchové, zrakové, bezbariérové apod.

definition

a classification for ACCESSIBILITY LIMITATIONs, e.g. audio, visual, step free, etc.

standard (extrakt)
termín
druh organizace (obecný organizační MODEL)
term
type of organisation (Generic Organisation MODEL)
definice

klasifikace ORGANIZACÍ podle jejich činností (např. veřejná dopravní společnost, IT společnost atd.)

definition

a classification for the ORGANISATIONs according to their activity, e.g. a public transport company, an IT company, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh oznámení (MODEL oznámení)
term
type of notice (Notice MODEL)
definice

klasifikace OZNÁMENÍ

definition

a classification for a NOTICE

standard (extrakt)
termín
druh peněžní služby (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of money service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace PENĚŽNÍCH SLUŽEB (např. bankomat, banka, pojištění, směnárna)

definition

a classification of MONEY SERVICE (e.g. cash machine, bank, insurance, bureau de change)

standard (extrakt)
termín
druh personálu (MODEL zařízení místní služby)
term
type of staffing (Local Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace podle dostupnosti PERSONÁLU pro výkon ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. plný nebo částečný pracovní úvazek)

definition

a classification for the availability of the STAFF associated with an ASSISTANCE SERVICE (e.g. full time, part time)

standard (extrakt)
termín
druh platnosti (obecný MODEL verze)
term
type of validity (Generic Version MODEL)
definice

klasifikace platnosti DRUHU RÁMCE (např. rámce pro harmonogram navržený pro TYPY DNE, pro určitý PROVOZNÍ DEN)

definition

a classification of the validity of TYPEs OF FRAME. E.g. frames for schedules designed for DAY TYPEs, for specific OPERATING DAYs

standard (extrakt)
termín
druh poměru k vozidlu (MODEL zastavení vozidla)
term
type of relation to vehicle (Vehicle Stopping MODEL)
definice

klasifikace způsobu použití POZICE ZASTAVENÍ VOZIDLA (např. přední vlevo, přední vpravo, zadní vlevo, zadní vpravo, řidič vlevo, řidič vpravo)

definition

a classification of the way a VEHICLE STOPPING POSITION is used (e.g. front left, front right, back left, back right, driver left, driver right)

standard (extrakt)
termín
druh posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
type of link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

klasifikace POSLOUPNOSTI SPOJŮ podle různých funkcí POSLOUPNOSTI SPOJŮ; může být použita pro TRASU, DIAGRAM JÍZDY, pozemní komunikaci, DIAGRAM CESTY, hraniční čáru apod.

definition

a classification of LINK SEQUENCEs used to define the different functions a LINK SEQUENCE may be used for. E.g ROUTE, JOURNEY PATTERN, road, TRIP PATTERN, border line etc.

standard (extrakt)
termín
druh povahy služby (MODEL kontrolního omezení)
term
type of service nature (Check Constraint MODEL)
definice

klasifikace služby použitelné pro KONTROLNÍ OMEZENÍ (např. samoobslužný automat, obsluha zákazníka u prodejního pultu)

definition

a classification for service available for a CHECK CONSTRAINT (e.g. self-service machine, counter service)

standard (extrakt)
termín
druh prostoru bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
type of point of interest space (Point Of Interest MODEL)
definice
definition

a classification for POINT OF INTEREST SPACEs

standard (extrakt)
termín
druh provozu (obecný organizační MODEL)
term
type of operation (Generic Organisation MODEL)
definice

klasifikace PROVOZU podle různých funkčních úloh ODDĚLENÍ (organizace)

definition

a classification of OPERATIONs to express the different functional roles of a DEPARTMENT

standard (extrakt)
termín
druh průjezdu (MODEL zastávkového místa)
term
type of passage (Stop Place MODEL)
definice

klasifikace prostorů podle toho, jak mohou být použity pro průchod (např. průchod, koridor, nadchod, podchod, tunel atd.)

definition

a classification for spaces to express how the space can be used as a passage (e.g. pathway, corridor, overpass, underpass, tunnel, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh přístřešku (MODEL zařízení stanoviště)
term
type of shelter (Site Equipment MODEL)
definice

klasifikace PŘÍSTŘEŠKŮ

definition

a classification for SHELTERs

standard (extrakt)
termín
druh přístupového prvku (MODEL kontrolního omezení)
term
type of access feature (Check Constraint MODEL)
definice

klasifikace PŘÍSTUPOVÉHO PRVKU podle KONTROLNÍHO OMEZENÍ (např. závora, úzký průchod, uzavřený prostor, řízení fronty apod.)

definition

a Classification of ACCESS FEATURE for CHECK CONSTRAINT (e.g. barrier, narrow entrance, confined space, queue management, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh přístupových pomůcek (MODEL zařízení místní služby)
term
type of accessibility tools (Local Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace PŘÍSTUPOVÝCH POMŮCEK používaných nebo k dispozici u ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. invalidní vozík, vycházková hůl, hlasová navigace, zraková navigace atd.)

definition

a classification of ACCESSIBILITY TOOLS used by or available from ASSISTANCE SERVICE (e.g. wheelchair, walking stick, audio navigator, visual navigator, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh půjčovny (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of hire service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace PŮJČOVNY (např. autopůjčovna, motopůjčovna, půjčovna kol, pronájem rekreačního zařízení)

definition

a classification of HIRE SERVICEs (e.g. car hire, motor cycle hire, cycle hire, recreational device hire)

standard (extrakt)
termín
druh rámce (obecný MODEL verze)
term
type of frame (Generic Version MODEL)
definice

klasifikace RÁMCE VERZÍ podle společného účelu (např. popis linek pro verze linek, jízdní řády vozidel, provozní náklady); TYP RÁMCE se řídí jedinečným TYPEM PLATNOSTI

definition

a classification of VERSION FRAMEs according to a common purpose. E.g. line descriptions for line versions, vehicle schedules, operating costs. A TYPE OF FRAME is ruled by a unique TYPE OF VALIDITY

standard (extrakt)
termín
druh sanitárního zařízení (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
type of sanitary facility (Passenger Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ (např. WC, bezbariérové WC, sprcha, prostor pro přebalení dětí, bezbariérový prostor pro přebalení dětí)

definition

a classification for SANITARY EQUIPMENT (e.g. toilet, wheelchair access toilet, shower, baby change, wheelchair baby change)

standard (extrakt)
termín
druh služby (MODEL jízdy vozidla)
term
type of service (Vehicle Journey MODEL)
definice

klasifikace JÍZDY VOZIDLA a ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB podle společných vlastností jízd k zohlednění při vytváření jízdních řádů a/nebo řídicím procesu provozu

definition

a classification for VEHICLE JOURNEYs and SPECIAL SERVICEs to express some common properties of journeys to be taken into account in the scheduling and/or operations control process

standard (extrakt)
termín
druh směru použití (MODEL kontrolního omezení)
term
type of direction of use (Check Constraint MODEL)
definice

směr, ve kterém může být použito určité ZAŘÍZENÍ (nahoru, dolů, úroveň, jedním směrem, oba směry atd.)

definition

direction in which EQUIPMENT can be used (e.g. up, down, level, one way, both way, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh spoje (obecný MODEL bodů a spojů)
term
type of link (Generic Point & Link MODEL)
definice

klasifikace SPOJŮ podle různých funkčních účelů SPOJE

definition

a classification of LINKs to express the different functional roles of a LINK

standard (extrakt)
termín
druh spřažení (MODEL spražené jízdy)
term
type of coupling (Coupled Journey MODEL)
definice

klasifikace SPŘAŽENÍ ČÁSTÍ BLOKU

definition

a classification for COUPLING of BLOCK PARTs

standard (extrakt)
termín
druh topografického místa
term
type of topographical place – IFOPT
definice

<IFOPT> klasifikace topografických míst podle jejich velikosti a významu pro různé druhy plánování cesty

definition

classification of the TOPOGRAPHICAL PLACES according to their size and relevance for different types of journey planning

standard (extrakt)
termín
druh úschovy zavazadel (MODEL zařízení stanoviště)
term
type of luggage locker (Site Equipment MODEL)
definice

klasifikace ZAŘÍZENÍ K ÚSCHOVĚ ZAVAZADEL (např. úschova zavazadel, úložné skříňky, přeprava jízdních kol, odnos zavazadel, vozíky zdarma, placené vozíky)

definition

a classification for LUGGAGE LOCKER EQUIPMENT (e.g. left luggage, lockers, bike carriage, porterage, free trolleys, paid trolleys)

standard (extrakt)
termín
druh uživatelské potřeby (MODEL přístupnosti)
term
type of user need (Accessibility MODEL)
definice
definition

a classification of USER NEEDS

standard (extrakt)
termín
druh varianty oznámení (MODEL oznámení)
term
type of delivery variant (Notice MODEL)
definice

klasifikace VARIANTY OZNÁMENÍ; způsob předání OZNÁMENÍ: hlasovým oznámením, vizuálním zobrazením, tištěným materiálem

definition

a classification of a DELIVERY VARIANT; the way of delivering a NOTICE: by vocal announcement, by visual display, issuing printed material

standard (extrakt)
termín
druh verze (obecný MODEL verze)
term
type of version (Generic Version MODEL)
definice

klasifikace VERZÍ (např. možnost sdílení ENTIT mezi různými verzemi)

definition

a classification of VERSIONs. E.g shareability of ENTITies between several versions

standard (extrakt)
termín
druh vhodnosti (MODEL přístupnosti)
term
type of suitability (Accessibility MODEL)
definice

klasifikace pro VHODNOST, tj. posouzení VHODNOSTI přístupu na základě UŽIVATELSKÝCH POTŘEB

definition

a classification for SUITABILITY, i.e. assessments as regards a possible SUITABILITY of access according to USER NEEDS

standard (extrakt)
termín
druh vlakového prvku (vlakový MODEL)
term
type of train element (Train MODEL)
definice

klasifikace VLAKOVÝCH PRVKŮ

definition

a classification of TRAIN ELEMENTs

standard (extrakt)
termín
druh záchranné služby (MODEL zařízení místní služby)
term
type of emergency service (Local Service Equipment MODEL)
definice

typologie záchranných služeb (např. policie, první pomoc, bod SOS, CCTV)

definition

a typology of emergency services (e.g police, first aid, SOS point, cctv)

standard (extrakt)
termín
druh zařízení (obecný MODEL zařízení)
term
type of equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

klasifikace položek zařízení pro instalaci zpravidla na zastávkových bodech nebo ve vozidlech

definition

a classification of equipment items to be installed at stop points or onboard vehicles, for instance

standard (extrakt)
termín
druh zařízení cykloparkování (MODEL parkovacího zařízení)
term
type of cycle parking equipment (Parking Equipment MODEL)
definice

klasifikace CYKLOPARKOVÁNÍ (různé druhy stojanů a držáků pro kola)

definition

a classification of CYCLE PARKING (e.g. racks, bars, railings, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh zařízení k sezení (MODEL zařízení k sezení)
term
type of seating equipment (Site Equipment MODEL)
definice

klasifikace ZAŘÍZENÍ K SEZENÍ

definition

a classification for SEATING EQUIPMENT

standard (extrakt)
termín
druh zastávkového bodu (MODEL diagramu služby))
term
type of stop point (Service Pattern MODEL)
definice

klasifikace PLÁNOVANÝCH ZASTÁVKOVÝCH BODŮ; používá se například ke stanovení, které zařízení má být na zastávku instalováno (sloupek, přístřešek, sezení atd.)

definition

a classification of SCHEDULED STOP POINTs, used for instance to characterize the equipment to be installed at stops (post, shelter, seats, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh zastávkového místa
term
type of stop place – IFOPT
definice

<IFOPT> klasifikace ZASTÁVKOVÝCH MÍST především podle druhu dopravy

PŘÍKLAD Vlakové nádraží, letiště.

definition

classification of STOP PLACEs, indicating in particular the mode of transport (rail station, airport, etc.)

termín
druh zóny (obecný MODEL zóny a prvků)
term
type of zone (Generic Zone and Feature MODEL)
definice

klasifikace ZÓN (např. TARIFNÍ PÁSMO, SPRÁVNÍ OBLAST)

definition

a classification of ZONEs. E.g. TARIFF ZONE, ADMINISTRATIVE ZONE

standard (extrakt)
termín
druh způsobu platby (MODEL poplatkového omezení služby)
term
type of payment method (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

klasifikace způsobu platby (např. platba v hotovosti, kreditní karta, debetní karta, cestovní karta, bezkontaktní jízdenka, mobilní telefon, poukázka apod.)

definition

a classification for payment method (e.g. cash, credit card, debit card, travel card, contactless travel card, mobile phone, token, etc.)

standard (extrakt)
termín
držitel karty
term
cardholder
definice

držitel platební aplikace

Poznámka 1 k heslu Držitel karty je ve smluvním vztahu s vydavatelem své platební aplikace. Médium, na kterém je platební aplikace uložena, nemusí být nutně „karta“.

definition

holder of the payment application

NOTE 1 to entry: The cardholder has a contract with the issuer of its payment application. The media hosting the payment application may not necessarily be a “card“.

standard (extrakt)
termín
dynamické přiřazení zastávky
term
dynamic stop assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> dynamické přiřazení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO BODU (tj. ZASTÁVKOVÉHO BODU DIGRAMU SLUŽBY nebo DIAGRAMU JÍZDY) k dalšímu dostupnému ZASTÁVKOVÉMU BODU, NÁSTUPIŠTI nebo NÁSTUPNÍMU MÍSTU v rámci ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA

POZNÁMKA 1 k heslu Může podléhat podmínkám platnosti.

definition

dynamic association of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) with the next available STOP PLACE, QUAY or BOARDING POSITION within a STOP PLACE

NOTE 1 to entry: May be subject to a VALIDITY CONDITION.

termín
elektronická jízdenka
term
e-ticket
definice

jízdenka za produkt, uložená v prodejní nebo rezervační databázi a nevytištěná ani neuložená na žádném dalším médiu

POZNÁMKA 1 k heslu Cestující může vlastnit příjmový doklad, který může vypadat jako další typ jízdenky, ale příjmový doklad není elektronická jízdenka.

POZNÁMKA 2 k heslu Cestující prokáže své právo používat přepravní služby poskytnutím takové identifikace a takovým způsobem, jaký stanoví dopravce a podle doporučení maloobchodníka. Jedním z těchto způsobů je záznam v rezervační databázi.

POZNÁMKA 3 k heslu Příjmový doklad elektronické jízdenky není autonomní a na přepravní smlouvě nezávislý doklad a je závislý na dalších informacích, jako jsou informace z prodejní a rezervační databáze.

definition

specializace LINKY na poskytování flexibilní obsluhy; jelikož ne všechna obsluha LINKY musí být flexibilní, je samotná flexibilnost popsána na úrovni DIAGRAMU JÍZD (tzn., že je potřeba samostatného DIAGRAMU JÍZD pro každý typ flexibility na lince umožňovaný)

Typy flexibilní obsluhy jsou:

– virtuální linka

– flexibilní obsluha po hlavní trati

– obsluha v koridoru

– celoplošná flexibilní obsluha v pevné zastávce

– celoplošná flexibilní obsluha v neohraničené oblasti

– smíšený druh flexibilní obsluhy

– smíšený druh flexibilní a pravidelné obsluhy

standard (extrakt)
termín
entita
term
entity
definice

abstraktní předmět plnící řadu funkcí v rámci interoperabilního managementu jízdného (IFM)

POZNÁMKA 1 k heslu Entita může existovat v reálném světě (např. provozovatel služby), v tomto případě se nazývá „právní entita“. Může to být také model tohoto objektu v reálném světě („abstraktní entita“). Zahrnuje následující soubory funkcí: vlastník aplikace, prodejce aplikace, vlastník produktu, prodejce produktu, provozovatel služby, sběr a přeposílání dat, bezpečnostní manažer, registrátor a zákazník.

definition

abstract object performing a set of functions within the IFM

NOTE An entity can exist in the real world (e.g. a service operator), in which case it is called a “legal entity”. It can also be a model of this real world object (“abstract entity”). It covers the following sets of functions: Application Owner, Application Retailer, Product Owner, Product Retailer, Service Operator, Collection and Forwarding, Security Manager, Registrar and Customer.

standard (extrakt)
termín
entita (obecný MODEL entity)
term
entity (Generic Entity MODEL)
definice

instance dat spravovaná v provozní verzi řídicího systému; pokud současně existuje více zdrojů dat (multimodalita a/nebo interoperabilita), musí být ENTITA přiřazena k tomu ZDROJI DAT, ve kterém je definována

definition

any data instance to be managed in an operational Version Management System; when several data sources coexist (multimodality and/or interoperability), an ENTITY has to be related to a given DATA SOURCE in which it is defined

standard (extrakt)
termín
entita ve verzi (obecný MODEL verze)
term
entity in version (Generic Version MODEL)
definice

ENTITA asociovaná s určitou VERZÍ

definition

the ENTITY associated to a given VERSION

standard (extrakt)
termín
filtr
term
filter – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> množina omezení týkající se charakteru a objemu dat, která jsou požadována

POZNÁMKA 1 k heslu Filtr je specifikován na základě požadavku nebo zprávy subskripce.

definition

a set of constraints on the nature and volume of data to be returned in the Delivery. A Filter is specified on a Request or a Subscription message. Filters may include both a Topic Expression of content related terms, for example the STOP POINT, JOURNEY or Temporal span, and also a Subscription Policy, containing terms regulating the processing of the subscription, for example the Volume, indicating how many entries should be returned

standard (extrakt)
termín
flexibilní nástupiště (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible quay (Flexible Stop Place MODEL)
definice

fyzická ZÓNA, jako je úsek cesty, kde je povolena flexibilní obsluha na znamení; existence těchto zón umožňuje zobrazení této obsluhy v plánovačích cest, které vyhledávají dostupné služby v dané oblasti

definition

a physical ZONE such as a section of a road where a flexible service is available on demand. The existence of the zone makes the services visible to journey planners looking for available services for an area

standard (extrakt)
termín
flexibilní přidělení zastávky (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible stop assignment (Flexible Stop Place MODEL)
definice

přiřazení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO BODU (tj. ZASTÁVKOVÉHO BODU DIGRAMU SLUŽBY nebo DIAGRAMU JÍZDY) k určitému FLEXIBILNÍMU ZASTÁVKOVÉMU BODU, a případně k FLEXIBILNÍ OBLASTI nebo OBLASTI BEZ STATICKY DANÝCH ZASTÁVEK; může podléhat PODMÍNKÁM PLATNOSTI

definition

the allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific FLEXIBLE STOP PLACE, and also possibly a FLEXIBLE AREA or HAIL AND RIDE AREA. May be subject to a VALIDITY CONDITION

standard (extrakt)
termín
flexibilní trasa (MODEL flexibilní sítě)
term
flexible route (Flexible Network MODEL)
definice

specializace TRASY na flexibilní obsluhu; může zahrnovat body a tarifní oblasti a vyžádané a nevyžádané úseky

definition

specialisation of ROUTE for flexible service. May include both point and zonal areas and ordered and unordered sections

standard (extrakt)
termín
funkce odpovědnosti (MODEL funkce odpovědnosti)
term
responsibility role (Responsibility Role MODEL)
definice

konkrétní funkce, kterou ORGANIZACE nebo ČÁST ORGANIZACE zastává s ohledem na jistá data, například původ dat, přírůstky dat, agregace dat, distribuce dat, plánování, provoz, řízení, vlastnictví apod.

definition

a particular role an ORGANISATION or an ORGANISATION PART is playing as regards certain data, for example data origination, data augmentation, data aggregation, data distribution, planning, operation, control, ownership etc)

standard (extrakt)
termín
flexibilní linka (MODEL flexibilní sítě)
term
flexible line (Flexible Network MODEL)
definice

specializace LINKY na poskytování flexibilní obsluhy; jelikož ne všechna obsluha LINKY musí být flexibilní, je samotná flexibilnost popsána na úrovni DIAGRAMU JÍZD (tzn., že je potřeba samostatného DIAGRAMU JÍZD pro každý typ flexibility na lince umožňovaný)

Typy flexibilní obsluhy jsou:

– virtuální linka

– flexibilní obsluha po hlavní trati

– obsluha v koridoru

– celoplošná flexibilní obsluha v pevné zastávce

– celoplošná flexibilní obsluha v neohraničené oblasti

– smíšený druh flexibilní obsluhy

– smíšený druh flexibilní a pravidelné obsluhy

definition

specialisation of LINE for flexible service; as all the service on a LINE may not all be flexible, flexibility itself is described at JOURNEY PATTERN level (meaning that a separate JOURNEY PATTERN is needed for each type of flexibility available for the line).

Types of flexible services are: Virtual line service; Flexible service with main route; Corridor service; Fixed stop area-wide flexible service; Free area-wide flexible service; Mixed types of flexible service; Mixed type of flexible and regular services

standard (extrakt)
termín
flexibilní zastávkové místo (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible stop place (Flexible Stop Place MODEL)
definice

specializace ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA popisující zastávku obsluhovanou FLEXIBILNÍ OBSLUHOU; mohou ji tvořit FLEXIBILNÍ OBLASTI nebo OBLASTI BEZ STATICKY DANÝCH ZASTÁVEK, které označují sběrné oblasti pro flexibilní obsluhu (když používají oblasti nebo flexibilní nástupiště); některá FLEXIBILNÍ OBSLUHA využívá k zastavení také standardní ZASTÁVKOVÁ MÍSTA; při přidělení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA se předpokládá, že toto místo je ZÓNA (PLÁNOVANÝ ZASTÁVKOVÝ BOD je stěžejním bodem ZÓNY)

definition

a specialisation of the STOP PLACE describing a stop of a FLEXIBLE SERVICE. It may be composed of FLEXIBLE AREAs or HAIL AND RIDE AREAs identifying the catchment areas for flexible services (when they use areas or flexible quays). Some FLEXIBLE SERVICE also use regular STOP PLACEs for their stops. When assigned to a SCHEDULED STOP POINT the corresponding SCHEDULED STOP POINT is supposed to be a ZONE (the centroid point of the ZONE being the SCHEDULED STOP POINT)

standard (extrakt)
termín
flexibilní zóna (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
flexible area (Flexible Stop Place MODEL)
definice

specializace FLEXIBILNÍHO NÁSTUPIŠTĚ (které je abstraktní) v určení sběrné oblasti pro flexibilní obsluhu (aby mohla osoba hledající zastávku nalézt nejbližší dostupný druh dopravy); jedná se o pojmenovanou oblast obsluhovanou určitým druhem dopravy; je částí množiny dat o STANOVIŠTI, nikoli o službě, jelikož ji lze definovat a existuje nezávisle na běžné obsluze

definition

specialisation of a FLEXIBLE QUAY (which is abstract) to identify what is the catchment area for a flexible service (so that a stop finder can find the nearest available types of transport). It is a named zone visited by a particular mode of transport. It is part of the SITE data set rather than the service data set, since it can be defined and exists independently of an actual service

standard (extrakt)
termín
funkce
term
function
definice

zamýšlený účinek systému, subsystému, výrobku nebo části

POZNÁMKA 1 k heslu Funkce by měly mít jediný konkrétní účel. Názvy funkcí by měly mít deklarativní strukturu (například „Validovat dálkové ovládání“) a vyjadřovat „co“ má být uděláno, nikoli „jak“. Správné pojmenování umožňuje jednoduše odvodit koherentní návrhové komponenty.

definition

intended effect of a system, subsystem, product, or part

Note 1 to entry: Functions should have a single definite purpose. Function names should have a declarative structure (e.g. “Validate telecommands”) and say “what” is to be done rather than “how”. Good naming allows design components with strong cohesion to be easily derived.

termín
funkční oblast
term
functional area
definice

kombinace skupin a/nebo prvků v jednotce, které lze samostatně používat

definition

arbitrarily defined set of activities

NOTE In EN 12896-1 is used to define the objectives and limits of the data model.

termín
funkční služba
term
SIRI functional service – SIRI
definice

<SIRI> specifická konkrétní služba, která poskytuje funkci, jako je monitorování zastávek nebo přípojů; služba, která zahrnuje soubor pojmenovaných zpráv tvořících rozhraní SIRI, které musí být použity v souladu jak s obecnými komunikačními pravidly SIRI, tak se specifickou sémantikou konkrétní služby

definition

a specific concrete Service that provides a function, such as Stop or Connection Monitoring. It comprises a set of named messages making up a SIRI interface that must be used according to both the general SIRI communication rules and the specific semantics of the particular Service.

standard (extrakt)
termín
garáž (MODEL místa vozidel a posádky)
term
garage (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

zařízení, které slouží k parkování a údržbě vozidel; PARKOVACÍ BODY v GARÁŽI se nazývají GARÁŽOVÉ BODY

definition

a facility used for parking and maintaining vehicles. PARKING POINTs in a GARAGE are called GARAGE POINTs

standard (extrakt)
termín
garážový bod (MODEL místa vozidel a posádky)
term
garage point (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

podtyp PARKOVACÍHO MÍSTA, který se nachází v GARÁŽI

definition

a subtype of PARKING POINT located in a GARAGE

standard (extrakt)
termín
globální platforma
term
GlobalPlatform (GP)
standard (extrakt)
termín
harmonogram; plánování
term
scheduling
definice

metoda pro načasování výkonu plánované činnosti uvnitř spravovaného objektu nebo jím zastupovaného

POZNÁMKA 1 k heslu V normě ISO 17185 označuje tento termín všechny činnosti související s taktickým plánováním dopravy, rozdělením do vozidel, harmonogramu řidičů a rozpisu služeb.

definition

method of controlling the timing of the execution of a scheduled activity within or represented by a managed object

NOTE In ISO 17185, this term means all activities related to the tactical planning of transportation, splitting into vehicle scheduling, driver scheduling, and rostering.

termín
hlasové komunikační zařízení
term
audio communicator
definice

zařízení zajišťující hlasovou informaci zejména pro nevidomé a slabozraké

definition

provides the speech output of the visual information, particularly for the partially sighted and blind

standard (extrakt)
termín
hláška vozidla
term
call – SIRI
definice

<SIRI> pobyt vozidla na specifickém zastávkovém bodu, jak vyplývá z diagramu jízdy předepsaného pro jízdu vozidla pro dosažení souboru plánovaných a očekávaných časů

POZNÁMKA 1 k heslu Vozidlo může provést z jedné zastávky více než jednu hlášku vozidla během své jízdy podle diagramu. Jednotlivé hlášky vozidla jsou rozlišeny pořadím pobytů, kterým jsou přiřazeny příslušné reálné časy. Hláška vozidla podle SIRI může být považována za užitečnou optimalizaci normalizovaného souboru struktur, které jsou v Transmodelu členěny separátně. Hláška vozidla kombinuje prvky Transmodelu jako jsou: bod v diagramu jízdy, očekávaný čas průjezdu, zjištěný čas průjezdu a cílový čas průjezdu, s prvky v reálném čase a jinými vlastnostmi zastávky příslušejících k pobytu vozidla. SIRI oddělením prvků příslušných příjezdu od těch, které přísluší odjezdu, usnadní ověření platnosti a implementaci systémů.

definition

a visit by a VEHICLE to a specific STOP POINT as it follows the JOURNEY PATTERN of its VEHICLE JOURNEY to achieve a set of planned and estimated PASSING TIMEs

NOTE A VEHICLE may make more than one Call to the same stop in the course of a JOURNEY: different calls may typically be distinguished by a Visit Number count. The Call may have real time data associated with it. A SIRI Call may be regarded as a useful optimisation of a more normalised set of structures that are articulated separately in TransModel. Call combines the TransModel elements of POINT IN JOURNEY PATTERN in with ESTIMATED PASSING TIME, OBSERVED PASSING TIME, & TARGET PASSING TIME, along with real time elements and other stop properties pertaining to the visit.

NOTE that SIRI segregates all elements pertaining to arrival from those pertaining to departure, again facilitating the validation and implementation of actual systems.

standard (extrakt)
termín
hranice přestupového stanoviště (MODEL obslužného spoje)
term
site connection end (Service Connection MODEL)
definice
definition

one end of a SITE CONNECTION

standard (extrakt)
termín
charakteristika dne (MODEL kalendáře služeb)
term
property of day (Service Calendar MODEL)
definice

charakteristika, kterou může den obsahovat, jako například školní prázdniny, všední den, léto, zima atd.

definition

a property which a day may possess, such as school holiday, weekday, summer, winter etc.

standard (extrakt)
termín
chybová podmínka
term
error condition – SIRI
definice

<SIRI> popis druhu rozpoznané poruchy vedené v SIRI jako jmenovitě uvedená chyba

POZNÁMKA 1 k heslu Žádosti mohou být odmítnuty z důvodu, že je detekována chybová podmínka. Různé chybové stavy jsou zastoupeny v každém SIRI jako samostatné prvky, každý s kódem chyby a doporučeným postupem pro obnovu funkce.

definition

a description of a recognized mode of failure, reified in SIRI as a named error. Requests may be refused because of an Error Condition is detected. Different Error conditions are each represented in SIRI as separate elements each with an error code and a recommended error handling procedure.

standard (extrakt)
termín
identifikace statických objektů ve veřejné dopravě osob
term
identification of fixed objects in public transport (IFOPT)
definice

norma EN 28701 vydaná CEN

definition

CEN published standard EN 28701

termín
identifikátor situace
term
situation identifier – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> jednoznačný identifikátor situačního prvku skládající se z kódu země, kódu účastníka, čísla situace a čísla verze

definition

unique identifier of a SITUATION ELEMENT made up of several parts, the Country Code, Participant Code, Situation Number and Version number

standard (extrakt)
termín
incident
term
incident (Transmodel term)
definice

<Transmodel> nepředvídaná událost ovlivňující provoz sítě

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI je průběh incidentu prezentován pod heslem situace.

definition

an unforeseen EVENT influencing the operation of the network

In SIRI, progression of an Incident is represented by a Situation.

standard (extrakt)
termín
informace managementu
term
management information
definice

informace využitá managementem nebo vytvořená k podpoře činnosti managementu

POZNÁMKA 1 k heslu V ISO 17185-1 označuje tento termín všechny činnosti, které managementu společnosti umožňují sbírat informace nezbytné pro potřeby řešení problémů. Za tímto účelem jsou z operačních systémů vyfiltrována a agregována data, která jsou zpřístupněna uživateli, a to buď interaktivně, nebo formou předem definovaných zpráv a souhrnných dat. Tyto funkce se v podstatě vztahují ke všem funkčním oblastem společnosti, zvlášť s ohledem na řízení statistických výsledků.

definition

all activities allowing the company management to collect the information necessary to meet problem-solving needs.

NOTE 1 to entry: Data of operational systems are filtered and aggregated for this purpose, and made available to the user interactively, or in the form of pre-defined reports and summaries. Such functions are in principle related to all functional areas of a company, with particular reference to the management of statistical results.

termín
informace pro cestující
term
passenger information
definice

činnosti související s informováním cestujících o plánovaných i aktuálních dopravních službách

definition

all activities related to informing the users either about the planned or about the actual transportation services

termín
informace pro cestující v reálném čase
term
real-time passenger information (RTPI)
standard (extrakt)
termín
informační link
term
info link – IFOPT
definice

<IFOPT> prvek modelu zastávkového místa, který lze použít k přiřazení libovolného odkazu ke zdroji externího webu

PŘÍKLAD Obrázek nebo URL s komponentami zastávkového místa.

definition

element of the STOP PLACE Model that can be used to associate an arbitrary link to an external web resource such as an image or URL with any STOP PLACE COMPONENT

standard (extrakt)
termín
informační tabule
term
sign; sign panel
definice

součást neinteraktivního dynamického informačního systému pro zastávky ve veřejné dopravě s vizuálními informacemi

definition

an indicator with a sign panel with visual information is a part of a non-interactive dynamic passenger information on the ground

standard (extrakt)
termín
informační systém pro cestující
term
passenger information system
definice

systém pro cestující k poskytování a výměně informací týkajících se síťových služeb (jízdní řády apod.); optimalizaci cest (návrh cesty vyhotovený na základě daných kritérií apod.), řízení zdrojů veřejné dopravy (prodejní body, validátory, informační zařízení pro cestující apod.)

definition

a passenger information system is concerned with: - Information provision and exchange about the network services (timetables, etc), - Optimization of passenger trips (trip proposals made according to specific criteria, etc), - Management of Public Transport resources (sales points, validators, passenger information devices, etc)

standard (extrakt)
termín
informační systém pro cestující umístěný na nástupišti
term
quay passenger information system
definice

informační systém pro cestující umístěný na nástupišti nebo zastávkový informační systém pro cestující, který je primárně vytvořen jako neinteraktivní dynamické rozhraní člověk-stroj mezi systémem automatického monitorování polohy vozidel (AVMS) a cestujícím na nástupišti; toto rozhraní je v podstatě vizuální

POZNÁMKA 1 k heslu Má být ve shodě s ENV 13998 (Neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy).

POZNÁMKA 2 k heslu Informační systém pro cestující musí obsahovat hlasový komunikátor, aby na požadavek zrakově postiženého poskytl hlasové informace.

definition

a QUAY Passenger Information System or Stop Passenger Information System is primary defined as non interactive dynamic man machine interface between the Automatic Vehicle Monitoring System (AVMS) and the PASSENGER at a QUAY

NOTE It should comply with ENV 13998 - Non-interactive dynamic passenger information on ground. This interface is basically visual. It has to incorporate an audio communicator to give audio information on demand from the VIP.

standard (extrakt)
termín
informační zařízení pro cestující (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
passenger information equipment (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

informační zařízení veřejné dopravy, například terminál (na ulici, informačních kioscích, telematice atd.) nebo tištěný materiál (na zastávkách vystavené letáky, prospekty apod.)

definition

a public transport information piece of equipment, as for instance terminals (on street, at information desks, telematic, ...) or printed material (leaflets displayed at stops, booklets, ...)

standard (extrakt)
termín
informativní kanál
term
informative channel – SIRI
definice

<SIRI> kategorizace informativních zpráv, která se používá pro filtrování zpráv ze zprávové služby

POZNÁMKA 1 k heslu Informativní zprávy mají identifikátor a verzi.

definition

a categorisation of the informative messages that is used to filter messages from the message service.

Informative messages have an identifier and version.

standard (extrakt)
termín
informativní zpráva
term
informative message – SIRI
definice

<SIRI> zpráva vyměněná mezi účastníky pomocí obecné zprávové služby

POZNÁMKA 1 k heslu Informativní zprávy mají identifikátor a verze, takže mohou být aktualizovány a odvolány; jejich obsah může být ve formátu prostého textu, nebo strukturovaný podle dohodnutého formátu.

POZNÁMKA 2 k heslu Informativní zprávy mohou být rozděleny do samostatných informačních kanálů podle dohodnuté kategorizace, například varování, doporučení atd.

definition

an informational message that is exchanged between Participants using a General Message service.

NOTE 1 to entry: Informative messages have an identifier and version so they can be updated and revoked. Their content may be in plain text, or structured according to an agreed format. Informative messages may be segregated into separate information channels according to an agreed categorisation, for example , Warning, Advice, etc.

standard (extrakt)
termín
integrovaný obvod; mikročip; čip
term
integrated circuit (IC)
definice

malý kousek polovodivého materiálu obsahující propojené elektronické prvky

definition

small piece of semiconductive material that contains interconnected electronic elements

standard (extrakt)
termín
interaktivní informační zařízení
term
interactive information devices
definice

zařízení vybavené zobrazovačem a jednotkou pro vstup dat, které umožňuje získání informací o službách veřejné dopravy (včetně informací, které neodpovídají reálnému času) prostřednictvím dialogu s ním, popřípadě v detailnější formě, než je uvedeno na neinteraktivní dynamický informační systém proměnných značek (VMS)

definition

display unit and input device that allows the passenger to obtain information on the public transport service (including or not real time information) through a dialogue with the device, possibly in a more specific or detailed form than that shown on a non-interactive dynamic passenger information VMS

standard (extrakt)
termín
interoperabilita v odbavování
term
ticketing interoperability
definice

technická interoperabilita umožněná prostřednictvím stejného formátu zápisu přepravních dat do platebních aplikací

definition

technical interoperability provided by the usage of the same format for writing transit data in the payment application

standard (extrakt)
termín
interoperabilní management jízdného
term
Interoperable Fare Management (IFM)
termín
interval mezi vozidly
term
headway interval – SIRI
definice

<SIRI> interval pro služby založené na častosti

POZNÁMKA 1 k heslu Interval mezi vozidly může být podle jízdního řádu, stanovený rozpětím, odhadovaný nebo skutečný.

definition

for Frequency based services, the interval between vehicles may be TIMETABLED, AIMED, ESTIMATED or ACTUAL

standard (extrakt)
termín
interval mezi vozidly (MODEL časů jízdy vozidla)
term
headway interval (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

časový interval nebo doba určující interval mezi vozidly a charakterizující SKUPINU INTERVALOVÝCH JÍZD (např. každých 10 minut, každých 4-6 minut)

definition

a time interval or a duration defining a headway period and characterizing HEADWAY JOURNEY GROUP (e.g. every 10 min, every 4-6 min)

standard (extrakt)
termín
intervalová linka
term
headway service – SIRI
definice

<SIRI> častá služba, jejíž čas odjezdu je obvykle zobrazen pro cestující jako „každých n minut“ spíše než fixní čas

definition

a frequent service whose time of departure is normally shown to the public as ‘every n minutes’ rather than a fixed time

standard (extrakt)
termín
intermodální plánovač cesty
term
intermodal journey planner (IJP)
definice

dopravní informační systém, který cestujícím poskytuje optimalizované informace k naplánování jejich cesty od začátku do cíle a je jim k dispozici v průběhu intermodální cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Systémy intermodálního plánovače cesty poskytují jízdní řád, přesměrování a další cestovní informace. Na základě jízdního řádu různých zastávkových bodů veřejné dopravy, jako je začátek a konec, může vzniknout cesta veřejnou dopravou.

POZNÁMKA 2 k heslu V intermodálním plánovači cesty jsou zahrnuty všechny možné druhy dopravy, jak veřejné dopravy (autobusová, železniční, letecká, tramvajová a podzemní), tak soukromé dopravy (jízdy autem, pěší stezky, cyklotrasy), v silniční síti i síti komunikací pro pěší.

definition

a Transport Information System which provides travellers with optimized information to plan their door to door journeys and to support them during their intermodal trip

NOTE IJP systems provide timetable, routing and other travel information. An intermodal journey planner covers multiple modes of transport including both public transport (bus, rail, air, tram and underground) and private transport (car journeys, use of footpaths, cycle routes) on the road and path networks. Depending of the timetable of PT different stop points as start and end the PT TRIP may result.

standard (extrakt)
termín
interval diagramu jízdy (MODEL časů diagramu jízdy)
term
journey pattern headway (Journey Pattern Times MODEL)
definice

informace o časovém intervalu mezi vozidly, které jsou k dispozici pro všechny JÍZDY VOZIDLA jedoucí podle DIAGRAMU JÍZDY; jedná se o defaultní hodnotu, která může být nahrazena JÍZDNÍM INTERVALEM VOZIDLA pro konkrétní jízdu; tyto informace musí být konzistentní se SKUPINOU INTERVALOVÝCH JÍZD, je-li k dispozici (SKUPINA INTERVALOVÝCH JÍZD je podrobnější způsob popisu intervalových linek)

definition

headway interval information that is available for all the VEHICLE JOURNEYs running on the JOURNEY PATTERN; this is a default value that can be superseded by the VEHICLE JOURNEY HEADWAY on a specific journey; this information shall be consistent with HEADWAY JOURNEY GROUP if available (HEADWAY JOURNEY GROUP being a more detailed way of describing headway services)

standard (extrakt)
termín
interval mezi jízdami vozidla (MODEL časů jízd vozidla)
term
vehicle journey headway (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

informace o intervalu mezi vozidly, která je uvedena pro JÍZDU VOZIDLA (ve smyslu zpoždění mezi předchozí a následnou JÍZDOU VOZIDLA); tato informace musí být konzistentní se SKUPINOU INTERVALOVÝCH JÍZD, pokud jsou k dispozici (SKUPINA INTERVALOVÝCH JÍZD je podrobnějším způsobem popisu intervalových služeb)

definition

headway interval information that is available for a VEHICLE JOURNEY (to be understood as the delay between the previous and the next VEHICLE JOURNEY). This information shall be consistent with HEADWAY JOURNEY GROUP if available (HEADWAY JOURNEY GROUP being a more detailed way of describing headway services)

standard (extrakt)
termín
jazyk pro definici dat
term
Data Definition Language (DDL)
standard (extrakt)
termín
jednoduché objekty
term
simple feature – Transmodel
definice

<Transmodel> abstraktní zobrazení základních objektů s ohledem na prostorové zobrazení sítě; BODY (0dimenzionální objekty), SPOJE (1dimenzionální objekty) a ZÓNY (2dimenzionální objekty) lze chápat jako JEDNODUCHÉ PRVKY

definition

abstract representation of elementary objects related to the spatial representation of the network POINTs (0-dimensional objects), LINKs (1-dimensional objects) and ZONEs (2-dimensional objects) which may be viewed as SIMPLE FEATUREs

termín
jiná organizace (doplňkový organizační MODEL)
term
other organisation (Additional Organisation MODEL)
definice

obecná ORGANIZACE, která není ORGÁNEM ani PROVOZOVATELEM veřejné dopravy (CESTOVNÍ KANCELÁŘ, AGENT PRO SPRÁVU apod.)

definition
standard (extrakt)
termín
jištění přípojů
term
connection protection – SIRI
definice

<SIRI> koordinace jízd přivážejícího vozidla a odvážejícího vozidla na přestupních zastávkách/stanicích tak, aby se maximalizovala šance cestujících na realizaci jejich jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu Zahrnuje výměnu informací mezi přivážejícím a odvážejícím vozidlem, aby byli informováni dispečeři a cestující o aktuální situaci a o zpoždění odvážejících vozidel tak, aby bylo zajištěno zaručené spojení.

definition

the coordination of inbound feeder and outbound distributor journeys at an interchange so as to maximise the chances of passengers achieving their journeys. Involves the exchange of information between feeder and distributor to inform dispatchers and passengers of the current situation, and the delaying of distributor vehicles so as to honour GUARANTEED CONNECTIONS.

standard (extrakt)
termín
jízda (MODEL jízdy vozidla)
term
journey (Vehicle Journey MODEL)
definice

společné vlastnosti JÍZD VOZIDLA a ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB, např. jejich odkaz na účetní charakteristiky

definition

common properties of VEHICLE JOURNEYs and SPECIAL SERVICEs, e.g. their link to accounting characteristics

standard (extrakt)
termín
jízdenka vydaná před odjezdem
term
ticket-on-departure (TOD)
definice

jízdenka vytištěná na pokyn cestujícího poté, co byl tento produkt dopředu zakoupen podle pokynů dopravce a doporučení maloobchodníka

definition

a Ticket that is printed on the demand of the Passenger subsequently to the conclusion of the sale of the Product using instructions supplied by the Carrier(s) and as advised to the Passenger by the Retailer

standard (extrakt)
termín
jízdní čekací doba (MODEL časového průběhu jízdy)
term
journey wait time (Journey Timing MODEL)
definice

čas, po který musí vozidlo čekat v určitém ČASOVÉM SPOJI V DIAGRAMU JÍZDY pro konkrétní TYP ČASOVÉ ŽÁDOSTI; tento čas může nahradit DOBA ČEKÁNÍ V JÍZDĚ VOZIDLA

definition

the time a vehicle has to wait at a specific TIMING POINT IN JOURNEY PATTERN, for a specified TIME DEMAND TYPE. This wait time can be superseded by a VEHICLE JOURNEY WAIT TIME

standard (extrakt)
termín
jízdní řád
term
schedule
definice

uspořádaný soubor časových údajů udávajících plánovaný průjezd vozidla zastávkovými body v průběhu linky

definition

word used to characterise the theoretical passage times of a vehicle at the different stop points along a route

standard (extrakt)
termín
jízda vozidla
term
vehicle journey – Transmodel
definice

<Transmodel> plánovaný pohyb vozidla veřejné dopravy v TYPU DNE od startovního bodu po koncový bod podle DIAGRAMU JÍZDY na určené TRASE

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI vozidlo odvysílá na každé zastávce hlášku, pro plánované zastávky v určitém času průjezdu; čas příjezdu a odjezdu mohou být samostatné časy. Datovaná jízda vozidla je případem jízdy vykonané ve specifickém kalendářním dnu.

definition

the planned movement of a public transport vehicle on a DAY TYPE from the start point to the end point of a JOURNEY PATTERN on a specified ROUTE

NOTE In SIRI, the VEHICLE makes a call at each stop, for timetabled stops at a specific PASSING TIME. There may be a separate Arrival Time and Departure Time. A DATED VEHICLE JOURNEY is an instance of a VEHICLE JOURNEY made on a specific Calendar day.

termín
jízdní interval (MODEL časování jízd)
term
journey headway (Journey Timing MODEL)
definice

informace o časovém intervalu mezi vozidly, které jsou k dispozici pro všechny JÍZDY VOZIDLA jedoucí podle DIAGRAMU JÍZDY pro daný TYP ČASOVÉ NÁROČNOSTI v daném ČASOVACÍM BODĚ; jedná se o defaultní hodnotu, která může být nahrazena JÍZDNÍM INTERVALEM VOZIDLA; tyto informace musí být konzistentní se SKUPINOU INTERVALOVÝCH JÍZD, je-li k dispozici (SKUPINA INTERVALOVÝCH JÍZD je podrobnější způsob popisu intervalových linek)

definition

headway interval information that is available for all the VEHICLE JOURNEYs running on the JOURNEY PATTERN for a given TIME DEMAND TYPE, at a given TIMING POINT. This is a default value that can be superseded by VEHICLE JOURNEY HEADWAY. This information shall be consistent with HEADWAY JOURNEY GROUP if available (HEADWAY JOURNEY GROUP being a more detailed way of describing headway services)

standard (extrakt)
termín
kabelová smyčka (MODEL infrastrukturní sítě)
term
wire junction (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO BODU používaného k popisu kabelové sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE POINT used to describe a wire network

standard (extrakt)
termín
kalendář služeb (MODEL kalendáře služeb)
term
service calendar (Service Calendar MODEL)
definice
definition

a collection of DAY TYPE ASSIGNMENTs

standard (extrakt)
termín
kapacita parkoviště (MODEL parkoviště)
term
parking capacity (Parking MODEL)
definice

vlastnosti PARKOVIŠTĚ poskytující informace o jeho KAPACITĚ

definition

PARKING properties providing information about its CAPACITY

standard (extrakt)
termín
kategorie produktu
term
product category – SIRI
definice

<SIRI> podrobnější klasifikace druhu dopravy

PŘÍKLAD Expres.

definition

a sub-classification of a transport mode, for example as ‘express’

standard (extrakt)
termín
klasifikace bodu zájmu
term
point of interest classification – IFOPT
definice

<IFOPT> kategorie sloužící ke klasifikaci BODU ZÁJMU podle povahy zájmu s použitím systematické taxonomie (například museum, fotbalový stadión), kterou lze použít v KLASIFIKAČNÍ HIERARCHII

definition

a classification of a POINT OF INTEREST that may be used in a CLASSIFICATION HIERARCHY to categorise the point by nature of interest using a systematic taxonomy, for example Museum, Football, Stadium

termín
klasifikační hierarchie bodu zájmu
term
point of interest classification hierarchy – IFOPT
definice

<IFOPT> skupina víceúrovňových hierarchií používaných k systematické organizaci KLASIFIKACÍ BODŮ ZÁJMU

POZNÁMKA 1 k heslu Zadaný sportovní stadion se může zobrazit jako hřiště fotbalové i ragbyové.

POZNÁMKA 2 k heslu Klasifikace bodu zájmu může patřit do více než jedné hierarchie.

PŘÍKLAD Kulturní atrakce: muzeum, umělecká galerie nebo vládní úřad: Ministerstvo dopravy.

definition

set of multilevel hierarchies used to organise POINT OF INTEREST CLASSIFICATIONs systematically

EXAMPLE 1 Cultural Attraction – Museum – Art Gallery, or Government Office – Department for Transport.

EXAMPLE 2 A given Sports Stadium can appear as both a Football Ground and a Rugby Ground.

NOTE 1 to entry: A POINT OF INTEREST CLASSIFICATION can belong to more than one hierarchy.

standard (extrakt)
termín
klíčové navigační slovo
term
navigation keyword – TI-VIP
definice

<TI-VIP> klíčové slovo, které je nutné pro popis navigačních tras

POZNÁMKA 1 k heslu Toto klíčové navigační slovo odpovídá klíčovým slovům ve schématech XML.

definition

all keywords which are necessary to describe a NAVIGATION PATH; these NAVIGATION KEYWORDS correspond to the keywords in the XML schema

standard (extrakt)
termín
kompasový oktant
term
compass octant – IFOPT
definice

<IFOPT> směr jízdy objektu v závislosti na jiném objektu, vyjádřený v kvadrantech kompasu

PŘÍKLAD JZ, S, JV atd.

definition

heading of an object relative to another expressed as quadrants of the compass, e.g. SW, N, SE, etc.

standard (extrakt)
termín
komplexní prvky
term
complex feature – Transmodel
definice

<Transmodel> souhrn JEDNODUCHÝCH PRVKŮ a/nebo KOMPLEXNÍCH PRVKŮ; např. ZASTÁVKOVÁ OBLAST: kombinace ZASTÁVKOVÝCH BODŮ; vlakové nádraží: kombinace JEDNODUCHÝCH PRVKŮ (BODŮ, TRAS) a SLOŽITÝCH PRVKŮ (ZASTÁVKOVÝCH OBLASTÍ)

POZNÁMKA 1 k heslu Zastávkové místo IFOPT je typem komplexních prvků.

definition

aggregate of SIMPLE FEATUREs and/or other COMPLEX FEATUREs

EXAMPLE S A STOP AREA: combination of STOP POINTS; a train station: combination of SIMPLE FEATUREs (POINTs, LINKs) and COMPLEX FEATUREs (STOP AREAs).

NOTE 1 to entry: An IFOPT STOP PLACE is a type of COMPLEX FEATURE.

termín
komponenta
term
component
definice

jakákoliv část hardwaru a/nebo softwaru, která provádí jednu nebo více funkcí

definition

any piece of hardware and/or software that performs one or more functions in the IFM

standard (extrakt)
termín
komponenta bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest component (Point Of Interest MODEL)
definice

specializace KOMPONENTY STANOVIŠTĚ na KOMPONENTU BODU ZÁJMU; obvykle označuje PROSTOR BODU ZÁJMU

definition

specialisation of SITE COMPONENT for COMPONENT of POINT OF INTEREST; usually used for POINT OF INTEREST SPACEs

standard (extrakt)
termín
komponenta parkoviště (MODEL parkoviště)
term
parking component (Parking MODEL)
definice
definition

generic COMPONENT of a PARKING (e.g. PARKING AREA or PARKING BAY)

standard (extrakt)
termín
komponenta stanoviště (MODEL stanoviště)
term
site component (Site MODEL)
definice

prvek STANOVIŠTĚ popisující část jeho struktury; KOMPONENTY STANOVIŠTĚ sdílí společné vlastnosti pro správu dat, přístup a další vlastnosti

definition

an element of a SITE describing a part of its structure. SITE COMPONENTs share common properties for data management, accessibility and other features

standard (extrakt)
termín
komponenta zastávkového místa
term
stop place component – IFOPT
definice

<IFOPT> prvek ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, který popisuje část jeho struktury; KOMPONENTY ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA sdílí společné vlastnosti pro správu dat, přístup a další vlastnosti

definition

an element of a STOP PLACE describing part of its structure. STOP PLACE COMPONENTs share common properties for data management, accessibility and other features

termín
komunikační služba (MODEL místní komerční služby)
term
communication service (Local Commercial Service MODEL)
definice
definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to communication services

standard (extrakt)
termín
konec cesty spoje (MODEL cest a navigačních tras)
term
path link end (Path & Navigation Path MODEL)
definice

začátek nebo konec STANOVIŠTĚ pro CESTU SPOJE; může být napojen na určitou ÚROVEŇ STANOVIŠTĚ

definition

beginning or end SITE for a PATH LINK; may be linked to a specific LEVEL of the SITE

standard (extrakt)
termín
konec přesunu (obecný MODEL místa)
term
transfer end (Generic Place MODEL)
definice

konečný bod PŘESUNU

definition

end point of a TRANSFER

standard (extrakt)
termín
konec přípoje (MODEL diagramu služby)
term
connection end (Service Pattern MODEL)
definice
definition

one end of a CONNECTION

standard (extrakt)
termín
konečná zastávka
term
terminus
definice

konec (a začátek) linky

definition

end of a route

standard (extrakt)
termín
kongesce
term
in congestion – SIRI
definice

<SIRI> hlášený stav vozidla, které je v dopravní zácpě, která způsobí, že jeho jízda bude zpožděna a podléhá nepředvídatelným faktorům

POZNÁMKA 1 k heslu Jakékoliv předpovědi mohou být nepřesné.

definition

the status of a vehicle stuck in a traffic jam causing its journey to be delayed and subject to non-deterministic factors; any predictions are likely to be inaccurate

standard (extrakt)
termín
kontaktní údaje (obecný organizační MODEL)
term
contact details (Generic Organisation MODEL)
definice
definition

contact details for ORGANISATION for public use

standard (extrakt)
termín
kontejnery na odpadky (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
rubbish disposal (Passenger Service Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ na nádoby na odpadky, popis druhů odpadů apod.

definition

specialization of EQUIPMENT for Rubbish disposal, describing rubbish types, etc.

standard (extrakt)
termín
kontrolní bod
term
checkpoint – IFOPT
definice

<IFOPT> bod, který udává charakteristiky komponent zastávkového místa, které představují proces, jako je odbavení, bezpečnostní kontrola, jízdenková nebo imigrační kontrola, které mohou potenciálně způsobit sankce za překročení doby a měly by být brány v potaz při plánování cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Označuje přístupové cesty k zastávce k určení tranzitních cest v přestupních stanicích.

definition

the characteristics of a STOP PLACE COMPONENT representing a process, such as check-in, security screening, ticket control or immigration, that may potentially incur a time penalty that needs to be allowed for when journey planning

NOTE Used to mark STOP PATH LINKs to determine transit routes through interchanges.

standard (extrakt)
termín
kontrolní informační systém
term
surveillance information system
definice

dynamické neinteraktivní rozhraní člověk-stroj mezi systémem automatického monitorování polohy vozidel (AVMS) a cestujícím u vstupu na zastávkové místo, přístupový prostor a podobná místa; toto rozhraní je v podstatě vizuální

POZNÁMKA 1 k heslu Má být ve shodě s ENV 13998 (Neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy).

POZNÁMKA 2 k heslu Kontrolní informační systém musí obsahovat hlasový komunikátor, aby na požadavek zrakově postiženého poskytl hlasové informace prostřednictvím pevně umístěného reproduktoru.

definition

surveillance Information System is primarily a dynamic non interactive man machine interface between the Automatic Vehicle Monitoring System (AVMS) and the PASSENGER at a STOP PLACE ENTRANCE, ACCESS SPACE or similar location

NOTE This interface is basically visual and would be in compliance with ENV 13998, Non-interactive dynamic passenger information on ground. It should have an incorporated audio communicator to give audio information on demand from a VIP over a fixed loudspeaker.

standard (extrakt)
termín
kontrolní omezení (MODEL kontrolního omezení)
term
check constraint (Check Constraint MODEL)
definice

charakteristiky procesů, které se odehrávají v KOMPONENTĚ STANOVIŠTĚ; tvoří je procesy jako odbavení, bezpečnostní kontrola, jízdenková nebo imigrační kontrola, které mohou potenciálně způsobit sankce za překročení doby a měly by být brány v potaz při plánování cesty

definition

characteristics of a process that takes place at a SITE COMPONENT, such as check-in, security screening, ticket control or immigration, that may potentially incur a time penalty that should be allowed for when journey planning

standard (extrakt)
termín
linka
term
line – Transmodel
definice

<Transmodel> soubor TRAS, který je veřejnosti znám pod podobným názvem nebo číslem linky

POZNÁMKA 1 k heslu Obyčejně je linka provozována pouze jedním druhem dopravy, například linka metra, trajektu apod.

definition

a group of ROUTES which is generally known to the public by a similar name or number

NOTE 1 to entry A LINE is in general operated by only one TRANSPORT MODE: metro line, ferry line, etc.

termín
logické vozidlo
term
logical vehicle – Transmodel
definice

<Transmodel> teoreticky dostupné vozidlo pro provozní den, u něhož se předpokládá, že bude monitorován

definition

a theoretically available vehicle resource for an OPERATING DAY, foreseen to be monitored

standard (extrakt)
termín
logický datový model
term
logical data model
definice

datové schéma, které zohledňuje typ používané databáze, ale už nebere ohled na využití prostoru nebo způsoby přístupu

definition

data design, that takes into account the type of database to be used, but does not consider means of utilization of space or access

termín
logický zobrazovač (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
logical display (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

soubor dat, který může být vytvořen pro přiřazení k fyzickému INFORMAČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ nebo k logickému kanálu, jako je web nebo média; je nezávislý na konečné fyzické podobě

Poznámka 1 k heslu LOGICKÝ ZOBRAZOVAČ může obsahovat skupinu PŘIŘAZENÍ ZOBRAZOVAČE, kdy každý z nich je asociován s DIAGRAMEM JÍZDY, jehož jízdy mají být zobrazeny na LOGICKÉM ZOBRAZOVAČI. Může být také asociován s PLÁNOVANÝM ZASTÁVKOVÝM BODEM. LOGICKÝ ZOBRAZOVAČ odpovídá MONITOROVANÉMU BODU ZASTÁVKY – SIRI.

definition

a set of data that can be assembled for assignment to a physical PASSENGER INFORMATION EQUIPMENT or to a logical channel such as web or media; it is independent of any physical embodiment

NOTE A LOGICAL DISPLAY may have a set of DISPLAY ASSIGNMENTS each of which associates a JOURNEY PATTERN whose journeys are to be shown at the LOGICAL DISPLAY. It may also be associated with a SCHEDULED STOP POINT. A LOGICAL DISPLAY corresponds to a SIRI STOP MONITORING point.

standard (extrakt)
termín
lokační systém
term
locating system – Transmodel
definice

<Transmodel> systém používaný k adresování polohy a grafického znázornění sítě a dalších prostorových objektů

definition

the system used as reference for the location and graphical representation of the network and other spatial objects

termín
maloobchodní služba (MODEL místních komerčních služeb)
term
retail service (Local Commercial Service MODEL)
definice
definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to retail services

standard (extrakt)
termín
manažer subskripce
term
subscription manager – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> služba, která umožňuje žadateli o službu vytvořit zdroje subskripce a manipulovat jimi

POZNÁMKA 1 k heslu Manažer subskripce je podřízen producentovi notifikace a může být implementován prostřednictvím služby producenta notifikace nebo separátně podle potřeby.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI jsou manažerovi subskripce poskytovány jen omezené možnosti.

definition

a Subscription Manager is a service that allows a Service requestor to create and manipulate Subscription Resources. A Subscription Manager is subordinate to the Notification Producer and may be implemented by the Notification Producer service, or separately as desired. In SIRI only limited capabilities to manage subscriptions are provided.

standard (extrakt)
termín
manévr (MODEL omezení sítě)
term
manoeuvre (Network Restriction MODEL)
definice

stanovení nedovoleného pohybu pro určitý typ vozidla; stanoví, ze kterého INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE není možné vjet na který (přilehlý) INFRASTRUKTURNÍ SPOJ určitého TYPU VOZIDLA v důsledku fyzických omezení

definition

a specification of impossible move for a certain type of vehicle. It specifies from which INFRASTRUCTURE LINK to which other (adjacent) INFRASTRUCTURE LINK a certain VEHICLE TYPE cannot proceed, due to physical restrictions

standard (extrakt)
termín
manévrovací požadavek (MODEL typu vozidla)
term
manoeuvring requirement (Vehicle Type MODEL)
definice

klasifikace požadavků pro VOZIDLO veřejné dopravy podle manévrovacích možností vozidla

definition

a classification of requirements for a public transport VEHICLE according to the Manoeuvring capabilities of the vehicle

standard (extrakt)
termín
médium
term
medium
definice

hmotný objekt, který podporuje přenos signálu s informacemi mezi komunikačními uzly ITS; například sada kabelů pro přenos signálu sítě Ethernet, prostor mezi dvěma anténami pro elektromagnetický, optický nebo zvukový přenos

definition

physical entity that supports the transmission of signals carrying information between ITS

standard (extrakt)
termín
mez citlivosti
term
sensitivity threshold – SIRI
definice

<SIRI> podmínka v politice subskripce, určující stupeň změn, který je přípustný v hodnotách některých kvantitativních tematických datových prvků nebo jiných hodnot politiky subskripce před tím, než server poskytne svým žadatelům o subskripci další aktualizaci

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se také název hystereze.

definition

a term in a Subscription Policy specifying of the degree of change that is permitted in the values of certain quantitative Topic data elements or other Subscription Policy values before a further update Delivery should be provided by the Server to its Subscribers. Also known as ‘hysteresis’.

standard (extrakt)
termín
místní vozidlo
term
local vehicle – SIRI
definice

<SIRI> organizační jednotka užívající systém SIRI řídicího centra a spravující vlastní vozový park a diagramy jízd a odpovědná za poskytování a aktualizaci příslušných dat

definition

a given ORGANISATIONAL UNIT, using a SIRI Control Centre system, manages its own set of Local VEHICLES and VEHICLE JOURNEYS, for which it is responsible for provisioning and updating the data

standard (extrakt)
termín
místo zařízení
term
equipment place – IFOPT
definice

<IFOPT> KOMPONENTA ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA obsahující zařízení přidružené k dalším KOMPONENTÁM ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA nebo dalším místům, která jsou přístupná cestujícím

definition

a STOP PLACE COMPONENT containing equipment associated with other STOP PLACE COMPONENTS or other places accessible to PASSENGERS

termín
množina vybavení (MODEL vybavení)
term
facility set (Facility MODEL)
definice

množina VYBAVENÍ, která může být přiřazena k ENTITĚ a podléhat určité PODMÍNCE PLATNOSTI

definition

a set of FACILITIES that may be associated with an ENTITY and subject to a specific VALIDITY CONDITION

standard (extrakt)
termín
model vozidla
term
vehicle model – Transmodel
definice

<Transmodel> klasifikace vozidel veřejné dopravy stejného TYPU VOZIDLA (např. podle specifikací zařízení nebo verze modelu)

definition

a classification of public transport vehicles of the same VEHICLE TYPE, e.g. according to equipment specifications or model generation

termín
místní služba
term
local service – IFOPT
definice

<IFOPT> pojmenovaná služba spojená s využíváním ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA a nebo dopravní služby na určitém místě

POZNÁMKA 1 k heslu Tato služba může obsahovat s ní spojené PODMÍNKY PLATNOSTI. MÍSTNÍ SLUŽBA je pokládána za formu nemateriálního ZAŘÍZENÍ.

PŘÍKLAD Služba prodeje lístků, zákaznický servis, pomoc pro zdravotně postižené uživatele, rezervační kancelář, úschovna zavazadel, ztráta zavazadel, vyřizování stížností, zavazadlová služba, půjčovna, peněžní služby, občerstvení, komunikační služba.

definition

named service relating to the use of the STOP PLACE or transport services at a particular location, for example porterage, assistance for disabled users, booking offices, etc.

NOTE The service may have a VALIDITY CONDITION associated with it. A LOCAL SERVICE is treated as a form of non-material EQUIPMENT.

termín
místo
term
place – Transmodel
definice

<Transmodel> zeměpisná poloha jakéhokoliv typu, kterou lze identifikovat obecným názvem, poštovní adresou nebo bodem zájmu

POZNÁMKA 1 k heslu Může být stanoveno jako začátek nebo cíl cesty. MÍSTO může být nuladimenzionální (BOD), jednodimenzionální (úsek pozemní komunikace) nebo dvoudimenzionální (ZÓNA). V IFOPT může být místo třídimenzionální a může být dále spojeno s úrovní.

definition

a geographic location of any type. It may be specified as the origin or destination of a trip.

NOTE A PLACE may be of dimension 0 (a POINT), 1 (a road section) or 2 (a ZONE).

In IFOPT a PLACE may be of dimension 3 and be further associated with a LEVEL.

A PLACE may be identified by a COMMON NAME, a POSTAL ADDRESS or a POINT OF INTEREST.

termín
monitorovaná informace
term
monitoring information – SIRI
definice

<SIRI> informace o podmínkách a okolnostech monitorování

PŘÍKLAD Informace manuální/automatické, četnost měření apod.

definition

describes the conditions and circumstances of monitoring: manual/automatic, frequency of measurement, etc.

standard (extrakt)
termín
monitorovaná jízda vozidla
term
Monitored Vehicle Journey – Transmodel
definice

<Transmodel> jízda, která je sledována, jako by byla provozována logickým vozidlem; podle vlastností monitorovacího systému může být monitorovaná jízda vozidla porovnávána s datovanou jízdou vozidla nebo jen s diagramem jízdy

definition

a journey that is monitored as being operated by a LOGICAL VEHICLE. According to the monitoring system capabilities, a MONITORED VEHICLE JOURNEY may be related to a DATED VEHICLE JOURNEY, or only to a JOURNEY PATTERN.

standard (extrakt)
termín
monitorování a řízení operací
term
operations monitoring and control
definice

všechny činnosti, které souvisí s dopravním procesem, tj. funkce týkající se řízení a přepravy cestujících v reálném čase podle daných instrukcí, včetně monitorování průběhu řízení a jeho ovládání v případě odklonů, a dále všech činností k podpoře průběhu řízení (přednost na semaforech, změna koleje, výběr nástupního ostrůvku, oznámení o zpoždění/dřívějším příjezdu apod.)

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto funkce jsou často řízeny počítačově podporovaným nástrojem, který se nazývá automatické monitorování vozidla (systém AVM).

definition

all activities related to the transportation process, i.e. real-time functions related to the driving and transportation of passengers according to given instructions, including the monitoring of the driving process and its control in case of deviations, as well as all activities that support the driving process (traffic light priority, track switching, bay selection, advance/delay advice etc.).

NOTE 1 to entry: Such functions are often assisted by computer-aided tools, known as Automated Vehicle Monitoring (AVM)

termín
monitorování přípojů
term
connection monitoring – SIRI
definice

<SIRI> monitorování změn příjezdů a odjezdů v reálném čase proti plánovanému jízdnímu řádu na přestupních zastávkách/stanicích

definition

the monitoring of the real-time arrivals and departures at an interchange for changes against the planned schedule

standard (extrakt)
termín
monitorovaný bod
term
monitoring point – SIRI
definice

<SIRI> bod, ze kterého je hlášen status v reálném čase

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle odpovídá zastávkovému místu.

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT je dostačující pouze minimální znázornění monitorovaného bodu k přiřazení pozice k zastávkovému místu a jeho součástem.

definition

point at which real-time status is reported, normally corresponding to a STOP POINT

NOTE 1 to entry: In IFOPT only a minimal representation of MONITORING POINTs is made sufficient to relate their location to the STOP PLACE and its components.

standard (extrakt)
termín
monitorovaný bod zastávky
term
stop monitoring point – SIRI
definice

<SIRI> bod, ze kterého je hlášen status v reálném čase

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle odpovídá zastávkovému bodu.

definition

a point at which real-time status is reported; normally corresponds to a STOP POINT

standard (extrakt)
termín
možnost odlehčení (MODEL vozidlové služby)
term
relief opportunity (Vehicle Service MODEL)
definice

časBLOKU, kdy vozidla projíždí POSILOVÝM BODEM; tato možnost může být použita k odlehčení, ale nemusí

definition

a time in a BLOCK where a vehicle passes a RELIEF POINT; this opportunity may or may not be actually used for a relief

standard (extrakt)
termín
možnost předjetí (MODEL omezení sítě)
term
overtaking possibility (Network Restriction MODEL)
definice

OMEZENÍ SÍTĚ, které vymezuje BOD nebo SPOJ, kde je nebo není jistým TYPŮM VOZIDLA povoleno vzájemné předjíždění

definition

NETWORK RESTRICTION specifying a POINT or a LINK where vehicles of specified VEHICLE TYPEs are or are not allowed to overtake each other

standard (extrakt)
termín
na čas
term
on time – SIRI
definice

<SIRI> informace, že vozidlo nebylo klasifikováno ani jako zpožděné, ani jako předjeté, tj. že vozidlo jede podle harmonogramu v rámci stanovených kritérií

POZNÁMKA 1 k heslu Stav zpoždění je odvozen z běhu dat v reálném čase.

definition

a categorisation in presentations indicating that the vehicle has been classified as neither LATE nor EARLY i.e., that a VEHICLE is running according to schedule within of some specified criteria. The status of Late will be derived from the real-time progress data.

standard (extrakt)
termín
monitorování vozidla
term
vehicle monitoring – TransModel
definice

<Transmodel> přidělování provozních dat ke sledovanému logickému vozidlu v určitém čase

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI může informace podaná od monitorovací služby vozidel SIRI zahrnovat polohu vozidla, tj. geostaciální polohu a další provozní údaje, jako je počet cestujících a zda je vozidlo v dopravní zácpě.

PŘÍKLAD Vozidlo je provozováno po určitém monitorovaném diagramu jízdy vozidla nebo projelo v určitém pozorovaném čase průjezdu určeným bodem.

definition

an activity consisting in the assignment, at a certain time, of operational data to a monitored LOGICAL VEHICLE (e.g. that the vehicle is operating a certain MONITORED VEHICLE JOURNEY, or has passed at a certain OBSERVED PASSING TIME at a POINT).

In SIRI, the information reported by the SIRI Vehicle Monitoring Service may include both the vehicle’s location, i.e. geospatial position, and other operational data such as the number of passengers, and whether it is in congestion.

standard (extrakt)
termín
monitorování zastávek
term
stop monitoring – SIRI
definice

<SIRI> sledování stavu a očekávaných příjezdů vozidla na zastávkový monitorovací bod a odjezdů z něj v reálném čase

POZNÁMKA 1 k heslu Služba monitorování zastávek SIRI poskytuje informace o stavu v reálném čase a očekávané činnosti pro jeden nebo více monitorovacích bodů, což obvykle odpovídá zastávkovým bodům.

definition

the monitoring of the real time status and expected activities of vehicle arrivals and departures at a Stop Monitoring point.

The SIRI Stop Monitoring Service provides information of the real time status and expected activities for one or more MONITORING POINTs, corresponding typically to STOP POINTs.

standard (extrakt)
termín
nabyvatel (nebo nabývající banka)
term
acquirer (or acquiring bank)
definice

platební instituce, která má s obchodníkem smlouvu na převod a vypořádání jízdného, účtovaného zákazníkům za použití přepravní sítě

Poznámka 1 k heslu V této technické zprávě je obchodníkem míněn provozovatel veřejné dopravy.

Poznámka 2 k heslu Nabyvatel může přijímat platby z platebních aplikací od jednoho či více vydavatelů platebních aplikací a/nebo z jednoho nebo více systémů/značek platebních aplikací.

definition

payment institution having a contract with the merchant for handling the remittance and settlement of transit fares charged to customers using the transport network

NOTE 1 to entry: Merchant in ISO TR 14806 is Public Transport Operator (PTO).

NOTE 2 to entry: The acquirer may accept payments using payment applications from one or more payment application issuers, and/or for one or more payment application schemes/brands.

standard (extrakt)
termín
náhradní přepravní opatření
term
easement – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> dočasné povolení použít jízdenku zakoupenou pro použití dopravní služby na jiný dopravní prostředek, protože původní služba byla přerušena

PŘÍKLAD Použití autobusu místo metra

definition

temporary permission to use a ticket purchased for use of a transport service on a different travel product because the original service has been disrupted

EXAMPLE To use a bus instead of the metro.

standard (extrakt)
termín
náhradní řešení
term
remedy – SIRI
definice

<SIRI> navrhované řešení pro cestující v případě, že zařízení/služby již nejsou k dispozici

definition

a suggested alternative solution for passengers when a facility/service is no longer available

standard (extrakt)
termín
nainstalované zařízení (obecný MODEL zařízení)
term
installed equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

položka zařízení nainstalovaná buď pevně (ZAŘÍZENÍ MÍSTA) nebo ve vozidle, tzn. přidružená k vozidlu; toto zařízení se považuje za hmotné, na rozdíl od služby (MÍSTNÍ SLUŽBA), považované za nehmotné zařízení

definition

an item of equipment either fixed (PLACE EQUIPMENT) or on board i.e. associated with vehicles. This equipment is materialised as opposed to a service (LOCAL SERVICE) considered as an immaterial equipment

standard (extrakt)
termín
národní přístupové body k veřejné dopravě
term
national public transport access nodes (NaPTAN)
definice

britský národní systém pro jednoznačnou identifikaci všech přístupových bodů k veřejné dopravě ve Velké Británii

definition

GB national system for uniquely identifying all the points of access to public transport in GB

standard (extrakt)
termín
nástupní místo
term
boarding position – IFOPT
definice

<IFOPT> poloha na NÁSTUPIŠTI, ze které cestující mohou přímo nastupovat nebo vystupovat z VOZIDLA

definition

a location within a QUAY from which PASSENGERs may directly board, or onto which PASSENGERs may directly alight from, a VEHICLE

termín
navigační trasa (MODEL cest a navigačních tras)
term
navigation path (Path & Navigation Path MODEL)
definice

vymezená trasa mezi dvěma místy; může být tvořena posloupností CEST SPOJE

definition

a designated path between two places; may include an ordered sequence of PATH LINKs

standard (extrakt)
termín
neinteraktivní dynamický informační systém pro zastávky veřejné dopravy
term
non-interactive dynamic passenger information VMS
definice

zařízení, které zobrazuje informace o příjezdu prostředků veřejné dopravy a které není vybaveno pro dialog s cestujícími

definition

equipment which displays real time public road transport arrival information for intending passengers without any particular dialogue with the passengers

standard (extrakt)
termín
neplánovaný incident
term
unplanned incident – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> případ situace, která není předem známa

definition

cause of a SITUATION that is not known about in advance

standard (extrakt)
termín
nepřesnost predikce
term
prediction inaccurate – SIRI
definice

<SIRI> základní hodnota kvality dat, označující, kdy jsou známy predikované časy, nebo se předpokládá, že budou nepřesné

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech je příčinou této nepřesnosti konkrétní důvod, například stav dopravní zácpa.

definition

a basic data quality measure used to indicate when the Predicted Times are known or thought to be imprecise.

In some cases the cause of the inaccuracy may be indicated by a more specific reason, for example IN CONGESTION.

standard (extrakt)
termín
nepřímé platby jízdného
term
indirect fulfilment
definice

způsob plnění, kdy zákazník si zakoupí jízdenku jinde než na nádraží nebo osobně u prodejce jízdenek

POZNÁMKA 1 k heslu Způsoby nepřímého plnění jsou předkoupená smluvní jízdenka k vyzvednutí, doma vytištěná jízdenka, elektronická jízdenka, předkoupená čipová jízdenka k vyzvednutí.

definition

the process of fulfilment where the customer purchases a ticket other than at a station or face to face at a ticket vendor

NOTE 1 to entry: Indirect fulfilment methods are conventional ticket on departure, print-at-home ticket, e-ticket and smart ticket on departure.

standard (extrakt)
termín
nástupiště
term
quay – IFOPT
definice

<IFOPT> místo, kde mají cestující nastupovat do vozidel veřejné dopravy, taxíků a dalších dopravních prostředků, jako je peron, stanoviště nebo přístaviště

POZNÁMKA 1 k heslu NÁSTUPIŠTĚ může sloužit jednomu nebo více VOZIDLOVÝM MÍSTŮM ZASTAVENÍ a je spojeno s jedním nebo více ZASTÁVKOVÝMI BODY

POZNÁMKA 2 k heslu Nástupiště je rekurzivní struktura, která může obsahovat další podřízená nástupiště. Dceřiné nástupiště má být fyzicky obsaženo ve svém nadřazeném nástupišti.

definition

a place such as platform, stance, or quayside where PASSENGERS have access to PT vehicles, Taxis or other means of transportation

NOTE 1 to entry A QUAY may serve one or more VEHICLE STOPPING PLACES and be associated with one or more STOP POINTS.

NOTE 2 to entry A QUAY is a recursive structure that may contain other sub QUAYS. A child QUAY should be physically contained within its parent QUAY.

termín
navigační trasa
term
navigation path – IFOPT
definice

<IFOPT> detailní znázornění cesty, kterou může cestující zvolit mezi dvěma místy

POZNÁMKA 1 k heslu Navigační trasa může být vytvořena ze seřazené skupiny sousledných cest, seřazené skupiny sousledných přístupných míst nebo z obou – pro různé aplikace může být vhodné znázornění i místa linky.

POZNÁMKA 2 k heslu Mezi komponentami zastávkového místa nebo dalšími místy může existovat více navigačních tras zohledňujících různé fyzické cesty a příslušné určení přístupnosti, Navigační trasy mohou být předdefinované nebo dynamicky vypočítané ze základní skupiny komponent zastávkového místa a dalších typů místa a linky.

POZNÁMKA 3 k heslu Stejná cesta se může objevit v různé posloupnosti v různých navigačních trasách.

definition

a representation of a detailed pathway that a PASSENGER may take between two PLACES within a STOP PLACE, or between STOP PLACE, POINT OF INTEREST, etc.

NOTE 1 to entry A NAVIGATION PATH can be made up of an ordered set of PATH LINKS IN SEQUENCE, an ordered set of ACCESSIBLE PLACES IN SEQUENCE or both a POINT or a LINK representation may be useful for different applications.

}

NOTE 2 to entry There may be multiple NAVIGATION PATHS between the same STOP PLACE COMPONENTS or other PLACES, reflecting different physical paths and with particular ACCESSIBILITY ASSESSMENTS. NAVIGATION PATHS may be predefined, or be computed dynamically from the underlying set of STOP PLACE COMPONENTS and other PLACE and LINK types.

}

NOTE 3 to entry The same PATH LINK may occur in different sequences in different NAVIGATION PATHS.

standard (extrakt)
termín
NEPTUNE
term
NEPTUNE
definice

francouzská norma (PR NF 99-506) specifikující formát pro popis tras veřejné dopravy

definition

French standard (PR NF 99-506) for format describing public transport routes

standard (extrakt)
termín
NeTEx; sdílená síť
term
NeTEx; network exchange (NeTEx)
definice

norma připravovaná v CEN TC278 WG3 s cílem vytvořit efektivní v Evropě rozšířenou normu pro výměnu jízdních řádů a dalších dat souvisejících s veřejnou dopravou osob

definition

CEN TC278 WG3 standard currently in development with the goal to provide efficient European-wide standard for exchanging public transport schedules and related data

termín
nizozemská platforma pro správu norem s informacemi o veřejné dopravě
term
Beheer Informatie Standaarden OV Nederland; Netherlands public transport information standards management platform (BISON)
standard (extrakt)
termín
notifikace
term
notification – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> úkon předávání notifikační zprávy notifikačnímu uživateli

POZNÁMKA 1 k heslu Notifikace jsou zasílány vydavatelem producentovi a potom od producenta k uživateli. Přímé nezprostředkované zasílání notifikací od vydavatele producentem bez filtrace nebo transformace se nazývá nezprostředkovaná notifikace. SIRI vyžaduje zprostředkování zpráv producentem.

definition

the act of transmitting a Notification Message to a Notification Consumer. Notifications are sent from the Publisher to the Producer and then from the Producer to the Consumer. The direct unmediated forwarding of notifications from the Publisher by the Producer without filtering or transformation is termed ‘unbrokered’ notification. SIRI requires the mediation of messages by the Producer.

standard (extrakt)
termín
občerstvení (MODEL místních komerčních služeb)
term
refreshments service (Local Commercial Service MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na poskytování občerstvení

definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to refreshments service

standard (extrakt)
termín
obecný název
term
common name – IFOPT
definice

<IFOPT> kanonický název zastávkového místa, bodu zájmu nebo topografického místa, které bude zobrazováno na displejích a dalších médiích k identifikaci zastávky

definition

the canonical name given to a STOP PLACE, POINT OF INTEREST, or TOPOGRAPHICAL PLACE that will be used on displays and other media to identify a PLACE

standard (extrakt)
termín
obchodní podmínky
term
commercial rules
definice

pravidla vymezující finanční vypořádání a provizi v rámci IFMS

definition

rules defining the settlement and commission within the IFMS

standard (extrakt)
termín
obchodník
term
merchant
definice

subjekt vybavený terminály nezbytnými pro provádění platebních transakcí na validačních bodech

Poznámka 1 k heslu V ISO TR 14806 jsou obchodníky provozovatelé veřejné dopravy.

definition

entity having the necessary terminal equipment for handling payment transaction at validation points

NOTE 1 to entry: In ISO TR 14806, merchants are Public Transport Operators (PTOs).

standard (extrakt)
termín
objekt správy dat
term
data managed object – IFOPT
definice

<IFOPT> entita, která je spravována správcem dat jako součást distribuční soustavy správy dat objektů s dobře definovanými identifikátory a vlastnictvím dat

POZNÁMKA 1 k heslu Takovéto objekty jsou ve shodě s abstraktním nadtypem objekt správy dat, který definuje asociace a chování pro správu dat.

definition

entity that is managed by a DATA ADMINISTRATOR as part of a distributed system of data management of objects with well defined identifiers and data ownership

NOTE 1 to entry: Such objects conform to the abstract DATA MANAGED OBJECT supertype that defines associations and behaviour for data management.

standard (extrakt)
termín
oblast bez staticky daných zastávek (MODEL flexibilního zastávkového místa)
term
hail and ride area (Flexible Stop Place MODEL)
definice

specializace FLEXIBILNÍHO NÁSTUPIŠTĚ v určení sběrné oblasti pro obsluhu v oblasti bez staticky daných zastávek (aby mohl hledající zastávku nalézt nejbližší dostupný druh dopravy); jedná se o pojmenovanou oblast obsluhovanou určitým druhem dopravy a může být označena výchozím a cílovým bodem na trase

POZNÁMKA 1 k heslu Je částí množiny dat o stanovišti, nikoli o službě, jelikož ji lze definovat a existuje nezávisle na pravidelné obsluze.

definition

specialisation of a FLEXIBLE QUAY to identify what is the catchment zone for a hail and ride service (so that a stop finder can find the nearest available types of transport). It is a named zone visited by a particular mode of transport and may be designated by a start point and end point on the road

NOTE 1 to entry: It is part of the Site data set rather than the service data set, since it can be defined and exists independently of an actual service.

standard (extrakt)
termín
oblastní identifikátor jmenného prostoru
term
area identifier namespace – IFOPT
definice

<IFOPT> identifikátor jmenného prostoru používaný ke kontrole jedinečného přidělení zastávkových identifikátorů každé administrativní oblasti, umožňující distribuovanou správu zastávkových dat

definition

IDENTIFIER NAMESPACE used to control the unique allocation of stop identifiers for each ADMINISTRATIVE AREA, allowing the distributed management of STOP DATA

standard (extrakt)
termín
obsazenost
term
occupancy – SIRI
definice
definition

the number of passengers on a vehicle

standard (extrakt)
termín
obsluhovaná organizace (doplňkový organizační MODEL)
term
serviced organisation (Additional Organisation MODEL)
definice

veřejná nebo soukromá organizace, pro kterou jsou v určité dny poskytovány služby veřejné dopravy, například školy, univerzity, pracoviště

definition

a public or private organisation for which public transport services are provided on specific days, e.g. a school, university or works

standard (extrakt)
termín
obslužná jízda
term
service journey – Transmodel
definice

<Transmodel> jízda vozidla, při které cestující mohou nastupovat do vozidla a vystupovat z něj na zastávkových místech

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto jízdy jsou většinou cestujícím zveřejněné a známé.

definition

a SERVICE JOURNEY is a VEHICLE JOURNEY on which PASSENGERS will be allowed to board or alight from VEHICLES at STOP PLACES

NOTE These journeys are usually published and known by PASSENGERS.

standard (extrakt)
termín
obslužná jízda (MODEL obslužné jízdy)
term
service journey (Service Journey MODEL)
definice

JÍZDA VOZIDLA přepravující cestující v jednom určitém TYPU DNE; struktura je v zásadě stanovena DIAGRAMEM OBSLUŽNÉ JÍZDY

definition

a passenger carrying VEHICLE JOURNEY for one specified DAY TYPE. The pattern of working is in principle defined by a SERVICE JOURNEY PATTERN

standard (extrakt)
termín
obslužný spoj (MODEL diagramu služby)
term
service link (Service Pattern MODEL)
definice

SPOJ mezi uspořádanou dvojicí PLÁNOVANÝCH ZASTÁVKOVÝCH BODŮ

definition

a LINK between an ordered pair of SCHEDULED STOP POINTs

standard (extrakt)
termín
očekávaný čas průjezdu
term
estimated passing time – Transmodel
definice

<Transmodel> časové údaje vypočtené z nejnovějších dostupných vstupů o tom, kdy vozidlo veřejné dopravy projede určitým bodem diagramu jízdy na stanovené monitorované jízdě vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto časové údaje se používají hlavně k informování cestujících o očekávané době příjezdu nebo odjezdu, ale mohou být také použity pro monitorování a přeplánování.

definition

time data, calculated from the latest available input, about when a public transport vehicle will pass a particular POINT IN JOURNEY PATTERN on a specified MONITORED VEHICLE JOURNEY. These are mainly used to inform passengers about expected times of arrival and/or departure, but may also be used for monitoring and re-planning. See also OBSERVED (ACTUAL) PASSING TIME, TARGET (AIMED) PASSING TIME and TIMETABLED PASSING TIME.

standard (extrakt)
termín
odběratel
term
subscriber – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> subjekt, který působí jako žadatel služby, odesílající producentovi notifikace požadavky na subskripci jménem uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Odběratel je zpravidla tentýž subjekt jako uživatel, ale může jím být také samostatný subjekt.

definition

an entity that acts as a Service Requestor, sending a Subscription Request on behalf of a Consumer to a Notification Producer. The Consumer entity will usually be the same entity as the Subscriber, but may also be a separate entity.

standard (extrakt)
termín
oddělení (MODEL trasy)
term
department (Generic Organisation MODEL)
definice

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA určená pro nějaký účel a/nebo organizační strukturu

definition

an ORGANIZATION PART specific to a purpose and/or organisational structure

standard (extrakt)
termín
odchylka od jízdního řádu
term
schedule deviation – SIRI
definice

<SIRI> odhadovaná odchylka od jízdního řádu pro jízdu vozidla, vyjádřená v sekundách

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI jsou kladné hodnoty spojeny s vozidly, která jsou opožděna, záporné hodnoty s těmi, která jsou předjeta.

definition

the estimated deviation from the schedule for a VEHICLE JOURNEY, specified in seconds.

In SIRI, positive values are associated with vehicles that are behind their schedule, negative values with ones that are ahead.

standard (extrakt)
termín
odjezd odvážejícího spoje
term
distributor departure – SIRI
definice

<SIRI> odjezd vozidla odvážejícího spoje z přestupového uzlu

definition
standard (extrakt)
termín
odkaz na zprávu; reference zprávy
term
message reference – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> identifikátor vydaný pro označení jednotlivé žádosti během konverzace, který je následně použit pro odkaz na tuto žádost v dalších výměnách v rámci struktury stavových zdrojů, jako je vydávej/odebírej nebo provedené doručení

definition

the identifier issued to identify an individual request within a conversation, and subsequently used to refer to the request in further exchanges within a stateful resource pattern, such as Publish/Subscribe, or Fetched Delivery

standard (extrakt)
termín
odběratelský kanál
term
subscriber channel – SIRI
definice

<SIRI> kanál, kterému jsou automaticky přiřazeny všechny subskripce odběratele SIRI

POZNÁMKA 1 k heslu Vždy existuje alespoň jeden odběratelský kanál na odběratele. Některé implementace mohou připustit více než jeden kanál pro daného odběratele.

POZNÁMKA 2 k heslu Producent notifikace SIRI zprostředkovává tok notifikací a zpracovává jej tak, aby bylo sníženo množství dat zasílaných odběrateli. Subskripce na kanálu jsou zprostředkovány společně. Pokud se situace týká více než jedné subskripce na kanálu, posílá se odběrateli pouze jedna notifikace. Výsledné doručení obsahuje všechny aktualizace pro všechny subskripce v kanálu.

definition

a SIRI Notification Producer mediates the flow of notifications it processes so as to reduce the amount of data traffic to a subscriber. All SIRI subscriptions for a Subscriber are automatically assigned to a Subscriber Channel. The subscriptions in a channel are mediated collectively; if a Situation affects more than one subscription within a channel, only a single notification is sent to the subscriber. The resulting delivery contains all updates for all subscriptions in the channel. There is at least one subscriber channel per Subscriber; some implementations may allow more than one channel for a given subscriber.

standard (extrakt)
termín
odkaz na koncový bod webových služeb
term
endpoint reference – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> odkazovatelná entita nebo procesorový zdroj, ke kterému mohou být webové služby směrovány

POZNÁMKA 1 k heslu Odkazy na koncový bod předávají potřebné informace k identifikaci a odkazování na webovou službu. Používají se k poskytování adres pro jednotlivé zprávy odeslané z webové služby a do webové služby synchronně i asynchronně. Odkaz na koncový bod zahrnuje adresu (URI, na kterou má poslat zprávu) i vlastnosti odkazu na koncový bod, které určují stavové zdroje, jako je subskripce; mohou také rozeznat port a stanovené způsoby zpracování. WS-PubSub a jiné standardy webových služeb vyžadují oddělení odkazů na koncový bod od jeho vazby na daný přenosový protokol, jako je SOAP. V SIRI je koncovým bodem každý účastník pro každou ze svých rolí ve výměně zpráv, tj. odběratel, producent a uživatel. Odkaz na subskripci je vlastnost koncového bodu a obvykle se skládá ze dvou částí: reference účastníka, která může být specifikována v konfiguraci, aby označila řídicí centrum, a nemusí být nutně opakována výslovně na jednotlivé zprávy, a identifikátoru subskripce, který je pořadovým číslem pro individuální subskripci, jež je unikátní v rámci dané funkční služby SIRI a reference účastníka.

definition

a web service endpoint is a referenceable, entity, or processor resource to which Web Service messages can be targeted. Endpoint references convey the information needed to identify and reference a Web service.

Endpoint references are used to provide addresses for individual messages sent to and from Web Services, both synchronously and asynchronously. An endpoint reference includes an Address (the URI to which to send a message) and also Endpoint Reference Properties, that identify stateful resources, such as subscriptions. They may also indicate a Port and Processing Policies. WS-PubSub and the other web service standards require the separation of the endpoint references from their bindings to a given transport protocol, such as SOAP.

In SIRI, each Participant is an endpoint for each of its roles in message exchange, i.e. Subscriber, Producer and Consumer. A Subscription Reference is an Endpoint property and is typically made up of two parts: (i) a Participant Reference, which may be specified in the configuration to indicate the Control Centre, and is not necessarily repeated explicitly on individual messages, and (ii) the Subscription Identifier, which is a serial number for an individual subscription that is unique within the SIRI Functional Service and Participant Reference.

standard (extrakt)
termín
odpověď na subskripci
term
subscription response – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> doručení ze serveru klientovi vrácené jako odpověď na požadavek, buď potvrzující vytvoření nebo jinou změnu v subskripci, nebo podávající chybovou zprávu

definition

a Delivery from the Server to the Client, returned in response to a Subscription Request; either confirming the creation or other change to a Subscription, or giving an Error Condition

standard (extrakt)
termín
odvážející spoj
term
distributor – SIRI
definice

<SIRI> role odjíždějícího vozidla v rámci určeného přestupu, která odveze cestující z přípojů z přestupového uzlu

definition

the role of the outgoing VEHICLE from a TARGETED INTERCHANGE, which picks up passengers from a CONNECTION LINK who have transferred from a Feeder Service. Sometimes also called a Fetcher.

standard (extrakt)
termín
omezení služby (MODEL poplatkového omezení služby)
term
service restriction (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice

parametry popisující omezení týkající se vybavení nebo služby

definition

parameters describing the limitations as regards the use of equipment or service

standard (extrakt)
termín
Orgán pro přidělování čísel na internetu
term
Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
termín
organizace
term
organisation
definice

právnická osoba zajišťující funkce a implicitní odpovědnosti v jedné nebo více provozních entitách

POZNÁMKA 1 k heslu Provozní entity jsou: vlastník aplikace, prodejce aplikace, vlastník produktu, prodejce produktu, provozovatel služby, sběr a přeposílání dat.

definition

legal entity covering the functions and implied responsibilities of one or more of the following operational entities: Application Owner, Application Retailer, Product Owner, Product Retailer, Service Operator, and Collection and Forwarding

standard (extrakt)
termín
organizační jednotka (obecný organizační MODEL)
term
organisational unit (Generic Organisation MODEL)
definice

ČÁST ORGANIZACE, která ve veřejné dopravní společnosti nese odpovědnost za plánování a řízení

definition

an ORGANISATION PART to which a set of responsibilities in a public transport company for planning and control is assigned

standard (extrakt)
termín
oznámení (MODEL oznámení)
term
notice (Notice MODEL)
definice

text pro informativní účely týkající se SPOJE, DIAGRAMU JÍZDY apod.; tato informace může být využita pro informace pro cestující nebo řidiče

definition

a text for informational purposes on exceptions in a LINE, a JOURNEY PATTERN, etc. The information may be usable for passenger or driver information

standard (extrakt)
termín
omezení přístupnosti (MODEL přístupnosti)
term
accessibility limitation (Accessibility MODEL)
definice

určení charakteristik přístupnosti ke STANOVIŠTI, jako je ZASTÁVKOVÉ MÍSTO nebo KOMPONENTA ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, k určení přístupnosti pro uživatele se zvláštními potřebami, například přístup pro invalidní vozíky, bezbariérový přístup nebo přístup pro ty, kteří se chtějí vyhnout uzavřeným prostorům, jako jsou výtahy; je použit malý počet vhodně definovaných kategorií zvolených tak, aby byl umožněn konzistentní sběr dat a efektivní vyhledání tras pro různé třídy uživatelů

definition

a categorisation of the accessibility characteristics of a SITE, e.g. a STOP PLACE or a STOP PLACE COMPONENT to indicate its usability by passengers with specific needs, for example , those needing wheelchair access, step-free access or wanting to avoid confined spaces such as lifts. A small number of well-defined categories are used that are chosen to allow the consistent capture of data and the efficient computation of routes for different classes of user

standard (extrakt)
termín
palubní informační a řídicí systém
term
vehicle board information and control system
definice

systém tvořený všemi zařízeními, která jsou instalována ve vozidle a která řídí palubní počítač (řadič); část systému automatického monitorování polohy vozidel

definition

the Vehicle part of the Automatic Vehicle Monitoring System; VBICS is created by all devices installed onboard the vehicle, which are controlled by the board computer (controller)

standard (extrakt)
termín
parametr pravidla platnosti (obecný MODEL platnosti)
term
validity rule parameter (Generic Validity MODEL)
definice

uživatelem stanovená PODMÍNKA PLATNOSTI, kterou používá pravidlo pro výběr verzí (např. hladina řeky > 1,5 m a špatné počasí)

definition

a user defined VALIDITY CONDITION used by a rule for selecting versions (e.g. river level > 1,5 m and bad weather)

standard (extrakt)
termín
parametr přestupního řádu (MODEL přestupního řádu)
term
interchange rule parameter (Interchange Rule MODEL)
definice

přiřazení parametrů popisujících PŘESTUPNÍ ŘÁD

definition

assignment of parameters characterising an INTERCHANGE RULE

standard (extrakt)
termín
parkovací bod (MODEL bodu vozidla a obsluhy)
term
parking point (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

ČASOVACÍ BOD, ve kterém mohou vozidla zůstat bezobslužně stát po dlouhou dobu; návrat vozidla do PARKOVACÍHO BODU značí konec BLOKU

definition

A TIMING POINT where vehicles may stay unattended for a long time. A vehicle's return to park at a PARKING POINT marks the end of a BLOCK

standard (extrakt)
termín
parkovací místo
term
parking bay – IFOPT
definice

<IFOPT> místo k zaparkování jednoho vozidla

definition

place to park an individual vehicle

termín
parkovací plocha
term
parking area – IFOPT
definice

<IFOPT> zóna vyznačená na PARKOVIŠTI, obsahující PARKOVACÍ MÍSTA

definition

marked zone within a PARKING containing PARKING BAYs

termín
parkovací zařízení pro cyklisty (MODEL parkovacího zařízení)
term
cycle parking equipment (Parking Equipment MODEL)
definice
definition

a specialisation of PLACE EQUIPMENT describing CYCLE PARKING EQUIPMENT

standard (extrakt)
termín
parkoviště
term
parking – IFOPT
definice

<IFOPT> místo určené k odstavení vozidel (jako jsou auta, motocykly a jízdní kola)

definition

designated location for leaving vehicles such as cars, motorcycles and bicycles

termín
peněžní služba (MODEL místních komerčních služeb)
term
money service (Local Commercial Service MODEL)
definice
definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to money services

standard (extrakt)
termín
plánovač cesty
term
journey planner
definice

informační systém, který pro začátek (místa) a konec (místa) cesty obvykle uvede nejbližší místa přístupu k veřejné dopravě

POZNÁMKA 1 k heslu Neoptimalizuje celou cestu (od začátku do konce) (viz intermodální plánovač cesty), ale cestu veřejnou dopravou.

definition

a journey planner will normally provide the nearest points of access to PT for the origin (PLACE) and destination (PLACE) of the trip; it doesn’t optimize the whole trip (door to door) (see INTERMODAL JOURNEY PLANNER) but the PT TRIP

standard (extrakt)
termín
plánovaná událost
term
planned event – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> případ situace, o které je známo předem, že nastane,bude mít známý počáteční a zřejmě i konečný čas trvání

definition

a cause of a SITUATION that is known about in advance; it will have a known start and likely end time. In SIRI-SX this is recorded as an attribute of a general purpose incident description

standard (extrakt)
termín
platební aplikace
term
payment application
definice

aplikace umístěná buď na konvenční platební kartě, nebo v aplikaci nahrané na multiaplikačním zákaznickém médiu

definition

application resident either in a conventional payment card or an application loaded into a multiapplication customer media

NOTE 1 to entry: As described in ISO/TR 24014‑3.

standard (extrakt)
termín
platnost dat
term
data validity – SIRI
definice

<SIRI> doba, po kterou informace mohou být použity; po jejím uplynutí se stanou prošlými

definition

the period of time for which the information can be used, after which it becomes stale

standard (extrakt)
termín
plnění
term
fulfilment
definice

proces dodání produktu zákazníkovi po jeho koupi

definition

the process which delivers the product to the customer after his/her purchase

standard (extrakt)
termín
pobyt na zastávce
term
stop Visit – SIRI
definice

<SIRI> jednotlivé pobyty vozidla, které vyslalo hlášku na zastávkový bod v průběhu datované jízdy vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Pobyt může zahrnovat příjezd, odjezd nebo obojí, pro každý z nich musí být oddělené cílové (zaměřené), odhadnuté a zjištěné (skutečné) časy.

definition

the discrete visit by a VEHICLE making a call at a STOP POINT in the course of a DATED VEHICLE JOURNEY.

T

NOTE he visit may include an arrival, departure or both, for each of which it may have separate Targeted (aimed), Estimated and Observed (Actual) times.

standard (extrakt)
termín
plánovaný zastávkový bod
term
scheduled stop point
definice

BOD na trase, kde cestující mohou nastupovat nebo vystupovat z vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Plánovaný zastávkový bod upřesňuje primární smysl termínu zastávkového bodu podle Transmodelu, který je logickým bodem na trase jízdy vozidla, ne fyzickým místem na infrastruktuře, kde se nastupuje a vystupuje, pro které jsou používány specifické komponenty zastávkového místa jako nástupiště nebo nástupní ostrůvek. Přestože stejné identifikátory se často používají jak pro plánovaný zastávkový bod, tak pro komponenty zastávkového místa, což je praxe, která je významným přínosem pro správu dat, představují odlišné pojmy. Přiřazení zastávkového bodu se používá k přidružení plánovaného zastávkového bodu ke komponentám zastávkového bodu.

POZNÁMKA 2 k heslu Termín plánovaný zastávkový bod má stejný, upřesňující význam jako termín zastávkový bod v Transmodelu.

definition

a POINT in a journey where PASSENGERs can board or alight from VEHICLES

NOTE SCHEDULED STOP POINT refines the primary Transmodel sense of a STOP POINT, which is that of the logical stop point within a scheduled journey, rather than a physical point in the infrastructure where boarding and alighting may take place, for which the terms for specific STOP PLACE COMPONENTS such as QUAY or BOARDING POSITION are used; although the same identifiers are often used for both SCHEDULED STOP POINT and STOP PLACE COMPONENT, a practice which provides significant benefits for data management, they nonetheless represent distinct concepts. A STOP POINT ASSIGNMENT is used to associate a SCHEDULED STOP POINT with a STOP PLACE COMPONENT.

standard (extrakt)
termín
platební interoperabilita
term
payment interoperability
definice

přijetí platebních aplikací na prodejních místech obchodníka bez ohledu na jejich vydavatele či obchodního nabyvatele

Poznámka 1 k heslu Platební interoperabilita je zajištěna prostřednictvím pravidel a certifikačního procesu vymahatelného na úrovních všech systémů platebních aplikací, a dále prostřednictvím EMVCo.

definition

acceptance of payment application at the merchant point of sales whatever the payment application issuer is and whatever the merchant acquirer is

NOTE 1 to entry: Payment interoperability is ensured by rules and certification process enforced at each payment application scheme level and by EMVCo.

standard (extrakt)
termín
počet průjezdů
term
visit number – SIRI
definice

<SIRI> prostředek k rozlišování opakovaného pobytu vozidla na zastávce, ve stejném diagramu jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu Rostoucí počet, který je jedinečný pro každou zastávku v daném diagramu jízdy na rozdíl od výrazu pořadí z Transmodel, a rostoucí počet, který je jedinečný pro každou hlášku v rámci dané jízdy podle diagramu (tj. poskytuje celkové řazení a jedinečnou identifikaci zastávek v rámci celé jízdy podle diagramu).

definition

a means of distinguishing repeated visits to a stop by a vehicle within the same journey pattern.

A monotonically increasing number that is unique within a given stop point for a given journey pattern, as distinct from the TransModel ORDER; a monotonically increasing number that is unique on each call within a given journey pattern (i.e. that provides an overall serial ordering and unique identification of the stop within the whole journey pattern).

standard (extrakt)
termín
počítání pobytů na zastávce
term
stop visit count – SIRI
definice

<SIRI> způsob rozlišování opakovaných pobytů na zastávce vozidlem během stejného diagramu jízdy; monotónně rostoucí počet pobytů, který je unikátní v rámci dané zastávky pro daný diagram jízdy

POZNÁMKA 1 k heslu V kombinaci s identifikátorem zastávkového bodu lze počítání pobytů na zastávce použít k identifikaci polohy vozidla na diagramu jízdy.

definition

a means of distinguishing repeated visits to a stop by a vehicle within the same JOURNEY PATTERN. A Monotonically increasing number that is unique within a given STOP POINT for a given JOURNEY PATTERN.

When combined with the STOP POINT Identifier the STOP VISIT COUNT can be used to uniquely identify the position of the vehicle along a JOURNEY PATTERN.

standard (extrakt)
termín
poddruh dopravy (MODEL opakovaně použitelného druhu dopravy)
term
submode (Reusable Transport Mode MODEL)
definice

varianta DRUHU DOPRAVY, například mezinárodní nebo národní železnice (DRUHEM DOPRAVY je železnice)

definition

a variant of a MODE, as for instance international or domestic rail (rail being the MODE)

standard (extrakt)
termín
podle jízdního řádu
term
timetabled – Transmodel
definice

<Transmodel> čas příjezdu nebo odjezdu vozidla podle jízdního řádu k označníku zastávky je plánovaný čas pro tuto událost, je odlišný od odhadovaného nebo sledovaného času

POZNÁMKA 1 k heslu V Transmodel je „podle jízdního řádu“ synonymem k „naplánovaný“.

definition

the TIMETABLED arrival or departure time for a Vehicle Journey at a STOP POINT is the planned time for this event, as distinct from the ESTIMATED or OBSERVED time.

In TransModel, TIMETABLED is synonymous with ‘Scheduled’.

standard (extrakt)
termín
podmínka dostupnosti (opakovaně použitelný MODEL dostupnosti)
term
availability condition (Reusable Availability MODEL)
definice

PODMÍNKA PLATNOSTI vyjádřená v dočasných parametrech a vztahující se k DRUHŮM DNE

definition

a VALIDITY CONDITION expressed in terms of temporal parameters and referring to DAY TYPEs

standard (extrakt)
termín
podmínka platnosti
term
validity condition – Transmodel
definice

<Transmodel> podmínka používaná k charakteristice dané VERZE z RÁMCE VERZE

NOTE PODMÍNKU PLATNOSTI tvoří parametr (například datum, spuštění akce apod.) a způsob jeho použití (například na dobu, od, do atd.)

definition

condition used in order to characterise a given VERSION of a VERSION FRAME

Note 1 to entry: A VALIDITY CONDITION consists of a parameter (e.g. date, triggering event, etc.) and its type of application (e.g. for, from, until, etc.).

termín
poloha
term
location – Transmodel
definice

<Transmodel> poloha BODU s odkazem na daný LOKAČNÍ SYSTÉM (např. WGS84 souřadnice)

definition

the position of a POINT with a reference to a given LOCATING SYSTEM (e. g. WGS84 coordinates)

termín
položka
term
item – SIRI
definice

<SIRI> prvek datového kontejneru na přechodná data, obsažený ve službě SIRI jako odpověď označená aktuálním časem (časovou známkou)

POZNÁMKA 1 k heslu Může volitelně mít identifikátor položky, který lze použít následně například pro zrušení předchozí položky.

definition

a transient data container element included in a SIRI functional service response that has a timestamp; it may optionally have an Item Identifier which can be used to reference it subsequently, for example to associate a cancellation of an earlier item.

standard (extrakt)
termín
podpůrné služby přístupu
term
accessibility support services – IFOPT
definice

<IFOPT> služby pro navádění zvláštní třídy uživatelů

POZNÁMKA 1 k heslu V IFOPT jsou tyto služby označeny jako typy místní služby.

PŘÍKLAD Osobní, sluchová nebo hmatová asistenční služba pro nevidomé, vizuální zařízení a textové hlášení pro neslyšící, transport zavazadel nebo zavazadlové služby.

definition

provision of services to enable guidance of specific classes of user, for example personal or auditory or tactile device assistance for the blind, or visual devices and text announcement for the deaf, or luggage porterage or language services

NOTE 1 to entry: In IFOPT these are specified as types of LOCAL SERVICE.

standard (extrakt)
termín
poplach
term
in panic – SIRI
definice

<SIRI> stav vozidla s aktivním vyhlášením poplachu označující bezpečnostní nebo jinou mimořádnou událost, která způsobí, že jeho jízda bude zpožděna a podléhá nepředvídatelným faktorům

POZNÁMKA 1 k heslu Jakékoliv předpovědi mohou být nepřesné.

definition

the status of a vehicle with an active Panic Alarm indicating a security or other incident that is likely to delay the journey according to non-deterministic factors; any predictions are likely to be inaccurate

standard (extrakt)
termín
poptávková doprava
term
Flexible Transport Service (FTS)
standard (extrakt)
termín
pořadí zastávek
term
stop order – Transmodel
definice

<Transmodel> sekvence zastávek v diagramu jízdy rozlišující opakované pobyty vozidla na stejné zastávce stejného diagramu; rostoucí počet zastavení, který je unikátní v rámci daného diagramu jízdy, ale není nutně striktně sekvenční

POZNÁMKA 1 k heslu Počet zajišťuje jednoznačný identifikátor a relativní uspořádání.

definition

the sequence of a STOP within a JOURNEY PATTERN distinguishing repeated visits to a stop by a vehicle within the same journey pattern; a monotonically increasing number that is unique within a given journey pattern, but is not necessarily strictly sequential

NOTE The number provides both a unique identifier and a relative ordering.

standard (extrakt)
termín
posilový bod (MODEL bodu vozidla a obsluhy)
term
relief point (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

ČASOVACÍ BOD, ve kterém je možný odpočinek, tj. řidič může přibrat nebo přepojit vozidlo; vozidlo může být někdy ponecháno bez dozoru

definition

a TIMING POINT where a relief is possible, i.e. a driver may take on or hand over a vehicle; the vehicle may sometimes be left unattended

standard (extrakt)
termín
poskytovatel komponenty
term
component provider
definice

subjekt, který chce zavést komponentu do IFMS

definition

anyone who wants to bring a Component to the IFMS

standard (extrakt)
termín
posloupnost bodů stanoviště (MODEL cest a navigačních tras)
term
site point in sequence (Path & Navigation Path MODEL)
definice

BOD vytvářející NAVIGAČNÍ TRASU v uspořádané množině dalších POSLOUPNOSTÍ BODŮ STANOVIŠTĚ; může být také začátkem nebo koncem POSLOUPNOSTI CEST SPOJE

definition

POINT building up a NAVIGATION PATH within an ordered set of other SITE POINTs IN SEQUENCE. May also be the beginning or end of a PATH LINK IN SEQUENCE

standard (extrakt)
termín
posloupnost spojovací cesty
term
path link in sequence – IFOPT
definice

<IFOPT> krok v NAVIGAČNÍ TRASE označující překročení určité CESTY SPOJE, která je částí doporučené trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Tatáž CESTA SPOJE se může objevit v různé posloupnosti v různých NAVIGAČNÍCH TRASÁCH.

definition

a step of a NAVIGATION PATH indicating traversal of a particular PATH LINK as part of a recommended route

NOTE 1 to entry: The same PATH LINK may occur in different sequences in different NAVIGATION PATHs.

termín
poštovní adresa
term
postal address – IFOPT
definice

<IFOPT> data asociovaná s místem, která mohou být použita k popisu zeměpisného kontextu místa za účelem jeho identifikace

POZNÁMKA 1 k heslu Poštovní adresa upřesňuje adresu a používá atributy používané ke konvenční identifikaci pro zaslání poštou. Skládá se z identifikace budovy, jména ulice, směrovacího čísla a dalších popisovačů.

definition

data associated with a PLACE that can be used to describe the geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it

NOTE 1 to entry: The POSTAL ADDRESS refines the ADDRESS and uses the attributes used for conventional identification for mail. Comprises variously a building Identifier, Street name, Post code and other descriptors.

standard (extrakt)
termín
poštovní adresa (topografický MODEL)
term
postal address (Topographic MODEL)
definice

specifikace ADRESY upřesněné pomocí atributů používaných k běžné identifikaci pro zaslání poštou; různě ji tvoří identifikace budovy, jméno ulice, směrovací číslo a další popisovače

definition

a specification of ADDRESS refining it by using the attributes used for conventional identification for mail

NOTE Comprises variously a building Identifier, Street name, Post code and other descriptors.

standard (extrakt)
termín
potřeba mobility (osob se sníženou pohyblivostí) (MODEL přístupnosti)
term
mobility need (Accessibility MODEL)
definice

zvláštní UŽIVATELSKÁ POTŘEBA týkající se omezení cestujícího s ohledem na jeho pohyblivost, například mechanický nebo elektrický invalidní vozík apod.

definition

a specific USER NEED, i.e. a constraint of a passenger as regards his mobility, e.g. wheelchair, assisted wheelchair, etc

standard (extrakt)
termín
potvrzení datové připravenosti
term
data ready notification – SIRI
definice

<SIRI> první zpráva sekvence doručení, která informuje uživatele, že služba producenta notifikace má aktualizovaná data a ta jsou připravena k předání ve zdrojové zprávě

definition

the first message of the Fetched Delivery sequence: it informs the Consumer that the Notification Producer Service has updated data that is now ready to fetch using a Data Supply message.

standard (extrakt)
termín
povolení přístupu
term
access permission – SIRI
definice

<SIRI> aplikační mechanismus využívaný pro určení, zda účastník může použít vlastnosti služby nebo přístupu ke konkrétnímu věcnému obsahu služby

definition

an application mechanism used to specify whether a participant may use Service Capabilities, or access, specific Topic content of a Service

standard (extrakt)
termín
povolený směr linky (MODEL trasy)
term
allowed line direction (Route MODEL)
definice

povolený SMĚR, který lze na dané TRASE použít; lze jej použít k ověření výběru povolených hodnot

definition

an allowed DIRECTION that can be used on a given ROUTE; this can be used to validate the selection of allowed values

standard (extrakt)
termín
pozice zařízení
term
equipment position – IFOPT
definice

<IFOPT> přesná pozice v MÍSTĚ ZAŘÍZENÍ, kde je určité zařízení umístěno

definition

precise position within an EQUIPMENT PLACE where particular equipment is placed

termín
pozice zastavení vozidla
term
vehicle stopping position – IFOPT
definice

<IFOPT> místo zastavení vozidla nebo jednoho z jeho komponentů, jako poloha

POZNÁMKA 1 k heslu Může být specifikována jako zóna odpovídající ohraničujícímu mnohoúhelníku vozidla nebo jednomu nebo více bodům odpovídajícím částem vozidla, jako například dveře.

POZNÁMKA 2 k heslu Pokud je určena jediným bodem, pak ukazuje pozici dveří ve vztahu k uvedené straně vozidla.

definition

stopping position of a vehicle or one of its components as a Location

NOTE 1 to entry: May be specified as a ZONE corresponding to the bounding polygon of the vehicle, or one or more POINTs corresponding to parts of the vehicle such as a door.

NOTE 2 to entry: If given as a single point, indicates the position for the door relative to an indicated side of the vehicle.

termín
pozorovaný čas průjezdu
term
observed passing time – Transmodel
definice

<Transmodel> skutečný průjezd veřejného dopravního vozidla předem definovaným bodem během jízdy monitorovaného vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Viz rovněž cílový čas průjezdu a očekávaný čas průjezdu.

definition

the actual passing of a public transport vehicle at a pre-defined POINT during a MONITORED VEHICLE JOURNEY.

NOTE See also TARGET PASSING TIME and ESTIMATE PASSING TIME.

standard (extrakt)
termín
požadavek na břemena (MODEL přístupnosti)
term
encumbrance need (Accessibility MODEL)
definice

zvláštní UŽIVATELSKÁ POTŘEBA týkající se požadavku cestujícího, který cestuje se zavazadly, zvířetem nebo jiným předmětem vyžadujícím zvláštní opatření pro přístup k veřejné dopravě

definition

a specific USER NEED, i.e. a requirement of a passenger travelling with luggage, animal or any other object requiring special arrangements to access public transport

standard (extrakt)
termín
požadavek na přepravu cestujících (MODEL typu vozidla)
term
passenger carrying requirement (Vehicle Type MODEL)
definice

klasifikace požadavků na vozidlo veřejné dopravy podle způsobilosti vozidla pro přepravu cestujících

definition

a classification of requirements for a public transport vehicle according to the passenger carrying capabilities of the vehicle

standard (extrakt)
termín
požadavek na subskripci
term
subscription request – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> zpráva od klienta subskripce producentovi notifikace, aby vytvořil subskripci

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI obsahuje požadavek na subskripci jeden nebo více požadavků na subskripci funkční služby SIRI.

definition
standard (extrakt)
termín
požadavek na subskripci služby
term
service subscription request – SIRI
definice

<SIRI> specifikace konkrétní funkční služby SIRI, pro kterou je požadavek na subskripci uplatněn

POZNÁMKA 1 k heslu Požadavky na subskripci funkční služby SIRI mají formu XxxSubscriptionRequest a jsou vždy součástí požadavku na subskripci.

definition

a service Subscription Request specifies the specific SIRI Functional Service for which the Subscription Request is made

NOTE SIRI Functional Service Subscription Requests have the form XxxSubscriptionRequest and are always embedded in a Subscription Request.

standard (extrakt)
termín
požadavek na vybavení (MODEL typu vozidla)
term
facility requirement (Vehicle Type MODEL)
definice

klasifikace vozidel veřejné dopravy podle vybavení ve vozidle

definition

a classification of public transport vehicles according to the facilities available on the vehicle

standard (extrakt)
termín
pracovní rozhraní pro informace v reálném čase
term
Service Interface for Real-time Information (SIRI)
standard (extrakt)
termín
pravidla aplikace
term
application rules
definice

požadavky vlastníka aplikace

definition

application Ooner requirements

standard (extrakt)
termín
pravidla platby
term
pricing rules
definice

pravidla určující ceny a platební podmínky pro zákazníka

definition

rules defining the price and payment relationships to the customer

standard (extrakt)
termín
pravidla produktu
term
product rules
definice

soubor pravidel stanovených vlastníkem produktu týkajících se používání a cenových a obchodních podmínek

definition

set of Usage, Pricing and Commercial Rules defined by the Product Owner

standard (extrakt)
termín
prodej jízdenek (MODEL zařízení místní služby)
term
ticketing service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na opatření jízdenek, poskytující počítadla jízdenek a nákupní informace online, asociované také s platební metodou a TYPEM JÍZDENKY

definition

specialization of LOCAL SERVICE for ticketing, providing ticket counter and online purchase information, also associated with payment method and TYPE OF TICKET

standard (extrakt)
termín
prodleva kontrolního bodu
term
checkpoint delay – IFOPT
definice

<IFOPT> prodleva spojená s konkrétním kontrolním bodem

POZNÁMKA 1 k heslu Prodleva kontrolního bodu se může podle ustanovení v podmínkách platnosti v průběhu dne lišit, v závislosti na kapacitě zpracování cestujících daným kontrolním bodem a mírou dopravní kongesce.

definition

delay associated with a specific CHECKPOINT

NOTE 1 to entry: The CHECKPOINT DELAY may vary according to time of day as specified by a VALIDITY CONDITION, in line with the passenger processing capacity of the CHECKPOINT and traffic congestion levels.

standard (extrakt)
termín
producent
term
producer – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> entita, která posílá notifikační zprávy uživateli jako výsledek předchozí subskripce na konkrétní funkční službu

POZNÁMKA 1 k heslu Události, které vedou ke zvýšení počtu notifikačních zpráv, jsou posílány producentovi entitou vydavatele.

definition

an entity that sends Notification messages to a Consumer as a result of a previous Subscription made to it for a Functional Service. Events that give rise to Notification messages are sent to the Producer by a Publisher entity.

standard (extrakt)
termín
producent notifikace
term
notification producer – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> služba, která provádí distribuci notifikačních zpráv, aby naplnila subskripce

POZNÁMKA 1 k heslu Notifikační zprávy jsou generovány vydavatelem a mohou být směrovány na producenta notifikace přes zprostředkovatele. Pokud zjistí shodu, vydá notifikaci jejímu uživateli podle konkrétní subskripce.

definition

a Service that implements the distribution of Notification messages to satisfy Subscriptions.

NOTE The Notification Messages themselves are generated by a Publisher (and may be routed to the Notification Producer via a Notification Broker). A Notification Producer maintains a list of Subscription resources and uses the Topic Filters of the individual Subscriptions to match the Notification Messages with the Subscribers’ interests. If it identifies a match, it issues a notification to the Notification Consumer associated with the Subscription.

standard (extrakt)
termín
produkt
term
product
definice

<veřejná doprava> jedinečná kombinace některých nebo všech kategorií pro počátek, cíl, trasu, specifický vlak, datum a čas, tarifní typ a slevy, které jedinečně definují, které dopravní služby mohou být/byly zákazníkem zakoupeny

(POZNÁMKA 1 k heslu Produkt je ve smyslu dopravy totožný s použitím tohoto slova v maloobchodním průmyslu, kdy je jednoznačným popisem věcí, které byly zakoupeny.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také přidělovací systém.

definition

<public transport> the unique combination of some or all of origin, destination, route, specific trains, date and time, tariff type, and discount category that uniquely defines what transport service can be/has been purchased by the customer

NOTE 1 to entry: Product in the transport sense is identical to the use of the word in the retail industry, being the unambiguous description of things that can be bought.

NOTE 2 to entry: See also Attributing System.

standard (extrakt)
termín
profil zařízení vozidla
term
vehicle equipment profile – Transmodel
definice

<Transmodel> množství položek jednoho typu zařízení, které by měl model vozidla obsahovat pro daný účel profilu zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Množina instanciací pro jeden model vozidla a jeden účel vytváří jeden kompletní „profil“.

definition

each instantiation of this entity gives the number of items of one TYPE OF EQUIPMENT a VEHICLE MODEL should contain for a given PURPOSE OF EQUIPMENT PROFILE

NOTE 1 to entry: The set of instantiations for one VEHICLE MODEL and one purpose gives one complete "profile".

termín
profily komunikačních rozhraní v přepravě
term
transit communications interface profiles (TCIP)
definice

americká norma vytvořená APTA kvůli zavedení vyspělých technologií ITS do veřejné dopravy s cílem zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a efektivity

definition

US standard developed by APTA for ntroducing advanced ITS technologies into PT to improve safety, security, and efficiency

standard (extrakt)
termín
projekce komplexních prvků (obecný MODEL projekce)
term
complex feature projection (Generic Projection MODEL)
definice

směrovaná korespondence: z jednoho KOMPLEXNÍHO PRVKU ve zdrojové vrstvě do entity v cílové vrstvě, například BOD nebo KOMPLEXNÍ PRVEK ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence: from one COMPLEX FEATURE in the source layer, onto an entity in a target layer: e.g. POINT, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
projekce spoje (obecný MODEL projekce)
term
link projection (Generic Projection MODEL)
definice

směrovaná výměna zpráv z jednoho SPOJE ve zdrojové vrstvě do entity v cílové vrstvě, např. POSLOUPNOST SPOJŮ, SLOŽENÝ GEOPRVEK ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence from one LINK of a source layer, onto an entity in a target layer: e.g. LINK SEQUENCE, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
projekce zóny (obecný MODEL projekce)
term
zone projection (Generic Projection MODEL)
definice

orientovaná korespondence z jedné ZÓNY ve zdrojové vrstvě do cílové entity; např. BOD, KOMPLEXNÍ PRVEK, ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence: from one ZONE in a source layer, onto a target entity: e.g. POINT, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
prostor bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest space (Point Of Interest MODEL)
definice

specializace KOMPONENTY BODU ZÁJMU na PROSTOR; prostranství v BODĚ ZÁJMU, jako například vestibul

definition

specialisation of POINT OF INTEREST COMPONENT for SPACEs. A physical area within the POINT OF INTEREST, such as a concourse

standard (extrakt)
termín
prostor zastávkového místa
term
stop place space – IFOPT
definice

<IFOPT> fyzická oblast ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, například NÁSTUPIŠTĚ, NÁSTUPNÍ MÍSTO, PŘÍSTUPOVÝ PROSTOR nebo MÍSTO ZAŘÍZENÍ

definition

a physical area within a STOP PLACE, for example, a QUAY, BOARDING POSITION, ACCESS SPACE or EQUIPMENT PLACE

termín
protokol zabezpečeného kanálu
term
Secure Channel Protocol (SCP)
standard (extrakt)
termín
provozní den
term
operating day – Transmodel
definice

<Transmodel> provozní den veřejné dopravy podle zvláštního KALENDÁŘE SLUŽEB; PROVOZNÍ DEN může trvat déle než 24 h

definition

a day of public transport operation of which the characteristics are defined within in a specific SERVICE CALENDAR; an OPERATING DAY may last more than 24 hours

termín
provozní jízdní řád
term
production timetable – SIRI
definice

<SIRI> revidovaná verze jízdního řádu pro danou službu obsahující aktualizaci původního zveřejněného jízdního řádu

POZNÁMKA 1 k heslu Původní časy podle jízdního řádu jsou označovány jako cílové časy.

definition

the revised version of the TIMETABLE for a Service containing updates to the original published timetable.

NOTE The original TIMETABLED TIMES are referred to as TARGET TIMES.

standard (extrakt)
termín
provozní kontext (MODEL dopravních organizací)
term
operational context (Transport Organisations MODEL)
definice

popis skupiny předmětů provozu (např. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKOU nebo ODDĚLENÍM stanovený časový průběh nebo spoje)

definition

characterization of a set of operational objects, such as timing or links determined either by a DEPARTMENT or by an ORGANISATIONAL UNIT

standard (extrakt)
termín
provedené doručení
term
fetched delivery – SIRI
definice

<SIRI> doručení ve dvou fázích, kdy první fází je zaslání zprávy uživateli od služby producenta, že jsou data připravena a druhou fází je vyžádání dat uživatelem zasláním požadavku na zdroj dat od služby producenta, který následně zašle zprávu s aktuálními užitnými daty jako odpověď zdroje dat

definition

a two step Delivery in which first a Data Ready message is sent from the Producer service to the Consumer to notify the Consumer that data is ready, and then secondly the Consumer fetches the data by sending a Data Supply request to the Producer Service, which then finally sends a Data Supply Response message with the actual payload

standard (extrakt)
termín
provisioning
term
provisioning – SIRI
definice

<SIRI> proces přípravy a vybavení sítě tak, aby mohl poskytnout (nové) služby svým uživatelům

POZNÁMKA 1 k heslu V telekomunikačních službách NS/EP, se „provisioning“ rovná „zahájení řízení“ a obsahuje změny stavu stávající priority dané služby nebo jejích schopností vybavení systému kompletní sadou stabilních dat, která jsou nezbytná pro jeho fungování, a to i referenčních dat a obsahu, například identifikátory zastávek a data jízdního řádu pro systém AVMS.

POZNÁMKA 2 k heslu Provisioning se liší od konfigurace – vytvoření provozních parametrů systému a ostatních variabilních rysů tak, že může být rutinně opakován čas od času, když je připraven nový soubor dat.

definition

the process of preparing and equipping a network so that it can provide (new) services to its users

NOTE In NS/EP telecommunications services, "provisioning" equates to "initiation" and includes altering the state of an existing priority service or capability. the populating of a system with a complete set of stable data necessary for its operation, both reference data and content; for example, the stop identifiers and the timetable data for an AVMS system.

NOTE Provisioning is distinct from Configuration – the setting up of the systems’ operational parameters and other variable features – in that it may be routinely repeated from time to time when a new data set is prepared.

standard (extrakt)
termín
provozní oddělení (MODEL dopravních organizací)
term
operating department (Transport Organisations MODEL)
definice

zvláštní ODDĚLENÍ, které zajišťuje správu určitých LINEK

definition

a specific DEPARTMENT which administers certain LINEs

standard (extrakt)
termín
provozní plán
term
production plan – Transmodel
definice

<Transmodel> zdrojový základ pro každý provozní den, složený z plánovaných výkonů všech dostupných zdrojů (vozidel, řidičů apod.)

PŘÍKLAD Všechny datované plánované jízdy na uvažovaný den včetně příležitostných služeb.

definition

the supply basis for each operating day is known as a production plan, composed of the planned work of each available resource (e.g. vehicles and drivers).

EXAMPLE It includes for instance all dated journeys planned on the considered day, including occasional services.

standard (extrakt)
termín
provozovatel (MODEL dopravních organizací)
term
operator (Transport Organisations MODEL)
definice

společnost, která poskytuje služby veřejné dopravy

definition

a company providing public transport services

standard (extrakt)
termín
provozovatel veřejné dopravy
term
public transport operator (PTO)
definice

konkrétní místní realizace, nezávislá na jakkoli rozdílných rolích orgánů, provozovatelů nebo prodejců v systémech správy jízdného, jak jsou definovány v ISO 24014-1

definition

local specific implementation, independently of any difference between the roles of authorities, operators or retailers in fare management systems as defined in ISO 24014-1

standard (extrakt)
termín
průběh jízdy
term
course of journey – Transmodel
definice

<Transmodel> součást BLOKU složeného z po sobě následujících JÍZD VOZIDEL určených pro stejný TYP DNE, které jsou všechny provozovány na stejné LINCE

POZNÁMKA 1 k heslu Průběh jízdy je někdy také nazýván oběh.

definition

a part of a BLOCK, composed of consecutive VEHICLE JOURNEYs defined for the same DAY TYPE, all operated on the same LINE

NOTE Also sometimes termed a Run.

termín
průchodnost kontrolního omezení (MODEL kontrolního omezení)
term
check constraint throughput (Check Constraint MODEL)
definice

průchodnost KONTROLNÍHO OMEZENÍ, tj. počet cestujících, kteří jím mohou za stanovenou dobu projít

definition

throughput of a CHECK CONSTRAINT: the number of passengers who can pass through it in a specified interval

standard (extrakt)
termín
průmyslový Ethernet
term
Industrial Ethernet
definice

ethernetový protokol použitý v průmyslovém prostředí za účelem automatického a strojového ovládání

definition

industrial Ethernet is the name given to the use of the Ethernet protocol in an industrial environment, for automation and machine control

standard (extrakt)
termín
prvek aktualizace situace
term
update situation element – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> záznam o změně konkrétní situace, původně ustavené prvkem základní situace

definition

record of a change to a particular SITUATION, originally established by a BASE SITUATION ELEMENT

standard (extrakt)
termín
prvek stanoviště (MODEL stanoviště)
term
site element (Site MODEL)
definice

druh MÍSTA definující běžné vlastnosti STANOVIŠTĚ nebo KOMPONENTY STANOVIŠTĚ za účelem jeho popsání, včetně přístupnosti

definition

a type of PLACE specifying common properties of a SITE or a SITE COMPONENT to describe it., including accessibility

standard (extrakt)
termín
prvek základní situace
term
base situation element – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> původní záznam určité situace

POZNÁMKA 1 k heslu Může být postupně následován prvky aktualizované situace, které zaznamenávají další změny.

definition

original record of a particular SITUATION

NOTE This may subsequently be followed by UPDATE SITUATION ELEMENTS that record further changes.

standard (extrakt)
termín
přednost podle typu vozidla (MODEL časů diagramu jízdy)
term
vehicle type preference (Journey Pattern Times MODEL)
definice

přednost použít určitý TYP VOZIDLA pro DIAGRAM OBSLUŽNÉ JÍZDY v závislosti na TYPU DNE a TYPU ČASOVÉ NÁROČNOSTI; toto pořadí preferencí musí být zaznačeno; různé TYPY VOZIDLA mohou získat stejné pořadí

definition

the preference for the use of a particular VEHICLE TYPE for a SERVICE JOURNEY PATTERN, depending on the DAY TYPE and TIME DEMAND TYPE. The rank of preferences shall be recorded. Different VEHICLE TYPEs may be given the same rank

standard (extrakt)
termín
předjetí
term
early – SIRI
definice

<SIRI> kategorizace příjezdu/odjezdu vozidla užívaná při prezentaci dat, udávající, že vozidlo přijelo/odjelo dříve oproti jízdnímu řádu, a je tedy podle stanovených kritérií klasifikováno jako předjeté

POZNÁMKA 1 k heslu Status předjetí je odvozen od časových údajů v reálném čase.

POZNÁMKA 2 k heslu Tento termín by měl být odlišen od termínu odchylka od jízdního řádu, která stanovuje tolerovanou odchylku od jízdního řádu v sekundách.

definition

a categorisation used in data presentations to indicate that the vehicle has been classified as Early against some criteria. The status of Early will be derived from the real-time progress data. This term should be contrasted with SCHEDULE DEVIATION which specifies the deviation from schedule in seconds.

standard (extrakt)
termín
přes (MODEL trasy)
term
via (Route MODEL)
definice

poloha (např. BOD TRASY) používaná k rozlišení jedné TRASY od jiné; lze použít pro ZOBRAZENÍ CÍLE

definition

a location (e.g. a ROUTE POINT) used to distinguish a ROUTE form another ROUTE; it may be used for DESTINATION DISPLAYs

standard (extrakt)
termín
přestup
term
interchange – Transmodel
definice

<Transmodel> možnost přesunu cestujících podle jízdního řádu mezi dvěma OBSLUŽNÝMI JÍZDAMI ze stejného nebo různých ZASTÁVKOVÝCH BODŮ

POZNÁMKA 1 k heslu Aby cestující dosáhl cíle své cesty, musí v případě, že mezi počátečním a cílovým zastávkovým bodem neexistuje přímý spoj, přestoupit mezi vozidly různých linek. Přesun je nezbytný mezi určitým zastávkovým místem, ve kterém cestující opustí vozidlo a nastoupí do dalšího vozidla (který se řídí podle jiného diagramu jízdy, obvykle odlišné linky ve stejném nebo jiném zastávkovém bodě). Takovéto přestupy mohou být plánované a občas i zaručené; jsou proto řízeny v průběhu provozu.

definition

the scheduled possibility for transfer of passengers between two SERVICE JOURNEYS at the same or different STOP POINTS

NOTE In order to reach the destination of a trip, a passenger will have to interchange between vehicles running on different LINEs, if there is no direct service between the origin and the destination STOP POINTS. A transfer will be necessary where the passenger will leave the vehicle at a particular STOP POINT and enter another vehicle (which serves another JOURNEY PATTERN, usually on a different LINE, at the same or another STOP POINT). Such interchanges may be planned and even sometimes guaranteed. They are therefore controlled during operations.

termín
přestupní doba
term
transfer time
definice

čas potřebný pro přechod od jednoho bodu zastávky ke druhému

POZNÁMKA 1 k heslu Přestupní doba nezahrnuje dobu nástupu a výstupu. Může být uvedeno několik různých typů přestupních dob.

definition

the time needed to go from stop point to stop point across a CONNECTION LINK

standard (extrakt)
termín
přestupní řád (MODEL přestupního řádu)
term
interchange rule (Interchange Rule MODEL)
definice

podmínky, které JÍZDA může splňovat, nepřímo stanovené určitým DRUHEM DOPRAVY, SMĚREM nebo LINKOU; tyto podmínky mohou být stanoveny také přímo označením odpovídajících služeb; v tom případě se jedná buď o PŘESTUPNÍ DIAGRAM OBSLUŽNÉ JÍZDY nebo PŘESTUPNÍ OBSLUŽNOU JÍZDU

definition

conditions for considering JOURNEYs to meet or not to meet, specified indirectly: by a particular MODE, DIRECTION or LINE. Such conditions may alternatively be specified directly, indicating the corresponding services. In this case they are either a SERVICE JOURNEY PATTERN INTERCHANGE or a SERVICE JOURNEY INTERCHANGE

standard (extrakt)
termín
přestupové stanoviště (MODEL obslužného spoje)
term
site connection (Service Connection MODEL)
definice

fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě, určená fyzickou polohou jako jsou STANOVIŠTĚ a/nebo jeho komponenty a/nebo VSTUPY, především ZASTÁVKOVÉ MÍSTO a/nebo jeho komponenty; různé doby přestupu mohou být potřebné pro přechod v rámci přestupního místa v závislosti na mobilitě cestujícího

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue the trip, determined by physical locations, such as SITEs and/or its components and/or ENTRANCEs, in particular STOP PLACEs and/or its components. Different times may be necessary to cover the resulting distance, depending on the kind of passenger

standard (extrakt)
termín
přesun; přeprava (obecný MODEL místa)
term
transfer (Generic Place MODEL)
definice

několik BODŮ umístěných dostatečně blízko, aby cestujícímu znázornily možnosti, jak se z výchozího bodu dostat do jednoho z těchto BODŮ v realistickém časovém rámci pro provedení jízdy (například PŘÍPOJ, PŘÍSTUP)

definition

a couple of POINTs located sufficiently near that it may represent for a passenger a possibility to reach one of these POINTs when starting at the other one in a timescale which is realistic when carrying out a trip, e.g. CONNECTION, ACCESS

standard (extrakt)
termín
příčina
term
reason – TPEG
definice

<TPEG> klasifikace situačního prvku jako určitého typu

POZNÁMKA 1 k heslu U podstaty příčiny je pravděpodobné, že bude mít vliv na trvání a důsledek této situace.

definition

classification of a SITUATION ELEMENT as being of a particular type

NOTE The nature of the REASON is likely to have implications for the duration and consequence of the SITUATION.

standard (extrakt)
termín
přidání jízdy
term
journey creation – Transmodel
definice

<Transmodel> řídicí akce spočívající v přidání zcela nové datované jízdy vozidla do posledního platného plánu

definition

a CONTROL ACTION consisting in adding a completely new DATED VEHICLE JOURNEY to the latest valid plan

standard (extrakt)
termín
přidělení funkce odpovědnosti (MODEL funkce odpovědnosti)
term
responsibility role assignment (Responsibility Role MODEL)
definice

přidělení ORGANIZACI nebo ORGANIZAČNÍ ČÁSTI jedné nebo více rolí týkající se odpovědnosti, kterou bude mít za určitá data (např. vlastnictví, plánování apod.) a za správu těchto dat (např. distribuce, aktualizace apod.)

definition

the assignment of one or more roles to an ORGANISATION or an ORGANISATION PART as regards the responsibility it will have as regards specific data (e.g. ownership, planning, etc.) and the management of this data (e.g. distribution, updates, etc.)

standard (extrakt)
termín
přidělení aktivace (MODEL aktivace)
term
activation assignment (Activation MODEL)
definice

přidělení AKTIVAČNÍHO BODU/SPOJE k AKTIVAČNÍMU ZAŘÍZENÍ, které je spojeno s ŘÍDICÍM BODEM DOPRAVY; daný AKTIVAČNÍ BOD/SPOJ se použije k ovlivnění kontrolního procesu ŘÍDICÍHO BODU DOPRAVY (např. k určení priorit při zpracování více požadavků z různých AKTIVAČNÍCH BODŮ/SPOJŮ)

definition

an assignment of an ACTIVATION POINT/LINK to an ACTIVATED EQUIPMENT related on its turn to a TRAFFIC CONTROL POINT; the considered ACTIVATION POINT/LINK will be used to influence the control process for that TRAFFIC CONTROL POINT (e.g. to fix priorities as regards the processing of competing requests from different ACTIVATION POINTs/LINKs)

standard (extrakt)
termín
přidělení navigační trasy (MODEL přidělení trasy)
term
navigation path assignment (Path Assignment MODEL)
definice

přidělení NAVIGAČNÍ TRASY k určitému PŘIDĚLENÍ ZASTÁVKOVÉHO BODU, například k označení trasy vedoucí k PŘÍPOJI

definition

the allocation of a NAVIGATION PATH to a specific STOP POINT ASSIGNMENT, for example to indicate the path to be taken to make a CONNECTION

standard (extrakt)
termín
přidělení oznámení (MODEL přidělení oznámení)
term
notice assignment (Notice Assignment MODEL)
definice

přidělení OZNÁMENÍ o výjimce v DIAGRAMU JÍZDY, BĚŽNÉM ÚSEKU nebo JÍZDĚ VOZIDLA, které může specifikovat, ve kterém BODĚ V DIAGRAMU JÍZDY začíná a končí platnost OZNÁMENÍ

definition

the assignment of a NOTICE showing an exception in a JOURNEY PATTERN, a COMMON SECTION, or a VEHICLE JOURNEY, possibly specifying at which POINT IN JOURNEY PATTERN the validity of the NOTICE starts and ends respectively

standard (extrakt)
termín
přidělení přípojného spoje
term
connection link assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> přiřazení přípojného spoje k cestovní trase nebo skupině tras (představujících různé cesty), indikující, že cestovní spoj by měl jet přes danou trasu a dané zastávkové místo

POZNÁMKA 1 k heslu Může podléhat podmínkám platnosti.

definition

association of a CONNECTION LINK (e.g. between two journeys of a JOURNEY PATTERN) with a PATH LINK or set of PATH LINKs representing different paths to indicate that the journey connection should be made over that path within the STOP PLACE

NOTE 1 to entry: May be subject to a VALIDITY CONDITION.

standard (extrakt)
termín
přidělení trasy
term
path assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> přidělení konkrétní navigační trasy k přípojnému spoji

definition

allocation of a specific NAVIGATION PATH with which to make a CONNECTION LINK

standard (extrakt)
termín
přidělení vlakové zastávky (MODEL přidělení vlakové zastávky)
term
train stop assignment (Train Stop Assignment MODEL)
definice

asociace VLAKOVÉ KOMPONENTY na PLÁNOVANÉM ZASTÁVKOVÉM MÍSTĚ s určitým ZASTÁVKOVÝM MÍSTEM a případně také NÁSTUPIŠTĚM a NÁSTUPNÍM MÍSTEM

definition

the association of a TRAIN COMPONENT at a SCHEDULED STOP POINT with a specific STOP PLACE and also possibly a QUAY and BOARDING POSITION

standard (extrakt)
termín
přidělení vlakového zastávkového bodu
term
train stop point assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> asociace vlaku, části vlakového bloku nebo vlakového prvku na plánovaném zastávkovém místě s určitým zastávkovým místem a popřípadě také nástupištěm a nástupním místem

definition
standard (extrakt)
termín
přidělení zastávkového bodu cestujícím
term
passenger stop point assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> přidělení plánovaného zastávkového bodu (zastávkového bodu diagramu služby nebo diagramu jízdy) konkrétního zastávkového místa a také případně nástupiště a nástupního místa

POZNÁMKA 1 k heslu Může podléhat podmínce platnosti. Přidělení se může uskutečnit předem nebo v reálném čase jako dynamické přidělení zastávkového bodu, vytvořeného jako výsledek řídicí akce.

definition

allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific STOP PLACE, and also possibly a QUAY and BOARDING POSITION

NOTE 1 to entry: May be subject to a VALIDITY CONDITION. Assignment may be done in advance, or be done in-real-time as a DYNAMIC STOP POINT ASSIGNMENT made as a result of a CONTROL ACTION. May be accompanied by a VEHICLE STOPPING POINT ASSIGNMENT for the allocation of a VEHICLE to a VEHICLE STOPPING PLACE and VEHICLE STOPPING POSITION.

standard (extrakt)
termín
přidělení zastávky (MODEL přidělení zastávky)
term
stop assignment (Stop Assignment MODEL)
definice
definition

the allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a SCHEDULED STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific STOP PLACE, for either a Passenger JOURNEY or VEHICLE SERVICE

standard (extrakt)
termín
přidělení zastávky cestujícím (MODEL přidělení zastávky)
term
passenger stop assignment (Stop Assignment MODEL)
definice
definition

the allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific STOP PLACE for a PASSENGER SERVICE, and also possibly a QUAY and BOARDING POSITION

standard (extrakt)
termín
přidělení zobrazení (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
display assignment (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

přiřazení jednoho ZASTÁVKOVÉHO BODU a jednoho DIAGRAMU JÍZDY k INFORMAČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ s upřesněním, že budou poskytnuty informace o daném ZASTÁVKOVÉM BODU a DIAGRAMU JÍZDY (např. zobrazeny, vytištěny)

definition

the assignment of one STOP POINT and one JOURNEY PATTERN to a PASSENGER INFORMATION EQUIPMENT specifying that information on the STOP POINT and the JOURNEY PATTERN will be provided (e.g. displayed, printed)

standard (extrakt)
termín
příjezd přivážejícího spoje
term
feeder arrival – SIRI
definice
definition

the arrival of an incoming feeder VEHICLE JOURNEY to a CONNECTION LINK

standard (extrakt)
termín
přímé doručení
term
direct delivery – SIRI
definice

<SIRI> jednostupňové doručení, při kterém jsou notifikace a užitná data poslány současně od producenta k uživateli

definition

a one step Delivery pattern in which the notification and payload is sent as a single message from the Producer to the Consumer

standard (extrakt)
termín
přípoj (MODEL diagramu služby)
term
connection (Service Pattern MODEL)
definice

fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě, stanovená dvěma PLÁNOVANÝMI ZASTÁVKOVÝMI BODY; mohou být potřeba různé doby pro přechod mezi těmito dvěma body, v závislosti na mobilitě cestujícího

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue the trip, determined by two SCHEDULED STOP POINTs; different times may be necessary to cover the link between these points, depending on the kind of passenger

standard (extrakt)
termín
přípojná linka
term
connection link – Transmodel
definice

<Transmodel> fyzická možnost pro cestujícího přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohl pokračovat v cestě

POZNÁMKA 1 k heslu Pro realizaci přestupu mohou být při přechodu z jedné linky na druhou potřeba různé časy, a to i v závislosti na mobilitě cestujícího.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI může mít přivážející linka příjezd k jednomu zastávkovému bodu a odvážející linka může odjíždět od stejného nebo jiného bodu.

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue a trip. Different transfer times may be necessary to cover interchange over a given connection link, depending on the kind of passenger.

In SIRI, a Feeder service may arrive at one STOP POINT in the CONNECTION LINK, and the Distributor may leave from the same or a different stop in the CONNECTION LINK.

The interchange duration, i.e. transfer time is the time needed to go from stop point to stop point across a CONNECTION LINK. In SIRI, it does not include time needed to board or alight. Several different types of interchange duration may be specified.

standard (extrakt)
termín
přípojná obslužná jízda
term
service journey interchange – Transmodel
definice

<Transmodel> možnost přesunu cestujících podle jízdního řádu mezi dvěma OBSLUŽNÝMI JÍZDAMI ze stejného nebo různých ZASTÁVKOVÝCH BODŮ

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI existují mechanismy pro řízení přípojů v reálném čase mezi jízdou přivážejícího vozidla a jízdou odvážejícího vozidla. Tento mechanismus je znám jako „jištění přestupů“. Existují čtyři různé stupně řízení přípojů:

plánované – přípoj je plánován v normálním statickém jízdním řádu;

inzerované – přípoj je plánován a je publikován jako možný;

ovládané – přípoj je aktivně sledován, aby cestující byli informováni, zda je přestup možný;

garantované – služba vozidla odvážejícího bude eventuálně zpožděna, aby byl zajištěn přípoj.

Služba přestupu mezi jízdami umožňuje i ukládání kvalitativního parametru pro zajištění přípojů, poskytující maximální dobu, po kterou vozidlo může čekat na přípoj nad plánovaný čas odjezdu.

definition

the scheduled possibility for transfer of passengers between two SERVICE JOURNEYs at the same or different STOP POINTs

NOTE 1 to entry: In SIRI, there are mechanisms for managing the real-time INTERCHANGE between Feeder VEHICLE JOURNEYS and Distributor VEHICLE JOURNEYS. Also known as “Connection Protection”.

NOTE 1 to entry: There are four different degrees of interchange management: • PLANNED – an interchange is intended in the normal static timetable.

• ADVERTISED – an interchange is intended and is publicised as being possible.

• CONTROLLED – the interchange is actively monitored to inform travellers whether the interchange can be made.

• GUARANTEED – the Distributor Service will be delayed to ensure the connection.

The SERVICE JOURNEY INTERCHANGE allows as well the storing of a quality parameter for ensuring connections, providing the maximum time a vehicle may wait for connecting vehicles, beyond the planned departure time.

termín
přiřazení monitorovaného bodu
term
monitoring point assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> funkce, která přiřadí monitorovaný bod ke konkrétnímu plánovanému zastávkovému bodu

definition
standard (extrakt)
termín
přiřazení typu časové náročnosti (MODEL typu časové náročnosti)
term
time demand type assignment (Time Demand Type MODEL)
standard (extrakt)
termín
přiřazení typu dne (MODEL kalendáře služeb)
term
day type assignment (Service Calendar MODEL)
definice

přiřazení provozních charakteristik vyjádřených TYPEM DNE k PROVOZNÍMU DNI v KALENDÁŘI SLUŽEB

definition

the assignment of operational characteristics, expressed by DAY TYPEs, to particular OPERATING DAYs within a SERVICE CALENDAR

standard (extrakt)
termín
příslušnost k bodu zájmu
term
point of interest membership – IFOPT
definice

<IFOPT> přidělení bodu zájmu jednomu nebo více klasifikačním bodům zájmu

definition
standard (extrakt)
termín
přístřeškové zařízení (MODEL zařízení stanoviště)
term
shelter equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace ČEKACÍHO ZAŘÍZENÍ na přístřešek

definition

specialisation of WAITING EQUIPMENT for a shelter

standard (extrakt)
termín
přístupné místo
term
accessible place – IFOPT
definice

<IFOPT> druh místa, jako je zastávkové místo, bod zájmu nebo adresa, do kterých může chtít cestující cestovat

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupné místo může být koncovým bodem trasy a může mít vyhrazené vstupy, které představují nejlepší bod přístupu podle různých uživatelských potřeb.

definition

a type of PLACE, such as a STOP PLACE, POINT OF INTEREST or ADDRESS, to which PASSENGERs may wish to travel

NOTE An ACCESSIBLE PLACE may be the endpoint of a PATH LINK and can have designated entrances that represent the best point of access for different USER NEEDs.

standard (extrakt)
termín
přípojný diagram obslužné jízdy (MODEL přestupu)
term
service journey pattern interchange (Interchange MODEL)
definice

uznaná/organizovaná možnost změny vozidel veřejné dopravy pro cestující s využitím dvou ZASTÁVKOVÝCH BODŮ (které mohou být totožné) pro dva určité DIAGRAMY OBSLUŽNÉ JÍZDY, včetně maximální doby čekání na přípoj a požadované úrovně; mohou jim být nadřazeny časy pro VÝCHOZÍ PŘÍPOJ

definition

a recognised/organised possibility for passengers to change public transport vehicles using two STOP POINTs (which may be identical) on two particular SERVICE JOURNEY PATTERNs, including the maximum wait duration allowed and the standard to be aimed at; these may supersede the times given for the DEFAULT INTERCHANGE; schedulers may use this entity for synchronisation of journeys

standard (extrakt)
termín
přípojný spoj
term
connection link – Transmodel
definice

<Transmodel> fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě

POZNÁMKA 1 k heslu Pro přechod v rámci přestupního místa mohou být potřebné různé doby přestupu v závislosti na mobilitě cestujícího.

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue a trip; different transfer times may be necessary to cover interchange over a given connection link, depending on the kind of passenger.

In SIRI, a Feeder service may arrive at one STOP POINT in the CONNECTION LINK, and the Distributor may leave from the same or a different stop in the CONNECTION LINK.

The interchange duration, i.e. transfer time is the time needed to go from stop point to stop point across a CONNECTION LINK. In SIRI, it does not include time needed to board or alight. Several different types of interchange duration may be specified.

standard (extrakt)
termín
přípojová aktivita
term
connection activity – SIRI
definice

<SIRI> změna plánovaného příjezdu přípojné linky nebo jejího odjezdu, která je podkladem pro cestujícího, jenž hodlá uskutečnit plánovaný přestup

PŘÍKLAD Zpožděný příjezd přivážejícího vozidla a rozhodnutí o prodloužení čekání odvážejícího vozidla nebo změna místa odjezdu nebo zrušení některé jízdy.

definition

a change to the planned arrival to, or departure from, a connection link for a vehicle journey that is material to passengers intending to make a planned interchange

EXAMPLE Events may include a delayed arrival of the feeder, a decision to prolong the wait by the distributor vehicle, a change of the distributor departure point, or cancellation of either of the feeder or distributor journeys.

standard (extrakt)
termín
příslušnost ke klasifikaci bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest classification membership (Point Of Interest MODEL)
definice

KLASIFIKACE BODU ZÁJMU a PŘIDĚLENÍ KLASIFIKACE BODU ZÁJMU slouží k zakódování klasifikační hierarchie do rejstříku a k nalezení různých typů BODŮ ZÁJMU

PŘÍKLAD Vzdělávací budova, škola, základní škola nebo kulturní zařízení, museum, umělecká galerie.

Poznámka 1 k heslu PŘÍSLUŠNOST KE KLASIFIKACI BODU ZÁJMU nemusí být disjunktní, tzn. že jedna kategorie se může vyskytovat ve více než jedné KLASIFIKACI.

definition

the POINT OF INTEREST CLASSIFICATION and POINT OF INTEREST CLASSIFICATION MEMBERSHIP are used to encode a hierarchy of classifications to index and find different types of POINT OF INTEREST

For example, Educational Building, School, Primary School, or Cultural Attraction, Museum, Art Museum.

NOTE 1 to entry: POINT OF INTEREST CLASSIFICATION MEMBERSHIP does not have to be disjoint, i.e. the same category may appear in more than one CLASSIFICATION.

standard (extrakt)
termín
přístup (obecný MODEL místa)
term
access (Generic Place MODEL)
definice

fyzická (prostorová) možnost cestujícího vstoupit nebo opustit systém veřejné dopravy; tato trasa může být v průběhu jízdy použita k chůzi cestujícíhoMÍSTA (začátek cesty) do ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA (začátek CESTY VEŘEJNOU DOPRAVOU); nebo k chůzi ze ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA (cíl CESTY VEŘEJNOU DOPRAVOU) do MÍSTA (cíl cesty)

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to access or leave the public transport system; this link may be used during a trip for the walking movement of a passenger from a PLACE (origin of the trip) to a STOP POINT (origin of the PT TRIP), or the walking movement from a STOP POINT (destination of the PT TRIP) to a PLACE (destination of the trip)

standard (extrakt)
termín
přístupnost
term
accessibility – IFOPT
definice

<IFOPT> možnost přístupu uživatele se specifickými uživatelskými potřebami k pevným nebo pohyblivým zařízením veřejné dopravy osob

definition

the possibility of a user with a specific USER NEED, such as a disability or encumbrance, to access either fixed or moving Public Transport facilities

standard (extrakt)
termín
přístupové zařízení
term
medium access device (MAD)
definice

zařízení s výbavou (technickou a programovou) nezbytnou ke komunikaci s uživatelským médiem

definition

device with the necessary facilities (hardware and software) to communicate with a Customer Medium

standard (extrakt)
termín
přístupový dopravní prostředek (MODEL opakovaně použitelného druhu dopravy)
term
access mode (Reusable Transport Mode MODEL)
definice

charakterizace přesunu cestujícího podle druhu dopravního prostředku vyjma veřejné dopravy (například pěšky, na kole apod.)

definition

a characterisation of the passenger movement according to the means of transport different from public transport (e.g. walk, bicycle, etc)

standard (extrakt)
termín
přístupový konec (obecný MODEL místa)
term
access end (Generic Place MODEL)
definice

začátek nebo konec PŘÍSTUPOVÉ trasy; může označovat DRUH dopravy, BOD nebo MÍSTO

definition

origin or destination end of an ACCESS link; may indicate a MODE, POINT and PLACE

standard (extrakt)
termín
psychosenzorická potřeba (MODEL přístupu)
term
psychosensory need (Accessibility MODEL)
definice

zvláštní UŽIVATELSKÁ POTŘEBA, omezení cestujícího v důsledku psycho-senzorického postižení, jako například zrakové nebo sluchové postižení, klaustrofobie apod.

definition

a specific USER NEED, i.e. a constraint of a passenger as regards his psycho-sensory impairments, such as visual impairment, auditory impairment, averse to confined spaces, etc.

standard (extrakt)
termín
přístupová cesta
term
access path link – IFOPT
definice

<IFOPT> typ externí přístupové cesty spojující místo s dalším místem

POZNÁMKA 1 k heslu Série přístupových cest může být převedena na přístupovou trasu.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý konec přístupové cesty by měl spojovat entitu, která je konkrétním podtypem místa, například zastávkové místo, bod zájmu, adresa, silniční adresa, nástupiště atd., tedy přístupové místo. Každý konec přístupové cesty může mít dále specifický vstup stejného konkrétního podtypu místa asociovaného s tímto koncem, tedy vstup na zastávkové místo, vstup na nástupiště, vstup k bodu zájmu atd., který označuje přesný vstup do budovy.

POZNÁMKA 3 k heslu Uvnitř fyzického zastávkového místa by měly být používány přístupové body k zastávce namísto přístupových cest.

definition

a type of external PATH LINK connecting a PLACE with another PLACE

NOTE A sequence of ACCESS PATH LINKs may project onto an ACCESS LINK. Each end of an ACCESS PATH LINK connects to an entity that is a concrete subtype of PLACE, for example STOP PLACE, POINT OF INTEREST, ADDRESS, ROAD ADDRESS, QUAY, etc that is an ACCESSIBLE PLACE. Each end of an ACCESS PATH LINK may further have a specific ENTRANCE of the same concrete subtype of PLACE associated with that end, that is, STOP PLACE ENTRANCE, QUAY ENTRANCE, POINT OF INTEREST ENTRANCE, etc. to indicate the exact entrance to the building. Inside a physical STOP PLACE, STOP PATH LINKs should be used instead of ACCESS PATH LINKs.

standard (extrakt)
termín
přístupová cesta k zastávce
term
stop path link – IFOPT
definice

<IFOPT> trasa mezi jakýmikoli dvěma prostory zastávkového místa v rámci přestupu, který představuje možnou dopravní trasu pro cestující v zastávkovém místě

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupová cesta k zastávce je sama o sobě komponentou zastávkového místa a může obsahovat omezení přístupu a kontrolní body s ní spojené k udání překážek, které mohou uživateli zabránit v přístupu nebo ho zpomalit. Posloupnost jedné nebo více přístupových cest k zastávce může představovat navigační trasu.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý konec přístupové cesty k zastávce by měl vést k entitě, která je konkrétním podtypem abstraktního prostoru zastávkového místa, tedy přístupovým prostorem nebo nástupištěm nebo nástupním místem. Každý konec přístupové cesty k zastávce dále může mít zvláštní vstup stejného konkrétního podtypu abstraktního prostoru zastávkového místa asociovaného s oním koncem, tedy vstup k nástupišti, vstup k přístupovému prostoru nebo vstup k nástupnímu místu.

POZNÁMKA 3 k heslu Přístupové cesty k zastávce mají být používány pouze v rámci přestupu. Přístupové cesty jsou používány jako spojovací cesty pouze mimo fyzické zastávkové místo.

definition

A path between any two physical STOP PLACE SPACES within an interchange that represents a step of a possible transfer route for passengers within a STOP PLACE

NOTE: A STOP PATH LINK is a STOP PLACE COMPONENT in its own right and may have ACCESSIBILITY LIMITATIONS and CHECKPOINTS associated with it to indicate impediments that may prevent access or slow a user down. A sequence of one or more STOP PATH LINKS may make up a NAVIGATION PATH. Each end of a STOP PATH LINK connects to an entity that is a concrete subtype of an ABSTRACT STOP PLACE SPACE, that is, ACCESS SPACE or QUAY or BOARDING POSITION. Each end of a STOP PATH LINK may further have a specific ENTRANCE of the same concrete subtype of ABSTRACT STOP PLACE SPACE associated with that end, that is QUAY ENTRANCE, ACCESS SPACE ENTRANCE or BOARDING POSITION ENTRANCE. STOP PATH LINKs may be used only within an interchange. ACCESS PATH LINKS may be used for PATH LINKs outside the physical STOP PLACE.

standard (extrakt)
termín
přístupová trasa
term
access link – Transmodel
definice

<Transmodel> fyzická (prostorová) možnost cestujícího vstoupit do systému veřejné dopravy nebo ho opustit

POZNÁMKA 1 k heslu Tato trasa může být v průběhu jízdy použita k chůzi cestujícího z místa (začátek cesty) do zastávkového místa (začátek cesty veřejnou dopravou) nebo k chůzi ze zastávkového místa (cíl cesty veřejnou dopravou) do místa (cíl cesty).

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT jsou zastávkové místo, adresa, bod zájmu, parkování a topografické místo všechno typy místa, a tak je může přístupová trasa explicitně propojit.

definition

physical (spatial) possibility for a passenger to access or leave the public transport system

Note 1 to entry This link may be used during a trip for: the walking movement of a passenger from a PLACE (origin of the trip) to a STOP POINT (origin of the PT TRIP); or the walking movement from a STOP POINT (destination of the PT TRIP) to a PLACE (destination of the trip).

Note 2 to entry: In IFOPT, a STOP PLACE, an ADDRESS, a POINT of INTEREST, a PARKING and a TOPOGRAPHICAL PLACE are all types of PLACE and so an ACCESS LINK may also explicitly connect them.

standard (extrakt)
termín
půjčovna (MODEL místních komerčních služeb)
term
hire service (Local Commercial Service MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na půjčovny (např. půjčovna kol nebo aut)

definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to hire services (e.g. cycle hire, car hire)

standard (extrakt)
termín
rámec pro zprávy nepřímých plateb jízdného
term
indirect fulfilment message framework
definice

skupina zpráv vyměněných mezi systémy počítačů zainteresovaných stran zahrnujících dopravce, vydavatele, maloobchodníky, distributory, alokátory, provozovatele stanic a organizace pro kontrolu jízdenek, které umožňují nepřímé plnění všech druhů jízdenek vyjma běžné jízdenky

definition

a set of computer-to-computer messages between involved parties including carriers, issuers, retailers, distributors, attributors, station managers and TCOs that allow for the indirect fulfilment of all types of tickets excluding a conventional ticket

standard (extrakt)
termín
rámec; framework
term
framework
definice

struktura vyjádřená diagramy, textem a formálními pravidly, která uvádí do vzájemných souvislostí součásti koncepční entity

definition

structure expressed in diagrams, text, and formal rules which relates the components of a conceptual entity to each other

standard (extrakt)
termín
reference odběratele
term
subscriber reference – SIRI
definice

<SIRI> identifikátor účastníka, který jedná jako odběratel

definition

a Participant Reference i.e. identifier of a Participant acting as a Subscriber: provides a unique scope for the Message Reference

standard (extrakt)
termín
přístupová zóna
term
access zone – Transmodel
definice

<Transmodel> ZÓNA pro kterou je doba potřebná k přechodu z kterékoli PŘÍSTUPOVÉ CESTY do určitého ZASTÁVKOVÉHO BODU stejná

POZNÁMKA 1 k heslu IFOPT koncept přístupového prostoru je odlišný od Transmodel konceptu přístupové zóny, neboť přístupový prostor může mít různé navigační trasy, jejichž přechod trvá různou dobu.

definition

ZONE for which the duration to cover any ACCESS LINK to a particular STOP POINT is the same

NOTE 1 to entry: The IFOPT Concept of an ACCESS SPACE is distinct from the Transmodel concept of an ACCESS ZONE as an ACCESS SPACE may have different NAVIGATION PATHS whose traversal takes different durations.

termín
přístupové potřeby cestujících
term
passenger accessibility needs – IFOPT
definice

<IFOPT> požadavky cestujících na přístup, zahrnující jednu nebo více UŽIVATELSKÝCH POTŘEB

POZNÁMKA 1 k heslu PŘÍSTUPOVÉ POTŘEBY CESTUJÍCÍCH lze použít ke zjištění omezení přístupu a cestujícím s omezenou mobilitou umožňují výpočet trasy.

PŘÍKLAD Invalidní vozík, absence výtahů nebo schodišť. Někteří uživatelé nemohou použít schody nebo výtah; požadavky zrakově nebo sluchově postižených osob.

definition

passenger’s requirements for ACCESSIBILITY, comprising one or more USER NEEDs

NOTE 1 to entry: For example, that they are unable to navigate stairs, or lifts, or have visual or auditory impairments. PASSENGER ACCESSIBILITY NEEDS can be used to derive an accessibility constraint for the passenger, allowing the computation of paths for passengers with specifically constrained mobility.

EXAMPLES Wheelchair, No Lifts, No Stairs.

termín
přístupový prostor
term
access space – IFOPT
definice

<IFOPT> prostor pro cestující uvnitř ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, kterým může být vestibul, nádražní hala, imigrační místnost nebo vyhrazený prostor uvnitř zastávkového místa, který ale neumožňuje přímý přístup k vozidlu; přímý přístupVOZIDLU je vždy z NÁSTUPIŠTĚ a/nebo NÁSTUPNÍHO MÍSTA; PŘÍSTUPOVÝ PROSTOR může být místnost, hala, vestibul, koridor nebo ohraničený otevřený prostor v rámci ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA

definition

a passenger area within a STOP PLACE such as a concourse or booking hall, immigration hall or security area that is accessible by passengers, but without a direct access to vehicles

NOTE Direct access to a VEHICLE is always from a QUAY and/or BOARDING POSITION. An ACCESS SPACE may be a Room, Hall, Concourse, Corridor, or bounded open space within a STOP PLACE.

termín
přivážející spoj
term
feeder
definice

role přijíždějícího vozidla v diagramu jízdy na určeném přestupu, které přiváží cestující k příjezdovému zastávkovému bodu, a které má přípojnou linku na odjezdovém zastávkovém bodu, ze kterého je možno využít služby odvážejícího spoje

POZNÁMKA 1 k heslu Vozidlo může vykonávat současně roli přivážejícího a odvážejícího spoje, to znamená, že z vozidla vystoupí cestující přestupující na jiné služby a nastoupí cestující z jiných služeb.

definition

the role of the incoming VEHICLE to and VEHICLE JOURNEY at a TARGETED INTERCHANGE, which feeds passengers to an arrival STOP POINT having a CONNECTION LINK to a departure STOP POINT from where they will board a Distributor Service. A VEHICLE may perform both feeder and distributor roles at the same time, that is, both set down passengers to transfer to other services, and board passengers from other services.

standard (extrakt)
termín
rámec verzí
term
version frame – Transmodel
definice

<Transmodel> soubor VERZÍ odkazující na stejný datový systém a patřící ke stejnému TYPU RÁMCE

POZNÁMKA 1 k heslu RÁMEC může být omezen PODMÍNKAMI PLATNOSTI.

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT se použije k seskupení do společné verze modelu, pokud základní prvky jako jsou ZASTÁVKOVÁ MÍSTA, ZASTÁVKOVÉ PROSTORY A SPOJOVACÍ CESTY, nemají vlastní verzi.

definition

set of VERSIONS referring to the same DATA SYSTEM and belonging to the same TYPE OF FRAME

Note 1 to entry: A FRAME may be restricted by VALIDITY CONDITIONs.

Note 2 to entry: In IFOPT, used to group elements such as STOP PLACEs, STOP PLACE SPACEs and PATH LINKs into a common model version when each item does not have its own version.

termín
registrace vydavatele
term
publisher registration – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> vztah vzniklý mezi vydavatelem a zprostředkovatelem notifikace; volitelný prostředek WS-PubSub pro delegování distribuce notifikačních zpráv na jednoho nebo více odlišných subjektů, kteří jednají jako producenti notifikací

definition

a Publisher Registration represents the relationship between a Publisher and a Notification Broker, an optional WS-PubSub intermediary that can be introduced to delegate the distribution of Notification Messages to one or more distinct entities that act as Notification Producers

standard (extrakt)
termín
rezervační opatření (MODEL flexibilní sítě)
term
booking arrangements (Flexible Network MODEL)
standard (extrakt)
termín
roaming
term
roaming – SIRI
definice

<SIRI> pohyb vozidla v prostoru, který spravuje jiné řídicí centrum; v domovském řídicím centru se jedná o místní vozidlo; v jiných řídicích centrech jde o cizí vozidlo

definition

the movement of a VEHICLE through the area managed by a different Control Centre; within its home Control Centre the vehicle is Local; in other Control Centres it is Foreign

standard (extrakt)
termín
role správce dat
term
data administration role – IFOPT
definice

<IFOPT> funkce správce dat potřebná k distribuovanému zpracování a sdílení dat v modelu zastávkového místa, bodu zájmu nebo topografického místa

definition

data management function of a DATA ADMINISTRATOR needed for the distributed processing and sharing of data in a STOP PLACE, POINT OF INTEREST or TOPOGRAPHICAL PLACE model

standard (extrakt)
termín
rozsah ovlivnění
term
affects scope – SIRI-SX
definice

<SIRI-SX> rozsah situačního prvku nebo následek situačního prvku týkajícího se specifických entit, jako jsou operátoři, sítě, linky, zastávky podle jízdního řádu, místa zastávek, místa apod., které jsou ovlivněny

definition

scope of a SITUATION ELEMENT or consequence of a SITUATION ELEMENT in terms of the specific entities such as OPERATORs, NETWORKs, LINEs, SCHEDULED STOP POINTS, STOP PLACES, PLACEs, etc that are affected

standard (extrakt)
termín
reference subskripce
term
subscription reference – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> identifikátor vydaný k identifikaci subskripce a následně používaný, aby na ni odkazoval u dalších výměn v rámci struktury stavových zdrojů vydávej/odebírej

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI se reference subskripce skládá ze dvou částí: reference odběratele (tj. kód účastníka pro odběratele) a identifikátor subskripce: jedinečný v rámci působnosti reference účastníka. Reference odběratele jsou v SIRI vydány odběratelem nikoli producentem. Formálně ve WS-PubSub je reference subskripce zdrojem WS vracející se v odpovědi na subskripci obsahující adresu manažera subskripce a identifikátor subskripce; v SIRI se adresa manažera subskripce získá nepřímo.

definition

the identifier issued to identify a Subscription, and subsequently used to refer to it in further exchanges within the Publish/Subscribe stateful resource pattern

NOTE In SIRI, the Subscription Reference comprises two parts: the Subscriber Reference (i.e. the Participant Code of the subscriber), and the Subscription Identifier: unique within the scope of a Participant Reference. Subscriber References are issued by a Subscriber in SIRI, not the Producer.

Formally in WS-PubSub, a subscription reference is a WS resource returned in a Subscription Response containing the address of the Subscription Manager, and the Subscription Identifier. In SIRI the address of the Subscription Manager is obtained indirectly.

standard (extrakt)
termín
reference účastníka; odkaz na účastníka
term
participant reference – SIRI
definice

<SIRI> jednoznačný identifikátor řídicího centra nebo jiného typu účastníka služby

POZNÁMKA 1 k heslu Reference jsou bilaterálně dohodnuty mezi zúčastněnými systémy a obvykle jsou jedinečné pro oblast země, ve které systémy potřebují komunikovat. Používají se k vymezení jiných identifikačních údajů v každé bilaterální dohodě o datových referencích.

definition

unique identifier of a Control Centre or other type of Service Participant

NOTE The reference is bilaterally agreed between participating systems, and will typically be unique for a region of a country within which systems need to communicate. The Participant Reference is used to scope other data identifiers within each bilateral date reference agreement.

standard (extrakt)
termín
rozsah platnosti jízdenky (MODEL poplatkového omezení služby)
term
ticket scope (Fare-Related Service Restriction MODEL)
definice
definition

scope of ticket

standard (extrakt)
termín
řídicí akce
term
control action – Transmodel
definice

<Transmodel> akce vyplývající z rozhodnutí vydaného řadičem, která způsobuje změnu činnosti plánované v provozním plánu

definition

an action resulting from a decision taken by the controller causing an amendment of the operation planned in the PRODUCTION PLAN

standard (extrakt)
termín
řídicí centrum
term
control centre – SIRI
definice

<SIRI> ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která spravuje síť nebo sítě vozidel a jejich obslužných real-time systémů a odpovídá každému účastníkovi služby SIRI

POZNÁMKA 1 k heslu Odkaz uvnitř řídicího centra musí být jedinečný; vozidla a jízdy, které jsou v rozsahu řízení daného řídicího centra, jsou definovány jako místní; vozidla a jízdy, které nejsou v rozsahu řízení daným řídicím centrem, jsou definovány jako cizí.

POZNÁMKA 2 k heslu Každé řídicí centrum má jedinečný identifikátor (kód řídícího centra), který poskytuje rámec (tj. unikátní jmenný prostor) pro všechny neglobální datové odkazy, jako jsou zastávkové identifikátory, identifikátory vozidel atd.

definition

an ORGANISATIONAL UNIT that manages a network or networks of vehicles and their attendant real-time systems, and corresponding specifically to a SIRI Service Participant

NOTE Each Control Centre has a uniquely identifier, (the Control Centre Code), which provides a scope (i.e. unique namespace) for all non-global data references, such as stop identifiers, vehicle identifiers, etc. Within a Control centre, references must be unique. VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of a given Control Centre are Local; VEHICLES and JOURNEYS within the span of control of an external Control Centre are Foreign.

standard (extrakt)
termín
řídicí centrum (MODEL dopravních organizací)
term
control centre (Transport Organisations MODEL)
definice

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA, která je odpovědná za vydávání příkazů pro řízení služby

definition

an ORGANISATION PART for an operational team who are responsible for issuing commands to control the services

standard (extrakt)
termín
řídicí zástupce (doplňkový organizační MODEL)
term
management agent (Additional Organisation MODEL)
definice
definition

specialisation of ORGANISATION for MANAGEMENT AGENTs

standard (extrakt)
termín
sada odpovědností (MODEL funkce odpovědnosti)
term
responsibility set (Responsibility Role MODEL)
definice

seznam možných odpovědností za jednu nebo více ENTIT VE VERZI, které vycházejí z procesu přidělení ORGANIZACI nebo ČÁSTI ORGANIZACE různých ROLÍ ODPOVĚDNOSTI (jako je původ dat, vlastnictví apod.) za určitá data (instance)

definition

a list of possible responsibilities over one or more ENTITies IN VERSION, resulting from the process of the assignment of RESPONSIBILITY ROLEs (such as data origination, ownership, etc) on specific data (instances) to ORGANISATIONs or ORGANISATION PARTs

standard (extrakt)
termín
sada příslušenství služby (MODEL zařízení)
term
service facility set (Facility MODEL)
definice

sada ZAŘÍZENÍ, které jsou k dispozici pro OBSLUŽNOU JÍZDU nebo ČÁST JÍZDY; tato sada může být k dispozici pro určitý TYP VOZIDLA v rámci SLUŽBY (například nízkopodlažní vozidlo)

definition

set of FACILITies available for a SERVICE JOURNEY or a JOURNEY PART

NOTE The set may be available only for a specific VEHICLE TYPE within the SERVICE (e.g. carriage equipped with low floor)

standard (extrakt)
termín
sada vybavení stanoviště (MODEL vybavení)
term
site facility set (Facility MODEL)
definice

sada ZAŘÍZENÍ, které jsou k dispozici pro STANOVIŠTĚ nebo PRVEK STANOVIŠTĚ

definition

set of FACILITies available for a SITE or SITE ELEMENT

standard (extrakt)
termín
sanitární zařízení (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
sanitary equipment (Passenger Service Equipment MODEL)
definice
definition

specialisation of PASSENGER EQUIPMENT for sanitary facilities

standard (extrakt)
termín
servisní stanoviště (MODEL stanoviště)
term
service site (Site MODEL)
definice

podtyp STANOVIŠTĚ, vyjma ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, které je zvlášť důležité pro provozovatele (například kde je nabízena společná služba nebo společný poplatek)

definition

a sub-type of SITE which is of specific interest for the operator (e.g. where a joint service or a joint fee is proposed)., other than a STOP PLACE

standard (extrakt)
termín
seznam akcí
term
action list
definice

seznam položek vztažených k aplikacím nebo produktům interoperabilního managementu jízdného (IFM) načtený v přístupovém zařízení (zařízeních) (MAD), které položku/akci provede v případě, že specifická aplikace nebo produkt IFM uvedený v seznamu jsou nalezeny v seznamu tohoto MAD

definition

list of items related to IFM Applications or Products, downloaded to Medium Access Devices (MADs), actioned by the MAD if and when a specific IFM Application or Product referenced in the list is encountered by that MAD

standard (extrakt)
termín
schéma ověření platnosti
term
schema validation – XML
definice

<XML> proces analýzy XML dokumentu vůči jeho schématu

POZNÁMKA 1 k heslu XML dokument, má-li být úspěšně potvrzen, musí být dobře naformátován, to znamená, že musí obsahovat řadu příznaků, které jsou syntakticky XML správné tak, aby mohl být analyzován a potvrzen, tj. být v souladu s jakýmikoli omezeními v daném dokumentu, co se týká datového typu a celistvosti referencí.

definition

the process of parsing an XML document against its schema. To be validated successfully, an XML document must be both well-formed: that is, comprise a set of tags that are syntactically correct XML so that it can be parsed, and valid: that is, conform to any constraints expressed in the document as to data type and integrity of reference.

standard (extrakt)
termín
schématická mapa (MODEL schématické mapy)
term
schematic map (Schematic Map MODEL)
definice

mapa schématicky zobrazující půdorys topografické struktury veřejné dopravní sítě (množinu LINEK) a množinu STANOVIŠŤ; může obsahovat projekci množiny ENTIT v pixelech na rastrový obrázek kvůli podpoře interakcí hypertextových odkazů

definition

a map representing schematically the layout of the topographic structure of the public transport network (a set of LINEs) and a set of SITEs; it can include a pixel projection of a set of ENTITies onto a bitmap image so as to support hyperlinked interactions

standard (extrakt)
termín
schopnost
term
capability – SIRI
definice

<SIRI> ucelený pojmenovaný soubor funkčních vlastností, které implementovány v rámci funkčních služeb SIRI mohou provádět určité funkční aplikace

POZNÁMKA 1 k heslu Některé schopnosti jsou společné pro všechny služby, jiné jsou specifické pro jednotlivé funkční služby. Každá funkční služba má řadu požadovaných schopností, řadu možností pro alternativy, které jsou povoleny, a řadu volitelných vlastností. Matice schopností se používá jak k zadání jmenovité schopnosti pro každou funkční službu SIRI, tak i schopností společných pro všechny funkční služby SIRI.

definition

a coherent named set of features that a SIRI Functional Service may implement to provide particular application functionality

NOTE Some capabilities are common to all services; others are specific to individual functional services. Each SIRI functional service has a number of required capabilities, a number of capabilities for which alternatives are allowed, and a number of optional capabilities. A Capability Matrix is used both to specify the named capabilities for each SIRI functional service, and for the capabilities common to all SIRI functional services.

standard (extrakt)
termín
silniční adresa
term
road address – IFOPT
definice

<IFOPT> data asociovaná s místem, která mohou být použita k popisu zeměpisného kontextu místa za účelem jeho identifikace v rámci silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Silniční adresa upřesňuje adresu místa umístěného na silnici a používá atributy, jako je číslo silnice a jméno používané pro konvenční identifikaci silnice.

definition

data associated with a PLACE that can be used to describe the geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it in terms of the road network

Note 1 to entry: The ROAD ADDRESS refines the ADDRESS of a PLACE located on a road and uses the attributes such as road number, and name used for conventional identification of a road.

standard (extrakt)
termín
silniční adresa (topografický MODEL)
term
road address (Topographic MODEL)
definice

specializace ADRESY upřesňující adresu pomocí atributů jako je číslo silnice a jméno používané pro běžnou identifikaci podél silnice

definition

specialization of ADDRESS refining it by using the characteristics such as road number, and name used for conventional identification of along a road

standard (extrakt)
termín
silniční prvek (MODEL infrastrukturní sítě)
term
road element (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE používaný k popisu silniční sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE LINK used to describe a road network

standard (extrakt)
termín
silniční uzel (MODEL infrastrukturní sítě)
term
road junction (Infrastructure Network MODEL)
definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO BODU používaný k popisu silniční sítě

definition

a type of INFRASTRUCTURE POINT used to describe a road network

standard (extrakt)
termín
síť (MODEL trasy)
term
network (Route MODEL)
definice

skupina SPOJŮ pod názvem označujícím dopravní síť

definition

a named grouping of LINEs under which a transport network is known

standard (extrakt)
termín
síť linek (MODEL sítě linek)
term
line network (Line Network MODEL)
definice

topologická struktura SÍTĚ v podobě grafu ÚSEKŮ TRATĚ; umožňuje to popis větví a smyček LINKY jako celku

definition

the topological structure of a NETWORK as a graph of LINE SECTIONs; this allows the branches and loops of a LINE to be described as a whole

standard (extrakt)
termín
situace
term
situation – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> některá událost v oblasti služeb nebo jejich prostředí, zajímající třetí strany

POZNÁMKA 1 k heslu Situací může být změna stavu ve službě samé nebo událost v systémech, které monitoruje; vydavatel, který zjistí situaci, vytvoří notifikační zprávu.

definition

some occurrence within a service or its environment of interest to third parties

NOTE A Situation can be a change of state in the service itself, or an event in the context of the systems it monitors. A Publisher that detects a Situation will create a Notification Message.

termín
situace
term
situation – Trident
definice

<Trident> soubor provozních/cestovních okolností spojených příčinnými vztahy, které se vztahují ke společnému souboru míst

POZNÁMKA 1 k heslu Situace se mohou skládat ze situačních prvků.

POZNÁMKA 2 k heslu Situace není termín Transmodelu, ale v Trident a SIRI se používá jako obecný termín pro incidenty a plánované přerušení.

POZNÁMKA 3 k heslu V IFOPT model zastávkového místa poskytuje model přesného umístění ke specifikaci rozsahu incidentu a může být uváděn dalšími službami jako například SIRI.

definition

set of traffic/travel circumstances linked by a causal relationship which apply to a common set of locations

Note 1 to entry: A situation can be composed of situation elements.

Note 2 to entry: SITUATION is not a Transmodel term, but is used in Trident and SIRI as a generic term for incidents and planned disruptions.

Note 3 to entry: In IFOPT the STOP PLACE model provides a precise location model for specifying the scope of an incident and may be referenced by other services such as SIRI.

termín
situační prvek
term
situation element
definice

identifikovatelný jev v reálném světě zahrnující jednu dopravní/cestovní okolnost, která mají svůj vlastní životní cyklus

POZNÁMKA 1 k heslu Podrobnosti každého prvku situace jsou uvedeny v jednom datovém záznamu.

definition

identifiable occurrence in the real world comprising one traffic/travel circumstance which has its own life-cycle

NOTE Details of each situation element are mapped into a single data record.

standard (extrakt)
termín
situační prvek
term
situation element – Trident
definice

<Trident> záznam stavu situace v konkrétní době nebo během určitého období

POZNÁMKA 1 k heslu Situace je reprezentována jedním nebo více situačními prvky.

definition

record of SITUATION STATE at particular time or over a particular period

NOTE 1 A SITUATION is represented by one or more SITUATION ELEMENTS.

NOTE 2 A SIRI SITUATION ELEMENT corresponds to a DATEX2 'Situation Record'.

standard (extrakt)
termín
skupina bodů (obecný MODEL bodů a spojů)
term
group of points (Generic Point & Link MODEL)
definice

množina BODŮ; jednu z nejdůležitějších SKUPIN BODŮ představuje ZASTÁVKOVÁ OBLAST

definition

a grouping of POINTs; the STOP AREA represents one of the most significant GROUPs OF POINTS

standard (extrakt)
termín
skupina časových pásem (MODEL kalendáře služeb)
term
group of timebands (Service Calendar MODEL)
definice

množina ČASOVÝCH PÁSEM

definition

a grouping of TIME BANDs

standard (extrakt)
termín
skupina časových spojů (MODEL typu časové žádosti )
term
group of timing links (Time Demand Type MODEL)
definice

množina ČASOVÝCH SPOJŮ seskupených na základě podobnosti jejich příslušných ČASOVÝCH PÁSEM; může existovat SKUPINA ČASOVÝCH SPOJŮ, která zahrnuje všechny ČASOVÉ SPOJE k použití v případě, že nejsou potřeba jiné SKUPINY ČASOVÝCH SPOJŮ

definition

a set of TIMING LINKs grouped together according to the similarity of TIME BANDs which are relevant to them; there may be a GROUP OF TIMING LINKS which covers all TIMING LINKs, for use when different GROUPs OF TIMING LINKS are not needed

standard (extrakt)
termín
skupina entit (obecný skupinový MODEL)
term
group of entities (Generic Grouping MODEL)
definice

množina ENTIT seskupených dohromady podle ÚČELU SESKUPENÍ, tzn. seskupení zastávek, které veřejnost zná pod obecným názvem

definition

a set of ENTITies grouped together according to a PURPOSE OF GROUPING, e.g. grouping of stops known to the public by a common name

standard (extrakt)
termín
skupina frekvence jízd (MODEL časů jízd vozidla)
term
journey frequency group (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

skupina JÍZD definovaná za účelem popisu zvláštního režimu, jako služba založená na četnosti nebo rytmické jízdy (např. jede každou xx h 10 min, xx h 25 min a xx h 45 min; je užitečné především jako informace pro cestující)

definition

a group of JOURNEYs defined in order to describe special behaviour like frequency based services or rhythmical services (runs all xxh10, xxh25 and xxh45... for example; this is especially useful for passenger information)

standard (extrakt)
termín
skupina intervalových jízd (MODEL časů jízdy vozidla)
term
headway journey group (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

skupina JÍZD VOZIDLA , které se řídí podle stejného DIAGRAMU JÍZDY a mají stejný INTERVAL MEZI VOZIDLY mezi stanoveným počátečním a konečným časem (například každých 10 minut); je to užitečné především pro informace pro cestující

definition

a group of VEHICLE JOURNEYs following the same JOURNEY PATTERN having the same HEADWAY INTERVAL between a specified start and end time (for example, every 10 min)

NOTE This is especially useful for passenger information.

standard (extrakt)
termín
skupina linek (MODEL trasy)
term
group of lines (Route MODEL)
definice

množina linek, které budou odkazovány pro určitý účel společně

definition

a grouping of lines which will be commonly referenced for a specific purpose

standard (extrakt)
termín
skupina posloupnosti spojů (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
group of link sequences (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

množina POSLOUPNOSTI SPOJŮ

definition

a grouping of LINK SEQUENCEs

standard (extrakt)
termín
skupina provozovatelů (MODEL dopravních organizací)
term
group of operators (Transport Organisations MODEL)
definice

množina PROVOZOVATELŮ, kteří mají například společné schéma pro výběr poplatků nebo informace pro cestující

definition

a group of OPERATORs having for instance common schemes for fare collection or passenger information

standard (extrakt)
termín
skupina rytmické jízdy (MODEL časů jízdy vozidla)
term
rhythmical journey group (Vehicle Journey Times MODEL)
definice

skupina JÍZD VOZIDLA se stejným DIAGRAMEM JÍZDY, které mají každou hodinu stejný „rytmus“ (například vozidlo jede v xx h 10 min, xx h 25 min a xx h 45 min…) mezi stanoveným počátečním a konečným časem

definition

a group of VEHICLE JOURNEYS following the same JOURNEY PATTERN having the same rhythm” every hour (for example runs at xxh10, xxh25 and xxh45...) between a specified start and end time”

standard (extrakt)
termín
skupina služeb (MODEL obslužné jízdy)
term
group of services (Service Journey MODEL)
definice

množina SLUŽEB, které její uživatelé obvykle znají podle názvu nebo čísla

definition

a group of SERVICEs, often known to its users by a name or a number

standard (extrakt)
termín
skupina spojů (obecný MODEL bodů a spojů)
term
group of links (Generic Point & Link MODEL)
definice

množina SPOJŮ; jedna SKUPINA SPOJŮ může být například řízena jedním SPRÁVNÍM ÚŘADEM

definition

a grouping of LINKs

NOTE E.g. one GROUP OF LINKs may be managed by a same AUTHORITY

standard (extrakt)
termín
skutečné zařízení vozidla
term
actual vehicle equipment – Transmodel
definice

<Transmodel> položka zařízení určitého typu, která je skutečně dostupná v jednotlivém VOZIDLE

definition

item of equipment of a particular type actually available in an individual VEHICLE

termín
skutečné zařízení zastávkového bodu
term
actual stop point equipment – Transmodel
definice

<Transmodel> položka zařízení určitého typu skutečně dostupného v jednotlivém zastávkovém bodě

POZNÁMKA 1 k heslu Vybavení zastávkového bodu v IFOPT je zobecněním vybavení zastávkového bodu, které může zahrnovat vybavení umístěné kdekoli v zastávkovém místě stejně jako na nástupišti.

PŘÍKLAD Stanoviště, přístřešek, sedadla, informační tabule.

definition

item of equipment of a particular type actually available at an individual STOP POINT (e.g. post, shelter, seats, information display)

NOTE 1 to entry: The IFOPT STOP PLACE EQUIPMENT is a generalisation of STOP POINT EQUIPMENT that may include equipment located elsewhere in the STOP PLACE as well as on the QUAY.

standard (extrakt)
termín
sled linek (obecný MODEL posloupnosti bodů a spojů)
term
link sequence (Generic Point & Link Sequence MODEL)
definice

uspořádaná posloupnost BODŮ anebo SPOJŮ, který definuje cestu v síti

definition

an ordered sequence either of POINTs or of LINKs, defining a path through the network

standard (extrakt)
termín
sled přístupných míst
term
accessible place in sequence – IFOPT
definice

<IFOPT> sled, který označuje přejití určité cesty

definition

a sequence of ACCESSIBLE PLACEs indicating traversal of a particular route

standard (extrakt)
termín
složený blok (MODEL vozidlové služby)
term
compound block (Vehicle Service MODEL)
definice

činnost vozidla v průběhu doby, kdy je připojeno k dalšímu vozidlu

definition

the work of a vehicle during the time it is coupled to another vehicle

standard (extrakt)
termín
složený požadavek
term
compound request – SIRI
definice

<SIRI> požadavek, který obsahuje více než jeden požadavek na konkrétní funkční službu SIRI, v jehož rámci každá konkrétní žádost specifikuje odlišný obsah

POZNÁMKA 1 k heslu Podobně složená subskripce obsahuje více než jeden požadavek na funkční službu SIRI.

definition

a request that contains more than one request for a concrete SIRI Functional Service within it: each concrete request specifies a different topic

NOTE Similarly a compound subscription contains more than one SIRI Functional Service subscription request.

standard (extrakt)
termín
složený vlak (MODEL vlaku)
term
compound train (Train MODEL)
definice

TYP VOZIDLA složený z řady více než jednoho vozidla typu VLAK

definition

a VEHICLE TYPE composed of a sequence of more than one vehicles of the type TRAIN

standard (extrakt)