Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.11 Bod

termín
bod
term
point – Transmodel
definice

<Transmodel> 0dimenzionální uzel sítě používaný pro popis prostorové sítě; BODY mohou být umístěny v POLOZE v daném LOKAČNÍM SYSTÉMU

definition

a 0-dimensional node of the network used for the spatial description of the network; POINTs may be located by a LOCATION in a given LOCATING SYSTEM

termín
bod na spoji (obecný MODEL bodů a spojů)
term
point on link (Generic Point & Link MODEL)
definice

BOD na SPOJI, který není potřeba pro definici SPOJE, ale lze využít pro jiné účely, například pro účely systému AVM a informace veřejné dopravy, nebo pro informace pro řidiče

definition

a POINT on a LINK which is not needed for LINK definition, but may be used for other purposes, e.g. for purposes of AVM or PI, or for driver information

standard (extrakt)
termín
bod na trase (MODEL trasy)
term
point on route (Route MODEL)
definice

BOD TRASY, který slouží k určení TRASY s jeho pořadím na dané TRASE

definition

a ROUTE POINT used to define a ROUTE with its order on that ROUTE

standard (extrakt)
termín
druh bodu (obecný MODEL bodů a spojů)
term
type of point (Generic Point & Link MODEL)
definice

klasifikace BODŮ podle jejich funkce

definition

a classification of POINTs according to their functional purpose

standard (extrakt)
termín
druh prostoru bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
type of point of interest space (Point Of Interest MODEL)
definice
definition

a classification for POINT OF INTEREST SPACEs

standard (extrakt)
termín
přidělení vlakového zastávkového bodu
term
train stop point assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> asociace vlaku, části vlakového bloku nebo vlakového prvku na plánovaném zastávkovém místě s určitým zastávkovým místem a popřípadě také nástupištěm a nástupním místem

definition
standard (extrakt)
termín
plánovaný zastávkový bod
term
scheduled stop point
definice

BOD na trase, kde cestující mohou nastupovat nebo vystupovat z vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Plánovaný zastávkový bod upřesňuje primární smysl termínu zastávkového bodu podle Transmodelu, který je logickým bodem na trase jízdy vozidla, ne fyzickým místem na infrastruktuře, kde se nastupuje a vystupuje, pro které jsou používány specifické komponenty zastávkového místa jako nástupiště nebo nástupní ostrůvek. Přestože stejné identifikátory se často používají jak pro plánovaný zastávkový bod, tak pro komponenty zastávkového místa, což je praxe, která je významným přínosem pro správu dat, představují odlišné pojmy. Přiřazení zastávkového bodu se používá k přidružení plánovaného zastávkového bodu ke komponentám zastávkového bodu.

POZNÁMKA 2 k heslu Termín plánovaný zastávkový bod má stejný, upřesňující význam jako termín zastávkový bod v Transmodelu.

definition

a POINT in a journey where PASSENGERs can board or alight from VEHICLES

NOTE SCHEDULED STOP POINT refines the primary Transmodel sense of a STOP POINT, which is that of the logical stop point within a scheduled journey, rather than a physical point in the infrastructure where boarding and alighting may take place, for which the terms for specific STOP PLACE COMPONENTS such as QUAY or BOARDING POSITION are used; although the same identifiers are often used for both SCHEDULED STOP POINT and STOP PLACE COMPONENT, a practice which provides significant benefits for data management, they nonetheless represent distinct concepts. A STOP POINT ASSIGNMENT is used to associate a SCHEDULED STOP POINT with a STOP PLACE COMPONENT.

standard (extrakt)
termín
dynamické přiřazení zastávky
term
dynamic stop assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> dynamické přiřazení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO BODU (tj. ZASTÁVKOVÉHO BODU DIGRAMU SLUŽBY nebo DIAGRAMU JÍZDY) k dalšímu dostupnému ZASTÁVKOVÉMU BODU, NÁSTUPIŠTI nebo NÁSTUPNÍMU MÍSTU v rámci ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA

POZNÁMKA 1 k heslu Může podléhat podmínkám platnosti.

definition

dynamic association of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) with the next available STOP PLACE, QUAY or BOARDING POSITION within a STOP PLACE

NOTE 1 to entry: May be subject to a VALIDITY CONDITION.

termín
přidělení zastávkového bodu cestujícím
term
passenger stop point assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> přidělení plánovaného zastávkového bodu (zastávkového bodu diagramu služby nebo diagramu jízdy) konkrétního zastávkového místa a také případně nástupiště a nástupního místa

POZNÁMKA 1 k heslu Může podléhat podmínce platnosti. Přidělení se může uskutečnit předem nebo v reálném čase jako dynamické přidělení zastávkového bodu, vytvořeného jako výsledek řídicí akce.

definition

allocation of a SCHEDULED STOP POINT (i.e. a STOP POINT of a SERVICE PATTERN or JOURNEY PATTERN) to a specific STOP PLACE, and also possibly a QUAY and BOARDING POSITION

NOTE 1 to entry: May be subject to a VALIDITY CONDITION. Assignment may be done in advance, or be done in-real-time as a DYNAMIC STOP POINT ASSIGNMENT made as a result of a CONTROL ACTION. May be accompanied by a VEHICLE STOPPING POINT ASSIGNMENT for the allocation of a VEHICLE to a VEHICLE STOPPING PLACE and VEHICLE STOPPING POSITION.

standard (extrakt)
termín
bod na infrastruktuře (MODEL infrastrukturní sítě)
term
infrastructure point (Infrastructure Network MODEL)
definice

nadtyp, který zahrnuje všechny BODY fyzické sítě (např. ŽELEZNIČNÍ UZEL)

definition

a super-type including all POINTs of the physical network (e.g. RAILWAY JUNCTION)

standard (extrakt)
termín
skutečné zařízení zastávkového bodu
term
actual stop point equipment – Transmodel
definice

<Transmodel> položka zařízení určitého typu skutečně dostupného v jednotlivém zastávkovém bodě

POZNÁMKA 1 k heslu Vybavení zastávkového bodu v IFOPT je zobecněním vybavení zastávkového bodu, které může zahrnovat vybavení umístěné kdekoli v zastávkovém místě stejně jako na nástupišti.

PŘÍKLAD Stanoviště, přístřešek, sedadla, informační tabule.

definition

item of equipment of a particular type actually available at an individual STOP POINT (e.g. post, shelter, seats, information display)

NOTE 1 to entry: The IFOPT STOP PLACE EQUIPMENT is a generalisation of STOP POINT EQUIPMENT that may include equipment located elsewhere in the STOP PLACE as well as on the QUAY.

standard (extrakt)
termín
aktivační bod (MODEL aktivace)
term
activation point (Activation MODEL)
definice

BOD, v němž se při jeho průjezdu vozidlem aktivuje kontrolní proces; pro aktivaci může být potřeba zařízení

definition

a POINT where a control process is activated when a vehicle passes it; equipment may be needed for the activation

standard (extrakt)
termín
aktivační spoj (MODEL aktivace)
term
activation link (Activation MODEL)
definice

SPOJ, v němž se při jeho průjezdu vozidlem aktivuje kontrolní proces

definition

a LINK where a control process is activated when a vehicle passes it

standard (extrakt)
termín
aktivované zařízení (MODEL aktivace)
term
activated equipment (Activation MODEL)
definice
definition

an equipment activated by the passage of a vehicle at an ACTIVATION POINT or on an ACTIVATION LINK

standard (extrakt)
termín
kontrolní bod
term
checkpoint – IFOPT
definice

<IFOPT> bod, který udává charakteristiky komponent zastávkového místa, které představují proces, jako je odbavení, bezpečnostní kontrola, jízdenková nebo imigrační kontrola, které mohou potenciálně způsobit sankce za překročení doby a měly by být brány v potaz při plánování cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Označuje přístupové cesty k zastávce k určení tranzitních cest v přestupních stanicích.

definition

the characteristics of a STOP PLACE COMPONENT representing a process, such as check-in, security screening, ticket control or immigration, that may potentially incur a time penalty that needs to be allowed for when journey planning

NOTE Used to mark STOP PATH LINKs to determine transit routes through interchanges.

standard (extrakt)
termín
podmínka dostupnosti (opakovaně použitelný MODEL dostupnosti)
term
availability condition (Reusable Availability MODEL)
definice

PODMÍNKA PLATNOSTI vyjádřená v dočasných parametrech a vztahující se k DRUHŮM DNE

definition

a VALIDITY CONDITION expressed in terms of temporal parameters and referring to DAY TYPEs

standard (extrakt)
termín
přidělení aktivace (MODEL aktivace)
term
activation assignment (Activation MODEL)
definice

přidělení AKTIVAČNÍHO BODU/SPOJE k AKTIVAČNÍMU ZAŘÍZENÍ, které je spojeno s ŘÍDICÍM BODEM DOPRAVY; daný AKTIVAČNÍ BOD/SPOJ se použije k ovlivnění kontrolního procesu ŘÍDICÍHO BODU DOPRAVY (např. k určení priorit při zpracování více požadavků z různých AKTIVAČNÍCH BODŮ/SPOJŮ)

definition

an assignment of an ACTIVATION POINT/LINK to an ACTIVATED EQUIPMENT related on its turn to a TRAFFIC CONTROL POINT; the considered ACTIVATION POINT/LINK will be used to influence the control process for that TRAFFIC CONTROL POINT (e.g. to fix priorities as regards the processing of competing requests from different ACTIVATION POINTs/LINKs)

standard (extrakt)
termín
prodleva kontrolního bodu
term
checkpoint delay – IFOPT
definice

<IFOPT> prodleva spojená s konkrétním kontrolním bodem

POZNÁMKA 1 k heslu Prodleva kontrolního bodu se může podle ustanovení v podmínkách platnosti v průběhu dne lišit, v závislosti na kapacitě zpracování cestujících daným kontrolním bodem a mírou dopravní kongesce.

definition

delay associated with a specific CHECKPOINT

NOTE 1 to entry: The CHECKPOINT DELAY may vary according to time of day as specified by a VALIDITY CONDITION, in line with the passenger processing capacity of the CHECKPOINT and traffic congestion levels.

standard (extrakt)
termín
zpracování kontrolního bodu
term
checkpoint process – IFOPT
definice

<IFOPT> klasifikace kontrolního bodu jako určitého typu podle zpracování, které provádí

definition

classification of a CHECKPOINT as a particular type due to the process that takes place at it, such as security, ticketing, etc.

standard (extrakt)
termín
bod zájmu
term
point of interest – IFOPT (POI)
definice

<IFOPT> druh místa do kterého nebo přes které chtějí cestující jet v části své cesty a které je podrobně navrženo plánovačem cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Bod zájmu může mít další komplexní prostorovou podstrukturu s omezenými vstupy k bodu zájmu a cestami přístupu popsanými přístupovými cestami. Plánovač cesty za normálních okolností poskytne optimalizovanou trasu ze zastávkového místa ke vstupu k bodu zájmu použitím navigační trasy tvořené jednou nebo více posloupnostmi spojovací cesty.

definition

a type of PLACE to or through which passengers may wish to navigate as part of their journey and which is modelled in detail by JOURNEY PLANNERS

NOTE 1 to entry A POINT OF INTEREST may further have a complex spatial substructure with constrained POINT OF INTEREST ENTRANCES and access pathways described using ACCESS PATH LINKS. A JOURNEY PLANNER will normally provide an optimised route from a STOP PLACE to a POINT OF INTEREST ENTRANCE using a NAVIGATION PATH comprising one or more PATH LINKS IN SEQUENCE.

standard (extrakt)
termín
klasifikace bodu zájmu
term
point of interest classification – IFOPT
definice

<IFOPT> kategorie sloužící ke klasifikaci BODU ZÁJMU podle povahy zájmu s použitím systematické taxonomie (například museum, fotbalový stadión), kterou lze použít v KLASIFIKAČNÍ HIERARCHII

definition

a classification of a POINT OF INTEREST that may be used in a CLASSIFICATION HIERARCHY to categorise the point by nature of interest using a systematic taxonomy, for example Museum, Football, Stadium

termín
klasifikační hierarchie bodu zájmu
term
point of interest classification hierarchy – IFOPT
definice

<IFOPT> skupina víceúrovňových hierarchií používaných k systematické organizaci KLASIFIKACÍ BODŮ ZÁJMU

POZNÁMKA 1 k heslu Zadaný sportovní stadion se může zobrazit jako hřiště fotbalové i ragbyové.

POZNÁMKA 2 k heslu Klasifikace bodu zájmu může patřit do více než jedné hierarchie.

PŘÍKLAD Kulturní atrakce: muzeum, umělecká galerie nebo vládní úřad: Ministerstvo dopravy.

definition

set of multilevel hierarchies used to organise POINT OF INTEREST CLASSIFICATIONs systematically

EXAMPLE 1 Cultural Attraction – Museum – Art Gallery, or Government Office – Department for Transport.

EXAMPLE 2 A given Sports Stadium can appear as both a Football Ground and a Rugby Ground.

NOTE 1 to entry: A POINT OF INTEREST CLASSIFICATION can belong to more than one hierarchy.

standard (extrakt)
termín
vstup k bodu zájmu
term
point of interest entrance – IFOPT
definice

<IFOPT> přesně lokalizovaný zevní vstup k bodu zájmu

POZNÁMKA 1 k heslu Plánovač cesty za normálních okolností poskytne optimalizovanou trasu ze zastávkového místa ke vstupu k bodu zájmu použitím přístupové cesty.

definition

a specific located external ENTRANCE to a POINT OF INTEREST

NOTE A JOURNEY PLANNER will normally provide an optimised route from a STOP PLACE to a POINT OF INTEREST ENTRANCE as an ACCESS PATH LINK.

standard (extrakt)
termín
vstup k bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest entrance (Point Of Interest MODEL)
definice

specializace VSTUPU na vstup/východ z BODU ZÁJMU

definition

specialisation of ENTRANCE to enter/exit a POINT OF INTEREST

standard (extrakt)
termín
příslušnost k bodu zájmu
term
point of interest membership – IFOPT
definice

<IFOPT> přidělení bodu zájmu jednomu nebo více klasifikačním bodům zájmu

definition
standard (extrakt)
termín
monitorovaný bod
term
monitoring point – SIRI
definice

<SIRI> bod, ze kterého je hlášen status v reálném čase

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle odpovídá zastávkovému místu.

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT je dostačující pouze minimální znázornění monitorovaného bodu k přiřazení pozice k zastávkovému místu a jeho součástem.

definition

point at which real-time status is reported, normally corresponding to a STOP POINT

NOTE 1 to entry: In IFOPT only a minimal representation of MONITORING POINTs is made sufficient to relate their location to the STOP PLACE and its components.

standard (extrakt)
termín
přidělení zobrazení (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
display assignment (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

přiřazení jednoho ZASTÁVKOVÉHO BODU a jednoho DIAGRAMU JÍZDY k INFORMAČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ s upřesněním, že budou poskytnuty informace o daném ZASTÁVKOVÉM BODU a DIAGRAMU JÍZDY (např. zobrazeny, vytištěny)

definition

the assignment of one STOP POINT and one JOURNEY PATTERN to a PASSENGER INFORMATION EQUIPMENT specifying that information on the STOP POINT and the JOURNEY PATTERN will be provided (e.g. displayed, printed)

standard (extrakt)
termín
příslušnost ke klasifikaci bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest classification membership (Point Of Interest MODEL)
definice

KLASIFIKACE BODU ZÁJMU a PŘIDĚLENÍ KLASIFIKACE BODU ZÁJMU slouží k zakódování klasifikační hierarchie do rejstříku a k nalezení různých typů BODŮ ZÁJMU

PŘÍKLAD Vzdělávací budova, škola, základní škola nebo kulturní zařízení, museum, umělecká galerie.

Poznámka 1 k heslu PŘÍSLUŠNOST KE KLASIFIKACI BODU ZÁJMU nemusí být disjunktní, tzn. že jedna kategorie se může vyskytovat ve více než jedné KLASIFIKACI.

definition

the POINT OF INTEREST CLASSIFICATION and POINT OF INTEREST CLASSIFICATION MEMBERSHIP are used to encode a hierarchy of classifications to index and find different types of POINT OF INTEREST

For example, Educational Building, School, Primary School, or Cultural Attraction, Museum, Art Museum.

NOTE 1 to entry: POINT OF INTEREST CLASSIFICATION MEMBERSHIP does not have to be disjoint, i.e. the same category may appear in more than one CLASSIFICATION.

standard (extrakt)
termín
komponenta bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest component (Point Of Interest MODEL)
definice

specializace KOMPONENTY STANOVIŠTĚ na KOMPONENTU BODU ZÁJMU; obvykle označuje PROSTOR BODU ZÁJMU

definition

specialisation of SITE COMPONENT for COMPONENT of POINT OF INTEREST; usually used for POINT OF INTEREST SPACEs

standard (extrakt)
termín
prostor bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest space (Point Of Interest MODEL)
definice

specializace KOMPONENTY BODU ZÁJMU na PROSTOR; prostranství v BODĚ ZÁJMU, jako například vestibul

definition

specialisation of POINT OF INTEREST COMPONENT for SPACEs. A physical area within the POINT OF INTEREST, such as a concourse

standard (extrakt)
termín
vstup vozidel k bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest vehicle entrance (Point Of Interest MODEL)
definice

fyzický vstup nebo východ do/z BODU ZÁJMU pro vozidla

definition

a physical entrance or exit to/from a POINT OF INTEREST for vehicles

standard (extrakt)
termín
bodová projekce (obecný MODEL projekce)
term
point projection (Generic Projection MODEL)
definice

orientovaná korespondence z jednoho BODU ve zdrojové vrstvě do entity v cílové vrstvě; například BOD, SPOJ, POSLOUPNOST SPOJE, KOMPLEXNÍ PRVEK ve stanoveném TYPU PROJEKCE

definition

an oriented correspondence from one POINT of a source layer, onto an entity in a target layer: e.g. POINT, LINK, LINK SEQUENCE, COMPLEX FEATURE, within a defined TYPE OF PROJECTION

standard (extrakt)
termín
typ projekce (obecný MODEL projekce)
term
type of projection (Generic Projection MODEL)
definice

klasifikace projekcí podle jejich funkcí a zdrojových a cílových vrstev

definition

a classification of the projections according to their functional purpose, the source and target layers

standard (extrakt)
termín
posloupnost bodů stanoviště (MODEL cest a navigačních tras)
term
site point in sequence (Path & Navigation Path MODEL)
definice

BOD vytvářející NAVIGAČNÍ TRASU v uspořádané množině dalších POSLOUPNOSTÍ BODŮ STANOVIŠTĚ; může být také začátkem nebo koncem POSLOUPNOSTI CEST SPOJE

definition

POINT building up a NAVIGATION PATH within an ordered set of other SITE POINTs IN SEQUENCE. May also be the beginning or end of a PATH LINK IN SEQUENCE

standard (extrakt)
termín
bod řízení dopravy (MODEL aktivace)
term
traffic control point (Activation MODEL)
definice

BOD, ze kterého je řízen dopravní proud; například světelné signalizační zařízení (semafory) nebo závora

definition

a POINT where the traffic flow can be influenced

EXAMPLES Traffic lights (lanterns), barriers.

standard (extrakt)
termín
druh bodu řízení dopravy (MODEL aktivace)
term
type of traffic control point (Activation MODEL)
definice
definition

a classification of TRAFFIC CONTROL POINTs

standard (extrakt)
termín
přesun; přeprava (obecný MODEL místa)
term
transfer (Generic Place MODEL)
definice

několik BODŮ umístěných dostatečně blízko, aby cestujícímu znázornily možnosti, jak se z výchozího bodu dostat do jednoho z těchto BODŮ v realistickém časovém rámci pro provedení jízdy (například PŘÍPOJ, PŘÍSTUP)

definition

a couple of POINTs located sufficiently near that it may represent for a passenger a possibility to reach one of these POINTs when starting at the other one in a timescale which is realistic when carrying out a trip, e.g. CONNECTION, ACCESS

standard (extrakt)
termín
konec přesunu (obecný MODEL místa)
term
transfer end (Generic Place MODEL)
definice

konečný bod PŘESUNU

definition

end point of a TRANSFER

standard (extrakt)
termín
přiřazení monitorovaného bodu
term
monitoring point assignment – IFOPT
definice

<IFOPT> funkce, která přiřadí monitorovaný bod ke konkrétnímu plánovanému zastávkovému bodu

definition
standard (extrakt)
termín
přístup (obecný MODEL místa)
term
access (Generic Place MODEL)
definice

fyzická (prostorová) možnost cestujícího vstoupit nebo opustit systém veřejné dopravy; tato trasa může být v průběhu jízdy použita k chůzi cestujícíhoMÍSTA (začátek cesty) do ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA (začátek CESTY VEŘEJNOU DOPRAVOU); nebo k chůzi ze ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA (cíl CESTY VEŘEJNOU DOPRAVOU) do MÍSTA (cíl cesty)

definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to access or leave the public transport system; this link may be used during a trip for the walking movement of a passenger from a PLACE (origin of the trip) to a STOP POINT (origin of the PT TRIP), or the walking movement from a STOP POINT (destination of the PT TRIP) to a PLACE (destination of the trip)

standard (extrakt)