Seznam zkratek

Výsledky pro oblast 3.13 Uživatelské potřeby, zařízení a služby

termín
druh uživatelské potřeby (MODEL přístupnosti)
term
type of user need (Accessibility MODEL)
definice
definition

a classification of USER NEEDS

standard (extrakt)
termín
uživatelská potřeba
term
user need – IFOPT
definice

<IFOPT> požadavek přístupnosti cestujícího

PŘÍKLAD Zvláštní požadavky zrakově, sluchově nebo tělesně postižených uživatelů apod. Například člověka na invalidním vozíku nelze při navádění na nástupiště navést na schody nebo běžné výtahy.

definition

an ACCESSIBILITY requirement of a PASSENGER

EXAMPLE That they are unable to use stairs, or lifts, or have visual or auditory impairments.

termín
uživatelská potřeba (MODEL přístupnosti)
term
user need (Accessibility MODEL)
definice

potřeba uživatele na konkrétní VHODNOST

definition

a user's need for a particular SUITABILITY

standard (extrakt)
termín
druh vhodnosti (MODEL přístupnosti)
term
type of suitability (Accessibility MODEL)
definice

klasifikace pro VHODNOST, tj. posouzení VHODNOSTI přístupu na základě UŽIVATELSKÝCH POTŘEB

definition

a classification for SUITABILITY, i.e. assessments as regards a possible SUITABILITY of access according to USER NEEDS

standard (extrakt)
termín
vhodnost
term
suitability – IFOPT
definice

<IFOPT> charakteristika určitého objektu (typu zastávkového místa nebo vozidla), která stanoví, zda mohou objekt používat i cestující se zvláštními UŽIVATELSKÝMI POTŘEBAMI

definition

whether a particular facility such as a STOP PLACE COMPONENT or VEHICLE can be used by a PASSENGER with a particular USER NEED

termín
přístupnost
term
accessibility – IFOPT
definice

<IFOPT> možnost přístupu uživatele se specifickými uživatelskými potřebami k pevným nebo pohyblivým zařízením veřejné dopravy osob

definition

the possibility of a user with a specific USER NEED, such as a disability or encumbrance, to access either fixed or moving Public Transport facilities

standard (extrakt)
termín
určení přístupnosti
term
accessibility assessment – IFOPT
definice

<IFOPT> charakteristika přístupnosti k entitě využívané cestujícími, jako je ZASTÁVKOVÉ MÍSTO nebo KOMPONENTA ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA; je vymezena OMEZENÍMI PŘÍSTUPNOSTI a/nebo výčtem VHODNÝCH UŽIVATELŮ

definition

the ACCESSIBILITY characteristics of an entity used by PASSENGERs such as a STOP PLACE, or a STOP PLACE COMPONENT; described by ACCESSIBILITY LIMITATIONs and/or a set of SUITABILITIES

termín
omezení přístupnosti (MODEL přístupnosti)
term
accessibility limitation (Accessibility MODEL)
definice

určení charakteristik přístupnosti ke STANOVIŠTI, jako je ZASTÁVKOVÉ MÍSTO nebo KOMPONENTA ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, k určení přístupnosti pro uživatele se zvláštními potřebami, například přístup pro invalidní vozíky, bezbariérový přístup nebo přístup pro ty, kteří se chtějí vyhnout uzavřeným prostorům, jako jsou výtahy; je použit malý počet vhodně definovaných kategorií zvolených tak, aby byl umožněn konzistentní sběr dat a efektivní vyhledání tras pro různé třídy uživatelů

definition

a categorisation of the accessibility characteristics of a SITE, e.g. a STOP PLACE or a STOP PLACE COMPONENT to indicate its usability by passengers with specific needs, for example , those needing wheelchair access, step-free access or wanting to avoid confined spaces such as lifts. A small number of well-defined categories are used that are chosen to allow the consistent capture of data and the efficient computation of routes for different classes of user

standard (extrakt)
termín
zařízení pro cestující (obecný MODEL zařízení)
term
passenger equipment (Generic Equipment MODEL)
definice

položka určitého typu zařízení, která je k dispozici v MÍSTĚ nebo ve VOZIDLE

definition

an item of equipment of a particular type actually available at a location within a PLACE or a VEHICLE

standard (extrakt)
termín
psychosenzorická potřeba (MODEL přístupu)
term
psychosensory need (Accessibility MODEL)
definice

zvláštní UŽIVATELSKÁ POTŘEBA, omezení cestujícího v důsledku psycho-senzorického postižení, jako například zrakové nebo sluchové postižení, klaustrofobie apod.

definition

a specific USER NEED, i.e. a constraint of a passenger as regards his psycho-sensory impairments, such as visual impairment, auditory impairment, averse to confined spaces, etc.

standard (extrakt)
termín
zdravotní potřeba (MODEL přístupnosti)
term
medical need (Accessibility MODEL)
definice

zvláštní UŽIVATELSKÁ POTŘEBA týkající se požadavku cestujícího vycházejícího ze zdravotního omezení (např. alergie) pro přístup k veřejné dopravě

definition

a specific USER NEED, i.e. a requirement of a passenger as regards medical constraint (e.g. allergy) to access public transport

standard (extrakt)
termín
potřeba mobility (osob se sníženou pohyblivostí) (MODEL přístupnosti)
term
mobility need (Accessibility MODEL)
definice

zvláštní UŽIVATELSKÁ POTŘEBA týkající se omezení cestujícího s ohledem na jeho pohyblivost, například mechanický nebo elektrický invalidní vozík apod.

definition

a specific USER NEED, i.e. a constraint of a passenger as regards his mobility, e.g. wheelchair, assisted wheelchair, etc

standard (extrakt)
termín
požadavek na přepravu cestujících (MODEL typu vozidla)
term
passenger carrying requirement (Vehicle Type MODEL)
definice

klasifikace požadavků na vozidlo veřejné dopravy podle způsobilosti vozidla pro přepravu cestujících

definition

a classification of requirements for a public transport vehicle according to the passenger carrying capabilities of the vehicle

standard (extrakt)
termín
podpůrné služby přístupu
term
accessibility support services – IFOPT
definice

<IFOPT> služby pro navádění zvláštní třídy uživatelů

POZNÁMKA 1 k heslu V IFOPT jsou tyto služby označeny jako typy místní služby.

PŘÍKLAD Osobní, sluchová nebo hmatová asistenční služba pro nevidomé, vizuální zařízení a textové hlášení pro neslyšící, transport zavazadel nebo zavazadlové služby.

definition

provision of services to enable guidance of specific classes of user, for example personal or auditory or tactile device assistance for the blind, or visual devices and text announcement for the deaf, or luggage porterage or language services

NOTE 1 to entry: In IFOPT these are specified as types of LOCAL SERVICE.

standard (extrakt)
termín
zařízení bezbariérového vozidla (MODEL zařízení ve vozidle pro cestující)
term
wheelchair vehicle equipment (Vehicle Passenger Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ VE VOZIDLE na přístupnost kolečkového křesla na palubu VOZIDLA, poskytující informace jako je počet ploch pro kolečkové křeslo a přístupové rozměry

definition

specialisation of VEHICLE EQUIPMENT for wheel chair accessibility on board a VEHICLE providing information such as the number of wheel chair areas and the access dimensions

standard (extrakt)
termín
zařízení pro přístup k vozidlu (MODEL zařízení pro cestující ve vozidle)
term
vehicle access equipment (Vehicle Passenger Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ VOZIDLA pro přístup k vozidlům, které poskytuje informace jako je nízkopodlažní vjezd, rampa, rozměry přístupové oblasti apod.

definition

specialisation of VEHICLE EQUIPMENT dedicated to access vehicles providing information such as low floor, ramp, access area dimensions, etc.

standard (extrakt)
termín
informační zařízení pro cestující (MODEL informačního zařízení pro cestující)
term
passenger information equipment (Passenger Information Equipment MODEL)
definice

informační zařízení veřejné dopravy, například terminál (na ulici, informačních kioscích, telematice atd.) nebo tištěný materiál (na zastávkách vystavené letáky, prospekty apod.)

definition

a public transport information piece of equipment, as for instance terminals (on street, at information desks, telematic, ...) or printed material (leaflets displayed at stops, booklets, ...)

standard (extrakt)
termín
bezpečnostní zařízení pro cestující (MODEL zařízení pro služby cestujícím)
term
passenger safety equipment (Passenger Service Equipment MODEL)
definice
definition

specialisation of PASSENGER EQUIPMENT for passenger safety

standard (extrakt)
termín
druh omezení přístupnosti (MODEL přístupnosti)
term
type of accessibility limitation (Accessibility MODEL)
definice

klasifikace OMEZENÍ PŘÍSTUPONOSTI, např. sluchové, zrakové, bezbariérové apod.

definition

a classification for ACCESSIBILITY LIMITATIONs, e.g. audio, visual, step free, etc.

standard (extrakt)
termín
druh omezení podle pohlaví (MODEL zařízení služeb pro cestující)
term
type of gender limitation (Passenger Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace OMEZENÍ PODLE POHLAVÍ (týká se především SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ, např. pouze muži, pouze ženy, smíšené)

definition

a classification for GENDER LIMITATIONSs (mainly for SANITARY EQUIPMENT, e.g. male only, female only, both)

standard (extrakt)
termín
druh přístupového prvku (MODEL kontrolního omezení)
term
type of access feature (Check Constraint MODEL)
definice

klasifikace PŘÍSTUPOVÉHO PRVKU podle KONTROLNÍHO OMEZENÍ (např. závora, úzký průchod, uzavřený prostor, řízení fronty apod.)

definition

a Classification of ACCESS FEATURE for CHECK CONSTRAINT (e.g. barrier, narrow entrance, confined space, queue management, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh přístupových pomůcek (MODEL zařízení místní služby)
term
type of accessibility tools (Local Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace PŘÍSTUPOVÝCH POMŮCEK používaných nebo k dispozici u ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. invalidní vozík, vycházková hůl, hlasová navigace, zraková navigace atd.)

definition

a classification of ACCESSIBILITY TOOLS used by or available from ASSISTANCE SERVICE (e.g. wheelchair, walking stick, audio navigator, visual navigator, etc.)

standard (extrakt)
termín
asistenční služba (MODEL zařízení místní služby)
term
assistance service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na ASISTENCI, poskytující například jazykovou pomoc, školený personál pro umožnění přístupu apod.

definition

specialisation of LOCAL SERVICE for ASSISTANCE providing information like language, accessibility trained staff, etc.

standard (extrakt)
termín
druh asistenční služby (MODEL zařízení místní služby)
term
type of assistance service (Local Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. pomoc s nástupem do vozidla, asistence ve vozidle, odnos, překlad z cizího jazyka nebo znakového jazyka apod.)

definition

a classification of ASSISTANCE SERVICE (e.g. boarding assistance, onboard assistance, porterage, foreign language, sign language translation, etc.)

standard (extrakt)
termín
požadavek na břemena (MODEL přístupnosti)
term
encumbrance need (Accessibility MODEL)
definice

zvláštní UŽIVATELSKÁ POTŘEBA týkající se požadavku cestujícího, který cestuje se zavazadly, zvířetem nebo jiným předmětem vyžadujícím zvláštní opatření pro přístup k veřejné dopravě

definition

a specific USER NEED, i.e. a requirement of a passenger travelling with luggage, animal or any other object requiring special arrangements to access public transport

standard (extrakt)
termín
zařízení pro čekání (MODEL zařízení stanoviště)
term
waiting equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA na ZAŘÍZENÍ PRO ČEKÁNÍ (přístřešek, čekárna atd.)

definition

specialisation of STOP PLACE EQUIPMENT for WAITING EQUIPMENTs (shelter, waiting room, etc.)

standard (extrakt)
termín
druh přístřešku (MODEL zařízení stanoviště)
term
type of shelter (Site Equipment MODEL)
definice

klasifikace PŘÍSTŘEŠKŮ

definition

a classification for SHELTERs

standard (extrakt)
termín
zařízení čekárny (MODEL zařízení místa)
term
waiting room equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ PRO ČEKÁNÍ na čekárny, klasifikované podle TYPU ČEKÁRNY

definition

specialisation of WAITING EQUIPMENT for waiting rooms, classified by TYPE OF WAITING ROOM

standard (extrakt)
termín
ubytování (MODEL zařízení)
term
accomodation (Facility MODEL)
definice

kombinace charakteristik ubytování, které služba nabízí (např. kupé v lůžkovém vozu první třídy se sprchou a dvěma patrovými postelemi)

definition

a combination of accommodation characteristics available on a service, e.g. First Class Couchette with shower and 2 bunks

standard (extrakt)
termín
zákaznický servis (MODEL zařízení místní služby)
term
customer service (Local Service Equipment MODEL)
definice

obecná specializace MÍSTNÍ SLUŽBY vyhrazená ZÁKAZNICKÉMU SERVISU (ztráta zavazadel, místo setkání, vyřizování stížností apod.)

definition

generic specialisation of LOCAL SERVICE for CUSTOMER SERVICEs (lost properties, meeting point, complaints, etc.)

standard (extrakt)
termín
služba setkávacího místa (MODEL zařízení místní služby)
term
meeting point service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace ZÁKAZNICKÉHO SERVISU na setkávací místa (poskytuje charakteristiky jako popis, označení atd.)

definition

apecialisation of CUSTOMER SERVICE for meeting points (provides characteristics like description, label, etc.)

standard (extrakt)
termín
občerstvení (MODEL místních komerčních služeb)
term
refreshments service (Local Commercial Service MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na poskytování občerstvení

definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to refreshments service

standard (extrakt)
termín
zařízení pojízdného vozíku (MODEL zařízení stanoviště)
term
trolley stand equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA na pojízdné vozíky

definition

specialisation of STOP PLACE EQUIPMENT for trolley stands

standard (extrakt)
termín
zdržení kontrolním omezením (MODEL kontrolního omezení)
term
check constraint delay (Check Constraint MODEL)
definice

prodleva spojená s konkrétním KONTROLNÍM OMEZENÍM

definition

time penalty associated with a CHECK CONSTRAINT

standard (extrakt)
termín
ztráty a nálezy (MODEL zařízení místní služby)
term
lost property service (Local Service Equipment MODEL)
definice
definition

specialisation of CUSTOMER SERVICE for lost properties

standard (extrakt)
termín
služba úschovy zavazadel (MODEL zařízení místní služby)
term
left luggage service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace ZÁKAZNICKÉHO SERVISU určená k úschově zavazadel (poskytuje informace o úschově zavazadel, jako jsou samoobslužné uzamykatelné skříňky, bez uzamykatelných skříněk apod.)

definition

specialisation of CUSTOMER SERVICE for left luggage (provides left luggage information like self-service locker, locker free, etc.)

standard (extrakt)
termín
zavazadlová služba (MODEL zařízení místní služby)
term
luggage service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace ZÁKAZNICKÉHO SERVISU na zavazadlové služby (poskytuje vybavení zavazadlové služby a možnosti jako vozík na zavazadla, zdarma k použití atd.)

definition

specialisation of CUSTOMER SERVICE for luggage services (provides luggage service facilities and characteristics like luggage trolley, free to use, etc.)

standard (extrakt)
termín
zařízení k úschově zavazadel (MODEL zařízení stanoviště)
term
luggage locker equipment (Site Equipment MODEL)
definice

specializace ZAŘÍZENÍ ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA na úschovu zavazadel

definition

specialisation of STOP PLACE EQUIPMENT for luggage lockers

standard (extrakt)
termín
druh úschovy zavazadel (MODEL zařízení stanoviště)
term
type of luggage locker (Site Equipment MODEL)
definice

klasifikace ZAŘÍZENÍ K ÚSCHOVĚ ZAVAZADEL (např. úschova zavazadel, úložné skříňky, přeprava jízdních kol, odnos zavazadel, vozíky zdarma, placené vozíky)

definition

a classification for LUGGAGE LOCKER EQUIPMENT (e.g. left luggage, lockers, bike carriage, porterage, free trolleys, paid trolleys)

standard (extrakt)
termín
půjčovna (MODEL místních komerčních služeb)
term
hire service (Local Commercial Service MODEL)
definice

specializace MÍSTNÍ SLUŽBY na půjčovny (např. půjčovna kol nebo aut)

definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to hire services (e.g. cycle hire, car hire)

standard (extrakt)
termín
druh půjčovny (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of hire service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace PŮJČOVNY (např. autopůjčovna, motopůjčovna, půjčovna kol, pronájem rekreačního zařízení)

definition

a classification of HIRE SERVICEs (e.g. car hire, motor cycle hire, cycle hire, recreational device hire)

standard (extrakt)
termín
vyřizování stížností (MODEL zařízení místní služby)
term
complaints service (Local Service Equipment MODEL)
definice

specializace ZÁKAZNICKÉHO SERVISU vyhrazená STÍŽNOSTEM

definition

specialisation of CUSTOMER SERVICE for COMPLAINTs

standard (extrakt)
termín
komunikační služba (MODEL místní komerční služby)
term
communication service (Local Commercial Service MODEL)
definice
definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to communication services

standard (extrakt)
termín
druh záchranné služby (MODEL zařízení místní služby)
term
type of emergency service (Local Service Equipment MODEL)
definice

typologie záchranných služeb (např. policie, první pomoc, bod SOS, CCTV)

definition

a typology of emergency services (e.g police, first aid, SOS point, cctv)

standard (extrakt)
termín
maloobchodní služba (MODEL místních komerčních služeb)
term
retail service (Local Commercial Service MODEL)
definice
definition

specialisation of LOCAL SERVICE dedicated to retail services

standard (extrakt)
termín
druh maloobchodní služby (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of retail service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace MALOOBCHODNÍCH SLUŽEB (např. potraviny, trafika, zdraví a kosmetika, módní doplňky, bankovní, finanční, pojišťovací služby, turismus, fotobudka)

definition

a classification of RETAIL SERVICE (e.g. food, newspaper tobacco, health hygiene beauty, fashion accessories, bank finance insurance, tourism, photo booth)

standard (extrakt)
termín
druh peněžní služby (MODEL místních komerčních služeb)
term
type of money service (Local Commercial Service MODEL)
definice

klasifikace PENĚŽNÍCH SLUŽEB (např. bankomat, banka, pojištění, směnárna)

definition

a classification of MONEY SERVICE (e.g. cash machine, bank, insurance, bureau de change)

standard (extrakt)
termín
druh personálu (MODEL zařízení místní služby)
term
type of staffing (Local Service Equipment MODEL)
definice

klasifikace podle dostupnosti PERSONÁLU pro výkon ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. plný nebo částečný pracovní úvazek)

definition

a classification for the availability of the STAFF associated with an ASSISTANCE SERVICE (e.g. full time, part time)

standard (extrakt)